Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

Dobrze! Źle!

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

Dobrze! Źle!

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

Dobrze! Źle!

Dozorem technicznym nazywamy :

Dobrze! Źle!

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

Dobrze! Źle!

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

Dobrze! Źle!

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :

Dobrze! Źle!

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

Dobrze! Źle!

Decyzje zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

Dobrze! Źle!

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

Dobrze! Źle!

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

Dobrze! Źle!

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

Dobrze! Źle!

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

Dobrze! Źle!

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

Dobrze! Źle!

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

Dobrze! Źle!

Nieszczęśliwy wypadek to :

Dobrze! Źle!

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

Dobrze! Źle!

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

Dobrze! Źle!

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

Dobrze! Źle!

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

Dobrze! Źle!

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

Dobrze! Źle!

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

Dobrze! Źle!

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

Dobrze! Źle!

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

Dobrze! Źle!

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

Dobrze! Źle!

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

Dobrze! Źle!

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

Dobrze! Źle!

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

Dobrze! Źle!

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

Dobrze! Źle!

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

Dobrze! Źle!

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

Dobrze! Źle!

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

Dobrze! Źle!

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

Dobrze! Źle!

Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

Dobrze! Źle!

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

Dobrze! Źle!

Obowiązki obsługującego określone są :

Dobrze! Źle!

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

Dobrze! Źle!

Jednostka dozoru technicznego jest

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

Dobrze! Źle!

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

Dobrze! Źle!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

Dobrze! Źle!

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

Dobrze! Źle!

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

Dobrze! Źle!

Decyzja wydana przez UDT :

Dobrze! Źle!

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

Dobrze! Źle!

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne :

Dobrze! Źle!

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

Dobrze! Źle!

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

Dobrze! Źle!

Instrukcja eksploatacji to :

Dobrze! Źle!

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

Dobrze! Źle!

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

Dobrze! Źle!

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

Dobrze! Źle!

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

Dobrze! Źle!

Obsługującemu nie wolno :

Dobrze! Źle!

Formami dozoru technicznego są :

Dobrze! Źle!

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

Dobrze! Źle!

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

Dobrze! Źle!

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

Dobrze! Źle!

Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

Dobrze! Źle!

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

Dobrze! Źle!

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

Dobrze! Źle!

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

Dobrze! Źle!

Instrukcja stanowiskowa :

Dobrze! Źle!

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

Dobrze! Źle!

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

Dobrze! Źle!

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

Dobrze! Źle!

Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

Dobrze! Źle!

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

Dobrze! Źle!

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

Dobrze! Źle!

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

Dobrze! Źle!

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

Dobrze! Źle!

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

Dobrze! Źle!

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

Dobrze! Źle!

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed :

Dobrze! Źle!

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest :

Dobrze! Źle!

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :

Dobrze! Źle!

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie :

Dobrze! Źle!

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się :

Dobrze! Źle!

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :

Dobrze! Źle!

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :

Dobrze! Źle!

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :

Dobrze! Źle!

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu :

Dobrze! Źle!

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego :

Dobrze! Źle!

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest :

Dobrze! Źle!

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa :

Dobrze! Źle!

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym :

Dobrze! Źle!

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to :

Dobrze! Źle!

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest :

Dobrze! Źle!

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :wyłącza działanie mechanizmów jazdy

Dobrze! Źle!

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych :

Dobrze! Źle!

Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózkach :

Dobrze! Źle!

Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to :

Dobrze! Źle!

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji :

Dobrze! Źle!

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o :

Dobrze! Źle!

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni :

Dobrze! Źle!

Widząc świecąca się kontrolkę operator :

Dobrze! Źle!

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje :

Dobrze! Źle!

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje :

Dobrze! Źle!

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w :

Dobrze! Źle!

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez :

Dobrze! Źle!

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi :

Dobrze! Źle!

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu :

Dobrze! Źle!

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

Dobrze! Źle!

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

Dobrze! Źle!

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe :

Dobrze! Źle!

W wózkach podnośnikowych, łańcuch mechanizmu podnoszenia, jest

Dobrze! Źle!

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

Dobrze! Źle!

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

Dobrze! Źle!

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

Dobrze! Źle!

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

Dobrze! Źle!

Zapalona lub migająca lampka kontrolna :

Dobrze! Źle!

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien :

Dobrze! Źle!

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez :

Dobrze! Źle!

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny :

Dobrze! Źle!

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka :

Dobrze! Źle!

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje :

Dobrze! Źle!

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy :

Dobrze! Źle!

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to :

Dobrze! Źle!

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

Dobrze! Źle!

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza :

Dobrze! Źle!

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi :

Dobrze! Źle!

