Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

Dobrze! Źle!

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

Dobrze! Źle!

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

Dobrze! Źle!

Dozorem technicznym nazywamy

Dobrze! Źle!

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

Dobrze! Źle!

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

Dobrze! Źle!

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać

Dobrze! Źle!

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

Dobrze! Źle!

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

Dobrze! Źle!

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

Dobrze! Źle!

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

Dobrze! Źle!

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

Dobrze! Źle!

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

Dobrze! Źle!

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

Dobrze! Źle!

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

Dobrze! Źle!

Nieszczęśliwy wypadek to

Dobrze! Źle!

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

Dobrze! Źle!

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

Dobrze! Źle!

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

Dobrze! Źle!

Dzienni konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

Dobrze! Źle!

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

Dobrze! Źle!

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

Dobrze! Źle!

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

Dobrze! Źle!

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy

Dobrze! Źle!

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

Dobrze! Źle!

Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

Dobrze! Źle!

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

Dobrze! Źle!

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

Dobrze! Źle!

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

Dobrze! Źle!

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest

Dobrze! Źle!

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

Dobrze! Źle!

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

Dobrze! Źle!

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

Dobrze! Źle!

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

Dobrze! Źle!

Obowiązki obsługującego określone są

Dobrze! Źle!

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

Dobrze! Źle!

Jednostka dozoru technicznego jest

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

Dobrze! Źle!

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

Dobrze! Źle!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

Dobrze! Źle!

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

Dobrze! Źle!

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

Dobrze! Źle!

Decyzja wydana przez UDT

Dobrze! Źle!

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

Dobrze! Źle!

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Dobrze! Źle!

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

Dobrze! Źle!

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

Dobrze! Źle!

Instrukcja eksploatacji to

Dobrze! Źle!

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

Dobrze! Źle!

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

Dobrze! Źle!

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

Dobrze! Źle!

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

Dobrze! Źle!

Obsługującemu nie wolno

Dobrze! Źle!

Formami dozoru technicznego są

Dobrze! Źle!

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

Dobrze! Źle!

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

Dobrze! Źle!

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

Dobrze! Źle!

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

Dobrze! Źle!

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

Dobrze! Źle!

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

Dobrze! Źle!

Instrukcja stanowiskowa

Dobrze! Źle!

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

Dobrze! Źle!

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

Dobrze! Źle!

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

Dobrze! Źle!

Masą netto 1000 l wody wynosi od

Dobrze! Źle!

Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

Dobrze! Źle!

Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

Dobrze! Źle!

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

Dobrze! Źle!

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

Dobrze! Źle!

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

Dobrze! Źle!

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

Dobrze! Źle!

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

Dobrze! Źle!

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

Dobrze! Źle!

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

Dobrze! Źle!

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

Dobrze! Źle!

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

Dobrze! Źle!

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

Dobrze! Źle!

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

Dobrze! Źle!

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

Dobrze! Źle!

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

Dobrze! Źle!

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

Dobrze! Źle!

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

Dobrze! Źle!

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

Dobrze! Źle!

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

Dobrze! Źle!

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

Dobrze! Źle!

Wyłączni bezpieczeństwa STOP jest

Dobrze! Źle!

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

Dobrze! Źle!

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

Dobrze! Źle!

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

Dobrze! Źle!

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

Dobrze! Źle!

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

Dobrze! Źle!

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

Dobrze! Źle!

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

Dobrze! Źle!

Widząc świecąca się kontrolkę operator

Dobrze! Źle!

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

Dobrze! Źle!

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

Dobrze! Źle!

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w

Dobrze! Źle!

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

Dobrze! Źle!

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

Dobrze! Źle!

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

Dobrze! Źle!

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

Dobrze! Źle!

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego ?

Dobrze! Źle!

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

Dobrze! Źle!

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

Dobrze! Źle!

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Dobrze! Źle!

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Dobrze! Źle!

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Dobrze! Źle!

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Dobrze! Źle!

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

Dobrze! Źle!

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

Dobrze! Źle!

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

Dobrze! Źle!

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

Dobrze! Źle!

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

Dobrze! Źle!

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

Dobrze! Źle!

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

Dobrze! Źle!

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

Dobrze! Źle!

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

Dobrze! Źle!

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

Dobrze! Źle!

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

Dobrze! Źle!

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

Dobrze! Źle!

Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

Dobrze! Źle!

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

Dobrze! Źle!

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

Dobrze! Źle!

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

Dobrze! Źle!

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

Dobrze! Źle!

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

Dobrze! Źle!

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

Dobrze! Źle!

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

Dobrze! Źle!

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

Dobrze! Źle!

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

Dobrze! Źle!

Akumulatory kwasowe można ładować

Dobrze! Źle!

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

Dobrze! Źle!

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

Dobrze! Źle!

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

Dobrze! Źle!

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

Dobrze! Źle!

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

Dobrze! Źle!

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

Dobrze! Źle!

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

Dobrze! Źle!

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

Dobrze! Źle!

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

Dobrze! Źle!

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

Dobrze! Źle!

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

Dobrze! Źle!

Po zakończeniu pracy operator powinien

Dobrze! Źle!

Sprawne dźwignie sterujące

Dobrze! Źle!

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

Dobrze! Źle!

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

Dobrze! Źle!

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

Dobrze! Źle!

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

Dobrze! Źle!

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

Dobrze! Źle!

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

Dobrze! Źle!

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

Dobrze! Źle!

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

Dobrze! Źle!

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

Dobrze! Źle!

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

Dobrze! Źle!

Ładunek należy transportować

Dobrze! Źle!

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

Dobrze! Źle!

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

Dobrze! Źle!

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

Dobrze! Źle!

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

Dobrze! Źle!

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

Dobrze! Źle!

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

Dobrze! Źle!

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

Dobrze! Źle!

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

Dobrze! Źle!

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

Dobrze! Źle!

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

Dobrze! Źle!

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

Dobrze! Źle!

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

Dobrze! Źle!

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

Dobrze! Źle!

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

Dobrze! Źle!

Przyczyna utraty stateczności wózka może być

Dobrze! Źle!

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

Dobrze! Źle!

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

Dobrze! Źle!

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

Dobrze! Źle!

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

Dobrze! Źle!

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

Dobrze! Źle!

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

Dobrze! Źle!

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

Dobrze! Źle!

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

Dobrze! Źle!

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

Dobrze! Źle!

W chwili wywracania się wózka należy

Dobrze! Źle!

Wózek może stracić stateczność na skutek

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

Dobrze! Źle!

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

Dobrze! Źle!