Podesty

{„questions”:{„nxn5j”:{„id”:”nxn5j”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Urz\u0105dzenie techniczne obj\u0119te dozorem technicznym mo\u017ce by\u0107 eksploatowane na podstawie\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„aa7b3”:{„id”:”aa7b3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upowa\u017cnionego konserwatora\r\n”},”a57oc”:{„id”:”a57oc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cnej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacje wydanej przez organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”4pgqs”:{„id”:”4pgqs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”oznaczenia CE umieszczonego na urz\u0105dzeniu\r\n”},”ypmbw”:{„id”:”ypmbw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”deklaracji zgodno\u015bci wystawionej przez wytw\u00f3rc\u0119\r\n”}}},”0tbto”:{„id”:”0tbto”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re z wymienionych czynno\u015bci nie nale\u017c\u0105 do zakresu obowi\u0105zk\u00f3w obs\u0142uguj\u0105cego UTB\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„w2hlh”:{„id”:”w2hlh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonywanie niewielkich napraw urz\u0105dzenia w ramach posiadanego wykszta\u0142cenia i umiej\u0119tno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”15qip”:{„id”:”15qip”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obs\u0142ugi UTB\r\n”},”pff8r”:{„id”:”pff8r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zapoznanie si\u0119 z planem pracy i wielko\u015bci\u0105 przenoszonych \u0142adunk\u00f3w\r\n”},”68q6p”:{„id”:”68q6p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”5ayio”:{„id”:”5ayio”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Terminy przegl\u0105d\u00f3w konserwacyjnych urz\u0105dze\u0144 technicznych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7e4a8”:{„id”:”7e4a8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 zawarte w instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”klwt1″:{„id”:”klwt1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okre\u015bla konserwator urz\u0105dzenia\r\n”},”7ggio”:{„id”:”7ggio”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okre\u015bla w protokole inspektor wykonuj\u0105cy badanie\r\n”},”y8nxe”:{„id”:”y8nxe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”q1khm”:{„id”:”q1khm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Dozorem technicznym nazywamy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„owon4”:{„id”:”owon4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okre\u015blone ustawa dzia\u0142ania zmierzaj\u0105ce do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urz\u0105dze\u0144 technicznych i urz\u0105dze\u0144 do odzyskiwania par paliwa oraz dzia\u0142ania zmierzaj\u0105ce do zapewnienia bezpiecze\u0144stwa publicznego w tych obszarach\r\n”,”isCorrect”:”1″},”y8yhg”:{„id”:”y8yhg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instytucje kontroluj\u0105ce stan techniczny urz\u0105dze\u0144\r\n”},”2q0nt”:{„id”:”2q0nt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego\r\n”},”byfiv”:{„id”:”byfiv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”UDT, WDT, TDT\r\n”}}},”hscyt”:{„id”:”hscyt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Doz\u00f3r techniczny nad urz\u0105dzeniami technicznymi wykonuje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5ffd0”:{„id”:”5ffd0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ij85u”:{„id”:”ij85u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego oraz upowa\u017cnione przez UDT organizacje\r\n”},”gy5g4″:{„id”:”gy5g4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego\r\n”},”mcksq”:{„id”:”mcksq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”dhqmv”:{„id”:”dhqmv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zmiana parametr\u00f3w technicznych lub zmiana konstrukcji urz\u0105dzenia technicznego traktowana jest jako\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„phfyy”:{„id”:”phfyy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”modernizacja urz\u0105dzenia technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”zsf08″:{„id”:”zsf08″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”naprawa urz\u0105dzenia technicznego\r\n”},”kqt0o”:{„id”:”kqt0o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”usuwanie usterek i innych nieprawid\u0142owo\u015bci urz\u0105dzenia technicznego\r\n”},”ajjqt”:{„id”:”ajjqt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wytworzenie nowego urz\u0105dzenia\r\n”}}},”pkmve”:{„id”:”pkmve”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Uzgodnion\u0105 napraw\u0119 lub modernizacj\u0119 urz\u0105dze\u0144 technicznych mo\u017ce wykona\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„e51wf”:{„id”:”e51wf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”naprawiaj\u0105cy lub modernizuj\u0105cy, kt\u00f3ry posiada uprawnienie wydane przez organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ga20w”:{„id”:”ga20w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne posiadaj\u0105cy odpowiednie do\u015bwiadczenie w zakresie napraw lub modernizacji\r\n”},”z5wy3″:{„id”:”z5wy3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator posiadaj\u0105cy odpowiednie do\u015bwiadczenie w zakresie napraw lub modernizacji\r\n”},”7fgws”:{„id”:”7fgws”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w niewielkim zakresie kompetentny operator\r\n”}}},”s9oc7″:{„id”:”s9oc7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ustawa o dozorze technicznym okre\u015bla nast\u0119puj\u0105ce formy dozoru technicznego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1pijo”:{„id”:”1pijo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ca\u0142kowita, cz\u0119\u015bciowa, ograniczona\r\n”},”9mz1q”:{„id”:”9mz1q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pe\u0142na, ograniczona, uproszczona\r\n”,”isCorrect”:”1″},”2rx7y”:{„id”:”2rx7y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pe\u0142na, cykliczna, sporadyczna\r\n”},”ma5hh”:{„id”:”ma5hh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”UDT,WDT,TDT\r\n”}}},”aolcj”:{„id”:”aolcj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Decyzj\u0119 zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacj\u0119 urz\u0105dzenia technicznego wydaje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hqgkd”:{„id”:”hqgkd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator po wykonaniu przegl\u0105du z wynikiem pozytywnym\r\n”},”rbmsk”:{„id”:”rbmsk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatuj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne z upowa\u017cnienia organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”},”xvmuj”:{„id”:”xvmuj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upowa\u017cnienia organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”},”ui2eo”:{„id”:”ui2eo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”fvryr”:{„id”:”fvryr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne mo\u017ce podj\u0105\u0107 prac\u0119 gdy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qjrcc”:{„id”:”qjrcc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada wa\u017cn\u0105 decyzj\u0119 zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacje je\u017celi wymagaj\u0105 tego odpowiednie przepisy\r\n”},”wuuwe”:{„id”:”wuuwe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii\r\n”},”fynxs”:{„id”:”fynxs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada aktualny pozytywny wynik przegl\u0105du konserwacyjnego\r\n”},”cprok”:{„id”:”cprok”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze warunki musza by\u0107 spe\u0142nione jednocze\u015bnie\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”e3ywy”:{„id”:”e3ywy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne mo\u017ce podj\u0105\u0107 prac\u0119 gdy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„feefw”:{„id”:”feefw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzaj\u0105cy sprawno\u015b\u0107 urz\u0105dzenia\r\n”},”dsr0n”:{„id”:”dsr0n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeszed\u0142 odpowiednie szkolenie stanowiskowe\r\n”},”nohqx”:{„id”:”nohqx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada wa\u017cn\u0105 decyzje zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacje\r\n”},”vo9zd”:{„id”:”vo9zd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze warunki musza by\u0107 spe\u0142nione jednocze\u015bnie\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”pa1br”:{„id”:”pa1br”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatuj\u0105cego przepis\u00f3w o dozorze technicznym eksploatuj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„y4b3z”:{„id”:”y4b3z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”otrzymuje pisemne upomnienie\r\n”},”kobpk”:{„id”:”kobpk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”otrzymuje zalecenia pokontrolne\r\n”},”9318f”:{„id”:”9318f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”z33rb”:{„id”:”z33rb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”vz5wa”:{„id”:”vz5wa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W przypadku stwierdzenia zagro\u017cenia dla \u017cycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i \u015brodowiska inspektor\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6gxjg”:{„id”:”6gxjg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wydaje decyzje wstrzymuj\u0105c\u0105 eksploatacje urz\u0105dzenia technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ax5sb”:{„id”:”ax5sb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wystawia mandat karny\r\n”},”sha1w”:{„id”:”sha1w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pisemnie poucza eksploatuj\u0105cego\r\n”},”zt7r4″:{„id”:”zt7r4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”thatk”:{„id”:”thatk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urz\u0105dzenia technicznego lub nieszcz\u0119\u015bliwego wypadku eksploatuj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„sgy3j”:{„id”:”sgy3j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”niezw\u0142ocznie powiadamia UDT o zaistnia\u0142ym zdarzeniu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”dixnm”:{„id”:”dixnm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”powiadamia producenta urz\u0105dzenia o przyczynach powsta\u0142ego zdarzenia\r\n”},”45dij”:{„id”:”45dij”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”niezw\u0142ocznie dokonuje naprawy urz\u0105dzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji\r\n”},”f05s0″:{„id”:”f05s0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zg\u0142asza urz\u0105dzenie do wykonania naprawy\r\n”}}},”j6r9p”:{„id”:”j6r9p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne do obs\u0142ugi mo\u017ce zosta\u0107 cofni\u0119te przez\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rsp7u”:{„id”:”rsp7u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”dbf9v”:{„id”:”dbf9v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne\r\n”},”9vdn6″:{„id”:”9vdn6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektora bhp\r\n”},”x4v6y”:{„id”:”x4v6y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pa\u0144stwow\u0105 Inspekcje Pracy\r\n”}}},”ctdcn”:{„id”:”ctdcn”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Urz\u0105dzenia techniczne nieobj\u0119te dozorem technicznym to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„byc4v”:{„id”:”byc4v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017curawie o ud\u017awigu do 3,2 t\r\n”},”ckba2″:{„id”:”ckba2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wci\u0105gniki i wci\u0105garki oraz suwnice\r\n”},”yzffz”:{„id”:”yzffz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w\u00f3zki jezdniowe podno\u015bnikowe oraz podesty ruchome\r\n”},”reea6″:{„id”:”reea6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia transportowe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”65qtb”:{„id”:”65qtb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Urz\u0105dzenia techniczne obj\u0119te dozorem technicznym to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1q50w”:{„id”:”1q50w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeno\u015bniki kabinowe i krzese\u0142kowe\r\n”},”et49r”:{„id”:”et49r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uk\u0142adnice magazynowe oraz urz\u0105dzenia dla os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych\r\n”},”6ffh5″:{„id”:”6ffh5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyci\u0105gi towarowe i wyci\u0105gi statk\u00f3w\r\n”},”4wvo0″:{„id”:”4wvo0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”fnuuy”:{„id”:”fnuuy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Niebezpieczne uszkodzenie urz\u0105dzenia technicznego to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„d91r3”:{„id”:”d91r3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017cda usterka UTB\r\n”},”o3e37″:{„id”:”o3e37″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku kt\u00f3rego urz\u0105dzenie nadaje si\u0119 do cz\u0119\u015bciowej eksploatacji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”yl15l”:{„id”:”yl15l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku kt\u00f3rego nadaje si\u0119 do eksploatacji tylko przy obni\u017conych parametrach\r\n”},”uo6xx”:{„id”:”uo6xx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku kt\u00f3rego urz\u0105dzenie nie nadaje si\u0119 do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagro\u017cenie\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”0rhuz”:{„id”:”0rhuz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nieszcz\u0119\u015bliwy wypadek to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„f07zd”:{„id”:”f07zd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nag\u0142e zdarzenie, kt\u00f3re spowodowa\u0142o obra\u017cenia cia\u0142a lub \u015bmier\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″},”7pr4k”:{„id”:”7pr4k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nag\u0142e zdarzenie, kt\u00f3re spowodowa\u0142o przerw\u0119 w pracy\r\n”},”truoc”:{„id”:”truoc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nag\u0142e zdarzenie, kt\u00f3re skutkuje wy\u0142\u0105czeniem urz\u0105dzenia technicznego z eksploatacji\r\n”},”4gfdy”:{„id”:”4gfdy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017cda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa\r\n”}}},”7pxtu”:{„id”:”7pxtu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Odpowiedzialnym za zapewnienie w\u0142a\u015bciwej obs\u0142ugi i konserwacji urz\u0105dzenia technicznego jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8z4uv”:{„id”:”8z4uv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne\r\n”,”isCorrect”:”1″},”iziwa”:{„id”:”iziwa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”},”igl9j”:{„id”:”igl9j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pa\u0144stwowa Inspekcja Pracy\r\n”},”nwwiq”:{„id”:”nwwiq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor UDT\r\n”}}},”kc7rk”:{„id”:”kc7rk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wymagane przepisami prawa przegl\u0105dy konserwacyjne wykonuje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v8qlw”:{„id”:”v8qlw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba posiadaj\u0105ca za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne do konserwacji\r\n”},”nnc55″:{„id”:”nnc55″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pracownik autoryzowanego serwisu producenta urz\u0105dzenia (pod warunkiem posiadania za\u015bwiadcze\u0144 kwalifikacyjnych do konserwacji)\r\n”},”mppw1″:{„id”:”mppw1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u0142adowe s\u0142u\u017cby utrzymania ruchu\r\n”},”bi3ye”:{„id”:”bi3ye”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”12rf3″:{„id”:”12rf3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Dziennik konserwacji urz\u0105dzenia technicznego prowadzi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zxvx7”:{„id”:”zxvx7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor UDT w ksi\u0119dze rewizyjnej urz\u0105dzenia\r\n”},”oyqwe”:{„id”:”oyqwe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uprawniony operator\r\n”},”zgr8s”:{„id”:”zgr8s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyznaczony pracownik eksploatuj\u0105cego\r\n”},”h9yyh”:{„id”:”h9yyh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator urz\u0105dzenia technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”unzaa”:{„id”:”unzaa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Badania odbiorcze przeprowadza si\u0119 dla urz\u0105dze\u0144 technicznych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„k5sed”:{„id”:”k5sed”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w terminach zgodnych z zapisami rozporz\u0105dzenia w sprawie warunk\u00f3w technicznych dozoru technicznego\r\n”},”l7v48″:{„id”:”l7v48″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacje\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ey59i”:{„id”:”ey59i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po naprawie urz\u0105dzenia technicznego\r\n”},”tx586″:{„id”:”tx586″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po ka\u017cdej zmianie eksploatuj\u0105cego\r\n”}}},”mqi75″:{„id”:”mqi75″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Badania okresowe przeprowadza si\u0119 dla urz\u0105dze\u0144 technicznych obj\u0119tych dozorem\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jo0az”:{„id”:”jo0az”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ograniczonym\r\n”},”j6zpi”:{„id”:”j6zpi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pe\u0142nym\r\n”,”isCorrect”:”1″},”tavr9″:{„id”:”tavr9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uproszczonym\r\n”},”qs1jx”:{„id”:”qs1jx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”neeyv”:{„id”:”neeyv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nieobecno\u015b\u0107 konserwuj\u0105cego na badaniu urz\u0105dzenia technicznego wymaga min.\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0h7lj”:{„id”:”0h7lj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wcze\u015bniejszego uzgodnienia tego faktu z organem w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”qk95t”:{„id”:”qk95t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecno\u015bci konserwatora\r\n”},”r5nb2″:{„id”:”r5nb2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzaj\u0105cego niezdolno\u015b\u0107 konserwatora do pracy\r\n”},”mwwv5″:{„id”:”mwwv5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”scn7j”:{„id”:”scn7j”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kandydat na obs\u0142uguj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne musi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„nawa8”:{„id”:”nawa8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mie\u0107 uko\u0144czone 18 lat\r\n”,”isCorrect”:”1″},”jbxdw”:{„id”:”jbxdw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada\u0107 przynajmniej wykszta\u0142cenie zawodowe\r\n”},”pad75″:{„id”:”pad75″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada\u0107 przynajmniej 1 rok sta\u017cu pracy\r\n”},”378am”:{„id”:”378am”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”tgwxg”:{„id”:”tgwxg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne ma obowi\u0105zek przerwa\u0107 prac\u0119 gdy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0ewvk”:{„id”:”0ewvk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni\r\n”},”hp6hd”:{„id”:”hp6hd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stwierdzi, ze dalsza praca urz\u0105dzeniem stwarza zagro\u017cenie\r\n”},”6pf0d”:{„id”:”6pf0d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie jest niesprawne\r\n”},”0dgxx”:{„id”:”0dgxx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”yojyl”:{„id”:”yojyl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Terminy przegl\u0105d\u00f3w konserwacyjnych urz\u0105dzenia mog\u0105 by\u0107 okre\u015blone\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gk2jn”:{„id”:”gk2jn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”},”hcthe”:{„id”:”hcthe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”2mqtd”:{„id”:”2mqtd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w rozporz\u0105dzeniu okre\u015blaj\u0105cym warunki techniczne dozoru technicznego\r\n”},”z7btd”:{„id”:”z7btd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”mb7ia”:{„id”:”mb7ia”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Terminy bada\u0144 okresowych i dora\u017anych kontrolnych UTB okre\u015blone s\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0lp2j”:{„id”:”0lp2j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”ydm4z”:{„id”:”ydm4z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w rozporz\u0105dzeniu okre\u015blaj\u0105cym warunki techniczne dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ubez2″:{„id”:”ubez2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w dokumentacji konstrukcyjnej urz\u0105dzenia\r\n”},”afuy7″:{„id”:”afuy7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w dzienniku konserwacji\r\n”}}},”vd2z6″:{„id”:”vd2z6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obowi\u0105zkiem obs\u0142uguj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jry33”:{„id”:”jry33″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obs\u0142ugi urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ysrdj”:{„id”:”ysrdj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urz\u0105dzenia\r\n”},”a5cgo”:{„id”:”a5cgo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonywanie napraw urz\u0105dzenia\r\n”},”tkffv”:{„id”:”tkffv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”psxzd”:{„id”:”psxzd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Urz\u0105dzenie techniczne mo\u017cna eksploatowa\u0107 na podstawie\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0ihv7”:{„id”:”0ihv7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aktualnej naklejki organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego okre\u015blaj\u0105cej termin kolejnego badania\r\n”},”tj7l3″:{„id”:”tj7l3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aktualnego wpisu konserwatora urz\u0105dzenia w dzienniku konserwacji\r\n”},”8kfoo”:{„id”:”8kfoo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cnej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacje wydanej przez organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”eozmd”:{„id”:”eozmd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pozytywnego protoko\u0142u z badania okresowego lub odbiorczego\r\n”}}},”onlzh”:{„id”:”onlzh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Po wykonanych czynno\u015bciach przy urz\u0105dzeniu technicznym inspektor sporz\u0105dza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5lmz4”:{„id”:”5lmz4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcje eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”},”78ig8″:{„id”:”78ig8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”decyzje i protok\u00f3\u0142 z wykonanych czynno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”eck4r”:{„id”:”eck4r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”deklaracje zgodno\u015bci CE\r\n”},”4kpam”:{„id”:”4kpam”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”b3umi”:{„id”:”b3umi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Napraw\u0119 i modernizacj\u0119 urz\u0105dzenia technicznego wykonuje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„on5y1”:{„id”:”on5y1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”operator w ramach posiadanych umiej\u0119tno\u015bci\r\n”},”z4fxv”:{„id”:”z4fxv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator\r\n”},”os21e”:{„id”:”os21e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u0142ad uprawniony\r\n”,”isCorrect”:”1″},”phsb6″:{„id”:”phsb6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cy\r\n”}}},”cp7yc”:{„id”:”cp7yc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpo\u015brednio odpowiedzialnym za bezpieczn\u0105 eksploatacj\u0119 urz\u0105dzenia technicznego jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ai45p”:{„id”:”ai45p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”m1um6″:{„id”:”m1um6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”producent urz\u0105dzenia\r\n”},”ovbzj”:{„id”:”ovbzj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u0142adowy inspektor BHP\r\n”},”0burc”:{„id”:”0burc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor UDT\r\n”}}},”wr6az”:{„id”:”wr6az”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Informacje dotycz\u0105ce zasad bezpiecznej obs\u0142ugi urz\u0105dzenia s\u0105 zawarte w\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„z3zcc”:{„id”:”z3zcc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”gm6cz”:{„id”:”gm6cz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”7rfa3″:{„id”:”7rfa3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dzienniku konserwacji\r\n”},”yzyhx”:{„id”:”yzyhx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT\r\n”}}},”oow1n”:{„id”:”oow1n”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W ramach czynno\u015bci przed rozpocz\u0119ciem pracy obs\u0142uguj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v329m”:{„id”:”v329m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdza stan techniczny urz\u0105dzenia poprzez ogl\u0119dziny\r\n”},”587oc”:{„id”:”587oc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3by statyczna i dynamiczna\r\n”},”rcu8b”:{„id”:”rcu8b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3by ruchowe urz\u0105dzenia\r\n”},”znl9i”:{„id”:”znl9i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”9h1td”:{„id”:”9h1td”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych podlegaj\u0105cych dozorowi technicznemu wydaje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„uv2ks”:{„id”:”uv2ks”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzaj\u0105cego\r\n”},”2uj8h”:{„id”:”2uj8h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor BHP na podstawie za\u015bwiadczenia o uko\u0144czeniu kursu\r\n”},”rhakf”:{„id”:”rhakf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pracodawca na podstawie zdanego egzaminu\r\n”},”ywbhn”:{„id”:”ywbhn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”jv1uh”:{„id”:”jv1uh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przeci\u0105\u017canie LJTB w trakcie pracy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xuzxb”:{„id”:”xuzxb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zabronione\r\n”,”isCorrect”:”1″},”4gem1″:{„id”:”4gem1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne\r\n”},”vcuzs”:{„id”:”vcuzs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne ale tylko do 125% ud\u017awigu nominalnego\r\n”},”3bpni”:{„id”:”3bpni”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne ale tylko do 110% ud\u017awigu nominalnego\r\n”}}},”n1z59″:{„id”:”n1z59″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Badania dora\u017ane eksploatacyjne wykonuje si\u0119 m.in.