Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Dobrze! Źle!

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Dobrze! Źle!

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

Dobrze! Źle!

Dozorem technicznym nazywamy:

Dobrze! Źle!

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Dobrze! Źle!

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

Dobrze! Źle!

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

Dobrze! Źle!

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Dobrze! Źle!

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

Dobrze! Źle!

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym, eksploatujący:

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, inspektor:

Dobrze! Źle!

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

Dobrze! Źle!

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

Dobrze! Źle!

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

Dobrze! Źle!

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

Dobrze! Źle!

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

Dobrze! Źle!

Nieszczęśliwy wypadek to:

Dobrze! Źle!

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

Dobrze! Źle!

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

Dobrze! Źle!

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

Dobrze! Źle!

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

Dobrze! Źle!

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

Dobrze! Źle!

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Dobrze! Źle!

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

Dobrze! Źle!

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę, gdy:

Dobrze! Źle!

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

Dobrze! Źle!

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Dobrze! Źle!

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

Dobrze! Źle!

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

Dobrze! Źle!

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

Dobrze! Źle!

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

Dobrze! Źle!

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

Dobrze! Źle!

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

Dobrze! Źle!

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

Dobrze! Źle!

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

Dobrze! Źle!

Obowiązki obsługującego określone są:

Dobrze! Źle!

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Dobrze! Źle!

Jednostką dozoru technicznego jest:

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Dobrze! Źle!

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

Dobrze! Źle!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Dobrze! Źle!

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

Please select 2 correct answers

Dobrze! Źle!

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Dobrze! Źle!

Decyzja wydana przez UDT:

Dobrze! Źle!

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

Dobrze! Źle!

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

Dobrze! Źle!

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

Dobrze! Źle!

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

Dobrze! Źle!

Instrukcja eksploatacji to:

Dobrze! Źle!

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

Dobrze! Źle!

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Dobrze! Źle!

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

Dobrze! Źle!

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

Dobrze! Źle!

Obsługującemu nie wolno:

Dobrze! Źle!

Formami dozoru technicznego są:

Dobrze! Źle!

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

Dobrze! Źle!

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

Dobrze! Źle!

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

Dobrze! Źle!

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

Dobrze! Źle!

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

Dobrze! Źle!

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

Dobrze! Źle!

Instrukcja stanowiskowa:

Dobrze! Źle!

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

Dobrze! Źle!

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

Dobrze! Źle!

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

Dobrze! Źle!

Masa netto 1000 I wody wynosi ok:

Dobrze! Źle!

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

Dobrze! Źle!

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

Dobrze! Źle!

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

Dobrze! Źle!

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

Dobrze! Źle!

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

Dobrze! Źle!

Wciągarka to:

Dobrze! Źle!

Wciągnik to:

Dobrze! Źle!

Wciągarkę przedstawia obraz:

Dobrze! Źle!

Wciągnik przedstawia obraz:

Dobrze! Źle!

Częściami składowymi wciągnika są:

Dobrze! Źle!

Zderzaki to:

Dobrze! Źle!

We wciągnikach linowych zderzaki mogą występować:

Dobrze! Źle!

We wciągnikach łańcuchowych zderzaki mogą występować:

Dobrze! Źle!

Odboje to:

Dobrze! Źle!

Łapa oporowa jest przedstawiona na obrazie:

Dobrze! Źle!

Zgarniacz szynowy jest przedstawiony na obrazie:

Dobrze! Źle!

Lina zbudowana jest z:

Dobrze! Źle!

Rdzeń liny jest oznaczony numerem:

Dobrze! Źle!

Splotka liny jest oznaczona numerem:

Dobrze! Źle!

Linę sześciosplotkową przedstawia obraz:

Dobrze! Źle!

Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to:

Dobrze! Źle!

Wciągniki łańcuchowe wyposażone są najczęściej w łańcuch:

Dobrze! Źle!

Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą:

Dobrze! Źle!

Zapadka w zbloczu hakowym to:

Dobrze! Źle!

Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie wciągarki nie jest:

Dobrze! Źle!

Luzownik może służyć:

Dobrze! Źle!

Wskazana na zdjęciu część wciągarki to:

Dobrze! Źle!

Nazwij część wskazaną na zdjęciu:

Dobrze! Źle!

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie wciągników są :

Dobrze! Źle!

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie wciągarek są:

Dobrze! Źle!

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie Iinowym ?

Dobrze! Źle!

Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego ?

Dobrze! Źle!

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

Dobrze! Źle!

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

Dobrze! Źle!

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" :

Dobrze! Źle!

Blokada krzyżowa w kasecie sterującej to:

Dobrze! Źle!

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

Dobrze! Źle!

Kierunki jazdy wciągnika lub wciągarki sterowanych radiowo powinny być oznaczone:

Dobrze! Źle!

Skrót GNP to:

Dobrze! Źle!

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

Dobrze! Źle!

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP ?

Dobrze! Źle!

W jakich wciągnikach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

Dobrze! Źle!

Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki może być:

Dobrze! Źle!

Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

Dobrze! Źle!

Istotnym kryterium zużycia haka jest:

Dobrze! Źle!

O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi:

Dobrze! Źle!