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się :

Dobrze! Źle!

"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany :

Dobrze! Źle!

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać :

Dobrze! Źle!

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :

Dobrze! Źle!

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć :

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć :

Dobrze! Źle!

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć :

Dobrze! Źle!

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi :

Dobrze! Źle!

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi :

Dobrze! Źle!

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać :

Dobrze! Źle!

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje :

Dobrze! Źle!

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać :

Dobrze! Źle!

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje :

Dobrze! Źle!

Akumulatory kwasowe można ładować :

Dobrze! Źle!

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka :

Dobrze! Źle!

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest :

Dobrze! Źle!

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna :

Dobrze! Źle!

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do :

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek :

Dobrze! Źle!

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać :

Dobrze! Źle!

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera :

Dobrze! Źle!

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do :

Dobrze! Źle!

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować :

Dobrze! Źle!

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma :

Dobrze! Źle!

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi :

Dobrze! Źle!

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza :

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatacje, operator wózka :

Dobrze! Źle!

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien :

Dobrze! Źle!

Po zakończeniu pracy operator powinien :

Dobrze! Źle!

Sprawne dźwignie sterujące :

Dobrze! Źle!

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje :

Dobrze! Źle!

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w :

Dobrze! Źle!

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji :

Dobrze! Źle!

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać :

Dobrze! Źle!

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe, powinien :

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego, operator powinien :

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien :

Dobrze! Źle!

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator :

Dobrze! Źle!

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując :

Dobrze! Źle!

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców :

Dobrze! Źle!

Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien :

Dobrze! Źle!

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje :

Dobrze! Źle!

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy :

Dobrze! Źle!

Ładunek należy transportować :

Dobrze! Źle!

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator :

Dobrze! Źle!

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator :

Dobrze! Źle!

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest :

Dobrze! Źle!

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien :

Dobrze! Źle!

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy :

Dobrze! Źle!

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany :

Dobrze! Źle!

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy :

Dobrze! Źle!

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C :

Dobrze! Źle!

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C :

Dobrze! Źle!

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału :

Dobrze! Źle!

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm :

Dobrze! Źle!

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać :

Dobrze! Źle!

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien :

Dobrze! Źle!

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

Dobrze! Źle!

Przyczyna utraty stateczności wózka może być :

Dobrze! Źle!

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona :

Dobrze! Źle!

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie :

Dobrze! Źle!

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy :

Dobrze! Źle!

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić :

Dobrze! Źle!

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy :

Dobrze! Źle!

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka :

Dobrze! Źle!

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy :

Dobrze! Źle!

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły :

Dobrze! Źle!

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator :

Dobrze! Źle!

W chwili wywracania się wózka należy :

Dobrze! Źle!

Wózek może stracić stateczność na skutek :

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić :

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi :

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

Dobrze! Źle!

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi :

Dobrze! Źle!

Sprawdzenie poprawności działania układu hydraulicznego w wózkach ze zmiennym wysięgiem obejmuje min. :

Dobrze! Źle!

Minimalna bezpieczna odległość pracy wózka przy wykopie uzależniona jest od :

Dobrze! Źle!

Przedstawiony rysunek oznacza :

Dobrze! Źle!

Urządzeniem zabezpieczającym wózek ze zmiennym wysięgiem przed wywróceniem jest :

Dobrze! Źle!

Poprawnie działający ogranicznik obciążenia w wózkach ze zmiennym wysięgiem powoduje :

Dobrze! Źle!

W przypadku awarii układu hydraulicznego przy podniesionej kabinie i braku możliwości awaryjnego opuszczenia kabiny operator powinien :

Dobrze! Źle!

W przypadku awarii wózka, przy podniesionej kabinie operator powinien

Dobrze! Źle!

Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być :

Dobrze! Źle!

Elementem mającym na celu zapewnienie prawidłowej pozycji obsługującego wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, może być :

Dobrze! Źle!

Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :

Dobrze! Źle!

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 4,0 t :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3t :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,6 t :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ jaki ładunek można podać na odległość 5 m :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu, parametry wózka to :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5 t :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,5 t :

Dobrze! Źle!

Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może :

Dobrze! Źle!

Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie :

Dobrze! Źle!

Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 3,5 t wynosi :

Dobrze! Źle!

Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 2,5 t wynosi :

Dobrze! Źle!

Zgodnie z podanym diagramem maksymalny wysięg ładunku o masie 1,2 t wynosi :

Dobrze! Źle!

Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie 2” ?

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu parametry wózka to :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t :

Dobrze! Źle!

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,5 t :

Dobrze! Źle!

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o :

Dobrze! Źle!