\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„siokp”:{„id”:”siokp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po ka\u017cdym usuni\u0119ciu usterki przez konserwatora\r\n”},”mwc7z”:{„id”:”mwc7z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po wymianie ci\u0119gien no\u015bnych\r\n”,”isCorrect”:”1″},”nwzcy”:{„id”:”nwzcy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”raz na rok\r\n”},”xkqc7″:{„id”:”xkqc7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po wypadku na urz\u0105dzeniu\r\n”}}},”e6yec”:{„id”:”e6yec”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obowi\u0105zki obs\u0142uguj\u0105cego okre\u015blone s\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hocnd”:{„id”:”hocnd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”hx51u”:{„id”:”hx51u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w dzienniku konserwacji\r\n”},”dnkil”:{„id”:”dnkil”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”teecx”:{„id”:”teecx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”3oroq”:{„id”:”3oroq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Badania okresowe urz\u0105dzenia technicznego s\u0105 wykonywane przez\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„nlo7k”:{„id”:”nlo7k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwatora posiadaj\u0105cego odpowiednie za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne\r\n”},”6xmun”:{„id”:”6xmun”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektora organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ihjkq”:{„id”:”ihjkq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pracownika serwisu producenta\r\n”},”pd4yq”:{„id”:”pd4yq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”operatora\r\n”}}},”blj7b”:{„id”:”blj7b”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jednostk\u0105 dozoru technicznego jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„q7tk8”:{„id”:”q7tk8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego\r\n”},”w3et8″:{„id”:”w3et8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Wojskowy Doz\u00f3r techniczny\r\n”},”uw6wq”:{„id”:”uw6wq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Transportowy Doz\u00f3r Techniczny\r\n”},”h0sgs”:{„id”:”h0sgs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”fkwyk”:{„id”:”fkwyk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne uprawniaj\u0105ce do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych wa\u017cne s\u0105 na terenie\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„q8r31”:{„id”:”q8r31″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rzeczypospolitej Polskiej\r\n”,”isCorrect”:”1″},”9qrq6″:{„id”:”9qrq6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Unii Europejskiej\r\n”},”9non5″:{„id”:”9non5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie maja okreslonego obszaru wa\u017cno\u015bci\r\n”},”rxrp0″:{„id”:”rxrp0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kraj\u00f3w strefy Schengen\r\n”}}},”kk7vb”:{„id”:”kk7vb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obowi\u0105zek stosowania \u015brodk\u00f3w ochrony indywidualnej przez operator\u00f3w urz\u0105dze\u0144 technicznych wynika z\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„oztin”:{„id”:”oztin”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcji eksploatacji producenta\r\n”},”o1115″:{„id”:”o1115″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przepis\u00f3w BHP\r\n”},”13i00″:{„id”:”13i00″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przepis\u00f3w wewn\u0105trzzak\u0142adowych\r\n”},”lfi9y”:{„id”:”lfi9y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”ukoj6″:{„id”:”ukoj6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zgodnie z rozporz\u0105dzeniem Rady Ministr\u00f3w w sprawie rodzaj\u00f3w urz\u0105dze\u0144 technicznych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„77s1z”:{„id”:”77s1z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u017awigi, \u017curawie, suwnice, wci\u0105garki i wci\u0105gniki\r\n”},”j3d4k”:{„id”:”j3d4k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w\u00f3zki jezdniowe podno\u015bnikowe z mechanicznym nap\u0119dem podnoszenia, podesty ruchome\r\n”},”7wjv8″:{„id”:”7wjv8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u017awignice linotorowe, przeno\u015bniki kabinowe i krzese\u0142kowe\r\n”},”3w67u”:{„id”:”3w67u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”2f40i”:{„id”:”2f40i”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Instrukcja eksploatacji mo\u017ce nie zawiera\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rj6tu”:{„id”:”rj6tu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”informacji o terminach i zakresie przegl\u0105d\u00f3w konserwacyjnych UTB\r\n”},”ghgvk”:{„id”:”ghgvk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podstawowych parametr\u00f3w i przeznaczenia UTB\r\n”},”m0cj7″:{„id”:”m0cj7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”termin\u00f3w badan technicznych wykonywanych przez jednostk\u0119 inspekcyjna\r\n”,”isCorrect”:”1″},”mpxsv”:{„id”:”mpxsv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”informacji o sposobie obs\u0142ugi urz\u0105dzenia\r\n”}}},”a7aug”:{„id”:”a7aug”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ksi\u0119ga rewizyjna urz\u0105dzenia musi zawiera\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7xigr”:{„id”:”7xigr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zbi\u00f3r protoko\u0142\u00f3w z badan wykonywanych przez jednostk\u0119 inspekcyjna\r\n”,”isCorrect”:”1″},”grlz5″:{„id”:”grlz5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokument, w kt\u00f3rym odnotowywane s\u0105 przegl\u0105dy konserwacyjne\r\n”},”z72oh”:{„id”:”z72oh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tre\u015b\u0107 aktualnych akt\u00f3w prawnych\r\n”},”jbqy9″:{„id”:”jbqy9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykaz uprawnionych operator\u00f3w\r\n”}}},”rryi2″:{„id”:”rryi2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Decyzja wydana przez UDT\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7s2n8”:{„id”:”7s2n8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie podlega odwo\u0142aniu\r\n”},”260ax”:{„id”:”260ax”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona przez inspektora PIP\r\n”},”wpc9q”:{„id”:”wpc9q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega mo\u017cliwo\u015bci odwo\u0142ania si\u0119 przez eksploatuj\u0105cego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”n1o1e”:{„id”:”n1o1e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017cda odpowiedz jest niepoprawna\r\n”}}},”xzaww”:{„id”:”xzaww”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Do egzaminu sprawdzaj\u0105cego kwalifikacje mo\u017ce przyst\u0105pi\u0107 osoba, kt\u00f3ra\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zqu12”:{„id”:”zqu12″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u0142o\u017cy\u0142a wniosek o sprawdzenie kwalifikacji\r\n”},”94rfh”:{„id”:”94rfh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uko\u0144czy\u0142a 18 lat\r\n”},”8sb36″:{„id”:”8sb36″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie ma przeciwwskaza\u0144 zdrowotnych do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych\r\n”},”ctaz6″:{„id”:”ctaz6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”4ttpt”:{„id”:”4ttpt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Po zako\u0144czonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7v6mb”:{„id”:”7v6mb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed\u0142u\u017ca wa\u017cno\u015b\u0107 \u015bwiadectwa kwalifikacji operatora\r\n”},”84siy”:{„id”:”84siy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”oznakowuje urz\u0105dzenie naklejka, kt\u00f3ra jest zezwoleniem na u\u017cytkowanie urz\u0105dzenia\r\n”},”dpm66″:{„id”:”dpm66″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”informuje u\u017cytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyra\u017ca zgod\u0119 na eksploatacje urz\u0105dzenia\r\n”},”0hi99″:{„id”:”0hi99″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sporz\u0105dza protok\u00f3\u0142 z wykonanych czynno\u015bci i wydaje decyzje administracyjna zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacje\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”9obyy”:{„id”:”9obyy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0qc5y”:{„id”:”0qc5y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 wa\u017cne bezterminowo\r\n”},”6s5cj”:{„id”:”6s5cj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 terminowe z okresem wa\u017cno\u015bci uzale\u017cnionym od ilo\u015bci uzyskanych punkt\u00f3w na egzaminie\r\n”},”cy1c2″:{„id”:”cy1c2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 terminowe z okresem wa\u017cno\u015bci zgodnym z zapisami rozporz\u0105dzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”hhfbt”:{„id”:”hhfbt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 wa\u017cne przez okres 15 lat\r\n”}}},”hq7h0″:{„id”:”hq7h0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Dokonuj\u0105cy przer\u00f3bek urz\u0105dzenia technicznego bez uzgodnienia z organem w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0lce8”:{„id”:”0lce8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega karze grzywny lub ograniczenia wolno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”hy3do”:{„id”:”hy3do”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega ukaraniu mandatem karnym\r\n”},”ezj3h”:{„id”:”ezj3h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie podlega karze\r\n”},”hn51t”:{„id”:”hn51t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”1rspv”:{„id”:”1rspv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kto dopuszcza do eksploatacji urz\u0105dzenie techniczne bez wa\u017cnej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacj\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„y8esg”:{„id”:”y8esg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega karze grzywny lub ograniczenia wolno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”3i7t5″:{„id”:”3i7t5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie podlega karze, je\u017celi nie dojdzie do wypadku\r\n”},”xukwx”:{„id”:”xukwx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega wy\u0142\u0105cznie karze grzywny\r\n”},”je03n”:{„id”:”je03n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega karze wi\u0119zienia\r\n”}}},”k8rha”:{„id”:”k8rha”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Instrukcja eksploatacji to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0n3hk”:{„id”:”0n3hk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zbi\u00f3r informacji niezb\u0119dnych do bezpiecznej eksploatacji urz\u0105dzenia udost\u0119pniany przez producenta\r\n”,”isCorrect”:”1″},”0dvz5″:{„id”:”0dvz5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zbi\u00f3r zalece\u0144 wydawanych przez Urz\u0105d Dozoru Technicznego\r\n”},”2403z”:{„id”:”2403z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcja, kt\u00f3ra musi stworzy\u0107 u\u017cytkownik urz\u0105dzenia\r\n”},”a9fvs”:{„id”:”a9fvs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”k6ieq”:{„id”:”k6ieq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadcze\u0144 kwalifikacyjnych do obs\u0142ugi nie wymaga si\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„iwofw”:{„id”:”iwofw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je\u017celi urz\u0105dzenie jest obs\u0142ugiwane przez jego w\u0142a\u015bciciela\r\n”},”6as9h”:{„id”:”6as9h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je\u017celi wszystkie mechanizmy urz\u0105dzenia maja nap\u0119d r\u0119czny\r\n”,”isCorrect”:”1″},”8wsgl”:{„id”:”8wsgl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je\u015bli urz\u0105dzenie jest wykorzystywane do cel\u00f3w prywatnych, nie zarobkowych\r\n”},”o3trb”:{„id”:”o3trb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od os\u00f3b po 60 roku \u017cycia\r\n”}}},”g7o0a”:{„id”:”g7o0a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Osoba posiadaj\u0105ca za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6tcr9”:{„id”:”6tcr9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko urz\u0105dzenia wymienione w zakresie uprawnienia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”nbnni”:{„id”:”nbnni”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie urz\u0105dzenia podlegaj\u0105ce dozorowi technicznemu\r\n”},”64v49″:{„id”:”64v49″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inne urz\u0105dzenia podlegaj\u0105ce dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy\r\n”},”o37dr”:{„id”:”o37dr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie UTB o ud\u017awigu do 3,2 t\r\n”}}},”60vzu”:{„id”:”60vzu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obowi\u0105zkiem obs\u0142uguj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„azayg”:{„id”:”azayg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odm\u00f3wi\u0107 obs\u0142ugi urz\u0105dzenia, je\u017celi wygas\u0142a decyzja zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacje tego urz\u0105dzenia\r\n”},”ft0iu”:{„id”:”ft0iu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze stosowa\u0107 si\u0119 do polece\u0144 prze\u0142o\u017conego nakazuj\u0105cych eksploatacje urz\u0105dzenia\r\n”},”foewf”:{„id”:”foewf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stosowa\u0107 si\u0119 do zapis\u00f3w zawartych w instrukcji eksploatacji\r\n”},”sarh1″:{„id”:”sarh1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”k7hml”:{„id”:”k7hml”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych s\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„i7tv3”:{„id”:”i7tv3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cne na terenie Unii Europejskiej\r\n”},”pyh36″:{„id”:”pyh36″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cne z dowodem to\u017csamo\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”atn08″:{„id”:”atn08″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezterminowe\r\n”},”35cer”:{„id”:”35cer”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”fwg3z”:{„id”:”fwg3z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obs\u0142uguj\u0105cy kt\u00f3ry jest \u015bwiadkiem wypadku ma obowi\u0105zek\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ciz9c”:{„id”:”ciz9c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”udzieli\u0107 pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku\r\n”},”5no49″:{„id”:”5no49″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczy\u0107 miejsce zdarzenia\r\n”},”ltk0b”:{„id”:”ltk0b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”powiadomi\u0107 prze\u0142o\u017conego\r\n”},”p78d7″:{„id”:”p78d7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”a1sol”:{„id”:”a1sol”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Formami dozoru technicznego s\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bcxvx”:{„id”:”bcxvx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”doz\u00f3r pe\u0142ny, doz\u00f3r uproszczony, doz\u00f3r ograniczony\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6se9r”:{„id”:”6se9r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie dora\u017ane\r\n”},”buzcu”:{„id”:”buzcu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”UDT, TDT, WDT\r\n”},”bs3cl”:{„id”:”bs3cl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”2yt17″:{„id”:”2yt17″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych podlegaj\u0105cych dozorowi technicznemu wydaje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fyjl2”:{„id”:”fyjl2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w\u0142a\u015bciciel urz\u0105dzenia\r\n”},”ckt05″:{„id”:”ckt05″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”UDT, TDT, WDT\r\n”,”isCorrect”:”1″},”dpozr”:{„id”:”dpozr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”PIP”},”1v21a”:{„id”:”1v21a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”wpndr”:{„id”:”wpndr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Komisja egzaminacyjna powiadamia osob\u0119 zainteresowan\u0105 o wyniku egzaminu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8gqwk”:{„id”:”8gqwk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ci\u0105gu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej\r\n”},”greiw”:{„id”:”greiw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpo\u015brednio po egzaminie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”2bcdv”:{„id”:”2bcdv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ci\u0105gu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej\r\n”},”bs5rq”:{„id”:”bs5rq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”listem poleconym lub poczta elektroniczna po up\u0142ywie 30 dni roboczych od daty egzaminu\r\n”}}},”vc39y”:{„id”:”vc39y”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Dziennik konserwacji powinien by\u0107 prowadzony\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9c51m”:{„id”:”9c51m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko w formie papierowej\r\n”},”hmfzj”:{„id”:”hmfzj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w formie elektronicznej lub papierowej\r\n”,”isCorrect”:”1″},”31v0h”:{„id”:”31v0h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko w formie elektronicznej\r\n”},”gnzdq”:{„id”:”gnzdq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przez obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”}}},”r9tmo”:{„id”:”r9tmo”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Instrukcja stanowiskowa\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„67mh7”:{„id”:”67mh7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obs\u0142ugi przez producenta urz\u0105dzenia\r\n”},”5k6g9″:{„id”:”5k6g9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stanowi niepisany zbi\u00f3r zwyczaj\u00f3w przyj\u0119tych w zak\u0142adzie pracy\r\n”},”igmow”:{„id”:”igmow”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest wydawana przez pracodawc\u0119 i zawiera szczeg\u00f3\u0142owe wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce bhp na stanowisku pracy\r\n”,”isCorrect”:”1″},”vjpt3″:{„id”:”vjpt3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie dotyczy operator\u00f3w urz\u0105dze\u0144 mobilnych\r\n”}}},”krmn7″:{„id”:”krmn7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Po up\u0142ywie terminu wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenia kwalifikacyjnego do obs\u0142ugi urz\u0105dzenia obs\u0142uguj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„swbs7”:{„id”:”swbs7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy\r\n”},”3rprt”:{„id”:”3rprt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 UTB o ile z\u0142o\u017cy wniosek o wydanie kolejnego za\u015bwiadczenia\r\n”},”gy0l3″:{„id”:”gy0l3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 UTB dopiero po uzyskaniu nowego za\u015bwiadczenia kwalifikacyjnego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”g28zl”:{„id”:”g28zl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sk\u0142ada wniosek o przed\u0142u\u017cenie terminu wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenia kwalifikacyjnego\r\n”}}},”db9as”:{„id”:”db9as”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przed\u0142u\u017cenie wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenie kwalifikacyjnego nast\u0119puje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„o5835”:{„id”:”o5835″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na pisemny wniosek obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”i1n2g”:{„id”:”i1n2g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”automatycznie po up\u0142ywie terminu wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenia\r\n\r\n”},”6mh89″:{„id”:”6mh89″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na pisemne zg\u0142oszenie pracodawcy obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”},”v47vv”:{„id”:”v47vv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po wcze\u015bniejszym zg\u0142oszeniu telefonicznym\r\n”}}},”oy4qh”:{„id”:”oy4qh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ud\u017awig UTB to parametr urz\u0105dzenia bezpo\u015brednio zwi\u0105zany z\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hzq8w”:{„id”:”hzq8w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015bci\u0105 podnoszonego \u0142adunku\r\n”},”u2gr7″:{„id”:”u2gr7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna obj\u0119to\u015bci\u0105 podnoszonego \u0142adunku\r\n”},”uml7d”:{„id”:”uml7d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna masa podnoszonego \u0142adunku\r\n”,”isCorrect”:”1″},”pjh5i”:{„id”:”pjh5i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iloczynem masy i obj\u0119to\u015bci podnoszonego \u0142adunku\r\n”}}},”fwxgb”:{„id”:”fwxgb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Informacja dotycz\u0105ca ud\u017awigu urz\u0105dzenia mo\u017ce by\u0107 zawarta\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„n22by”:{„id”:”n22by”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w instrukcji eksploatacji\r\n”},”vz2hb”:{„id”:”vz2hb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na tabliczce znamionowej\r\n”},”ma0h3″:{„id”:”ma0h3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na urz\u0105dzeniu technicznym\r\n”},”q8zea”:{„id”:”q8zea”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”8zaqr”:{„id”:”8zaqr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Prawid\u0142owe okre\u015blenie jednostki ud\u017awigu to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2udpv”:{„id”:”2udpv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”sdlv7″:{„id”:”sdlv7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pa\r\n”},”iyunb”:{„id”:”iyunb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mth\r\n”},”en7go”:{„id”:”en7go”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mm\r\n”}}},”5h0rv”:{„id”:”5h0rv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wysi\u0119g podestu to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xyax2”:{„id”:”xyax2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odleg\u0142o\u015b\u0107 pozioma od osi obrotu do kraw\u0119dzi kosza\r\n”,”isCorrect”:”1″},”fwxt9″:{„id”:”fwxt9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odleg\u0142o\u015b\u0107 pionowa od osi obrotu do kraw\u0119dzi kosza\r\n”},”ocuzy”:{„id”:”ocuzy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odleg\u0142o\u015b\u0107 od kraw\u0119dzi k\u00f3\u0142 jezdnych podestu do kosza\r\n”},”r29v6″:{„id”:”r29v6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”element konstrukcyjny podestu\r\n”}}},”gku8z”:{„id”:”gku8z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Sk\u0142adnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3kx1s”:{„id”:”3kx1s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysoko\u015b\u0107 podnoszenia\r\n”},”4y66y”:{„id”:”4y66y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ud\u017awig podestu ruchomego\r\n”},”vasec”:{„id”:”vasec”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u0119dko\u015b\u0107 ruch\u00f3w roboczych\r\n”,”isCorrect”:”1″},”bup8i”:{„id”:”bup8i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysi\u0119g\r\n”}}},”gj0xw”:{„id”:”gj0xw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”0 ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej przegl\u0105dy konserwacyjne podest\u00f3w przejezdnych powinny by\u0107 wykonywane nie rzadziej ni\u017c\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3afzv”:{„id”:”3afzv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”co 30 dni\r\n”,”isCorrect”:”1″},”mp797″:{„id”:”mp797″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”co 180 dni\r\n”},”d6u7e”:{„id”:”d6u7e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”co 1 rok\r\n”},”880l3″:{„id”:”880l3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po zg\u0142oszeniu przez operatora\r\n”}}},”wosht”:{„id”:”wosht”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Badania okresowe podest\u00f3w przejezdnych wykonywane s\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5ofc6”:{„id”:”5ofc6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”co 30 dni\r\n”},”87wcj”:{„id”:”87wcj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”co 2 lata\r\n”},”4647a”:{„id”:”4647a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”co 1 rok\r\n”,”isCorrect”:”1″},”oxh1e”:{„id”:”oxh1e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po zg\u0142oszeniu przez operatora\r\n”}}},”lvqci”:{„id”:”lvqci”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej mo\u017ce by\u0107 osoba kt\u00f3ra\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„w3p59”:{„id”:”w3p59″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada przynajmniej \u015brednie wykszta\u0142cenie techniczne\r\n”},”hgjzw”:{„id”:”hgjzw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada wa\u017cne badania lekarskie zezwalaj\u0105ce na prace na wysoko\u015bci\r\n”},”2f2jd”:{„id”:”2f2jd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uko\u0144czy\u0142a 18 lat\r\n”},”fefmt”:{„id”:”fefmt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”85k6l”:{„id”:”85k6l”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W przypadku podest\u00f3w gdzie dopuszczalna ilo\u015b\u0107 os\u00f3b mog\u0105cych przebywa\u0107 na platformie roboczej jest wi\u0119ksza ni\u017c 2, za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne do obs\u0142ugi musi posiada\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„94wqc”:{„id”:”94wqc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”minimum 1 osoba\r\n”,”isCorrect”:”1″},”4y4pc”:{„id”:”4y4pc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)\r\n”},”rvnm9″:{„id”:”rvnm9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017cda osoba znajduj\u0105ca si\u0119 na pode\u015bcie\r\n”},”0cduk”:{„id”:”0cduk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017cadna z os\u00f3b nie musi posiada\u0107 za\u015bwiadczenia kwalifikacyjnego\r\n”}}},”pwx59″:{„id”:”pwx59″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/76-podesty-ruchome-przejezdne-2-1.jpg”,”imageId”:3691,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek okre\u015bl maksymalny ud\u017awig podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hs0ia”:{„id”:”hs0ia”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”165 kg\r\n”},”6e512″:{„id”:”6e512″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”225 kg\r\n”},”ojec3″:{„id”:”ojec3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”565 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”x4o92″:{„id”:”x4o92″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”450 kg\r\n”}}},”i77bi”:{„id”:”i77bi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/77-podesty-ruchome-przejezdne-2-1.jpg”,”imageId”:3692,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek okre\u015bl maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 os\u00f3b, kt\u00f3re mog\u0105 przebywa\u0107 na platformie roboczej\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„yggmp”:{„id”:”yggmp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze 6 os\u00f3b\r\n”},”m03ip”:{„id”:”m03ip”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze 5 os\u00f3b\r\n”},”mufz4″:{„id”:”mufz4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 os\u00f3b ale tylko na platformie z niewysuni\u0119tymi pomostami roboczymi\r\n”,”isCorrect”:”1″},”hlp78″:{„id”:”hlp78″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 os\u00f3b (7 x 80 kg – 560 kg)\r\n”}}},”ybu22″:{„id”:”ybu22″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/78-podesty-ruchome-przejezdne-2-1.jpg”,”imageId”:3693,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek okre\u015bl poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ntrgi”:{„id”:”ntrgi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ud\u017awig maksymalny 225 kg\r\n”},”kqdt2″:{„id”:”kqdt2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna ilo\u015b\u0107 os\u00f3b na pode\u015bcie z roz\u0142o\u017conymi pomostami – 5\r\n”},”7e7xm”:{„id”:”7e7xm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ud\u017awig maksymalny 565 kg\r\n”},”5ohgt”:{„id”:”5ohgt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”z9dn4″:{„id”:”z9dn4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/79-podesty-ruchome-przejezdne-2-1.jpg”,”imageId”:3694,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony rysunek okre\u015bla\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„alo39”:{„id”:”alo39″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ilo\u015b\u0107 os\u00f3b mog\u0105cych pracowa\u0107 na platformie roboczej\r\n”},”s8801″:{„id”:”s8801″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”miejsce zaczepu szelek bezpiecze\u0144stwa\r\n”,”isCorrect”:”1″},”1e5y2″:{„id”:”1e5y2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”miejsce uchwytu operatora podczas wej\u015bcia na platform\u0119 robocza\r\n”},”guuo9″:{„id”:”guuo9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obowi\u0105zek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obs\u0142ugi podestu\r\n”}}},”lsxg7″:{„id”:”lsxg7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/80-podesty-ruchome-przejezdne-2-1.jpg”,”imageId”:3695,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony rysunek okre\u015bla\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9m38l”:{„id”:”9m38l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu wyra\u017cona w niutonach\r\n”},”9e0cg”:{„id”:”9e0cg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna pr\u0119dko\u015b\u0107 podestu\r\n”},”rkdc3″:{„id”:”rkdc3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna dopuszczalna si\u0142\u0119 pozioma z jaka operator mo\u017ce oddzia\u0142ywa\u0107 na powierzchnie zewn\u0119trzna podczas wykonywanych prac\r\n”,”isCorrect”:”1″},”1khtu”:{„id”:”1khtu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna dopuszczalna si\u0142\u0119 wiatru\r\n”}}},”z3sdc”:{„id”:”z3sdc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/81-podesty-ruchome-przejezdne-1-1.jpg”,”imageId”:3696,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony rysunek okre\u015bla\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„lnq6o”:{„id”:”lnq6o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu wyra\u017cona w niutonach\r\n”},”wxufs”:{„id”:”wxufs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna dopuszczalna si\u0142\u0119 wiatru\r\n”},”d87w7″:{„id”:”d87w7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g boczny\r\n”},”0vqgq”:{„id”:”0vqgq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna dopuszczalna si\u0142\u0119 pozioma z jaka operator mo\u017ce oddzia\u0142ywa\u0107 na powierzchnie zewn\u0119trzna podczas wykonywanych prac\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”gtw0d”:{„id”:”gtw0d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Pal\u0105ca si\u0119 lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym wyst\u0119puj\u0105cym w niekt\u00f3rych podestach oznacza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kn813”:{„id”:”kn813″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyst\u0105pienie awarii sterowania\r\n”},”uys20″:{„id”:”uys20″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przekroczenie dopuszczalnego ud\u017awigu podestu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”34y4k”:{„id”:”34y4k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”utrat\u0119 masy balastu podestu\r\n”},”9rswe”:{„id”:”9rswe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”pzt4f”:{„id”:”pzt4f”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/83-podesty-ruchome-przejezdne-1-1.jpg”,”imageId”:3697,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5pmv6”:{„id”:”5pmv6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu\r\n”},”5v7xc”:{„id”:”5v7xc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeznaczony do pracy wy\u0142\u0105cznie wewn\u0105trz pomieszcze\u0144\r\n”,”isCorrect”:”1″},”v4lw5″:{„id”:”v4lw5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeznaczony