Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

Dobrze! Źle!

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

Dobrze! Źle!

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

Dobrze! Źle!

Dozorem technicznym nazywamy

Dobrze! Źle!

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

Dobrze! Źle!

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

Dobrze! Źle!

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać

Dobrze! Źle!

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

Dobrze! Źle!

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

Dobrze! Źle!

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

Dobrze! Źle!

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

Dobrze! Źle!

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

Dobrze! Źle!

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

Dobrze! Źle!

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

Dobrze! Źle!

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

Dobrze! Źle!

Nieszczęśliwy wypadek to

Dobrze! Źle!

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

Dobrze! Źle!

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

Dobrze! Źle!

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

Dobrze! Źle!

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

Dobrze! Źle!

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

Dobrze! Źle!

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

Dobrze! Źle!

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

Dobrze! Źle!

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

Dobrze! Źle!

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

Dobrze! Źle!

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

Dobrze! Źle!

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

Dobrze! Źle!

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

Dobrze! Źle!

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

Dobrze! Źle!

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest

Dobrze! Źle!

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

Dobrze! Źle!

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

Dobrze! Źle!

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

Dobrze! Źle!

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

Dobrze! Źle!

Obowiązki obsługującego określone są

Dobrze! Źle!

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

Dobrze! Źle!

Jednostka dozoru technicznego jest

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

Dobrze! Źle!

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

Dobrze! Źle!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

Dobrze! Źle!

Decyzja wydana przez UDT

Dobrze! Źle!

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

Dobrze! Źle!

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Dobrze! Źle!

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

Dobrze! Źle!

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje

Dobrze! Źle!

Instrukcja eksploatacji to

Dobrze! Źle!

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

Dobrze! Źle!

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

Dobrze! Źle!

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

Dobrze! Źle!

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

Dobrze! Źle!

Obsługującemu nie wolno

Dobrze! Źle!

Formami dozoru technicznego są

Dobrze! Źle!

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

Dobrze! Źle!

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

Dobrze! Źle!

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

Dobrze! Źle!

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

Dobrze! Źle!

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

Dobrze! Źle!

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony tylko w formie papierowej

Dobrze! Źle!

Instrukcja stanowiskowa

Dobrze! Źle!

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

Dobrze! Źle!

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

Dobrze! Źle!

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

Dobrze! Źle!

Masa netto 1000 l wody wynosi ok

Dobrze! Źle!

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

Dobrze! Źle!

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

Dobrze! Źle!

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

Dobrze! Źle!

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

Dobrze! Źle!

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

Dobrze! Źle!

Do parametrów żurawia zaliczamy

Dobrze! Źle!

Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed

Dobrze! Źle!

Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

Dobrze! Źle!

Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

Dobrze! Źle!

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest

Dobrze! Źle!

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie

Dobrze! Źle!

Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to

Dobrze! Źle!

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

Dobrze! Źle!

Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych

Dobrze! Źle!

Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)

Dobrze! Źle!

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

Dobrze! Źle!

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest

Dobrze! Źle!

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

Dobrze! Źle!

Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób

Dobrze! Źle!

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia

Dobrze! Źle!

Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?

Dobrze! Źle!

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go

Dobrze! Źle!

Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?

Dobrze! Źle!

W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi

Dobrze! Źle!

Moment wywracający żurawia wzrasta

Dobrze! Źle!

W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego

Dobrze! Źle!

Wysięg żurawia przeładunkowego

Dobrze! Źle!

Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego

Dobrze! Źle!

Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a

Dobrze! Źle!

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

Dobrze! Źle!

Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez

Dobrze! Źle!

Wysięgnik teleskopowy żurawia

Dobrze! Źle!

Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność

Dobrze! Źle!

Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego

Dobrze! Źle!

Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ

Dobrze! Źle!

Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego

Dobrze! Źle!

Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ

Dobrze! Źle!

Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku

Dobrze! Źle!

Przedstawiony rysunek pokazuje

Dobrze! Źle!

Przedstawiony rysunek określa wskazania dla

Dobrze! Źle!

Przedstawiony rysunek określa wskazania

Dobrze! Źle!

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o

Dobrze! Źle!

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

Dobrze! Źle!

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje

Dobrze! Źle!

Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje

Dobrze! Źle!

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje

Dobrze! Źle!

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

Dobrze! Źle!

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

Dobrze! Źle!

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o

Dobrze! Źle!

Praca żurawiem przenośnym z pękniętą podpora jest

Dobrze! Źle!

Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?

Dobrze! Źle!

Blokada transportowa podpór żurawi służy do

Dobrze! Źle!

Sterowanie bezpośrednie to

Dobrze! Źle!

Sterowanie pośrednie to

Dobrze! Źle!

Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza

Dobrze! Źle!

Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza

Dobrze! Źle!

Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to

Dobrze! Źle!

