Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

Dobrze! Źle!

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

Dobrze! Źle!

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

Dobrze! Źle!

Dozorem technicznym nazywamy

Dobrze! Źle!

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

Dobrze! Źle!

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

Dobrze! Źle!

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

Dobrze! Źle!

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

Dobrze! Źle!

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

Dobrze! Źle!

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

Dobrze! Źle!

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

Dobrze! Źle!

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

Dobrze! Źle!

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

Dobrze! Źle!

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

Dobrze! Źle!

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

Please select 2 correct answers

Dobrze! Źle!

Nieszczęśliwy wypadek to

Dobrze! Źle!

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

Dobrze! Źle!

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

Dobrze! Źle!

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

Dobrze! Źle!

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

Dobrze! Źle!

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

Dobrze! Źle!

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

Dobrze! Źle!

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

Dobrze! Źle!

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

Dobrze! Źle!

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

Dobrze! Źle!

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

Dobrze! Źle!

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

Dobrze! Źle!

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

Dobrze! Źle!

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

Dobrze! Źle!

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

Dobrze! Źle!

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

Dobrze! Źle!

Przeciążanie LJTB w trakcie pracy

Dobrze! Źle!

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

Dobrze! Źle!

Obowiązki obsługującego określone są

Dobrze! Źle!

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

Dobrze! Źle!

Jednostką dozoru technicznego jest

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

Dobrze! Źle!

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

Dobrze! Źle!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych

Dobrze! Źle!

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

Dobrze! Źle!

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

Dobrze! Źle!

Decyzja wydana przez UDT

Dobrze! Źle!

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

Dobrze! Źle!

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Dobrze! Źle!

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

Dobrze! Źle!

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

Dobrze! Źle!

Instrukcja eksploatacji to

Dobrze! Źle!

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

Dobrze! Źle!

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

Dobrze! Źle!

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

Dobrze! Źle!

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

Dobrze! Źle!

Formami dozoru technicznego są

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

Dobrze! Źle!

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

Dobrze! Źle!

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

Dobrze! Źle!

Instrukcja stanowiskowa

Dobrze! Źle!

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

Dobrze! Źle!

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

Dobrze! Źle!

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

Dobrze! Źle!

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

Dobrze! Źle!

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

Dobrze! Źle!

Wysięg podestu to

Dobrze! Źle!

Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

Dobrze! Źle!

0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż

Dobrze! Źle!

Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są

Dobrze! Źle!

Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która

Dobrze! Źle!

W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

Przedstawiony rysunek określa

Dobrze! Źle!

Przedstawiony rysunek określa

Dobrze! Źle!

Przedstawiony rysunek określa

Dobrze! Źle!

Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

Dobrze! Źle!

Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest

Dobrze! Źle!

Przedstawiony rysunek określa

Dobrze! Źle!

Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza

Dobrze! Źle!

Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

Dobrze! Źle!

Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

Dobrze! Źle!

Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu

Dobrze! Źle!

Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się

Dobrze! Źle!

Przedstawiony rysunek określa

Dobrze! Źle!

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje

Dobrze! Źle!

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje

Dobrze! Źle!

Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

Dobrze! Źle!

Przedstawiony symbol określa

Dobrze! Źle!

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

Dobrze! Źle!

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to

Dobrze! Źle!

Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych

Dobrze! Źle!

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

Dobrze! Źle!

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

Dobrze! Źle!

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

Dobrze! Źle!

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

Dobrze! Źle!

Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest

Dobrze! Źle!

Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

Dobrze! Źle!

Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ

Dobrze! Źle!

Podpory podestów ruchomych mają za zadanie

Dobrze! Źle!

Kolumna obrotowa podestu

Dobrze! Źle!

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem ?

Dobrze! Źle!

Zmiana wysięgu może być realizowane przez

Dobrze! Źle!

Wysięgnik teleskopowy podestu

Dobrze! Źle!

Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed

Dobrze! Źle!

Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

Dobrze! Źle!

Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

Dobrze! Źle!

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest

Dobrze! Źle!

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu

Dobrze! Źle!

Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;

Dobrze! Źle!

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

Dobrze! Źle!

Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

Dobrze! Źle!

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

Dobrze! Źle!

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

Dobrze! Źle!

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

Dobrze! Źle!

Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób

Dobrze! Źle!

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

Dobrze! Źle!

W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

Dobrze! Źle!

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

Dobrze! Źle!

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

Dobrze! Źle!

Co to jest "krawędź wywrotu"?

Dobrze! Źle!

Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi

Dobrze! Źle!

Podesty ruchome są przeznaczone do

Dobrze! Źle!

Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

Dobrze! Źle!

Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

Dobrze! Źle!

Korekty rozstawienia podpór można dokonać

Dobrze! Źle!

Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

Dobrze! Źle!

Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed

Dobrze! Źle!

Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym

Dobrze! Źle!

Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej

Dobrze! Źle!

Na platformie roboczej mogą znajdować się

Dobrze! Źle!

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

Dobrze! Źle!

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

Dobrze! Źle!

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

Dobrze! Źle!

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

Dobrze! Źle!

Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu

Dobrze! Źle!

Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej

Dobrze! Źle!

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

Dobrze! Źle!

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi

Dobrze! Źle!

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

Dobrze! Źle!

Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

Dobrze! Źle!

Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

Dobrze! Źle!

Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku

Dobrze! Źle!

W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza

Dobrze! Źle!

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

Dobrze! Źle!

Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze

Dobrze! Źle!

Sprawne dźwignie sterujące

Dobrze! Źle!

W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania

Dobrze! Źle!

W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy

Dobrze! Źle!

Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien

Dobrze! Źle!

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi

Dobrze! Źle!

Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu

Dobrze! Źle!

Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to

Dobrze! Źle!

Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

Dobrze! Źle!

Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy

Dobrze! Źle!

Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać

Dobrze! Źle!

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

Dobrze! Źle!

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

Dobrze! Źle!

Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator

Dobrze! Źle!

"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany

Dobrze! Źle!

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi

Dobrze! Źle!

Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy

Dobrze! Źle!

Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego

Dobrze! Źle!

Układanie podkładów pod podpory podestu

Dobrze! Źle!

Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać

Dobrze! Źle!

Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215hg uniesionej na wysokość 22 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Dobrze! Źle!