do pracy na zewn\u0105trz ale w warunkach bezwietrznych\r\n”},”am6aq”:{„id”:”am6aq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyposa\u017cony w urz\u0105dzenie do pomiaru pr\u0119dko\u015bci wiatru\r\n”}}},”ea4l6″:{„id”:”ea4l6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/84-podesty-ruchome-przejezdne-1-1.jpg”,”imageId”:3698,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony rysunek okre\u015bla\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„20kfg”:{„id”:”20kfg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna pr\u0119dko\u015b\u0107 jazdy podestu\r\n”},”9nzbe”:{„id”:”9nzbe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalne dopuszczalne nachylenie pod\u0142o\u017ca na kt\u00f3rym pracuje podest\r\n”},”r2vhn”:{„id”:”r2vhn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna dopuszczalna pr\u0119dko\u015b\u0107 wiatru\r\n”,”isCorrect”:”1″},”oe1mv”:{„id”:”oe1mv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna dopuszczalna si\u0142\u0119 pozioma z jaka operator mo\u017ce oddzia\u0142ywa\u0107 na powierzchnie zewn\u0119trzna podczas wykonywanych prac\r\n”}}},”ald8m”:{„id”:”ald8m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/85-podesty-ruchome-przejezdne-1-1.jpg”,”imageId”:3699,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wyb\u00f3r pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9i39x”:{„id”:”9i39x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu podnoszenia\r\n”},”z9wqy”:{„id”:”z9wqy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu jazdy\r\n”},”s5zpp”:{„id”:”s5zpp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie pulpitu steruj\u0105cego znajduj\u0105cego si\u0119 na platformie roboczej\r\n”,”isCorrect”:”1″},”b0owe”:{„id”:”b0owe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie zap\u0142onu w podestach z silnikiem spalinowym\r\n”}}},”k7x3j”:{„id”:”k7x3j”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/86-podesty-ruchome-przejezdne-1-1.jpg”,”imageId”:3700,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u0142\u0105czenie mechanizmu jazdy podestu no\u017cycowego realizowane jest poprzez wychylenie d\u017awigni steruj\u0105cej po wcze\u015bniejszym wci\u015bni\u0119ciu przycisku oznaczonego liter\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2jmxp”:{„id”:”2jmxp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A\r\n”},”7b1xj”:{„id”:”7b1xj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”},”1yb4p”:{„id”:”1yb4p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”},”o7gfp”:{„id”:”o7gfp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”d8kbk”:{„id”:”d8kbk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/87-podesty-ruchome-przejezdne-1-1.jpg”,”imageId”:3701,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u0142\u0105czenie mechanizmu podnoszenia podestu no\u017cycowego realizowane jest poprzez wychylenie d\u017awigni steruj\u0105cej po wcze\u015bniejszym wci\u015bni\u0119ciu przycisku oznaczonego liter\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„u5io8”:{„id”:”u5io8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A”,”isCorrect”:”1″},”nszgb”:{„id”:”nszgb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”},”vrk57″:{„id”:”vrk57″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”},”cf1qt”:{„id”:”cf1qt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D”}}},”5bc58″:{„id”:”5bc58″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/88-podesty-ruchome-przejezdne-1-1.jpg”,”imageId”:3702,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ry z oznaczonych piktogram\u00f3w oznacza funkcj\u0119 skr\u0119tu k\u00f3\u0142 jezdnych podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2v70i”:{„id”:”2v70i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A\r\n”},”0js3z”:{„id”:”0js3z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”},”re57l”:{„id”:”re57l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”,”isCorrect”:”1″},”fvada”:{„id”:”fvada”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D\r\n”}}},”8rtck”:{„id”:”8rtck”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/89-podesty-ruchome-przejezdne-1-1.jpg”,”imageId”:3703,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na maksymalny ud\u017awig podestu z przedstawionego rysunku sk\u0142ada si\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„4tums”:{„id”:”4tums”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg plus 1 osoba\r\n”},”7f06r”:{„id”:”7f06r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”250 kg w tym 2 osoby\r\n”,”isCorrect”:”1″},”j36dc”:{„id”:”j36dc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”250 kg plus 2 osoby\r\n”},”1x3t0″:{„id”:”1x3t0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”250 kg do wysoko\u015bci nie wi\u0119kszej ni\u017c 12 m\r\n”}}},”8dmtj”:{„id”:”8dmtj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/90-podesty-ruchome-przejezdne-1-1.jpg”,”imageId”:3704,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony rysunek okre\u015bla\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„a83np”:{„id”:”a83np”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u015brodek ci\u0119\u017cko\u015bci platformy roboczej\r\n”},”i6uwo”:{„id”:”i6uwo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poszczeg\u00f3lne pr\u0119dko\u015bci ruch\u00f3w roboczych w skali od 1 do 5\r\n”},”4oga8″:{„id”:”4oga8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aktualne wskazanie wypoziomowania podestu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”hcxi2″:{„id”:”hcxi2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”30auh”:{„id”:”30auh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/91-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3705,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wychylenie d\u017awigni steruj\u0105cej w kierunku A powoduje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ys2im”:{„id”:”ys2im”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu obrotu platformy roboczej\r\n”},”z76y1″:{„id”:”z76y1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu skr\u0119tu k\u00f3\u0142 jezdnych\r\n”},”4unc6″:{„id”:”4unc6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu obrotu podestu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”7xxys”:{„id”:”7xxys”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu jazdy podestu\r\n”}}},”7544p”:{„id”:”7544p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/92-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3706,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wychylenie d\u017awigni steruj\u0105cej w kierunku B powoduje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1rjb0”:{„id”:”1rjb0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu podnoszenia wysi\u0119gnika pomocniczego\r\n”},”zhmb7″:{„id”:”zhmb7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu podnoszenia wysi\u0119gnika g\u0142\u00f3wnego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”jh1nd”:{„id”:”jh1nd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu obrotu podestu\r\n”},”apcqa”:{„id”:”apcqa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu jazdy podestu\r\n”}}},”h8l0u”:{„id”:”h8l0u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/93-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3707,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wci\u015bni\u0119cie przycisk\u00f3w oznaczonych liter\u0105 C znajduj\u0105cych si\u0119 na d\u017awigni steruj\u0105cej powoduje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„aznek”:{„id”:”aznek”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu podnoszenia wysi\u0119gnika g\u0142\u00f3wnego\r\n”},”cgv0w”:{„id”:”cgv0w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu teleskopowania\r\n”,”isCorrect”:”1″},”a4zp6″:{„id”:”a4zp6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu obrotu podestu\r\n”},”cgcvk”:{„id”:”cgcvk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu jazdy podestu\r\n”}}},”n3qou”:{„id”:”n3qou”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/94-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3708,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony symbol okre\u015bla\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„l0z7m”:{„id”:”l0z7m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przycisk za\u0142\u0105czaj\u0105cy mechanizm jazdy\r\n”},”jebo0″:{„id”:”jebo0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przycisk za\u0142\u0105czaj\u0105cy mechanizm podnoszenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”y71sa”:{„id”:”y71sa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia\r\n”},”qfdo6″:{„id”:”qfdo6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zakaz poruszania si\u0119 podestem przy podniesionej platformie\r\n”}}},”f9g1r”:{„id”:”f9g1r”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/95-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3709,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Mechaniczny element bezpiecze\u0144stwa zabezpieczaj\u0105cy podest no\u017cycowy przed skutkami uszkodzenia k\u00f3\u0142 jezdnych podczas jazdy z uniesion\u0105 platform\u0105 to oznaczony na rysunku element\r\n\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„tcqim”:{„id”:”tcqim”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A\r\n”},”x4m61″:{„id”:”x4m61″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”,”isCorrect”:”1″},”m14kw”:{„id”:”m14kw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”},”62xul”:{„id”:”62xul”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”ened1″:{„id”:”ened1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Mechaniczny element bezpiecze\u0144stwa zabezpieczaj\u0105cy podest no\u017cycowy przed skutkami uszkodzenia k\u00f3\u0142 jezdnych podczas jazdy z uniesion\u0105 platform\u0105 to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„erj7c”:{„id”:”erj7c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”p\u0142ozy podestu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”twx1j”:{„id”:”twx1j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podpory podestu\r\n”},”3estr”:{„id”:”3estr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”barierki bezpiecze\u0144stwa\r\n”},”7cn0b”:{„id”:”7cn0b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kliny serwisowe\r\n”}}},”xjvp2″:{„id”:”xjvp2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Akumulatory podest\u00f3w przejezdnych elektrycznych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wsvt9”:{„id”:”wsvt9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 \u017ar\u00f3d\u0142em zasilania uk\u0142ad\u00f3w\r\n”},”7unmh”:{„id”:”7unmh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zapewniaj\u0105 stateczno\u015b\u0107 podestu\r\n”},”pwb63″:{„id”:”pwb63″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”decyduj\u0105 o pr\u0119dko\u015bci ruch\u00f3w roboczych\r\n”},”uzot8″:{„id”:”uzot8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”o5biu”:{„id”:”o5biu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulator\u00f3w to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jcgz6”:{„id”:”jcgz6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”napi\u0119cie znamionowe [V]\r\n”},”q4qaa”:{„id”:”q4qaa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pojemno\u015b\u0107 [Ah]\r\n”},”7ntwm”:{„id”:”7ntwm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”masa w\u0142asna [kg]\r\n”},”2wgo1″:{„id”:”2wgo1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”at5hv”:{„id”:”at5hv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wy\u0142\u0105cznik bezpiecze\u0144stwa STOP jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b632h”:{„id”:”b632h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczony przed u\u017cyciem przez osob\u0119 inna ni\u017c operator\r\n”},”ug6xg”:{„id”:”ug6xg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”umieszczony na ka\u017cdym panelu steruj\u0105cym\r\n”},”5955o”:{„id”:”5955o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”koloru czerwonego\r\n”},”7jnnx”:{„id”:”7jnnx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”rx23h”:{„id”:”rx23h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wy\u0142\u0105cznik bezpiecze\u0144stwa STOP\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gyru4”:{„id”:”gyru4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiega\u0107 w spos\u00f3b zamierzony\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xmaj8″:{„id”:”xmaj8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dowolnego koloru\r\n”},”sqy8m”:{„id”:”sqy8m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z chwila zwolnienia nacisku przycisk powraca do po\u0142o\u017cenia pierwotnego\r\n”},”wddo7″:{„id”:”wddo7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie powinien wystawa\u0107 poza swoja obudow\u0119\r\n”}}},”nza2d”:{„id”:”nza2d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wy\u0142\u0105cznik bezpiecze\u0144stwa STOP\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jrfle”:{„id”:”jrfle”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wy\u0142\u0105cza dzia\u0142anie mechanizm\u00f3w jazdy\r\n”},”9dpwh”:{„id”:”9dpwh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wy\u0142\u0105cza dzia\u0142anie mechanizm\u00f3w podnoszenia\r\n”},”p3069″:{„id”:”p3069″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uruchamia ogranicznik ud\u017awigu\r\n”},”85wjs”:{„id”:”85wjs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”q7evf”:{„id”:”q7evf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jednym ze sposob\u00f3w zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem d\u017awigni steruj\u0105cych jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dbvfn”:{„id”:”dbvfn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyposa\u017cenie d\u017awigni steruj\u0105cych w czuwaki r\u0119czne\r\n”},”zo7lk”:{„id”:”zo7lk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jednoczesne za\u0142\u0105czenie dw\u00f3ch element\u00f3w sterowych\r\n”},”b6gga”:{„id”:”b6gga”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyposa\u017cenie platformy w czuwaki no\u017cne\r\n”},”xk90z”:{„id”:”xk90z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”6xctd”:{„id”:”6xctd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Pr\u0119dko\u015b\u0107 jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobie\u017cnego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fcbmh”:{„id”:”fcbmh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest sta\u0142a\r\n”},”o3027″:{„id”:”o3027″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zmienna a jej pr\u0119dko\u015b\u0107 wybiera operator\r\n”,”isCorrect”:”1″},”551if”:{„id”:”551if”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie ma wp\u0142ywu na bezpiecze\u0144stwo pracy\r\n”},”i0sr5″:{„id”:”i0sr5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zale\u017cy od masy obci\u0105\u017conej platformy\r\n”}}},”eqwjz”:{„id”:”eqwjz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na warto\u015b\u0107 pr\u0119dko\u015bci podestu wolnobie\u017cnego ma wp\u0142yw\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b89zh”:{„id”:”b89zh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”masa obci\u0105\u017conej platformy\r\n”},”c0qev”:{„id”:”c0qev”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysoko\u015b\u0107 na jakiej znajduje si\u0119 platforma robocza\r\n”,”isCorrect”:”1″},”nlhqu”:{„id”:”nlhqu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”umiej\u0119tno\u015bci operatora\r\n”},”itlxt”:{„id”:”itlxt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kat nachylenia wzniesienia\r\n”}}},”a5keo”:{„id”:”a5keo”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podpory podest\u00f3w ruchomych maj\u0105 za zadanie\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5t6kq”:{„id”:”5t6kq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119kszy\u0107 stateczno\u015b\u0107\r\n”},”d8cti”:{„id”:”d8cti”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wypoziomowa\u0107 podest\r\n”},”nopgr”:{„id”:”nopgr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119kszy\u0107 wysoko\u015b\u0107 podnoszenia podestu\r\n”},”n3lo6″:{„id”:”n3lo6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”eumwm”:{„id”:”eumwm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kolumna obrotowa podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mf6a2”:{„id”:”mf6a2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0142u\u017cy do zmiany wysi\u0119gu\r\n”},”47dxh”:{„id”:”47dxh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ogranicza pole pracy podestu\r\n”},”7a2md”:{„id”:”7a2md”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0142u\u017cy do podnoszenia \u0142adunk\u00f3w\r\n”},”2um2y”:{„id”:”2um2y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”umo\u017cliwia obracanie wysi\u0119gnika wzgl\u0119dem osi pionowej\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”qsloa”:{„id”:”qsloa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaka jest r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy wysi\u0119giem a wysi\u0119gnikiem ?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„o10y8”:{„id”:”o10y8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysi\u0119g to parametr techniczny a wysi\u0119gnik to element konstrukcji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ru95h”:{„id”:”ru95h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysi\u0119g i wysi\u0119gnik okre\u015blaj\u0105 to samo\r\n”},”utg1d”:{„id”:”utg1d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysi\u0119g to element bezpiecze\u0144stwa a wysi\u0119gnik to element konstrukcji\r\n”},”ixf1r”:{„id”:”ixf1r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysi\u0119gnik jest blachownic wy a wysi\u0119g kratownicowy\r\n”}}},”8d5ld”:{„id”:”8d5ld”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zmiana wysi\u0119gu mo\u017ce by\u0107 realizowane przez\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„peraz”:{„id”:”peraz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizm podnoszenia i opuszczania wysi\u0119gnika\r\n”},”mz6dk”:{„id”:”mz6dk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizm obrotu\r\n”},”glqa6″:{„id”:”glqa6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizm teleskopowania\r\n”},”e5ll9″:{„id”:”e5ll9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedzi a i c s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”4v4x5″:{„id”:”4v4x5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wysi\u0119gnik teleskopowy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„08fup”:{„id”:”08fup”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada mechaniczny uk\u0142ad zmiany wysi\u0119gu\r\n”},”0knpl”:{„id”:”0knpl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sk\u0142ada si\u0119 z kilku cz\u0142on\u00f3w\r\n”},”pbzhk”:{„id”:”pbzhk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”umo\u017cliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych\r\n”},”e4ofh”:{„id”:”e4ofh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”x79m1″:{„id”:”x79m1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zaw\u00f3r zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w uk\u0142adzie hydraulicznym podestu zapewnia ochron\u0119 przed\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jfs6m”:{„id”:”jfs6m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nadmiernym wzrostem ci\u015bnienia w uk\u0142adzie hydraulicznym\r\n”},”ue2p0″:{„id”:”ue2p0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”skutkami p\u0119kni\u0119cia przewodu hydraulicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”0543x”:{„id”:”0543x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nadmiernym d\u0142awieniem strumienia\r\n”},”21g01″:{„id”:”21g01″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dzieleniem strumienia na poszczeg\u00f3lne obwody uk\u0142adu hydraulicznego\r\n”}}},”ghm1s”:{„id”:”ghm1s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaki zaw\u00f3r zabezpieczaj\u0105cy znajduje si\u0119 w uk\u0142adzie hydraulicznym podp\u00f3r?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„k7y2b”:{„id”:”k7y2b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)\r\n”,”isCorrect”:”1″},”9503m”:{„id”:”9503m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r powrotny\r\n”},”d21u7″:{„id”:”d21u7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r upustowy\r\n”},”gaatf”:{„id”:”gaatf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r bezpiecze\u0144stwa\r\n”}}},”d25ge”:{„id”:”d25ge”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje si\u0119 w uk\u0142adach\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„sxpbb”:{„id”:”sxpbb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizmu podp\u00f3r\r\n”},”m7gwh”:{„id”:”m7gwh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizmu podnoszenia\r\n”},”b65i1″:{„id”:”b65i1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizmu zmiany wysi\u0119gu\r\n”},”dqv9b”:{„id”:”dqv9b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”v3fye”:{„id”:”v3fye”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Elementem wytwarzaj\u0105cym ci\u015bnienie w uk\u0142adzie hydraulicznym podestu jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„t7ju6”:{„id”:”t7ju6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”silnik hydrauliczny\r\n”},”ii488″:{„id”:”ii488″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pompa hydrauliczna\r\n”,”isCorrect”:”1″},”bz70p”:{„id”:”bz70p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kompresor\r\n”},”8p500″:{„id”:”8p500″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spr\u0119\u017carka\r\n”}}},”wkgdy”:{„id”:”wkgdy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zaw\u00f3r przelewowy instalowany w uk\u0142adzie hydraulicznym podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fha40”:{„id”:”fha40″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ci\u015bnienia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ii4nw”:{„id”:”ii4nw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”utrzymuje si\u0142ownik w sta\u0142ej pozycji\r\n”},”qrkgx”:{„id”:”qrkgx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpiecza uk\u0142ad podnoszenia przed opadaniem\r\n”},”ui06o”:{„id”:”ui06o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest elementem zasilaj\u0105cym uk\u0142ad hydrauliczny\r\n”}}},”hwrdm”:{„id”:”hwrdm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Hydrauliczne elementy bezpiecze\u0144stwa to;\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b107p”:{„id”:”b107p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r przelewowy, zawory zwrotno – d\u0142awi\u0105ce\r\n”,”isCorrect”:”1″},”z6sgd”:{„id”:”z6sgd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pompa, rozdzielacz, si\u0142ownik teleskopowania\r\n”},”qk4ng”:{„id”:”qk4ng”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”silnik obrotu, blokada zerowa, zaw\u00f3r kulowy\r\n”},”85q3q”:{„id”:”85q3q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rozdzielacz, zawory kulowe, odboje\r\n”}}},”jsm78″:{„id”:”jsm78″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zaw\u00f3r bezpiecze\u0144stwa w uk\u0142adzie hydraulicznym zabezpiecza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„imdnn”:{„id”:”imdnn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uk\u0142ad hydrauliczny oraz pomp\u0119 przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ci\u015bnienia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”zgpty”:{„id”:”zgpty”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed przekroczeniem ud\u017awigu nominalnego\r\n”},”chfsm”:{„id”:”chfsm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed utrata stateczno\u015bci\r\n”},”41k88″:{„id”:”41k88″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed niekontrolowanym ruchem podestu\r\n”}}},”j85wl”:{„id”:”j85wl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zamki hydrauliczne instalowane w uk\u0142adach hydraulicznych podest\u00f3w\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kv76w”:{„id”:”kv76w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczaj\u0105 uk\u0142ad przed skutkami nadmiernego wzrostu ci\u015bnienia oleju w obwodach hydraulicznych\r\n”},”jvw8j”:{„id”:”jvw8j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczaj\u0105 przed nieuprawniona obs\u0142uga – zamykaj\u0105 dost\u0119p do rozdzielacza ruch\u00f3w roboczych\r\n”},”wz8hf”:{„id”:”wz8hf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczaj\u0105 si\u0142owniki przed skutkami p\u0119kni\u0119cia przewodu hydraulicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”idmvs”:{„id”:”idmvs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zamykaj\u0105 dost\u0119p do pulpitu steruj\u0105cego\r\n”}}},”hcodx”:{„id”:”hcodx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w uk\u0142adzie w celu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„llka6”:{„id”:”llka6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u0142awienia ci\u015bnienia w poszczeg\u00f3lnych obwodach\r\n”},”h1jkt”:{„id”:”h1jkt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenia uk\u0142adu przed nadmiernym wzrostem ci\u015bnienia\r\n”},”fh8u1″:{„id”:”fh8u1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kierowania przep\u0142ywu czynnika roboczego do poszczeg\u00f3lnych obwod\u00f3w\r\n”,”isCorrect”:”1″},”4kcuo”:{„id”:”4kcuo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 nieprawid\u0142owe\r\n”}}},”9rh3h”:{„id”:”9rh3h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Elementem wykonawczym w uk\u0142adzie hydraulicznym podestu jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„54dy8”:{„id”:”54dy8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”si\u0142ownik mechanizmu podnoszenia\r\n”},”u0nw6″:{„id”:”u0nw6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”silnik hydrauliczny\r\n”},”5l37k”:{„id”:”5l37k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”si\u0142ownik mechanizmu teleskopowania\r\n”},”4nmin”:{„id”:”4nmin”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”4a96y”:{„id”:”4a96y”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Elementem chroni\u0105cym uk\u0142ad hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ci\u015bnienia jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„i4q6a”:{„id”:”i4q6a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r zwrotny sterowany\r\n”},”4h7rr”:{„id”:”4h7rr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r d\u0142awi\u0105cy\r\n”},”5vyb5″:{„id”:”5vyb5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rozdzielacz hydrauliczny\r\n”},”ssi9u”:{„id”:”ssi9u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r przelewowy\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”2k0c9″:{„id”:”2k0c9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Sterowanie rozdzielaczem w uk\u0142adzie hydraulicznym podestu mo\u017ce by\u0107 realizowane w spos\u00f3b\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b6mpx”:{„id”:”b6mpx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po\u015bredni\r\n”},”meban”:{„id”:”meban”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpo\u015bredni\r\n”},”o1yu3″:{„id”:”o1yu3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mieszany\r\n”},”bg710″:{„id”:”bg710″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”a3031″:{„id”:”a3031″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zaw\u00f3r przelewowy w uk\u0142adzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ci\u015bnienia kieruje olej\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pmecm”:{„id”:”pmecm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”do zbiornika oleju\r\n”,”isCorrect”:”1″},”5v2o9″:{„id”:”5v2o9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na zewn\u0105trz uk\u0142adu hydraulicznego\r\n”},”vaw60″:{„id”:”vaw60″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”do wolnej sekcji rozdzielacza\r\n”},”nzuxc”:{„id”:”nzuxc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”do akumulatora hydraulicznego\r\n”}}},”zf8tx”:{„id”:”zf8tx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W kt\u00f3rym miejscu montowane s\u0105 zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b2ni2”:{„id”:”b2ni2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na si\u0142ownikach\r\n”,”isCorrect”:”1″},”sdd5x”:{„id”:”sdd5x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w pulpicie steruj\u0105cym praca podp\u00f3r\r\n”},”q1l5u”:{„id”:”q1l5u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpo\u015brednio za pompa hydrauliczna\r\n”},”sgy3v”:{„id”:”sgy3v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na rozdzielaczu hydraulicznym\r\n”}}},”9iaw8″:{„id”:”9iaw8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kryteria i warunki poprawnego wykonania pr\u00f3b uk\u0142adu hydraulicznego ustala\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gblid”:{„id”:”gblid”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wytw\u00f3rca urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”k6yor”:{„id”:”k6yor”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator\r\n”},”9pu6m”:{„id”:”9pu6m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”operator\r\n”},”m768y”:{„id”:”m768y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cy”}}},”q0rk7″:{„id”:”q0rk7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”G\u0119sto\u015b\u0107 oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ws48r”:{„id”:”ws48r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maleje\r\n”},”97mgi”:{„id”:”97mgi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wzrasta\r\n”,”isCorrect”:”1″},”kxze1″:{„id”:”kxze1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”temperatura nie ma wp\u0142ywu na g\u0119sto\u015b\u0107 oleju\r\n”},”771yn”:{„id”:”771yn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pozostaje bez zmian\r\n”}}},”pvzmw”:{„id”:”pvzmw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Co to jest \”kraw\u0119d\u017a wywrotu\”?