Pomiary elektryczne w praktyce

Wykonywanie pomiarów elektrycznych jest dla elektryka niezmiernie ważną umiejętnością. Pozwala na sprawdzenie wykonanej pracy i potwierdzenie bezpieczeństwa instalacji. To także podstawowe czynności, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania infrastruktury i urządzeń elektrycznych. Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem nowych umiejętności i orientacji poruszania się w obszarze pomiarów elektrycznych, wykorzystaj szansę w postaci naszego szkolenia na pomiary elektryczne.

Cena kursu – 1150zł/os.

Zainteresowany?

Zadzwoń: +48 888 817 777

Lub wyszukaj szkoleń Pomiarów Elektrycznych w Praktyce w swoim mieście:

Szukaj >>

Pomiary elektryczne w praktyce

Cel szkolenia z pomiarów instalacji elektrycznych

Szkolenie z pomiarów elektrycznych ma za zadanie zapoznać uczestników z normatywami i przepisami prawa, dotyczącymi badań i pomiarów w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń i instalacji elektrycznych z naciskiem na ochronę przeciwporażeniową. Uczestnicy poznają przyrządy pomiarowe i metody przeprowadzania pomiarów sprawdzających. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyczne zajęcia z obsługiwania aparatury pomiarowej, interpretacji wyników i dokonania oceny stanu technicznego instalacji oraz opracowania dokumentacji.

Komu szkolenie z pomiarów elektrycznych?

Dla każdej osoby, która chce zdobyć praktyczną umiejętność wykonywania pomiarów elektrycznych, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczna i w świetle obowiązujących przepisów. Także dla każdego pomiarowca-praktyka, pragnącego odświeżyć wiadomości i umiejętności a także zapoznać się z najnowszym sprzętem diagnostycznym.

Przebieg szkolenia z pomiarów elektrycznych

Kurs na pomiary elektryczne trwa jeden dzień i zorganizowany jest w małych grupach szkoleniowych w pełni wyposażonym i odpowiednio przygotowanym laboratorium pomiarowym, pod nadzorem specjalisty z dziedziny pomiarów elektrycznych. Przyrządy, którymi dysponujemy, pozwalają na zdobycie praktyki w zakresie wykonywania pomiarów. Natomiast zdobyta wiedza teoretyczna, zostanie wykorzystana praktycznie w zakresie analizy wyników i sporządzania dokumentacji.

W trakcie szkolenia z pomiarów elektrycznych, jego uczestnicy mogą praktycznie przećwiczyć następujące zagadnienia:

 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiar pętli zwarcia,
 • pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych,
 • pomiary uziemienia,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • analiza parametrów sieci,
 • pomiar jakości zasilania,
 • pomiar rezystancji uziemień,
 • impedancji uziemienia i rezystywności gruntu,
 • pomiar wyłączników RCD niepodłączonych do sieci,
 • pomiar gniazd elektrycznych.

Zakres teorii obejmuje:

 • zagadnienia z zakresu prawa:
  • czasokresy wykonywania badań i pomiarów.
  • kwalifikacje osób wykonujących badania i pomiary.
 • bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych,
 • ochrona przeciwporażeniowa w aspekcie różnych typów sieci źródeł zasilania,
 • pomiary i badania w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim:
  • obwody bardzo niskich napięć,
  • pomiary i badania w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim,
  • pomiary ochrony uzupełniającej.

Szkolenie z pomiarów elektrycznych trwa jeden dzień i jest jednym z najlepszych tego rodzaju w Polsce.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

zobacz pełne dane kontaktowe.

Lub wyszukaj szkoleń Pomiarów Elektrycznych w Praktyce w swoim mieście:

Szukaj >>

 

Lub zapytaj o kurs przez formularz

  Pomiary elektryczne w praktyce

  Dlaczego wykonuje się pomiary elektryczne?

  Podstawą do przeprowadzania pomiarów elektrycznych są przepisy:

  • Ustawa Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 z poźn. zmianami),
  • Ustawa Prawo Energetyczne (ustawa z 10 kwietnia 1997),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • Prawo Pracy,

  oraz normy:

  • PN-HD 60364-6, opisująca zakres oględzin i wykonywanych prób odbiorczych, sprawdzenie przewodów ochronnych, metody pomiaru rezystancji/impedancji izolacji, oraz częstość okresowych kontroli instalacji oraz wartości wszelkich parametrów związanych z dopuszczeniem jej do dalszego użytku,
  • PN-EN 61140 w zakresie ochrony przed porażeniem,
  • PN- IEC 60364 instalacje w budynkach,
  • N SEP-E-001 sieci niskiego napięcia,
  • PN-EN 61557 między innymi rezystancja izolacji, przewodów uziemiających i wyrównawczych, impedancja pętli zwarcia i dopuszczalne urządzenia pomiarowe.

  Nie czekaj – w każdym momencie masz możliwość zapisu na nasze szkolenie na pomiary elektryczne!