Graniczne parametry zużycia haka określa

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi

Dobrze! Źle!

Stan techniczny haka określa się na podstawie

Dobrze! Źle!

W celu regeneracji haka możemy

Dobrze! Źle!

Karta haka jest to

Dobrze! Źle!

Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to

Dobrze! Źle!

Podpora żurawia to

Dobrze! Źle!

Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed

Dobrze! Źle!

Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny

Dobrze! Źle!

Kryteria zużycia lin to między innymi

Dobrze! Źle!

Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane

Dobrze! Źle!

Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu

Dobrze! Źle!

Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z

Dobrze! Źle!

Elementy budowy haka to

Dobrze! Źle!

Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba, która

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

Dobrze! Źle!

Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest

Dobrze! Źle!

W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy

Dobrze! Źle!

Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona

Dobrze! Źle!

Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać

Dobrze! Źle!

Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien

Dobrze! Źle!

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od

Dobrze! Źle!

Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek

Dobrze! Źle!

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

Dobrze! Źle!

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

Dobrze! Źle!

Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący

Dobrze! Źle!

Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać

Dobrze! Źle!

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy

Dobrze! Źle!

Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest

Dobrze! Źle!

Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia

Dobrze! Źle!

O ile producent nie określa inaczej skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić

Dobrze! Źle!

Do parametrów żurawia zaliczamy

Dobrze! Źle!

Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek

Dobrze! Źle!

Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować

Dobrze! Źle!

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się

Dobrze! Źle!

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg

Dobrze! Źle!

Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?

Dobrze! Źle!

Praca żurawia bez podpór

Dobrze! Źle!

Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest

Dobrze! Źle!

Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować

Dobrze! Źle!

Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem

Dobrze! Źle!

Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ

Dobrze! Źle!

Układanie podkładów pod podpory żurawia

Dobrze! Źle!

Podkładów pod podpory nie stosuje się

Dobrze! Źle!

Z uwagi na brak wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może

Dobrze! Źle!

Podpory żurawia należy rozstawiać

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu

Dobrze! Źle!

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od

Dobrze! Źle!

Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu

Dobrze! Źle!

Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej

Dobrze! Źle!

Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z

Dobrze! Źle!

Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1hV do 15hV

Dobrze! Źle!

Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

Dobrze! Źle!

Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

Dobrze! Źle!

Dopuszczalna odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się

Dobrze! Źle!

Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest

Dobrze! Źle!

Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy

Dobrze! Źle!

Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się

Dobrze! Źle!

W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?

Dobrze! Źle!

Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia

Dobrze! Źle!

Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest

Dobrze! Źle!

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

Dobrze! Źle!

Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednia wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi

Dobrze! Źle!

Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza

Dobrze! Źle!

Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek

Dobrze! Źle!

W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaka pokonuje ładunek

Dobrze! Źle!

Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna

Dobrze! Źle!

Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4t

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 20 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaką można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 7,2 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,25 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 17 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1350 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,35 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,35 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13,9 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,95 m

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia cechę

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia cechę

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia cechę

Dobrze! Źle!

Trawersa służy do

Dobrze! Źle!

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi

Dobrze! Źle!

Skrót DOR oznacza

Dobrze! Źle!

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić

Dobrze! Źle!

Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego

Dobrze! Źle!

Na rysunku pokazana jest

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwuciegnowego

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego

Dobrze! Źle!

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy

Dobrze! Źle!

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia

Dobrze! Źle!

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do

Dobrze! Źle!

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do

Dobrze! Źle!

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada

Dobrze! Źle!

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach

Dobrze! Źle!

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od

Dobrze! Źle!

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek

Dobrze! Źle!

Zawiesie to

Dobrze! Źle!

Zawiesia możemy podzielić

Dobrze! Źle!

DOR zawiesia pasowego można określić

Dobrze! Źle!

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej

Dobrze! Źle!

Zawiesia łańcuchowe

Dobrze! Źle!

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść

Dobrze! Źle!

Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść

Dobrze! Źle!

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy

Dobrze! Źle!

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy

Dobrze! Źle!

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi

Dobrze! Źle!

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

Dobrze! Źle!

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α

Dobrze! Źle!

Katy α i β w odniesieniu do zawiesi

Dobrze! Źle!

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy

Dobrze! Źle!

Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest

Dobrze! Źle!

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia

Dobrze! Źle!

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi

Dobrze! Źle!

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60˚ wynosi

Dobrze! Źle!

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45˚ wynosi

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka

Dobrze! Źle!

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55˚ nie może przekraczać

Dobrze! Źle!

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40˚ nie może przekraczać

Dobrze! Źle!

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50˚ nie może przekraczać

Dobrze! Źle!

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65˚ nie może przekraczać

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej

Dobrze! Źle!

Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza

Dobrze! Źle!

Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza

Dobrze! Źle!

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku

Dobrze! Źle!