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„d6zjr”:{„id”:”d6zjr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu\r\n”},”bfjdl”:{„id”:”bfjdl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”skrajna kraw\u0119d\u017a podstawy podestu\r\n”},”z12mq”:{„id”:”z12mq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”element zabezpieczaj\u0105cy przed skutkami wywrotu\r\n”},”8hhgq”:{„id”:”8hhgq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”dg13v”:{„id”:”dg13v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Dopuszczalna pr\u0119dko\u015b\u0107 wiatru podczas pracy podestem wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„u4rtp”:{„id”:”u4rtp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze 10 m\/s\r\n”},”2tqlk”:{„id”:”2tqlk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze 12,5 m\/s\r\n”},”c4ypp”:{„id”:”c4ypp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tyle, ile poda producent w instrukcji obs\u0142ugi\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ld6fd”:{„id”:”ld6fd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dowolna warto\u015b\u0107, poniewa\u017c nie ma wp\u0142ywu na stateczno\u015b\u0107 podestu\r\n”}}},”ysylj”:{„id”:”ysylj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podesty ruchome s\u0105 przeznaczone do\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fdwkl”:{„id”:”fdwkl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonywania prac na wysoko\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”l0s7e”:{„id”:”l0s7e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przenoszenia \u0142adunk\u00f3w\r\n”},”0sj66″:{„id”:”0sj66″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”transportu poziomego ludzi i \u0142adunku\r\n”},”11xsx”:{„id”:”11xsx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko do transportu \u0142adunk\u00f3w\r\n”}}},”qtz15″:{„id”:”qtz15″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„f7g5f”:{„id”:”f7g5f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”czujnik przechy\u0142u, wy\u0142\u0105cznik STOP, sygna\u0142 d\u017awi\u0119kowy\r\n”},”txc4w”:{„id”:”txc4w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe\r\n”},”c18cd”:{„id”:”c18cd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”barierki, kraw\u0119\u017cniki, os\u0142ony\r\n”,”isCorrect”:”1″},”x7vv9″:{„id”:”x7vv9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0142apy oporowe, sprz\u0119g\u0142a, reduktory\r\n”}}},”7gmf2″:{„id”:”7gmf2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„08hse”:{„id”:”08hse”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stacyjka, \u0142\u0105czniki STOP, \u0142\u0105czniki kra\u0144cowe\r\n”,”isCorrect”:”1″},”swgrq”:{„id”:”swgrq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe\r\n”},”te15a”:{„id”:”te15a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kondensatory, wzmacniacze, rezystory\r\n”},”aofhz”:{„id”:”aofhz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”falowniki, przeka\u017aniki, styczniki\r\n”}}},”4th3g”:{„id”:”4th3g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Korekty rozstawienia podp\u00f3r mo\u017cna dokona\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„j6re1”:{„id”:”j6re1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w czasie pracy, gdy wyst\u0119puje taka konieczno\u015b\u0107 bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej\r\n”},”qptld”:{„id”:”qptld”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”gdy pr\u0119dko\u015b\u0107 wiatru nie przekracza po\u0142owy warto\u015bci dopuszczalnej\r\n”},”m21hu”:{„id”:”m21hu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysi\u0119gnika kosza s\u0105 ca\u0142kowicie z\u0142o\u017cone\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ymnzf”:{„id”:”ymnzf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kiedy pracownik w koszu, na wysoko\u015bci, nie wykonuje pracy\r\n”}}},”la94t”:{„id”:”la94t”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobie\u017cnych no\u017cycowych realizowane jest najcz\u0119\u015bciej\r\n\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b6ia7”:{„id”:”b6ia7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach\r\n”},”26gkn”:{„id”:”26gkn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpo\u015bredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomoc\u0105 ci\u0119gna\r\n”,”isCorrect”:”1″},”iidzj”:{„id”:”iidzj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej\r\n”},”i2u5v”:{„id”:”i2u5v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”producenci podest\u00f3w no\u017cycowych nie przewiduj\u0105 konieczno\u015bci opuszczania awaryjnego\r\n”}}},”zrlz2″:{„id”:”zrlz2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czujnik z\u0142o\u017cenia wysi\u0119gnika podestu montowanego na poje\u017adzie w pozycje transportowa zabezpiecza przed\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„q6k6f”:{„id”:”q6k6f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ruchem mechanizmu obrotu gdy wysi\u0119gnik jest w pozycji roz\u0142o\u017conej\r\n”},”3jtzc”:{„id”:”3jtzc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ruchem mechanizmu rozk\u0142adania podp\u00f3r gdy wysi\u0119gnik jest w pozycji roz\u0142o\u017conej\r\n”,”isCorrect”:”1″},”f7882″:{„id”:”f7882″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nadmiernym naciskiem wysi\u0119gnika na kozio\u0142 transportowy\r\n”},”lt0oa”:{„id”:”lt0oa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”roz\u0142\u0105czeniem nap\u0119du pompy g\u0142\u00f3wnej podestu\r\n”}}},”2zbwh”:{„id”:”2zbwh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kontakty poprawnego roz\u0142o\u017cenia podp\u00f3r w kierunku d\u00f3\u0142 w pode\u015bcie przejezdnym\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vnmkl”:{„id”:”vnmkl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uniemo\u017cliwiaj\u0105 roz\u0142o\u017cenie wysi\u0119gnika, gdy jedna z podp\u00f3r nie zosta\u0142a poprawnie roz\u0142o\u017cona\r\n”,”isCorrect”:”1″},”5wjtp”:{„id”:”5wjtp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czaj\u0105 \u015bwiat\u0142a ostrzegawcze\r\n”},”ch665″:{„id”:”ch665″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokonuj\u0105 ci\u0105g\u0142ego pomiaru ci\u015bnienia w uk\u0142adzie podp\u00f3r\r\n”},”257jh”:{„id”:”257jh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”8g9j0″:{„id”:”8g9j0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Narz\u0119dzia i elementy znajduj\u0105ce si\u0119 na platformie roboczej\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„z1cs5”:{„id”:”z1cs5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”musza by\u0107 zabezpieczone przed spadni\u0119ciem\r\n”},”3cvrs”:{„id”:”3cvrs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”musza by\u0107 r\u00f3wnomiernie roz\u0142o\u017cone\r\n”,”isCorrect”:”1″},”i4uli”:{„id”:”i4uli”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”musza by\u0107 zabezpieczone przed przesuni\u0119ciem\r\n”},”zyko6″:{„id”:”zyko6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”bdc0y”:{„id”:”bdc0y”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na platformie roboczej mog\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jw825”:{„id”:”jw825″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie narz\u0119dzia, kt\u00f3re s\u0105 na wyposa\u017ceniu osoby wykonuj\u0105cej prace\r\n”},”lbpq1″:{„id”:”lbpq1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko te narz\u0119dzia kt\u00f3re s\u0105 niezb\u0119dne do wykonania pracy\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ka3qx”:{„id”:”ka3qx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”elementy o masie przekraczaj\u0105cej ud\u017awig podestu\r\n”},”9spog”:{„id”:”9spog”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”elementy o gabarytach przekraczaj\u0105cych powierzchnie platformy\r\n”}}},”3w3dj”:{„id”:”3w3dj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ra z czynno\u015bci jest szczeg\u00f3lnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysoko\u015bci?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„x41dx”:{„id”:”x41dx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wiercenie otwor\u00f3w w suficie\r\n”},”077bb”:{„id”:”077bb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wiercenie otwor\u00f3w w \u015bcianie\r\n”},”wyalt”:{„id”:”wyalt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”montowanie element\u00f3w o du\u017cej powierzchni\r\n”},”byn78″:{„id”:”byn78″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”favi3″:{„id”:”favi3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3ra z czynno\u015bci jest szczeg\u00f3lnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysi\u0119gu?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„za437”:{„id”:”za437″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wiercenie otwor\u00f3w w suficie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”9d9t3″:{„id”:”9d9t3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wiercenie otwor\u00f3w w \u015bcianie\r\n”},”xb90u”:{„id”:”xb90u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kucie w \u015bcianie\r\n”},”xjj4e”:{„id”:”xjj4e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”amdp0″:{„id”:”amdp0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpieczna odleg\u0142o\u015b\u0107 rozstawienia podestu od kraw\u0119dzi wykopu zale\u017cy od\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„s4irn”:{„id”:”s4irn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”g\u0142\u0119boko\u015bci wykopu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”380tx”:{„id”:”380tx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”si\u0142y wiatru\r\n”},”2jne7″:{„id”:”2jne7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedniej widoczno\u015bci\r\n”},”o69hy”:{„id”:”o69hy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”qvakv”:{„id”:”qvakv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpieczna odleg\u0142o\u015b\u0107 rozstawienia podestu od kraw\u0119dzi wykopu zale\u017cy od\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„azcq1”:{„id”:”azcq1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rodzaju pod\u0142o\u017ca\r\n”},”b084i”:{„id”:”b084i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warunk\u00f3w atmosferycznych\r\n”},”1dyg6″:{„id”:”1dyg6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”g\u0142\u0119boko\u015bci wykopu\r\n”},”xa4i1″:{„id”:”xa4i1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”iklla”:{„id”:”iklla”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Rozstawienie podestu przy kraw\u0119dzi wykopu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„d6arb”:{„id”:”d6arb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest mo\u017cliwe za zgoda konserwatora\r\n”},”q697c”:{„id”:”q697c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest mo\u017cliwe przy s\u0142abym wietrze\r\n”},”yko18″:{„id”:”yko18″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie wp\u0142ywa na bezpieczna prace podestu\r\n”},”84xmt”:{„id”:”84xmt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odleg\u0142o\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”oqv1v”:{„id”:”oqv1v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/142-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3710,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c poprawny pomiar bezpiecznej odleg\u0142o\u015bci podestu od kraw\u0119dzi wykopu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ieymv”:{„id”:”ieymv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A\r\n”},”koolt”:{„id”:”koolt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”,”isCorrect”:”1″},”5ahgf”:{„id”:”5ahgf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”},”jtlzt”:{„id”:”jtlzt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D\r\n”}}},”5mn68″:{„id”:”5mn68″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpieczna odleg\u0142o\u015b\u0107 pracy podestu od linii elektroenergetycznej\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bkeip”:{„id”:”bkeip”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest sta\u0142a i wynosi 20 m\r\n”},”7tk67″:{„id”:”7tk67″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zale\u017cy od napi\u0119cia linii\r\n”,”isCorrect”:”1″},”eltq7″:{„id”:”eltq7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maleje przy wysokich s\u0142upach\r\n”},”7dqjx”:{„id”:”7dqjx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zale\u017cy od wilgotno\u015bci powietrza\r\n”}}},”8ycsp”:{„id”:”8ycsp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpieczna odleg\u0142o\u015b\u0107 podestu od skrajnych przewod\u00f3w linii elektroenergetycznych o napi\u0119ciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vhnug”:{„id”:”vhnug”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3m\r\n”},”cqe3p”:{„id”:”cqe3p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”15m\r\n”},”igc04″:{„id”:”igc04″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”63ht5″:{„id”:”63ht5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”20m\r\n”}}},”05jbg”:{„id”:”05jbg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpieczna odleg\u0142o\u015b\u0107 podestu od skrajnych przewod\u00f3w linii elektroenergetycznych o napi\u0119ciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„71va2”:{„id”:”71va2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3m”},”97j4b”:{„id”:”97j4b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”15m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”kepu4″:{„id”:”kepu4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10m\r\n”},”t261k”:{„id”:”t261k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”30m\r\n”}}},”35z61″:{„id”:”35z61″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpieczna odleg\u0142o\u015b\u0107 podestu od skrajnych przewod\u00f3w linii elektroenergetycznych o napi\u0119ciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xo2rd”:{„id”:”xo2rd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”vhp0d”:{„id”:”vhp0d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”15m\r\n”},”n707e”:{„id”:”n707e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5m\r\n”},”5wgxw”:{„id”:”5wgxw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”20m\r\n”}}},”alqkc”:{„id”:”alqkc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/147-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3711,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c prawid\u0142owy pomiar minimalnej odleg\u0142o\u015bci od linii elektroenergetycznych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3taxr”:{„id”:”3taxr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A\r\n”},”jeo9p”:{„id”:”jeo9p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”},”p8pa8″:{„id”:”p8pa8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”,”isCorrect”:”1″},”imewf”:{„id”:”imewf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D\r\n”}}},”abakf”:{„id”:”abakf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Praca podestu w pobli\u017cu linii elektroenergetycznej w odleg\u0142o\u015bci mniejszej od warto\u015bci dopuszczalnej jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„e6v0i”:{„id”:”e6v0i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabroniona\r\n”},”n43c3″:{„id”:”n43c3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w pracy z w\u0142a\u015bcicielem linii\r\n”,”isCorrect”:”1″},”drmjm”:{„id”:”drmjm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w pracy z UDT\r\n”},”m3ghx”:{„id”:”m3ghx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolona pod warunkiem operowaniem podestem ze zmniejszonymi pr\u0119dko\u015bciami pracy\r\n”}}},”mamo2″:{„id”:”mamo2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wchodzenie lub schodzenie na\/z platformy roboczej mo\u017cliwe jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fwwig”:{„id”:”fwwig”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”gdy platforma robocza znajduje si\u0119 w dolnym po\u0142o\u017ceniu spoczynkowym\r\n”,”isCorrect”:”1″},”bsbeq”:{„id”:”bsbeq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”gdy platforma robocza znajduje si\u0119 w dowolnym po\u0142o\u017ceniu\r\n”},”xlvso”:{„id”:”xlvso”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”gdy platforma robocza znajduje si\u0119 na dowolnej wysoko\u015bci w po\u0142o\u017ceniu umo\u017cliwiaj\u0105cym swobodne opuszczenie platformy\r\n”},”qhizw”:{„id”:”qhizw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”gdy operator uzna, ze wykonanie tej czynno\u015bci nie stwarza zagro\u017cenia\r\n”}}},”az83e”:{„id”:”az83e”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/150-podesty-ruchome-przejezdne-10.jpg”,”imageId”:3712,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek okre\u015bl prawid\u0142owe parametry podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qkerb”:{„id”:”qkerb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg\r\n”},”oy3aw”:{„id”:”oy3aw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza 12 m\r\n”},”yepcq”:{„id”:”yepcq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podest przeznaczony do pracy na zewn\u0105trz\r\n”,”isCorrect”:”1″},”d10pt”:{„id”:”d10pt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna pr\u0119dko\u015b\u0107 podestu 12 m\/s\r\n”}}},”mdfae”:{„id”:”mdfae”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/150-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3713,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek okre\u015bl prawid\u0142owe parametry podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ltb7q”:{„id”:”ltb7q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig 250 kg plus 2 osoby\r\n”},”wc042″:{„id”:”wc042″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna ilo\u015b\u0107 os\u00f3b \u2013 2\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6qh6j”:{„id”:”6qh6j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg\r\n”},”i5iug”:{„id”:”i5iug”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza 12 m\r\n”}}},”boqyz”:{„id”:”boqyz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podest\u00f3w przejezdnych elektrycznych nale\u017cy do obowi\u0105zku\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vaswp”:{„id”:”vaswp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwatora\r\n”},”j7ybf”:{„id”:”j7ybf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cego\r\n”},”xb8bn”:{„id”:”xb8bn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”operatora\r\n”,”isCorrect”:”1″},”jnu0q”:{„id”:”jnu0q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanika zak\u0142adowego\r\n”}}},”ahdjg”:{„id”:”ahdjg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W ramach obs\u0142ugi codziennej i oceny akumulator\u00f3w podest\u00f3w przejezdnych elektrycznych operator sprawdza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„h8jou”:{„id”:”h8jou”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poziom elektrolitu\r\n”},”nymvy”:{„id”:”nymvy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopie\u0144 na\u0142adowania\r\n”},”naib6″:{„id”:”naib6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spos\u00f3b zamocowania\r\n”},”fro7e”:{„id”:”fro7e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”21zol”:{„id”:”21zol”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Operator po zauwa\u017ceniu podczas jazdy pal\u0105cej si\u0119 lampki kontrolnej ci\u015bnienia oleju silnika powinien\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„amqkl”:{„id”:”amqkl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zjecha\u0107 w bezpieczne miejsce, opu\u015bci\u0107 \u0142adunek, wy\u0142\u0105czy\u0107 silnik\r\n”,”isCorrect”:”1″},”x3oec”:{„id”:”x3oec”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce kontynuowa\u0107 jazd\u0119 je\u015bli stan oleju jest prawid\u0142owy\r\n”},”rlzk6″:{„id”:”rlzk6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie musi podejmowa\u0107 \u017cadnych dzia\u0142a\u0144\r\n”},”9eqn3″:{„id”:”9eqn3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”if717″:{„id”:”if717″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u015awiec\u0105ca si\u0119 lub migaj\u0105ca lampka serwisowa oznacza ze\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„tee25”:{„id”:”tee25″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dalsza praca podestem mo\u017ce stanowi\u0107 zagro\u017cenie, nale\u017cy sprawdzi\u0107 zapisy w instrukcji producenta\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ov6dg”:{„id”:”ov6dg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017cna obs\u0142ugiwa\u0107 podest ze zmniejszonymi pr\u0119dko\u015bciami\r\n”},”w1b62″:{„id”:”w1b62″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”operator nie musi podejmowa\u0107 \u017cadnych dzia\u0142a\u0144\r\n”},”2rhgy”:{„id”:”2rhgy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”lihcl”:{„id”:”lihcl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Sprawne d\u017awignie steruj\u0105ce\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„90q7u”:{„id”:”90q7u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po zwolnieniu nacisku powinny wraca\u0107 do pozycji neutralnych samoczynnie\r\n”},”dc7kb”:{„id”:”dc7kb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mog\u0105 nie mie\u0107 oznacze\u0144 gdy operator wie do czego s\u0142u\u017c\u0105\r\n”},”71i3o”:{„id”:”71i3o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”powinny realizowa\u0107 kierunki ruch\u00f3w zgodne z oznaczeniami\r\n”},”djl70″:{„id”:”djl70″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”i0ckl”:{„id”:”i0ckl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W przypadku podest\u00f3w wyposa\u017conych w dwa lub wi\u0119cej miejsc do sterowania\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„s4fmq”:{„id”:”s4fmq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017cliwe jest sterowania z wszystkich miejsc jednocze\u015bnie\r\n”},”nh4lr”:{„id”:”nh4lr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017cliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie\r\n”},”mfmuq”:{„id”:”mfmuq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0142\u0105cznik STOP mo\u017ce by\u0107 aktywowany w ka\u017cdym miejscu sterowania\r\n”},”brgvt”:{„id”:”brgvt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”cjbqj”:{„id”:”cjbqj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W ramach obs\u0142ugi codziennej operator sprawdza czy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9j8t6”:{„id”:”9j8t6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”funkcje zmiany pr\u0119dko\u015bci \u017c\u00f3\u0142w\/zaj\u0105c dzia\u0142aj\u0105 prawid\u0142owo\r\n”},”4lmzb”:{„id”:”4lmzb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spos\u00f3b wychylenia d\u017awigni steruj\u0105cej wp\u0142ywa na zwi\u0119kszenie\/zmniejszenie pr\u0119dko\u015bci jazdy\r\n”},”rxete”:{„id”:”rxete”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nast\u0119puje automatyczne zmniejszenie pr\u0119dko\u015bci jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na okre\u015blona w dokumentacji wysoko\u015bci\r\n”},”de9ft”:{„id”:”de9ft”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”2thy8″:{„id”:”2thy8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Sprawny uk\u0142ad bezpiecze\u0144stwa z chwila roz\u0142o\u017cenia podp\u00f3r w podestach no\u017cycowych powinien\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„c7zjp”:{„id”:”c7zjp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czy\u0107 ogranicznik ud\u017awigu\r\n”},”a0pit”:{„id”:”a0pit”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wy\u0142\u0105czy\u0107 mechanizm podnoszenia podestu\r\n”},”rgzn2″:{„id”:”rgzn2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wy\u0142\u0105czy\u0107 mechanizm jazdy podestu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”fbukp”:{„id”:”fbukp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 nieprawid\u0142owe\r\n”}}},”11h1n”:{„id”:”11h1n”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpieczny spos\u00f3b sprawdzenia dzia\u0142ania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza si\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„lru2m”:{„id”:”lru2m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z obci\u0105\u017ceniem nominalnym na wysoko\u015bci oko\u0142o 1\/2 wysoko\u015bci podnoszenia\r\n”},”59hrh”:{„id”:”59hrh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z wy\u0142\u0105czona pompa hydrauliczna, bez obci\u0105\u017cenia\r\n”},”1nd86″:{„id”:”1nd86″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z za\u0142\u0105czona pompa, bez obci\u0105\u017cenia wychylaj\u0105c i przytrzymuj\u0105c d\u017awignie jednego z mechanizmu znajduj\u0105cego si\u0119 w skrajnym po\u0142o\u017ceniu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”v7dpt”:{„id”:”v7dpt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”udof4″:{„id”:”udof4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej maksymalna warto\u015b\u0107 opadania platformy roboczej wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ryn7l”:{„id”:”ryn7l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”0 cm , czyli platforma nie mo\u017ce opada\u0107\r\n”},”tg9bw”:{„id”:”tg9bw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 cm w czasie 1 godziny\r\n”,”isCorrect”:”1″},”qo4u2″:{„id”:”qo4u2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”100 cm w czasie 1 godziny\r\n”},”pjcxv”:{„id”:”pjcxv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie jest okre\u015blona, poniewa\u017c szczelno\u015b\u0107 nie jest kryterium wp\u0142ywaj\u0105cym na bezpiecze\u0144stwo eksploatacji podestu ruchomego\r\n”}}},”kurvh”:{„id”:”kurvh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczno\u015b\u0107 podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„89lrf”:{„id”:”89lrf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest niezmienna poniewa\u017c stateczno\u015b\u0107 podestu zale\u017cy wy\u0142\u0105cznie od masy znajduj\u0105cej si\u0119 w koszu\r\n”},”kypb3″:{„id”:”kypb3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest niezmienna poniewa\u017c wsp\u00f3\u0142czynnik stateczno\u015bci zale\u017cy wy\u0142\u0105cznie od wysi\u0119gu podestu\r\n”},”vb1lv”:{„id”:”vb1lv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest niezmienna poniewa\u017c wsp\u00f3\u0142czynnik stateczno\u015bci zale\u017cy wy\u0142\u0105cznie od wysi\u0119gu podestu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”m1j4f”:{„id”:”m1j4f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest niezmienna poniewa\u017c stateczno\u015b\u0107 podestu zale\u017cy wy\u0142\u0105cznie od jego masy\r\n”}}},”7xy43″:{„id”:”7xy43″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Niebezpieczne ruchy podestu wysi\u0119gnikowego kt\u00f3re s\u0105 wy\u0142\u0105czane w przypadku przeci\u0105\u017cenia to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„79h85”:{„id”:”79h85″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenie wysi\u0119gnika\r\n”},”5salr”:{„id”:”5salr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”teleskopowanie – wysuwanie wysi\u0119gnika\r\n”,”isCorrect”:”1″},”isjez”:{„id”:”isjez”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obr\u00f3t kosza\r\n”},”a5yii”:{„id”:”a5yii”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”j2299″:{„id”:”j2299″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas oceny stanu technicznego pulpitu steruj\u0105cego podestu operator sprawdza m.in.