O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi:

Dobrze! Źle!

Pęknięta splotka Iiny nośnej wciągnika lub wciągarki powoduje, że:

Dobrze! Źle!

W przypadku awarii wciągnika lub wciągarki z ładunkiem na haku obsługujący powinien

Dobrze! Źle!

Obsługującemu zabrania się:

Dobrze! Źle!

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

Dobrze! Źle!

Próbę hamulca przeprowadza się: przed rozpoczęciem pracy urządzeniem

Dobrze! Źle!

W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

Dobrze! Źle!

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

Dobrze! Źle!

Po zakończonej pracy zblocze hakowe:

Dobrze! Źle!

Czy podczas normalnej pracy Obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać wciągnik lub wciągarkę ?

Dobrze! Źle!

Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki ?

Dobrze! Źle!

Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki ?

Dobrze! Źle!

Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków ?

Dobrze! Źle!

Kiedy powinno stosować się trawersę ?

Dobrze! Źle!

Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte ?

Dobrze! Źle!

Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku wciągarki bez nadzoru ?

Dobrze! Źle!

Czy można podnosić jeden ładunek przez dwa wciągniki ?

Dobrze! Źle!

Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

Dobrze! Źle!

Sygnał „STOP", na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

Dobrze! Źle!

Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym ?

Dobrze! Źle!

Operator wciągnika lub wciągarki widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

Dobrze! Źle!

Po zakończeniu pracy wciągnikiem lub wciągarką należy:

Dobrze! Źle!

Kojarzenie ruchów roboczych wciągnika lub wciągarki to:

Dobrze! Źle!

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

Dobrze! Źle!

Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych ww. wciągarkach dwubiegowych ?

Dobrze! Źle!

Czy po zakończeniu pracy operator wciągnika lub wciągarki może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia ?

Dobrze! Źle!

Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

Dobrze! Źle!

Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika lub wciągarki nie są w pionie?

Dobrze! Źle!

W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatorowi:

Dobrze! Źle!

Nad pomieszczeniami w których mogą przebywać ludzie:

Dobrze! Źle!

Ładunki wolno składować:

Dobrze! Źle!

W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

Dobrze! Źle!

Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia:

Dobrze! Źle!

Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki:

Dobrze! Źle!

Wciągnikiem lub wciągarką nie można podnosić ładunków:

Dobrze! Źle!

Ocena stanu techniczny haka:

Dobrze! Źle!

Obsługujący podejmując ładunek:

Dobrze! Źle!

Sprawdzenie przez operatora działania łączników krańcowych wciągników i wciągarek jest:

Dobrze! Źle!

Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do:

Dobrze! Źle!

Łańcuch nośny powinien być smarowany:

Dobrze! Źle!

Kryterium wytarcia gardzieli haka wynosi (o ile instrukcja obsługi nie określa inaczej)

Dobrze! Źle!

Wyjęcie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko:

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

Dobrze! Źle!

Trawersa służy do:

Dobrze! Źle!

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

Dobrze! Źle!

Skrót DOR oznacza:

Dobrze! Źle!

Ładunek na haku dwurożnym zawieszamy:

Dobrze! Źle!

Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia Iinowego:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia Iinowego:

Dobrze! Źle!

Na rysunku pokazana jest:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kat a) dla zawiesia dwucięgnowego :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

Dobrze! Źle!

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy ?

Dobrze! Źle!

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia Iinowego jest prawidłowy ?

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia:

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia:

Dobrze! Źle!

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

Dobrze! Źle!

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

Dobrze! Źle!

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

Dobrze! Źle!

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

Dobrze! Źle!

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

Dobrze! Źle!

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

Dobrze! Źle!

Zawiesie to:

Dobrze! Źle!

Zawiesia możemy podzielić:

Dobrze! Źle!

DDR zawiesia pasowego można określić:

Dobrze! Źle!

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

Dobrze! Źle!

Zawiesia łańcuchowe:

Dobrze! Źle!

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść:

Dobrze! Źle!

Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść:

Dobrze! Źle!

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia Iinowego jest nieprawidłowy:

Dobrze! Źle!

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

Dobrze! Źle!

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu Iinowym wynosi:

Dobrze! Źle!

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

Dobrze! Źle!

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α:

Dobrze! Źle!

Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi:

Dobrze! Źle!

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

Dobrze! Źle!

Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

Dobrze! Źle!

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

Dobrze! Źle!

Poniższy rysunek przedstawia:

Dobrze! Źle!

Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia wynosi:

Dobrze! Źle!

Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi:

Dobrze! Źle!

Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia przy kacie wierzchołkowym β 45° wynosi:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

Dobrze! Źle!

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55 o nie może przekraczać:

Dobrze! Źle!

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40 o nie może przekraczać:

Dobrze! Źle!

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50 o nie może przekraczać:

Dobrze! Źle!

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65 o nie może przekraczać:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej?

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej?

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dźwigarów stalowych ?

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości?

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych?

Dobrze! Źle!

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkuszy blach w pozycji poziomej?

Dobrze! Źle!

Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza

Dobrze! Źle!

Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:

Dobrze! Źle!

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku?

Dobrze! Źle!