\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2u8pl”:{„id”:”2u8pl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poprawno\u015b\u0107 oznacze\u0144 d\u017awigni i przycisk\u00f3w steruj\u0105cych\r\n”,”isCorrect”:”1″},”obmng”:{„id”:”obmng”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015b\u0107 nastaw spr\u0119\u017cyn d\u017awigni steruj\u0105cych\r\n”},”8wndn”:{„id”:”8wndn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015b\u0107 nat\u0119\u017cenia o\u015bwietlenia pulpitu steruj\u0105cego\r\n”},”glngc”:{„id”:”glngc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”xkdrg”:{„id”:”xkdrg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wyciek zewn\u0119trzny oleju w uk\u0142adzie hydraulicznym podestu b\u0119dzie dyskwalifikowa\u0142 urz\u0105dzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jvuj0”:{„id”:”jvuj0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”widoczne elementy uk\u0142adu hydraulicznego b\u0119d\u0105 wykazywa\u0142y objaw pocenia si\u0119\r\n”},”w4xrk”:{„id”:”w4xrk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\u0119d\u0105 widoczne odrywaj\u0105ce si\u0119 krople z kt\u00f3regokolwiek elementu hydraulicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”8too6″:{„id”:”8too6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na skutek przeciek\u00f3w wewn\u0119trznych sk\u0142adowa wielko\u015b\u0107 opadania kosza przekroczy warto\u015bci okre\u015blone w instrukcji eksploatacji\r\n”},”skgqs”:{„id”:”skgqs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”o6d6s”:{„id”:”o6d6s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nieszczelno\u015b\u0107 w uk\u0142adzie hydraulicznym podest\u00f3w mo\u017ce si\u0119 objawia\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„udfwv”:{„id”:”udfwv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeciekiem wewn\u0119trznym i niekontrolowanym opadaniem platformy\r\n”,”isCorrect”:”1″},”a7vbb”:{„id”:”a7vbb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119kszona pr\u0119dko\u015bci\u0105 ruch\u00f3w roboczych\r\n”},”u79a6″:{„id”:”u79a6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”brak jednoznacznych kryteri\u00f3w szczelno\u015bci\r\n”},”n06n8″:{„id”:”n06n8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”tnu8t”:{„id”:”tnu8t”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpocz\u0119ciem pracy operator\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7jfhh”:{„id”:”7jfhh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji\r\n”},”kp4ni”:{„id”:”kp4ni”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3by z przeci\u0105\u017ceniem 125 %\r\n”},”w6hkt”:{„id”:”w6hkt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpocz\u0119cia pracy\r\n”},”l2pfu”:{„id”:”l2pfu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”9iy06″:{„id”:”9iy06″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpocz\u0119ciem pracy operator\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„eqj0q”:{„id”:”eqj0q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdza stan wyposa\u017cenia podestu\r\n”},”0hzed”:{„id”:”0hzed”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu\r\n”},”jcplb”:{„id”:”jcplb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3by ruchowe bez obci\u0105\u017cenia i z obci\u0105\u017ceniem nominalnym\r\n”},”veb96″:{„id”:”veb96″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”hmgvg”:{„id”:”hmgvg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas oceny stanu technicznego uk\u0142adu hydraulicznego operator\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„tludz”:{„id”:”tludz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3b\u0119 dzia\u0142ania zaworu przelewowego\r\n”},”gt6f7″:{„id”:”gt6f7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdza stan lepko\u015bci oleju hydraulicznego\r\n”},”caycu”:{„id”:”caycu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdza szczelno\u015b\u0107 wewn\u0119trzna i zewn\u0119trzna uk\u0142adu\r\n”},”urvuo”:{„id”:”urvuo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”a46uq”:{„id”:”a46uq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\”Skokowy\” ruch mechanizmu podnoszenia mo\u017ce by\u0107 spowodowany\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„73kr8”:{„id”:”73kr8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zbyt niskim poziomem oleju w uk\u0142adzie hydraulicznym\r\n”,”isCorrect”:”1″},”g5kvu”:{„id”:”g5kvu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nadmierna korozja g\u0142adzi t\u0142ok\u00f3w\r\n”},”5rezy”:{„id”:”5rezy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uszkodzona sekcja rozdzielacz steruj\u0105cego\r\n”},”0yb0f”:{„id”:”0yb0f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uszkodzonym w\u0119\u017cem hydraulicznym zasilaj\u0105cym si\u0142ownik podnoszenia\r\n”}}},”8a5s1″:{„id”:”8a5s1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Stan poziomu oleju w uk\u0142adzie hydraulicznym operator sprawdza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ci9x9”:{„id”:”ci9x9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze przed rozpocz\u0119ciem pracy\r\n”,”isCorrect”:”1″},”oef8t”:{„id”:”oef8t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1 raz w miesi\u0105cu\r\n”},”w447q”:{„id”:”w447q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji\r\n”},”osb9v”:{„id”:”osb9v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych\r\n”}}},”7c2lt”:{„id”:”7c2lt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej maksymalna dopuszczalna warto\u015b\u0107 wsuni\u0119cia si\u0119 podpory podczas pr\u00f3by szczelno\u015bci wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2rtur”:{„id”:”2rtur”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 mm\r\n”},”d9lxb”:{„id”:”d9lxb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4 mm\r\n”,”isCorrect”:”1″},”o9vzo”:{„id”:”o9vzo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2 % maksymalnego wysi\u0119gu podestu\r\n”},”yiki7″:{„id”:”yiki7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2 % maksymalnego wysi\u0119gu podestu\r\n”}}},”az0g8″:{„id”:”az0g8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej nale\u017cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6v44t”:{„id”:”6v44t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jak najszybciej opu\u015bci\u0107 platform\u0119 robocza na ziemie\r\n”},”5cqi1″:{„id”:”5cqi1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”opu\u015bci\u0107 platform\u0119 w oparciu o instrukcje awaryjnego opuszczania do\u0142\u0105czona do podestu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xlaj3″:{„id”:”xlaj3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”post\u0119powa\u0107 zgodnie z wola prze\u0142o\u017conego\r\n”},”payp7″:{„id”:”payp7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ewakuowa\u0107 obs\u0142ug\u0119 za pomoc\u0105 innego podestu\r\n”}}},”m0483″:{„id”:”m0483″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zwi\u0119kszanie przez operatora wysoko\u015bci roboczej podestu no\u017cycowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„eqy05”:{„id”:”eqy05″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne przy u\u017cyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu\r\n”},”odnl1″:{„id”:”odnl1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne przy u\u017cyciu dodatkowej drabiny o wysoko\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej 3m\r\n”},”jio8g”:{„id”:”jio8g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne przy u\u017cyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, ze zajmuje ono max 75% powierzchni platformy\r\n”},”7pc72″:{„id”:”7pc72″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zabronione\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”lfjrs”:{„id”:”lfjrs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Uk\u0142adanie podk\u0142ad\u00f3w pod podpory podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„l0ydl”:{„id”:”l0ydl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119ksza bezpiecze\u0144stwo pracy podestu\r\n”},”32lrm”:{„id”:”32lrm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie ma wp\u0142ywu na bezpiecze\u0144stwo pracy podestu\r\n”},”mgw4w”:{„id”:”mgw4w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119ksza powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na pod\u0142o\u017ce\r\n”},”o2sbm”:{„id”:”o2sbm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”lhn72″:{„id”:”lhn72″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v02ku”:{„id”:”v02ku”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zapozna\u0107 si\u0119 rodzajem pod\u0142o\u017ca na kt\u00f3rym ma pracowa\u0107 podest\r\n”},”qo5zz”:{„id”:”qo5zz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzi\u0107 no\u015bno\u015b\u0107 pod\u0142o\u017ca\r\n”},”h8qex”:{„id”:”h8qex”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzi\u0107 miejsce pracy pod katem mo\u017cliwo\u015bci wyst\u0105pienia studzienek i kana\u0142\u00f3w \u015bciekowych\r\n”},”uqh00″:{„id”:”uqh00″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”uxr45″:{„id”:”uxr45″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej pr\u00f3b\u0119 zamk\u00f3w hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpo\u015brednim nale\u017cy wykona\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5fah1”:{„id”:”5fah1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przy roz\u0142o\u017conym uk\u0142adzie wyposa\u017conym w zamek hydrauliczny i wy\u0142\u0105czonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza si\u0142ownik nie powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″},”usr5m”:{„id”:”usr5m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podczas pracy si\u0142ownika obserwuj\u0105c prace zaworu\r\n”},”pioq4″:{„id”:”pioq4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzaj\u0105c czy przy maksymalnym wysuni\u0119ciu si\u0142ownika mo\u017cemy sterowa\u0107 podnoszeniem i opuszczaniem platformy\r\n”},”kn3id”:{„id”:”kn3id”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obserwuj\u0105c, czy podczas opuszczania i podnoszenia ci\u015bnienie w uk\u0142adzie hydraulicznym jest takie samo\r\n”}}},”58cz4″:{„id”:”58cz4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Pr\u00f3b\u0119 zamk\u00f3w hydraulicznych w podestach ze sterowaniem po\u015brednim wykonuje si\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xpswh”:{„id”:”xpswh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przy obci\u0105\u017conym si\u0142owniku i wy\u0142\u0105czonej pompie hydraulicznej po wychyleniu d\u017awigni steruj\u0105cych si\u0142ownik nie powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″},”b16gv”:{„id”:”b16gv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podczas pracy si\u0142ownika obserwujemy prace zaworu\r\n”},”5py4l”:{„id”:”5py4l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji\r\n”},”9isof”:{„id”:”9isof”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ci\u015bnienie w uk\u0142adzie hydraulicznym jest takie samo\r\n”}}},”p8t1g”:{„id”:”p8t1g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/179-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3714,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„m3tkt”:{„id”:”m3tkt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 20,5 m\r\n”},”ysha1″:{„id”:”ysha1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza 22,5 m\r\n”},”4rbyg”:{„id”:”4rbyg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu 200 kg\r\n”},”j6wm6″:{„id”:”j6wm6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”3xycp”:{„id”:”3xycp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/180-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3715,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„u9bxo”:{„id”:”u9bxo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 200 kg – 13 m\r\n”},”a0dey”:{„id”:”a0dey”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 23 m\r\n”},”mpg2z”:{„id”:”mpg2z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca w pe\u0142nym zakresie obrotu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”vvf50″:{„id”:”vvf50″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna ilo\u015b\u0107 os\u00f3b na platformie roboczej \u2013 3\r\n”}}},”yggp1″:{„id”:”yggp1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/181-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3716,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„nnc9g”:{„id”:”nnc9g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny zakres obrotu 280\u00b0\r\n”},”q0dm1″:{„id”:”q0dm1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 80 kg – 13, 5 m\r\n”},”ze0pu”:{„id”:”ze0pu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 200 kg – 10 m\r\n”},”zu69w”:{„id”:”zu69w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”kj6wi”:{„id”:”kj6wi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/182-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3717,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 15 m i wysi\u0119gu 11 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xxvpx”:{„id”:”xxvpx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”360 kg\r\n”},”1slq7″:{„id”:”1slq7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”280 kg\r\n”},”jp2s1″:{„id”:”jp2s1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”},”mbuvr”:{„id”:”mbuvr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”nvnyw”:{„id”:”nvnyw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/183-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3718,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 15 m i wysi\u0119gu 7 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ol0ll”:{„id”:”ol0ll”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”360 kg\r\n”},”uc76k”:{„id”:”uc76k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”280 kg\r\n”},”421jh”:{„id”:”421jh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”v0ud3″:{„id”:”v0ud3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”}}},”19hv6″:{„id”:”19hv6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/184-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3719,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 22 m i wysi\u0119gu 4 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ubgj9”:{„id”:”ubgj9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”360 kg\r\n”},”b4105″:{„id”:”b4105″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”280 kg\r\n”},”cb0oc”:{„id”:”cb0oc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”g5ocv”:{„id”:”g5ocv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”}}},”j3l7v”:{„id”:”j3l7v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/185-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3720,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 22 m i wysi\u0119gu 9 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„yinn8”:{„id”:”yinn8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”360 kg\r\n”},”w2zd3″:{„id”:”w2zd3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”280 kg\r\n”},”0sez5″:{„id”:”0sez5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”},”w3zkn”:{„id”:”w3zkn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”6qp1z”:{„id”:”6qp1z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/186-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3721,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 200 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wqjkr”:{„id”:”wqjkr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9 m\r\n”},”r6q1m”:{„id”:”r6q1m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”7rra4″:{„id”:”7rra4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”11 m\r\n”},”05sb8″:{„id”:”05sb8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”12 m\r\n”}}},”dne85″:{„id”:”dne85″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/187-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3722,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pfzz2”:{„id”:”pfzz2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 25 m\r\n”},”ctjb6″:{„id”:”ctjb6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podstawy obci\u0105\u017conej masa 230 kg – 11 m\r\n”},”0v3l9″:{„id”:”0v3l9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu na wysi\u0119gu 13 m – 100 kg\r\n”},”9ej7u”:{„id”:”9ej7u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”bel6r”:{„id”:”bel6r”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/188-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3723,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„n3bmx”:{„id”:”n3bmx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 220 kg – 13 m\r\n”},”7tf4k”:{„id”:”7tf4k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca podestu bez podp\u00f3r\r\n”},”q3bg6″:{„id”:”q3bg6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza 27 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”8wu9q”:{„id”:”8wu9q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna ilo\u015b\u0107 os\u00f3b na platformie roboczej \u2013 4\r\n”}}},”072ai”:{„id”:”072ai”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/189-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3724,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dkjis”:{„id”:”dkjis”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu 230 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”96dn0″:{„id”:”96dn0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 80 kg – 13 m\r\n”},”rsu6k”:{„id”:”rsu6k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 200 kg – 20 m\r\n”},”pqbp4″:{„id”:”pqbp4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”hvmny”:{„id”:”hvmny”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/190-podesty-ruchome-przejezdne-1-9.jpg”,”imageId”:3725,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 17 m i wysi\u0119gu 11 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9pty4”:{„id”:”9pty4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”230 kg\r\n”},”tctbh”:{„id”:”tctbh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”},”65bur”:{„id”:”65bur”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”100 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”n6a6g”:{„id”:”n6a6g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”}}},”2g4v7″:{„id”:”2g4v7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/191-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3726,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 18 m i wysi\u0119gu 8 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„z85u2”:{„id”:”z85u2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”},”abh3v”:{„id”:”abh3v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”230 kg\r\n”},”ih88v”:{„id”:”ih88v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”2d2s2″:{„id”:”2d2s2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”}}},”5xdc5″:{„id”:”5xdc5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/192-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3727,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 22 m i wysi\u0119gu 4 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mo4yo”:{„id”:”mo4yo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”},”891gz”:{„id”:”891gz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”230 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”e4o3g”:{„id”:”e4o3g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”},”wev2k”:{„id”:”wev2k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”}}},”m961h”:{„id”:”m961h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/193-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3728,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 26 m i wysi\u0119gu 7 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wj8gi”:{„id”:”wj8gi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”100 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”l2stp”:{„id”:”l2stp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”},”lx1ss”:{„id”:”lx1ss”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”230 kg\r\n”},”2zfg4″:{„id”:”2zfg4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”}}},”c4thw”:{„id”:”c4thw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/194-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3729,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 200 kg uniesionej na wysoko\u015b\u0107 22 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„lftlv”:{„id”:”lftlv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4.7 m\r\n”},”u2hm1″:{„id”:”u2hm1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6,7 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”muazj”:{„id”:”muazj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,7 m\r\n”},”6n165″:{„id”:”6n165″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10,7 m\r\n”}}},”g01t3″:{„id”:”g01t3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/195-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3730,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 230 kg uniesionej na wysoko\u015b\u0107 17 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„nrrmt”:{„id”:”nrrmt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4 m\r\n”},”xx6e2″:{„id”:”xx6e2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 m\r\n”},”k39af”:{„id”:”k39af”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”8hx8l”:{„id”:”8hx8l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 m\r\n”}}},”tplt6″:{„id”:”tplt6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/196-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3731,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 100 kg uniesionej na wysoko\u015b\u0107 14 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„s1ip5”:{„id”:”s1ip5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 m\r\n”},”g2ar9″:{„id”:”g2ar9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”},”s0ryf”:{„id”:”s0ryf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9 m\r\n”},”vgorx”:{„id”:”vgorx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”13 m\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”69z9m”:{„id”:”69z9m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/197-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3732,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 100 kg uniesionej na wysoko\u015b\u0107 18 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„brozr”:{„id”:”brozr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 m\r\n”},”33ede”:{„id”:”33ede”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8 m\r\n”},”0k112″:{„id”:”0k112″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 m\r\n”},”wktea”:{„id”:”wktea”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”12 m\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”ehalw”:{„id”:”ehalw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/198-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3733,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b35dq”:{„id”:”b35dq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 21 m\r\n”},”ple3i”:{„id”:”ple3i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podstawy obci\u0105\u017conej masa 215 kg – 8,2 m\r\n”},”10cny”:{„id”:”10cny”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu na wysi\u0119gu 11 m – 80 kg\r\n”},”wujiu”:{„id”:”wujiu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”74ccf”:{„id”:”74ccf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/199-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3734,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„d4ptt”:{„id”:”d4ptt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 115 kg – 11,8 m\r\n”},”uorft”:{„id”:”uorft”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu 80 kg\r\n”},”hjdzi”:{„id”:”hjdzi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca na podporach\r\n”,”isCorrect”:”1″},”w4hh0″:{„id”:”w4hh0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza 19,2 m\r\n”}}},”pzkfm”:{„id”:”pzkfm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/200-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3735,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5z2wm”:{„id”:”5z2wm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu 215 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”g42yq”:{„id”:”g42yq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 215 kg – 11,8 m\r\n”},”mrbe8″:{„id”:”mrbe8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 215 kg – 21,2 m\r\n”},”c89mz”:{„id”:”c89mz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”hrb3w”:{„id”:”hrb3w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/201-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3736,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 21 m i wysi\u0119gu 11 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2ann0”:{„id”:”2ann0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”215 kg\r\n”},”rfcut”:{„id”:”rfcut”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”115 kg\r\n”},”wuhu3″:{„id”:”wuhu3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”},”id7w3″:{„id”:”id7w3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”7d116″:{„id”:”7d116″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/202-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3737,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 18 m i wysi\u0119gu 8 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„y5n0i”:{„id”:”y5n0i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”},”5xcbm”:{„id”:”5xcbm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”215 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ydbeu”:{„id”:”ydbeu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”115 kg\r\n”},”osd4p”:{„id”:”osd4p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”}}},”a9rbc”:{„id”:”a9rbc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/203-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3738,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 20 m i wysi\u0119gu 10 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„a2kd3”:{„id”:”a2kd3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”},”v37f9″:{„id”:”v37f9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”215 kg\r\n”},”76m7w”:{„id”:”76m7w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”115 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”kmuas”:{„id”:”kmuas”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”}}},”b34ef”:{„id”:”b34ef”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/204-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3739,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 19 m i wysi\u0119gu 11 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„c0ghr”:{„id”:”c0ghr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”215 kg\r\n”},”1×746″:{„id”:”1×746″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”115 kg\r\n”},”4ihcl”:{„id”:”4ihcl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”3aser”:{„id”:”3aser”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”}}},”fqm4b”:{„id”:”fqm4b”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/205-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3740,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 215hg uniesionej na wysoko\u015b\u0107 22 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2k8vi”:{„id”:”2k8vi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”9e7u9″:{„id”:”9e7u9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 m\r\n”},”fpfut”:{„id”:”fpfut”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8 m\r\n”},”nzkom”:{„id”:”nzkom”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 m\r\n\r\n”}}},”3o8v9″:{„id”:”3o8v9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/206-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3741,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 215 kg uniesionej na wysoko\u015b\u0107 17 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„58hhk”:{„id”:”58hhk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 ,2m\r\n”},”pcizx”:{„id”:”pcizx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”11,2 m\r\n”},”h6a3s”:{„id”:”h6a3s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9,2 m\r\n”},”pwp5m”:{„id”:”pwp5m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,2 m\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”txsf8″:{„id”:”txsf8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/207-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3742,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 115 kg uniesionej na wysoko\u015b\u0107 14 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v75af”:{„id”:”v75af”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 m\r\n”},”8fr39″:{„id”:”8fr39″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9,4 m\r\n”},”dsal4″:{„id”:”dsal4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10,7 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”omxiq”:{„id”:”omxiq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”13 m\r\n”}}},”qnxnv”:{„id”:”qnxnv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/208-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3743,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 80 kg uniesionej na wysoko\u015b\u0107 18 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zfbxj”:{„id”:”zfbxj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,6 m\r\n”},”769eu”:{„id”:”769eu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”11,8 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”x7pma”:{„id”:”x7pma”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10,2 m\r\n”},”tt22g”:{„id”:”tt22g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”12,4 m\r\n”}}},”qfn8v”:{„id”:”qfn8v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/209-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3744,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cj7ma”:{„id”:”cj7ma”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 19,8 m\r\n”},”jhk2a”:{„id”:”jhk2a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza 19,8 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”jhnkx”:{„id”:”jhnkx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g 10 m\r\n”},”x3euh”:{„id”:”x3euh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”vb2ur”:{„id”:”vb2ur”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/210-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3745,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 16 m i wysi\u0119gu 8 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vmr86”:{„id”:”vmr86″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”360 kg\r\n”},”8y3ly”:{„id”:”8y3ly”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”280 kg\r\n”},”5yss4″:{„id”:”5yss4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”p983f”:{„id”:”p983f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”}}},”2anc0″:{„id”:”2anc0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/211-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3746,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 15 m i wysi\u0119gu 10 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pj22o”:{„id”:”pj22o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”300 kg\r\n”},”qyr5n”:{„id”:”qyr5n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”280 kg\r\n”},”lenfk”:{„id”:”lenfk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”},”xspf3″:{„id”:”xspf3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”d61li”:{„id”:”d61li”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/212-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3747,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 200 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„n31ka”:{„id”:”n31ka”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9,5 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”pur7n”:{„id”:”pur7n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,5 m\r\n”},”r7ono”:{„id”:”r7ono”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7,5 m\r\n”},”76w49″:{„id”:”76w49″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 m\r\n”}}},”tfxva”:{„id”:”tfxva”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/213-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3748,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pwner”:{„id”:”pwner”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 14,5 m\r\n”},”1cuq3″:{„id”:”1cuq3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza 14,5 m\r\n”},”esz5l”:{„id”:”esz5l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu 200 kg\r\n”},”i9dub”:{„id”:”i9dub”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”4y6ql”:{„id”:”4y6ql”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/214-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3749,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„svpgm”:{„id”:”svpgm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 80 kg – 6 m\r\n”},”8f2vn”:{„id”:”8f2vn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 14,5 m\r\n”},”870jd”:{„id”:”870jd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g platformy obci\u0105\u017conej masa 200 kg – 6 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”lta24″:{„id”:”lta24″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”wdtsa”:{„id”:”wdtsa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/215-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3750,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 12 m i wysi\u0119gu 4 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9i37i”:{„id”:”9i37i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”},”gdh6h”:{„id”:”gdh6h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”280 kg\r\n”},”z3on2″:{„id”:”z3on2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”hljm1″:{„id”:”hljm1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”}}},”52jx9″:{„id”:”52jx9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/216-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3751,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 8 m i wysi\u0119gu 6 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qmpbi”:{„id”:”qmpbi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”},”6hxtx”:{„id”:”6hxtx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”280 kg\r\n”},”ggbdr”:{„id”:”ggbdr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6zpw1″:{„id”:”6zpw1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”}}},”trvze”:{„id”:”trvze”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/217-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3752,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 200 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7y3k7”:{„id”:”7y3k7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5 m\r\n”},”oszgb”:{„id”:”oszgb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”bllqj”:{„id”:”bllqj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”},”hnsv6″:{„id”:”hnsv6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8 m\r\n”}}},”8w9q5″:{„id”:”8w9q5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/218-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3753,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 80 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„eeoih”:{„id”:”eeoih”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5,5 m\r\n”},”aatlw”:{„id”:”aatlw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6,6 m\r\n”},”gr2q2″:{„id”:”gr2q2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7,7 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”uc21e”:{„id”:”uc21e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,8 m\r\n”}}},”pij8e”:{„id”:”pij8e”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/219-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3754,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 240 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6zrox”:{„id”:”6zrox”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5 m\r\n”},”hj94b”:{„id”:”hj94b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 m\r\n”},”yncey”:{„id”:”yncey”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”},”5jwkz”:{„id”:”5jwkz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenia dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”djle8″:{„id”:”djle8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/220-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3755,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„recnt”:{„id”:”recnt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 23 m\r\n”},”8nvw0″:{„id”:”8nvw0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza 25,5 m\r\n”},”75tny”:{„id”:”75tny”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu 200 kg\r\n”},”ls2hq”:{„id”:”ls2hq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”1ajvq”:{„id”:”1ajvq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/221-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3756,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„p9629”:{„id”:”p9629″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 80 kg – 13 m\r\n”},”nrf7d”:{„id”:”nrf7d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g platformy obci\u0105\u017conej masa 200 kg – 12 m\r\n”},”umpm2″:{„id”:”umpm2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca na podporach\r\n”,”isCorrect”:”1″},”vmf61″:{„id”:”vmf61″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna ilo\u015b\u0107 os\u00f3b na platformie roboczej \u2013 3\r\n”}}},”f3fhj”:{„id”:”f3fhj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/222-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3757,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wt3l6”:{„id”:”wt3l6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza 26 m\r\n”},”9pgl2″:{„id”:”9pgl2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna maksymalna ilo\u015b\u0107 os\u00f3b na platformie \u2013 2\r\n”},”x6gmn”:{„id”:”x6gmn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 200 kg – 9 m\r\n”},”c3ssq”:{„id”:”c3ssq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”6aoe6″:{„id”:”6aoe6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/223-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3758,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mpe7c”:{„id”:”mpe7c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia z dwiema osobami 23 m\r\n”},”ki0wj”:{„id”:”ki0wj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna ilo\u015b\u0107 os\u00f3b na platformie \u2013 2\r\n”,”isCorrect”:”1″},”q29od”:{„id”:”q29od”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu z jedna osoba na platformie 12 m\r\n”},”3h91l”:{„id”:”3h91l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”8nw3r”:{„id”:”8nw3r”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/224-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3759,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 23 m i wysi\u0119gu 6 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„d1j9m”:{„id”:”d1j9m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenie dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”},”tehxr”:{„id”:”tehxr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”280 kg\r\n”},”edrpn”:{„id”:”edrpn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6f920″:{„id”:”6f920″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”}}},”57lsr”:{„id”:”57lsr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/225-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3760,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej uniesionej na wysoko\u015b\u0107 22 m i wysi\u0119gu 9 m \r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„23knv”:{„id”:”23knv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenie dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”},”mruu6″:{„id”:”mruu6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”280 kg\r\n”},”oemdh”:{„id”:”oemdh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”},”ppifm”:{„id”:”ppifm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”zmysh”:{„id”:”zmysh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/226-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3761,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalna dopuszczalna ilo\u015b\u0107 os\u00f3b jak\u0105 mo\u017cna podnie\u015b\u0107 na wysoko\u015b\u0107 24 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„otx95”:{„id”:”otx95″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3\r\n”},”qv4hz”:{„id”:”qv4hz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2\r\n”,”isCorrect”:”1″},”wtvm1″:{„id”:”wtvm1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1″},”vfpkp”:{„id”:”vfpkp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”akakl”:{„id”:”akakl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/227-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3762,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalna dopuszczalna ilo\u015b\u0107 os\u00f3b jak\u0105 mo\u017cna podnie\u015b\u0107 na wysoko\u015b\u0107 18 m przy wysi\u0119gu 10m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„11p0j”:{„id”:”11p0j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3\r\n”},”781pp”:{„id”:”781pp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2\r\n”},”beagc”:{„id”:”beagc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ezxk4″:{„id”:”ezxk4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”tvl2v”:{„id”:”tvl2v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/228-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3763,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c maksymalny wysi\u0119g platformy roboczej obci\u0105\u017conej masa 200 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„k0fn2”:{„id”:”k0fn2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ptzwk”:{„id”:”ptzwk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 m\r\n”},”ffvqi”:{„id”:”ffvqi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”11 m\r\n”},”tthb1″:{„id”:”tthb1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”12 m\r\n”}}},”t02hv”:{„id”:”t02hv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/229-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3764,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dqogh”:{„id”:”dqogh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g boczny po stronie prawej 13 m\r\n”},”4kcci”:{„id”:”4kcci”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g z ty\u0142u pojazdu 16,2\r\n”},”53kwq”:{„id”:”53kwq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig podestu 200 kg\r\n”},”170dn”:{„id”:”170dn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”wdyq2″:{„id”:”wdyq2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/230-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3765,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cdaxq”:{„id”:”cdaxq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny zakres obrotu 280\u00b0\r\n”},”m928u”:{„id”:”m928u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 120 kg z ty\u0142u pojazdu – 13,0 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”jnqpq”:{„id”:”jnqpq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 200 kg – z lewej strony pojazdu – 12 m\r\n”},”z2qec”:{„id”:”z2qec”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”fe0py”:{„id”:”fe0py”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/231-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3766,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odleg\u0142o\u015bci 6 m od osi obrotu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„sw2bk”:{„id”:”sw2bk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenie dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”},”8mxhv”:{„id”:”8mxhv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xg3ua”:{„id”:”xg3ua”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”120 kg\r\n”},”0nseu”:{„id”:”0nseu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”}}},”uu4vt”:{„id”:”uu4vt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/232-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3767,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalne obci\u0105\u017cenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odleg\u0142o\u015bci 8 m od osi obrotu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1suae”:{„id”:”1suae”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca niedozwolona ze wzgl\u0119du na przekroczenie dopuszczalnych parametr\u00f3w pracy\r\n”},”y6dol”:{„id”:”y6dol”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 kg\r\n”},”gtisw”:{„id”:”gtisw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”120 kg\r\n”},”ykl0b”:{„id”:”ykl0b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”nw473″:{„id”:”nw473″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/233-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3768,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalny wysi\u0119g podestu z obci\u0105\u017ceniem 200 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„91ku4”:{„id”:”91ku4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8 m z lewej strony pojazdu\r\n”},”i4y0p”:{„id”:”i4y0p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”13 m z prawej strony pojazdu\r\n”},”wt2l4″:{„id”:”wt2l4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”16 m z ty\u0142u pojazdu\r\n”},”tv4bm”:{„id”:”tv4bm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 nieprawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”f12m5″:{„id”:”f12m5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/234-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3769,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalny wysi\u0119g podestu z obci\u0105\u017ceniem 120 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ul3ze”:{„id”:”ul3ze”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”13 m z lewej strony pojazdu\r\n”},”ezjab”:{„id”:”ezjab”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”13 m z prawej strony pojazdu\r\n”},”lsn9n”:{„id”:”lsn9n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”13 m z ty\u0142u pojazdu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”5h7ef”:{„id”:”5h7ef”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 nieprawid\u0142owe\r\n”}}},”gdrqr”:{„id”:”gdrqr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/235-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3770,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okre\u015bl maksymalne dopuszczalny wysi\u0119g podestu z obci\u0105\u017ceniem 80 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fzbe6”:{„id”:”fzbe6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8 m z lewej strony pojazdu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”rf5bw”:{„id”:”rf5bw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 m z prawej strony pojazdu\r\n”},”q5xkm”:{„id”:”q5xkm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”13 m z ty\u0142u pojazdu\r\n”},”x353b”:{„id”:”x353b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”p9i54″:{„id”:”p9i54″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/236-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3771,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„28jt3”:{„id”:”28jt3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 12,0 m\r\n”},”8x5s8″:{„id”:”8x5s8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza 12,0 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”au1wy”:{„id”:”au1wy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g boczny 7 m\r\n”},”uk62k”:{„id”:”uk62k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”cgk44″:{„id”:”cgk44″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/238-podesty-ruchome-przejezdne-15.jpg”,”imageId”:3772,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„08xp3”:{„id”:”08xp3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g podestu obci\u0105\u017conego \u0142adunkiem 200 kg – 13 m\r\n”},”c3ugj”:{„id”:”c3ugj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca wy\u0142\u0105cznie na podporach\r\n”},”tfx7z”:{„id”:”tfx7z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca w pe\u0142nym zakresie obrotu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”1jd9p”:{„id”:”1jd9p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna ilo\u015b\u0107 os\u00f3b na platformie roboczej \u2013 3\r\n”}}},”0axgb”:{„id”:”0axgb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/238-podesty-ruchome-przejezdne-16.jpg”,”imageId”:3773,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c, kt\u00f3ra z pozycji uniesienia platformy jest niemo\u017cliwa\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„glia5”:{„id”:”glia5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysoko\u015b\u0107 robocza 8 m, wysi\u0119g 4m\r\n”},”60jcv”:{„id”:”60jcv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysoko\u015b\u0107 robocza 10m, wysi\u0119g 4m\r\n”},”77ptd”:{„id”:”77ptd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysoko\u015b\u0107 robocza 12m, wysi\u0119g 5m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”dl2c4″:{„id”:”dl2c4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysoko\u015b\u0107 robocza 6m, wysi\u0119g 6m\r\n”}}},”ixklm”:{„id”:”ixklm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/239-podesty-ruchome-przejezdne-9.jpg”,”imageId”:3774,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wska\u017c poprawne parametry pracy podestu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„oymr9”:{„id”:”oymr9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 9 m\r\n”},”2unvl”:{„id”:”2unvl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 robocza 10,5 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”810cq”:{„id”:”810cq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g roboczy 10,5 m\r\n”},”8udpf”:{„id”:”8udpf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}}},”results”:[]}

Żurawie

{„questions”:{„izeml”:{„id”:”izeml”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Urz\u0105dzenie techniczne obj\u0119te dozorem technicznym mo\u017ce by\u0107 eksploatowane na podstawie\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„i1kma”:{„id”:”i1kma”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upowa\u017cnionego konserwatora\r\n”},”xlx2g”:{„id”:”xlx2g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cnej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacje wydanej przez organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”t63cq”:{„id”:”t63cq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”oznaczenia CE umieszczonego na urz\u0105dzeniu\r\n”},”izjt8″:{„id”:”izjt8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”deklaracji zgodno\u015bci wystawionej przez wytw\u00f3rc\u0119\r\n”}}},”ns194″:{„id”:”ns194″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re z wymienionych czynno\u015bci nie nale\u017c\u0105 do zakresu obowi\u0105zk\u00f3w obs\u0142uguj\u0105cego UTB\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„f7r5n”:{„id”:”f7r5n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonywanie niewielkich napraw urz\u0105dzenia w ramach posiadanego wykszta\u0142cenia i umiej\u0119tno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”wsaip”:{„id”:”wsaip”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obs\u0142ugi UTB\r\n”},”e97hg”:{„id”:”e97hg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zapoznanie si\u0119 z planem pracy i wielko\u015bci\u0105 przenoszonych \u0142adunk\u00f3w\r\n”},”dim3w”:{„id”:”dim3w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”etpt8″:{„id”:”etpt8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Terminy przegl\u0105d\u00f3w konserwacyjnych urz\u0105dze\u0144 technicznych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1y0u1”:{„id”:”1y0u1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 zawarte w instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”37mby”:{„id”:”37mby”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okre\u015bla konserwator urz\u0105dzenia\r\n”},”60kco”:{„id”:”60kco”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okre\u015bla w protokole inspektor wykonuj\u0105cy badanie\r\n”},”8somv”:{„id”:”8somv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”htbxs”:{„id”:”htbxs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Dozorem technicznym nazywamy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wk1k3”:{„id”:”wk1k3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okre\u015blone ustawa dzia\u0142ania zmierzaj\u0105ce do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urz\u0105dze\u0144 technicznych i urz\u0105dze\u0144 do odzyskiwania par paliwa oraz dzia\u0142ania zmierzaj\u0105ce do zapewnienia bezpiecze\u0144stwa publicznego w tych obszarach\r\n”,”isCorrect”:”1″},”uq15y”:{„id”:”uq15y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instytucje kontroluj\u0105ce stan techniczny urz\u0105dze\u0144\r\n”},”nfgnb”:{„id”:”nfgnb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego\r\n”},”46p5g”:{„id”:”46p5g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”UDT, WDT, TDT\r\n”}}},”gsdii”:{„id”:”gsdii”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Doz\u00f3r techniczny nad urz\u0105dzeniami technicznymi wykonuje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7atwd”:{„id”:”7atwd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”sa0v0″:{„id”:”sa0v0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego oraz upowa\u017cnione przez UDT organizacje\r\n”},”62hm0″:{„id”:”62hm0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego\r\n”},”kteou”:{„id”:”kteou”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”f1vh2″:{„id”:”f1vh2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zmiana parametr\u00f3w technicznych lub zmiana konstrukcji urz\u0105dzenia technicznego traktowana jest jako\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„epdmx”:{„id”:”epdmx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”modernizacja urz\u0105dzenia technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”0da5f”:{„id”:”0da5f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”naprawa urz\u0105dzenia technicznego\r\n”},”1yaqr”:{„id”:”1yaqr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”usuwanie usterek i innych nieprawid\u0142owo\u015bci urz\u0105dzenia technicznego\r\n”},”gx1rd”:{„id”:”gx1rd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wytworzenie nowego urz\u0105dzenia\r\n”}}},”9kmza”:{„id”:”9kmza”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Uzgodniona napraw\u0119 lub modernizacje urz\u0105dze\u0144 technicznych mo\u017ce wykona\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„impqx”:{„id”:”impqx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”naprawiaj\u0105cy lub modernizuj\u0105cy,kt\u00f3ry posiada uprawnienie wydane przez organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”pz9td”:{„id”:”pz9td”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne posiadaj\u0105cy odpowiednie do\u015bwiadczenie w zakresie napraw lub modernizacji\r\n”},”wuklz”:{„id”:”wuklz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator posiadaj\u0105cy odpowiednie do\u015bwiadczenie w zakresie napraw lub modernizacji\r\n”},”x3wrc”:{„id”:”x3wrc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w niewielkim zakresie kompetentny operator\r\n”}}},”zk82v”:{„id”:”zk82v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ustawa o dozorze technicznym okre\u015bla nast\u0119puj\u0105ce formy dozoru technicznego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dhgvs”:{„id”:”dhgvs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ca\u0142kowita, cz\u0119\u015bciowa,ograniczona\r\n”},”7xphd”:{„id”:”7xphd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pe\u0142na, ograniczona, uproszczona\r\n”,”isCorrect”:”1″},”pgjfd”:{„id”:”pgjfd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pe\u0142na, cykliczna, sporadyczna\r\n”},”cnz81″:{„id”:”cnz81″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”UDT, WDT, TDT\r\n”}}},”yzx58″:{„id”:”yzx58″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Decyzje zezwalaj\u0105ca na eksploatacje urz\u0105dzenia technicznego wydaje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qcp6k”:{„id”:”qcp6k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator po wykonaniu przegl\u0105du z wynikiem pozytywnym\r\n”},”2bu2g”:{„id”:”2bu2g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatuj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne z upowa\u017cnienia organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”},”qfh0v”:{„id”:”qfh0v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upowa\u017cnienia organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”},”vzowv”:{„id”:”vzowv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”6yn8p”:{„id”:”6yn8p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne mo\u017ce podj\u0105\u0107 prace gdy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0xce0”:{„id”:”0xce0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada wa\u017cna decyzje zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacje je\u017celi wymagaj\u0105 tego odpowiednie przepisy\r\n”},”4e9bk”:{„id”:”4e9bk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii\r\n”},”9sl26″:{„id”:”9sl26″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada aktualny pozytywny wynik przegl\u0105du konserwacyjnego\r\n”},”bthcs”:{„id”:”bthcs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze warunki musza by\u0107 spe\u0142nione jednocze\u015bnie\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”n4bwj”:{„id”:”n4bwj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne mo\u017ce podj\u0105\u0107 prace gdy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„y9vu9”:{„id”:”y9vu9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzaj\u0105cy sprawno\u015b\u0107 urz\u0105dzenia\r\n”},”b3svt”:{„id”:”b3svt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeszed\u0142 odpowiednie szkolenie stanowiskowe\r\n”},”vydho”:{„id”:”vydho”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada wa\u017cn\u0105 decyzje zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacje\r\n”},”vfokg”:{„id”:”vfokg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze warunki musza by\u0107 spe\u0142nione jednocze\u015bnie\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”4wimd”:{„id”:”4wimd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatuj\u0105cego przepis\u00f3w o dozorze technicznym eksploatuj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7zoxz”:{„id”:”7zoxz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”otrzymuje pisemne upomnienie\r\n”},”r729i”:{„id”:”r729i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”otrzymuje zalecenia pokontrolne\r\n”},”ng5vh”:{„id”:”ng5vh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”c0syr”:{„id”:”c0syr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”1esw5″:{„id”:”1esw5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W przypadku stwierdzenia zagro\u017cenia dla \u017cycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i \u015brodowiska inspektor\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„esp0t”:{„id”:”esp0t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wydaje decyzje wstrzymuj\u0105c\u0105 eksploatacje urz\u0105dzenia technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”b2yfd”:{„id”:”b2yfd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wystawia mandat karny\r\n”},”zu0b9″:{„id”:”zu0b9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pisemnie poucza eksploatuj\u0105cego\r\n”},”mzoj3″:{„id”:”mzoj3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”q9f7a”:{„id”:”q9f7a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urz\u0105dzenia technicznego lub nieszcz\u0119\u015bliwego wypadku eksploatuj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„4314u”:{„id”:”4314u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”niezw\u0142ocznie powiadamia UDT o zaistnia\u0142ym zdarzeniu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”3fk0j”:{„id”:”3fk0j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”powiadamia producenta urz\u0105dzenia o przyczynach powsta\u0142ego zdarzenia\r\n”},”r4cgw”:{„id”:”r4cgw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”niezw\u0142ocznie dokonuje naprawy urz\u0105dzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji\r\n”},”8rvd0″:{„id”:”8rvd0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zg\u0142asza urz\u0105dzenie do wykonania naprawy\r\n”}}},”bda5u”:{„id”:”bda5u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne do obs\u0142ugi mo\u017ce zosta\u0107 cofni\u0119te przez\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xhuem”:{„id”:”xhuem”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”3nwvg”:{„id”:”3nwvg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne\r\n”},”bnxde”:{„id”:”bnxde”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektora bhp\r\n”},”0z9mo”:{„id”:”0z9mo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pa\u0144stwow\u0105 Inspekcje Pracy\r\n”}}},”7acu0″:{„id”:”7acu0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Urz\u0105dzenia techniczne nieobj\u0119te dozorem technicznym to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„n43ox”:{„id”:”n43ox”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017curawie o ud\u017awigu do 3,2 t\r\n”},”b0go9″:{„id”:”b0go9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wci\u0105gniki i wci\u0105garki oraz suwnice\r\n”},”mvx6t”:{„id”:”mvx6t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w\u00f3zki jezdniowe podno\u015bnikowe oraz podesty ruchome\r\n”},”shog7″:{„id”:”shog7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia transportowe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”ng3lq”:{„id”:”ng3lq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Urz\u0105dzenia techniczne obj\u0119te dozorem technicznym to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„glyel”:{„id”:”glyel”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeno\u015bniki kabinowe i krzese\u0142kowe\r\n”},”lpe4u”:{„id”:”lpe4u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uk\u0142adnice magazynowe oraz urz\u0105dzenia dla os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych\r\n”},”9rj2k”:{„id”:”9rj2k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyci\u0105gi towarowe i wyci\u0105gi statk\u00f3w\r\n”},”au442″:{„id”:”au442″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”lsw87″:{„id”:”lsw87″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Niebezpieczne uszkodzenie urz\u0105dzenia technicznego to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„x86jh”:{„id”:”x86jh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017cda usterka UTB\r\n”},”bpapv”:{„id”:”bpapv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku kt\u00f3rego urz\u0105dzenie nadaje si\u0119 do cz\u0119\u015bciowej eksploatacji\r\n”},”ovyu4″:{„id”:”ovyu4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku kt\u00f3rego nadaje si\u0119 do eksploatacji tylko przy obni\u017conych parametrach\r\n”},”52uq7″:{„id”:”52uq7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nieprzewidziane uszkodzenie,w wyniku kt\u00f3rego urz\u0105dzenie nie nadaje si\u0119 do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagro\u017cenie\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”ncw30″:{„id”:”ncw30″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nieszcz\u0119\u015bliwy wypadek to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„th188”:{„id”:”th188″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nag\u0142e zdarzenie, kt\u00f3re spowodowa\u0142o obra\u017cenia cia\u0142a lub \u015bmier\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″},”z35sr”:{„id”:”z35sr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nag\u0142e zdarzenie, kt\u00f3re spowodowa\u0142o przerw\u0119 w pracy\r\n”},”3rulg”:{„id”:”3rulg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nag\u0142e zdarzenie, kt\u00f3re skutkuje wy\u0142\u0105czeniem urz\u0105dzenia technicznego z eksploatacji\r\n”},”ltyu5″:{„id”:”ltyu5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017cda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa\r\n”}}},”jfzug”:{„id”:”jfzug”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podnoszenie i przenoszenie os\u00f3b przez urz\u0105dzenie techniczne przeznaczone wy\u0142\u0105cznie do transportu \u0142adunk\u00f3w wymaga\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„f2g4i”:{„id”:”f2g4i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uzgodnienia z organem w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ezofl”:{„id”:”ezofl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uzgodnienia z prze\u0142o\u017conym\r\n”},”c0oeo”:{„id”:”c0oeo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uzgodnienia ze s\u0142u\u017cba BHP\r\n”},”7y0iz”:{„id”:”7y0iz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest mo\u017cliwe przy zachowaniu szczeg\u00f3lnej ostro\u017cno\u015bci i pod nadzorem inspektora\r\n”}}},”84mfl”:{„id”:”84mfl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Odpowiedzialnym za zapewnienie w\u0142a\u015bciwej obs\u0142ugi i konserwacji urz\u0105dzenia technicznego jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6prl9”:{„id”:”6prl9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6a4bz”:{„id”:”6a4bz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”},”ml85z”:{„id”:”ml85z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pa\u0144stwowa Inspekcja Pracy\r\n”},”oqg1t”:{„id”:”oqg1t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor UDT\r\n”}}},”hu57s”:{„id”:”hu57s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wymagane przepisami prawa przegl\u0105dy konserwacyjne wykonuje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„4iwwf”:{„id”:”4iwwf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba posiadaj\u0105ca za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne do konserwacji\r\n”},”y63xo”:{„id”:”y63xo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pracownik autoryzowanego serwisu producenta urz\u0105dzenia (pod warunkiem posiadania za\u015bwiadcze\u0144 kwalifikacyjnych do konserwacji)\r\n”},”dson7″:{„id”:”dson7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u0142adowe s\u0142u\u017cby utrzymania ruchu\r\n”},”2msk9″:{„id”:”2msk9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”9g438″:{„id”:”9g438″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Dziennik konserwacji urz\u0105dzenia technicznego prowadzi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fktun”:{„id”:”fktun”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor UDT w ksi\u0119dze rewizyjnej urz\u0105dzenia\r\n”},”6xyqb”:{„id”:”6xyqb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uprawniony operator\r\n”},”dfsfm”:{„id”:”dfsfm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyznaczony pracownik eksploatuj\u0105cego\r\n”},”itttr”:{„id”:”itttr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator urz\u0105dzenia technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”cf83e”:{„id”:”cf83e”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Badania odbiorcze przeprowadza si\u0119 dla urz\u0105dze\u0144 technicznych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„s89uz”:{„id”:”s89uz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w terminach zgodnych z zapisami rozporz\u0105dzenia w sprawie warunk\u00f3w technicznych dozoru technicznego\r\n”},”uzvbd”:{„id”:”uzvbd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacje\r\n”,”isCorrect”:”1″},”r72bc”:{„id”:”r72bc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po naprawie urz\u0105dzenia technicznego\r\n”},”bd9lt”:{„id”:”bd9lt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po ka\u017cdej zmianie eksploatuj\u0105cego\r\n”}}},”j1oun”:{„id”:”j1oun”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Badania okresowe przeprowadza si\u0119 dla urz\u0105dze\u0144 technicznych obj\u0119tych dozorem\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„22hm0”:{„id”:”22hm0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ograniczonym\r\n”},”fupbp”:{„id”:”fupbp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pe\u0142nym”,”isCorrect”:”1″},”7i2b2″:{„id”:”7i2b2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uproszczonym\r\n”},”22fbr”:{„id”:”22fbr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”cvj2b”:{„id”:”cvj2b”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nieobecno\u015b\u0107 konserwuj\u0105cego na badaniu urz\u0105dzenia technicznego wymaga min.\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„itdb2”:{„id”:”itdb2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wcze\u015bniejszego uzgodnienia tego faktu z organem w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”h4zx6″:{„id”:”h4zx6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecno\u015bci konserwatora\r\n”},”omepa”:{„id”:”omepa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzaj\u0105cego niezdolno\u015b\u0107 konserwatora do pracy\r\n”},”l1zmv”:{„id”:”l1zmv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”2cemx”:{„id”:”2cemx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kandydat na obs\u0142uguj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne musi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fi30p”:{„id”:”fi30p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mie\u0107 uko\u0144czone 18 lat\r\n”,”isCorrect”:”1″},”nd92l”:{„id”:”nd92l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada\u0107 przynajmniej wykszta\u0142cenie zawodowe\r\n”},”rix4w”:{„id”:”rix4w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada\u0107 przynajmniej 1 rok sta\u017cu pracy\r\n”},”1gygb”:{„id”:”1gygb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”wb58k”:{„id”:”wb58k”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne ma obowi\u0105zek przerwa\u0107 prace gdy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hokc3”:{„id”:”hokc3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni\r\n”},”j7x7m”:{„id”:”j7x7m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stwierdzi, ze dalsza praca urz\u0105dzeniem stwarza zagro\u017cenie\r\n”},”fsd4i”:{„id”:”fsd4i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie jest niesprawne\r\n”},”633kw”:{„id”:”633kw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”fi7n8″:{„id”:”fi7n8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Terminy przegl\u0105d\u00f3w konserwacyjnych urz\u0105dzenia mog\u0105 by\u0107 okre\u015blone\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„k3o84”:{„id”:”k3o84″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”},”dgvtt”:{„id”:”dgvtt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”czmhu”:{„id”:”czmhu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w rozporz\u0105dzeniu okre\u015blaj\u0105cym warunki techniczne dozoru technicznego\r\n”},”sa4dm”:{„id”:”sa4dm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”4bcdo”:{„id”:”4bcdo”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Terminy badan okresowych i dora\u017anych kontrolnych UTB okre\u015blone s\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0gjuy”:{„id”:”0gjuy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”ij7ry”:{„id”:”ij7ry”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w rozporz\u0105dzeniu okre\u015blaj\u0105cym warunki techniczne dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”29pnq”:{„id”:”29pnq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w dokumentacji konstrukcyjnej urz\u0105dzenia\r\n”},”yd0xj”:{„id”:”yd0xj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w dzienniku konserwacji\r\n”}}},”dt94z”:{„id”:”dt94z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obowi\u0105zkiem obs\u0142uguj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„457uv”:{„id”:”457uv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obs\u0142ugi urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6u8pk”:{„id”:”6u8pk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urz\u0105dzenia\r\n”},”gkwb1″:{„id”:”gkwb1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonywanie napraw urz\u0105dzenia\r\n”},”jdoa6″:{„id”:”jdoa6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”91ci8″:{„id”:”91ci8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Urz\u0105dzenie techniczne mo\u017cna eksploatowa\u0107 na podstawie\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„oscs4”:{„id”:”oscs4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aktualnej naklejki organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego okre\u015blaj\u0105cej termin kolejnego badania\r\n”},”nvdzm”:{„id”:”nvdzm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aktualnego wpisu konserwatora urz\u0105dzenia w dzienniku konserwacji\r\n”},”3b4c8″:{„id”:”3b4c8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cnej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacje wydanej przez organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”kdv2l”:{„id”:”kdv2l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pozytywnego protoko\u0142u z badania okresowego lub odbiorczego\r\n”}}},”0w856″:{„id”:”0w856″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Po wykonanych czynno\u015bciach przy urz\u0105dzeniu technicznym inspektor sporz\u0105dza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xcjbh”:{„id”:”xcjbh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcje eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”},”l2f6x”:{„id”:”l2f6x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”decyzje i protok\u00f3\u0142 z wykonanych czynno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”htb49″:{„id”:”htb49″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”deklaracje zgodno\u015bci CE\r\n”},”m7o3j”:{„id”:”m7o3j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”rv6jk”:{„id”:”rv6jk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Napraw\u0119 i modernizacje urz\u0105dzenia technicznego wykonuje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„g1foo”:{„id”:”g1foo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”operator w ramach posiadanych umiej\u0119tno\u015bci\r\n”},”xk76r”:{„id”:”xk76r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator\r\n”},”bbba3″:{„id”:”bbba3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u0142ad uprawniony\r\n”,”isCorrect”:”1″},”vk3g5″:{„id”:”vk3g5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cy\r\n”}}},”phkzs”:{„id”:”phkzs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpo\u015brednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urz\u0105dzenia technicznego jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„33zi5”:{„id”:”33zi5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”1nwhv”:{„id”:”1nwhv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”producent urz\u0105dzenia\r\n”},”o5p8r”:{„id”:”o5p8r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u0142adowy inspektor BHP\r\n”},”dkpyr”:{„id”:”dkpyr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor UDT\r\n”}}},”ifil0″:{„id”:”ifil0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Informacje dotycz\u0105ce zasad bezpiecznej obs\u0142ugi urz\u0105dzenia s\u0105 zawarte w\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8eez7”:{„id”:”8eez7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ie19a”:{„id”:”ie19a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”wutpj”:{„id”:”wutpj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dzienniku konserwacji\r\n”},”nr22m”:{„id”:”nr22m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT\r\n”}}},”3c14m”:{„id”:”3c14m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W ramach czynno\u015bci przed rozpocz\u0119ciem pracy obs\u0142uguj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fw9g9”:{„id”:”fw9g9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdza stan techniczny urz\u0105dzenia poprzez ogl\u0119dziny\r\n”},”87p7z”:{„id”:”87p7z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3by statyczna i dynamiczna\r\n”},”itmvy”:{„id”:”itmvy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3by ruchowe urz\u0105dzenia\r\n”},”pc5y2″:{„id”:”pc5y2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”13vra”:{„id”:”13vra”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych podlegaj\u0105cych dozorowi technicznemu wydaje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wjs18”:{„id”:”wjs18″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzaj\u0105cego\r\n”},”tbedy”:{„id”:”tbedy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor BHP na podstawie za\u015bwiadczenia o uko\u0144czeniu kursu\r\n”},”i4i7s”:{„id”:”i4i7s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pracodawca na podstawie zdanego egzaminu\r\n”},”tcf3b”:{„id”:”tcf3b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”bco80″:{„id”:”bco80″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przeci\u0105\u017canie UTB w trakcie pracy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„eidr9”:{„id”:”eidr9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zabronione\r\n”,”isCorrect”:”1″},”3pxmc”:{„id”:”3pxmc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne\r\n”},”epv04″:{„id”:”epv04″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne ale tylko do 125% ud\u017awigu nominalnego\r\n”},”fgxdw”:{„id”:”fgxdw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne ale tylko do 110% ud\u017awigu nominalnego\r\n”}}},”6702v”:{„id”:”6702v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Badania dora\u017ane eksploatacyjne wykonuje si\u0119 m.in.\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cxcam”:{„id”:”cxcam”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po ka\u017cdym usuni\u0119ciu usterki przez konserwatora\r\n”},”uau6i”:{„id”:”uau6i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po wymianie ci\u0119gien no\u015bnych\r\n”,”isCorrect”:”1″},”bp0i6″:{„id”:”bp0i6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”raz na rok\r\n”},”h9s7j”:{„id”:”h9s7j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po wypadku na urz\u0105dzeniu\r\n”}}},”bavrz”:{„id”:”bavrz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obowi\u0105zki obs\u0142uguj\u0105cego okre\u015blone s\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wf7x5”:{„id”:”wf7x5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”rbprs”:{„id”:”rbprs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w dzienniku konserwacji\r\n”},”rww4d”:{„id”:”rww4d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”q33ll”:{„id”:”q33ll”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”nwciw”:{„id”:”nwciw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Badania okresowe urz\u0105dzenia technicznego s\u0105 wykonywane przez\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„uowtl”:{„id”:”uowtl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwatora posiadaj\u0105cego odpowiednie za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne\r\n”},”13kky”:{„id”:”13kky”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektora organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”0rqjc”:{„id”:”0rqjc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pracownika serwisu producenta\r\n”},”eulhd”:{„id”:”eulhd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”operatora\r\n”}}},”iduhd”:{„id”:”iduhd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jednostka dozoru technicznego jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v51q5”:{„id”:”v51q5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego\r\n”},”jm47r”:{„id”:”jm47r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Wojskowy Doz\u00f3r techniczny\r\n”},”vhdsm”:{„id”:”vhdsm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Transportowy doz\u00f3r Techniczny\r\n”},”n42fi”:{„id”:”n42fi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”ab1dk”:{„id”:”ab1dk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne uprawniaj\u0105ce do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych wa\u017cne s\u0105 na terenie\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fxlvd”:{„id”:”fxlvd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rzeczypospolitej Polskiej\r\n”,”isCorrect”:”1″},”htq1z”:{„id”:”htq1z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Unii Europejskiej\r\n”},”h98lz”:{„id”:”h98lz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie maja okre\u015blonego obszaru wa\u017cno\u015bci\r\n”},”ocmxe”:{„id”:”ocmxe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kraj\u00f3w strefy Schengen\r\n”}}},”p959s”:{„id”:”p959s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obowi\u0105zek stosowania \u015brodk\u00f3w ochrony indywidualnej przez operator\u00f3w urz\u0105dze\u0144 technicznych wynika z\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2hvk4”:{„id”:”2hvk4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcji eksploatacji producenta\r\n”},”3pc5b”:{„id”:”3pc5b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przepis\u00f3w BHP\r\n”},”x8s2e”:{„id”:”x8s2e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przepis\u00f3w wewn\u0105trzzak\u0142adowych\r\n”},”qc446″:{„id”:”qc446″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”xpp3d”:{„id”:”xpp3d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zgodnie z rozporz\u0105dzeniem Rady Ministr\u00f3w w sprawie rodzaj\u00f3w urz\u0105dze\u0144 technicznych podlegaj\u0105cych dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegaj\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„tnj9l”:{„id”:”tnj9l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u017awigi, \u017curawie, suwnice, wci\u0105garki i wci\u0105gniki\r\n”},”ebac3″:{„id”:”ebac3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w\u00f3zki jezdniowe podno\u015bnikowe z mechanicznym nap\u0119dem podnoszenia, podesty ruchome\r\n”},”lsb9c”:{„id”:”lsb9c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u017awignice linotorowe,przeno\u015bniki kabinowe i krzese\u0142kowe\r\n”},”98k61″:{„id”:”98k61″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”b3cbl”:{„id”:”b3cbl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Decyzja wydana przez UDT\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„iaklo”:{„id”:”iaklo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie podlega odwo\u0142aniu\r\n”},”9dolc”:{„id”:”9dolc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona przez inspektora PIP\r\n”},”154uy”:{„id”:”154uy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega mo\u017cliwo\u015bci odwo\u0142ania si\u0119 przez eksploatuj\u0105cego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”pl5s1″:{„id”:”pl5s1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017cda odpowiedz jest niepoprawna\r\n”}}},”qyjot”:{„id”:”qyjot”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Do egzaminu sprawdzaj\u0105cego kwalifikacje mo\u017ce przyst\u0105pi\u0107 osoba, kt\u00f3ra\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„t3y26”:{„id”:”t3y26″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u0142o\u017cy\u0142a wniosek o sprawdzenie kwalifikacji\r\n”},”wqaul”:{„id”:”wqaul”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uko\u0144czy\u0142a 18 lat\r\n”},”kjjiw”:{„id”:”kjjiw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie ma przeciwwskaza\u0144 zdrowotnych do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych\r\n”},”xbdaz”:{„id”:”xbdaz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”i2xq8″:{„id”:”i2xq8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Po zako\u0144czonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„f18vr”:{„id”:”f18vr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed\u0142u\u017ca wa\u017cno\u015b\u0107 \u015bwiadectwa kwalifikacji operatora\r\n”},”zpkob”:{„id”:”zpkob”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”oznakowuje urz\u0105dzenie naklejka, kt\u00f3ra jest zezwoleniem na u\u017cytkowanie urz\u0105dzenia\r\n”},”v7x8c”:{„id”:”v7x8c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”informuje u\u017cytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyra\u017ca zgod\u0119 na eksploatacje urz\u0105dzenia\r\n”},”zz9pi”:{„id”:”zz9pi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sporz\u0105dza protok\u00f3\u0142 z wykonanych czynno\u015bci i wydaje decyzje administracyjna zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacje\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”9k6k4″:{„id”:”9k6k4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qws1g”:{„id”:”qws1g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 wa\u017cne bezterminowo\r\n”},”z707g”:{„id”:”z707g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 terminowe z okresem wa\u017cno\u015bci uzale\u017cnionym od ilo\u015bci uzyskanych punkt\u00f3w na egzaminie\r\n”},”awgul”:{„id”:”awgul”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 terminowe z okresem wa\u017cno\u015bci zgodnym z zapisami rozporz\u0105dzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”dyolf”:{„id”:”dyolf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 wa\u017cne przez okres 15 lat\r\n”}}},”38y5g”:{„id”:”38y5g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Dokonuj\u0105cy przer\u00f3bek urz\u0105dzenia technicznego bez uzgodnienia z organem w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„tu465”:{„id”:”tu465″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega karze grzywny lub ograniczenia wolno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”u2dbc”:{„id”:”u2dbc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega ukaraniu mandatem karnym\r\n”},”c5pci”:{„id”:”c5pci”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie podlega karze\r\n”},”arbqx”:{„id”:”arbqx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne\r\n”}}},”w0mel”:{„id”:”w0mel”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kto dopuszcza do eksploatacji urz\u0105dzenie techniczne bez wa\u017cnej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ywad9”:{„id”:”ywad9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega karze grzywny lub ograniczenia wolno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”gbxtv”:{„id”:”gbxtv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie podlega karze, je\u017celi nie dojdzie do wypadku\r\n”},”8mrnf”:{„id”:”8mrnf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega wy\u0142\u0105cznie karze grzywny\r\n”},”d1m8p”:{„id”:”d1m8p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega karze wwiezienia\r\n”}}},”ewcme”:{„id”:”ewcme”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Instrukcja eksploatacji to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jk7v9”:{„id”:”jk7v9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zbi\u00f3r informacji niezb\u0119dnych do bezpiecznej eksploatacji urz\u0105dzenia udost\u0119pniany przez producenta\r\n”,”isCorrect”:”1″},”rf247″:{„id”:”rf247″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zbi\u00f3r zalece\u0144 wydawanych przez Urz\u0105d Dozoru Technicznego\r\n”},”bsbg0″:{„id”:”bsbg0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcja,kt\u00f3ra musi stworzy\u0107 u\u017cytkownik urz\u0105dzenia\r\n”},”idu9i”:{„id”:”idu9i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”wew18″:{„id”:”wew18″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadcze\u0144 kwalifikacyjnych do obs\u0142ugi nie wymaga si\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„opktx”:{„id”:”opktx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je\u017celi urz\u0105dzenie jest obs\u0142ugiwane przez jego w\u0142a\u015bciciela\r\n”},”b5pl0″:{„id”:”b5pl0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je\u017celi wszystkie mechanizmy urz\u0105dzenia maja nap\u0119d r\u0119czny\r\n”,”isCorrect”:”1″},”bo9oq”:{„id”:”bo9oq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je\u015bli urz\u0105dzenie jest wykorzystywane do cel\u00f3w prywatnych, nie zarobkowych\r\n”},”4sxqi”:{„id”:”4sxqi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od os\u00f3b po 60 roku \u017cycia\r\n”}}},”vhlv9″:{„id”:”vhlv9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Osoba posiadaj\u0105ca za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„27kaf”:{„id”:”27kaf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko urz\u0105dzenia wymienione w zakresie uprawnienia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”73ufr”:{„id”:”73ufr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie urz\u0105dzenia podlegaj\u0105ce dozorowi technicznemu\r\n”},”fd2ye”:{„id”:”fd2ye”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inne urz\u0105dzenia podlegaj\u0105ce dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy\r\n”},”jvnlj”:{„id”:”jvnlj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie UTB o ud\u017awigu do 3,2 t\r\n”}}},”wgzgq”:{„id”:”wgzgq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obowi\u0105zkiem obs\u0142uguj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qanfc”:{„id”:”qanfc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odm\u00f3wi\u0107 obs\u0142ugi urz\u0105dzenia, je\u017celi wygas\u0142a decyzja zezwalaj\u0105ca na eksploatacje tego urz\u0105dzenia\r\n”},”45o9t”:{„id”:”45o9t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze stosowa\u0107 si\u0119 do polece\u0144 prze\u0142o\u017conego nakazuj\u0105cych eksploatacje urz\u0105dzenia\r\n”},”v5bgq”:{„id”:”v5bgq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stosowa\u0107 si\u0119 do zapis\u00f3w zawartych w instrukcji eksploatacji\r\n”},”cgdfi”:{„id”:”cgdfi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”1o0s1″:{„id”:”1o0s1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych s\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„sbssx”:{„id”:”sbssx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cne na terenie Unii Europejskiej\r\n”},”yebgz”:{„id”:”yebgz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cne z dowodem to\u017csamo\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”oqahr”:{„id”:”oqahr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezterminowe\r\n”},”xdcb5″:{„id”:”xdcb5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”414al”:{„id”:”414al”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obs\u0142uguj\u0105cy kt\u00f3ry jest \u015bwiadkiem wypadku ma obowi\u0105zek\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vky0g”:{„id”:”vky0g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”udzieli\u0107 pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku\r\n”},”hgyr2″:{„id”:”hgyr2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczy\u0107 miejsce zdarzenia\r\n”},”o8imh”:{„id”:”o8imh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”powiadomi\u0107 prze\u0142o\u017conego\r\n”},”eev6a”:{„id”:”eev6a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”74s1c”:{„id”:”74s1c”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obs\u0142uguj\u0105cemu nie wolno\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„f3yef”:{„id”:”f3yef”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnosi\u0107 \u0142adunk\u00f3w, kt\u00f3rych masy nie potrafi okre\u015bli\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″},”n19al”:{„id”:”n19al”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kontrolowa\u0107 stanu technicznego urz\u0105dzenia\r\n”},”n7r5k”:{„id”:”n7r5k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stosowa\u0107 si\u0119 do zapis\u00f3w zawartych w instrukcji eksploatacji\r\n”},”eief5″:{„id”:”eief5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokonywa\u0107 ogl\u0119dzin zewn\u0119trznych urz\u0105dzenia\r\n”}}},”7zc46″:{„id”:”7zc46″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Formami dozoru technicznego s\u0105\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„tgwvu”:{„id”:”tgwvu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”doz\u00f3r pe\u0142ny, doz\u00f3r uproszczony, doz\u00f3r ograniczony\r\n”,”isCorrect”:”1″},”kcwsx”:{„id”:”kcwsx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie dora\u017ane\r\n”},”ojj2o”:{„id”:”ojj2o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”UDT, TDT, WDT\r\n”},”is1wi”:{„id”:”is1wi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”uur2w”:{„id”:”uur2w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podnoszenie os\u00f3b urz\u0105dzeniami, kt\u00f3re zosta\u0142y zaprojektowane i wykonane wy\u0142\u0105cznie do podnoszenia \u0142adunk\u00f3w\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jg4br”:{„id”:”jg4br”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpiecze\u0144stwa\r\n”},”sdux2″:{„id”:”sdux2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zabronione\r\n”},”1fvnw”:{„id”:”1fvnw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w eksploatacji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”8gw4o”:{„id”:”8gw4o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie prze\u0142o\u017conego\r\n”}}},”nzyrs”:{„id”:”nzyrs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podnoszenie \u0142adunk\u00f3w za pomoc\u0105 dw\u00f3ch lub wi\u0119cej UTB\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„71heh”:{„id”:”71heh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatuj\u0105cego szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w eksploatacji, opisuj\u0105cych czynno\u015bci organizacyjno-techniczne minimalizuj\u0105ce ryzyko\r\n”,”isCorrect”:”1″},”wi97x”:{„id”:”wi97x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zawsze dopuszczalne je\u017celi masa \u0142adunku nie przekracza sumy ud\u017awig\u00f3w wykorzystywanych urz\u0105dze\u0144\r\n”},”majg0″:{„id”:”majg0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne je\u017celi masa \u0142adunku nie przekracza po\u0142owy ud\u017awigu ka\u017cdego z wykorzystanych urz\u0105dze\u0144\r\n”},”fhwm1″:{„id”:”fhwm1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie jest nigdy dopuszczalna\r\n”}}},”6obxg”:{„id”:”6obxg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przebywanie os\u00f3b pod \u0142adunkiem przenoszonym jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„y3v9a”:{„id”:”y3v9a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze niedozwolone\r\n”,”isCorrect”:”1″},”wds4j”:{„id”:”wds4j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone dla os\u00f3b kontroluj\u0105cej sp\u00f3d \u0142adunku;\r\n”},”s6exv”:{„id”:”s6exv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone je\u017celi wsp\u00f3\u0142czynnik bezpiecze\u0144stwa ci\u0119gien wynosi nie mniej ni\u017c 5\r\n”},”wn4ud”:{„id”:”wn4ud”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone je\u017celi wsp\u00f3\u0142czynnik bezpiecze\u0144stwa ci\u0119gien wynosi nie mniej ni\u017c 5\r\n”}}},”s4904″:{„id”:”s4904″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przenoszenia \u0142adunk\u00f3w nad osobami jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rxu7y”:{„id”:”rxu7y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kieruj\u0105cej transportem\r\n”},”c81cp”:{„id”:”c81cp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone, po zapewnieniu wsp\u00f3\u0142czynnik\u00f3w bezpiecze\u0144stwa dla ci\u0119gien i urz\u0105dze\u0144 chwytnych wi\u0119kszych ni\u017c 10\r\n”},”5vmxu”:{„id”:”5vmxu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone pod warunkiem powiadomienia os\u00f3b i wyposa\u017ceniu ich w \u015brodki ochrony indywidualnej\r\n”},”m6ha3″:{„id”:”m6ha3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”sdzfw”:{„id”:”sdzfw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych podlegaj\u0105cych dozorowi technicznemu wydaje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„lt9h0”:{„id”:”lt9h0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w\u0142a\u015bciciel urz\u0105dzenia\r\n”},”3ozs4″:{„id”:”3ozs4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”UDT, TDT, WDT\r\n”,”isCorrect”:”1″},”hk4sl”:{„id”:”hk4sl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”PIP”},”ugt1k”:{„id”:”ugt1k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”uj3jk”:{„id”:”uj3jk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Komisja egzaminacyjna powiadamia osob\u0119 zainteresowana o wyniku egzaminu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xgee7”:{„id”:”xgee7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ci\u0105gu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej\r\n”},”o3bwf”:{„id”:”o3bwf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpo\u015brednio po egzaminie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”r6i4q”:{„id”:”r6i4q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ci\u0105gu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej\r\n”},”2zrm3″:{„id”:”2zrm3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”listem poleconym lub poczta elektroniczna po up\u0142ywie 30 dni roboczych od daty egzaminu\r\n”}}},”3koca”:{„id”:”3koca”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Dziennik konserwacji powinien by\u0107 prowadzony\r\ntylko w formie papierowej\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„lhsu5”:{„id”:”lhsu5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko w formie papierowej\r\n”},”htpz4″:{„id”:”htpz4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w formie elektronicznej lub papierowej\r\n”,”isCorrect”:”1″},”21un3″:{„id”:”21un3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko w formie elektronicznej\r\n”},”362cy”:{„id”:”362cy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przez obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”}}},”vzvop”:{„id”:”vzvop”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Instrukcja stanowiskowa\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„q4d95”:{„id”:”q4d95″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obs\u0142ugi przez producenta urz\u0105dzenia\r\n”},”yhzyj”:{„id”:”yhzyj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stanowi niepisany zbi\u00f3r zwyczaj\u00f3w przyj\u0119tych w zak\u0142adzie pracy\r\n”},”5lirz”:{„id”:”5lirz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest wydawana przez pracodawc\u0119 i zawiera szczeg\u00f3\u0142owe wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce bhp na stanowisku pracy\r\n”,”isCorrect”:”1″},”cu5ao”:{„id”:”cu5ao”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie dotyczy operator\u00f3w urz\u0105dze\u0144 mobilnych\r\n”}}},”xoc2u”:{„id”:”xoc2u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Po up\u0142ywie terminu wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenia kwalifikacyjnego do obs\u0142ugi urz\u0105dzenia obs\u0142uguj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kyzgk”:{„id”:”kyzgk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy\r\n”},”64ors”:{„id”:”64ors”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 UTB o ile z\u0142o\u017cy wniosek o wydanie kolejnego za\u015bwiadczenia\r\n”},”nf5kt”:{„id”:”nf5kt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 UTB dopiero po uzyskaniu nowego za\u015bwiadczenia kwalifikacyjnego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”wom18″:{„id”:”wom18″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sk\u0142ada wniosek o przed\u0142u\u017cenie terminu wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenia kwalifikacyjnego\r\n”}}},”2hay2″:{„id”:”2hay2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przed\u0142u\u017cenie wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenie kwalifikacyjnego nast\u0119puje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7aobi”:{„id”:”7aobi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na pisemny wniosek obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ouu4g”:{„id”:”ouu4g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”automatycznie po up\u0142ywie terminu wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenia\r\n”},”1uokp”:{„id”:”1uokp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na pisemne zg\u0142oszenie pracodawcy obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”},”ex0so”:{„id”:”ex0so”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po wcze\u015bniejszym zg\u0142oszeniu telefonicznym\r\n”}}},”75q2d”:{„id”:”75q2d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ud\u017awig UTB to parametr urz\u0105dzenia bezpo\u015brednio zwi\u0105zany z\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„idks3”:{„id”:”idks3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015bci\u0105 podnoszonego \u0142adunku\r\n”},”g7i77″:{„id”:”g7i77″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna obj\u0119to\u015bci\u0105 podnoszonego \u0142adunku\r\n”},”8tsnd”:{„id”:”8tsnd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna masa podnoszonego \u0142adunku\r\n”,”isCorrect”:”1″},”agqvg”:{„id”:”agqvg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iloczynem masy i obj\u0119to\u015bci podnoszonego \u0142adunku\r\n”}}},”ino94″:{„id”:”ino94″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Masa netto 1000 l wody wynosi ok\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kfhfn”:{„id”:”kfhfn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”800 kg\r\n”},”4euo7″:{„id”:”4euo7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”900 kg\r\n”},”gi4nk”:{„id”:”gi4nk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1000 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”p77vs”:{„id”:”p77vs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1100 kg\r\n”}}},”hxy55″:{„id”:”hxy55″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Masa \u0142adunku sk\u0142adaj\u0105cego si\u0119 z 40 opakowa\u0144 po 25 kg ka\u017cdy wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mcliy”:{„id”:”mcliy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”800 kg\r\n”},”na1ye”:{„id”:”na1ye”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1000 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”mdxv8″:{„id”:”mdxv8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1100 kg\r\n”},”9w41x”:{„id”:”9w41x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”900 kg\r\n”}}},”a13wk”:{„id”:”a13wk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Masa 60 karton\u00f3w po 20 kg ka\u017cdy wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„uy8rq”:{„id”:”uy8rq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”800 kg\r\n”},”7g36s”:{„id”:”7g36s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1000 kg\r\n”},”hglgz”:{„id”:”hglgz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1100 kg\r\n”},”ushv6″:{„id”:”ushv6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”scq0w”:{„id”:”scq0w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Mas\u0119 podnoszonego \u0142adunku mo\u017cna okre\u015bli\u0107 na podstawie\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kxr8k”:{„id”:”kxr8k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawieszki zbiorczej znajduj\u0105cej si\u0119 na transportowanym \u0142adunku\r\n”},”pva4w”:{„id”:”pva4w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeliczaj\u0105c uwzgl\u0119dniaj\u0105c ci\u0119\u017car w\u0142a\u015bciwy i obj\u0119to\u015b\u0107\r\n”},”nfn2k”:{„id”:”nfn2k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokumentacji przewozowej i magazynowej\r\n”},”qjomv”:{„id”:”qjomv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”m1lko”:{„id”:”m1lko”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Informacja dotycz\u0105ca ud\u017awigu urz\u0105dzenia mo\u017ce by\u0107 zawarta\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xm8mp”:{„id”:”xm8mp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w instrukcji eksploatacji\r\n”},”uigh1″:{„id”:”uigh1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na tabliczce znamionowej\r\n”},”znyls”:{„id”:”znyls”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na urz\u0105dzeniu technicznym\r\n”},”wcxal”:{„id”:”wcxal”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”6uyfn”:{„id”:”6uyfn”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Prawid\u0142owe okre\u015blenie jednostki ud\u017awigu to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„enlpn”:{„id”:”enlpn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kg”,”isCorrect”:”1″},”978xz”:{„id”:”978xz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pa\r\n”},”pv9oz”:{„id”:”pv9oz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mth\r\n”},”u5wom”:{„id”:”u5wom”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mm\r\n”}}},”rk5mm”:{„id”:”rk5mm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Do parametr\u00f3w \u017curawia zaliczamy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„a9awx”:{„id”:”a9awx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ud\u017awig nominalny\r\n”},”r5dov”:{„id”:”r5dov”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysoko\u015b\u0107 podnoszenia\r\n”},”iuxzy”:{„id”:”iuxzy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u0119dko\u015b\u0107 ruch\u00f3w roboczych\r\n”},”uvt3c”:{„id”:”uvt3c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”a0r1z”:{„id”:”a0r1z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zamek hydrauliczny (zaw\u00f3r zwrotny sterowany) w uk\u0142adzie hydraulicznym \u017curawia zapewnia ochron\u0119 przed\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pkh8u”:{„id”:”pkh8u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nadmiernym wzrostem ci\u015bnienia w uk\u0142adzie hydraulicznym\r\n”},”6favl”:{„id”:”6favl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”skutkami p\u0119kni\u0119cia przewodu hydraulicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”co8ll”:{„id”:”co8ll”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”skutkami p\u0119kni\u0119cia przewodu hydraulicznego\r\n”},”ehuqw”:{„id”:”ehuqw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dzieleniem strumienia na poszczeg\u00f3lne obwody uk\u0142adu hydraulicznego\r\n”}}},”fok5a”:{„id”:”fok5a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaki zaw\u00f3r zabezpieczaj\u0105cy znajduje si\u0119 w uk\u0142adzie hydraulicznym podp\u00f3r?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„k6cnr”:{„id”:”k6cnr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)\r\n”,”isCorrect”:”1″},”uw2sl”:{„id”:”uw2sl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r powrotny\r\n”},”9qugc”:{„id”:”9qugc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r upustowy\r\n”},”sptqa”:{„id”:”sptqa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r bezpiecze\u0144stwa\r\n”}}},”nrmt0″:{„id”:”nrmt0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje si\u0119 w uk\u0142adach\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„87o4m”:{„id”:”87o4m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rozk\u0142adania podp\u00f3r\r\n”},”40t2l”:{„id”:”40t2l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizmu podnoszenia\r\n”},”1tcxm”:{„id”:”1tcxm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizmu zmiany wysi\u0119gu\r\n”},”dzbn7″:{„id”:”dzbn7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”ues56″:{„id”:”ues56″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Elementem wytwarzaj\u0105cym ci\u015bnienie w uk\u0142adzie hydraulicznym \u017curawia jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„nu7px”:{„id”:”nu7px”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”silnik hydrauliczny\r\n”},”lbnx2″:{„id”:”lbnx2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pompa hydrauliczna\r\n”,”isCorrect”:”1″},”d7rnj”:{„id”:”d7rnj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kompresor\r\n”},”vuk8x”:{„id”:”vuk8x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spr\u0119\u017carka\r\n”}}},”oh1y7″:{„id”:”oh1y7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zaw\u00f3r przelewowy instalowany w uk\u0142adzie hydraulicznym \u017curawi ma za zadanie\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5yrd4”:{„id”:”5yrd4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”utrzymanie sta\u0142ego ci\u015bnienia w uk\u0142adzie hydraulicznym\r\n”,”isCorrect”:”1″},”d2bcb”:{„id”:”d2bcb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”utrzymanie si\u0142ownika w sta\u0142ej pozycji\r\n”},”r5z4w”:{„id”:”r5z4w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczanie uk\u0142adu podnoszenia przed opadaniem\r\n”},”k0svt”:{„id”:”k0svt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zasila\u0107 uk\u0142ad hydrauliczny\r\n”}}},”cat7g”:{„id”:”cat7g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Hydrauliczne elementy bezpiecze\u0144stwa to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cesfk”:{„id”:”cesfk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r przelewowy, zawory zwrotno-d\u0142awi\u0105ce\r\n”,”isCorrect”:”1″},”zvlgw”:{„id”:”zvlgw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pompa,rozdzielacz, si\u0142ownik teleskopowania\r\n”},”v0p5x”:{„id”:”v0p5x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”silnik obrotu, blokada zerowa, zaw\u00f3r kulowy\r\n”},”lsv0d”:{„id”:”lsv0d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rozdzielacz,zawory kulowe, odboje\r\n”}}},”16t26″:{„id”:”16t26″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zaw\u00f3r bezpiecze\u0144stwa w uk\u0142adzie hydraulicznym zabezpiecza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ay4ys”:{„id”:”ay4ys”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uk\u0142ad hydrauliczny oraz pomp\u0119 przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ci\u015bnienia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”bb600″:{„id”:”bb600″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed przekroczeniem ud\u017awigu nominalnego\r\n”},”jkdv6″:{„id”:”jkdv6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed utrata stateczno\u015bci\r\n”},”5p7q9″:{„id”:”5p7q9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed niekontrolowanym ruchem \u017curawia\r\n”}}},”ndbcq”:{„id”:”ndbcq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w uk\u0142adach hydraulicznych \u017curawi prze\u0142adunkowych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3hptb”:{„id”:”3hptb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczaj\u0105 uk\u0142ad przed skutkami nadmiernego wzrostu ci\u015bnienia oleju w obwodach hydraulicznych\r\n”},”psre0″:{„id”:”psre0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczaj\u0105 przed nieuprawniona obs\u0142uga – zamykaj\u0105 dost\u0119p do rozdzielacza ruch\u00f3w roboczych\r\n”},”tgxwd”:{„id”:”tgxwd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczaj\u0105 si\u0142owniki przed skutkami p\u0119kni\u0119cia przewodu hydraulicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”huj2e”:{„id”:”huj2e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zamykaj\u0105 dost\u0119p do kabiny obs\u0142uguj\u0105cego \u017curawia samojezdnego\r\n”}}},”hnc24″:{„id”:”hnc24″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2cjt6”:{„id”:”2cjt6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 elementami roboczymi, s\u0142u\u017c\u0105cymi do ograniczania niebezpiecznych ruch\u00f3w roboczych \u017curawia\r\n”},”3h05j”:{„id”:”3h05j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 elementami bezpiecze\u0144stwa, kt\u00f3rych zadaniem jest ograniczenie ci\u015bnienia w danym uk\u0142adzie hydraulicznym podczas przeci\u0105\u017cenia \u017curawia\r\n”},”as1j3″:{„id”:”as1j3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 elementami roboczymi, kt\u00f3rych zadaniem jest blokowa\u0107 pozycje \u017curawia podczas przestoj\u00f3w \u017curawia z zawieszonym \u0142adunkiem\r\n”},”qzi81″:{„id”:”qzi81″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 elementami bezpiecze\u0144stwa, kt\u00f3rych zadaniem jest odci\u0105\u0107 niekontrolowany wyp\u0142yw oleju z si\u0142ownik\u00f3w, podczas uszkodzenia(rozszczelnienia) elastycznych przewod\u00f3w doprowadzajacych olej do si\u0142ownik\u00f3w\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”xcqwt”:{„id”:”xcqwt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w uk\u0142adzie w celu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„sokew”:{„id”:”sokew”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u0142awienia ci\u015bnienia w poszczeg\u00f3lnych obwodach\r\n”},”raqmo”:{„id”:”raqmo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpiecza uk\u0142ad przed nadmiernym wzrostem ci\u015bnienia\r\n”},”8hi9x”:{„id”:”8hi9x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kierowania przep\u0142ywem czynnika roboczego do poszczeg\u00f3lnych obwod\u00f3w\r\n”,”isCorrect”:”1″},”cwmw4″:{„id”:”cwmw4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 nieprawid\u0142owe\r\n”}}},”iz8x1″:{„id”:”iz8x1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Elementem wykonawczym w uk\u0142adzie hydraulicznym \u017curawia jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qobgv”:{„id”:”qobgv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”si\u0142ownik mechanizmu podnoszenia\r\n”},”kf3z8″:{„id”:”kf3z8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”silnik hydrauliczny\r\n”},”5574e”:{„id”:”5574e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”si\u0142ownik mechanizmu teleskopowania\r\n”},”4yyax”:{„id”:”4yyax”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”2tb9z”:{„id”:”2tb9z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Elementem chroni\u0105cym uk\u0142ad hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ci\u015bnienia jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wkehp”:{„id”:”wkehp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zamek hydrauliczny\r\n”},”h8vtp”:{„id”:”h8vtp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r d\u0142awi\u0105cy\r\n”},”ekzjz”:{„id”:”ekzjz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rozdzielacz hydrauliczny\r\n”},”yhdka”:{„id”:”yhdka”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r przelewowy\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”c16io”:{„id”:”c16io”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Sterowanie rozdzielaczem w uk\u0142adzie hydraulicznym \u017curawia mo\u017ce by\u0107 realizowane w spos\u00f3b\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qi1d9”:{„id”:”qi1d9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po\u015bredni”},”8rgv2″:{„id”:”8rgv2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpo\u015bredni\r\n”},”kr0px”:{„id”:”kr0px”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mieszany”},”zyvr5″:{„id”:”zyvr5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”261t9″:{„id”:”261t9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zaw\u00f3r bezpiecze\u0144stwa w uk\u0142adzie hydraulicznym \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9yhsn”:{„id”:”9yhsn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”utrzymuje nurnik si\u0142ownika podnoszenia w sta\u0142ym po\u0142o\u017ceniu\r\n”},”m3axv”:{„id”:”m3axv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest elementem ograniczaj\u0105cym ud\u017awig\r\n”},”65jtw”:{„id”:”65jtw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpiecza pomp\u0119 hydrauliczna przed uszkodzeniem\r\n”,”isCorrect”:”1″},”l5fsl”:{„id”:”l5fsl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ogranicza pr\u0119dko\u015b\u0107 opuszczania podniesionego \u0142adunku, podczas p\u0119kni\u0119cia w\u0119\u017ca hydraulicznego\r\n”}}},”bvc8i”:{„id”:”bvc8i”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaki zaw\u00f3r w uk\u0142adzie hydraulicznym \u017curawia mo\u017ce by\u0107 zintegrowany z si\u0142ownikiem?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dq6h1”:{„id”:”dq6h1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r d\u0142awi\u0105cy\r\n”},”x6wun”:{„id”:”x6wun”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zamek hydrauliczny\r\n”},”3awfh”:{„id”:”3awfh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zaw\u00f3r przelewowy\r\n”},”yy9qs”:{„id”:”yy9qs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”bkfjs”:{„id”:”bkfjs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zaw\u00f3r przelewowy w uk\u0142adzie hydraulicznym \u017curawia podczas nadmiernego wzrostu ci\u015bnienia oleju kieruje go\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kco8g”:{„id”:”kco8g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z powrotem do zbiornika oleju\r\n”,”isCorrect”:”1″},”cxzrp”:{„id”:”cxzrp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na zewn\u0105trz \u017curawia (jest to sytuacja awaryjna)\r\n”},”q8v6m”:{„id”:”q8v6m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”do innej sekcji rozdzielacza\r\n”},”3ynpp”:{„id”:”3ynpp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”n54x9″:{„id”:”n54x9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Gdzie znajduj\u0105 si\u0119 zawory zwrotne sterowane (zamki)?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vatu6”:{„id”:”vatu6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na si\u0142ownikach\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ecupv”:{„id”:”ecupv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w pulpicie steruj\u0105cym\r\n”},”cc1mg”:{„id”:”cc1mg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przy pompie\r\n”},”kufvh”:{„id”:”kufvh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na w\u0119\u017cach elastycznych\r\n”}}},”h721f”:{„id”:”h721f”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W sk\u0142ad mechanizmu obrotu \u017curawia wchodzi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ew002”:{„id”:”ew002″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”silnik obrotu, hamulec obrotu, zaw\u00f3r zwrotno d\u0142awi\u0105cy,rozdzielacz steruj\u0105cy mechanizmem obrotu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”wu269″:{„id”:”wu269″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysi\u0119gnik, hamulec, ko\u0142o linowe, lina\r\n”},”5qqsc”:{„id”:”5qqsc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”silnik obrotu, zaw\u00f3r bezpiecze\u0144stwa , si\u0142ownik teleskopowania\r\n”},”t6609″:{„id”:”t6609″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”hamulec, rozdzielacz kierunkowy, kryza, przewody hydrauliczne\r\n”}}},”h2ymw”:{„id”:”h2ymw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Moment wywracaj\u0105cy \u017curawia wzrasta\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ax5dm”:{„id”:”ax5dm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wraz ze wzrostem masy przeciwwagi\r\n”},”g87ic”:{„id”:”g87ic”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wraz z d\u0142ugo\u015bci\u0105 wysi\u0119gnika\r\n”,”isCorrect”:”1″},”u9loh”:{„id”:”u9loh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”gdy masa \u0142adunku maleje\r\n”},”7w03w”:{„id”:”7w03w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przy s\u0142abym wietrze\r\n”}}},”tanb7″:{„id”:”tanb7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W przypadku gdy moment ustalaj\u0105cy jest wi\u0119kszy od momentu wywracaj\u0105cego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„l3gud”:{„id”:”l3gud”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017curaw mo\u017ce utraci\u0107 stateczno\u015b\u0107\r\n”},”95klg”:{„id”:”95klg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wzrasta warto\u015b\u0107 ud\u017awigu \u017curawia\r\n”},”i86ko”:{„id”:”i86ko”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017curaw zachowuje stateczno\u015b\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″},”yjfte”:{„id”:”yjfte”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nast\u0105pi obr\u00f3t wysi\u0119gnika \u017curawia\r\n”}}},”2atjy”:{„id”:”2atjy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wysi\u0119g \u017curawia prze\u0142adunkowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„enpft”:{„id”:”enpft”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest sta\u0142y\r\n”},”9lan9″:{„id”:”9lan9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zale\u017cy od rozstawienia podp\u00f3r\r\n”},”bt5j2″:{„id”:”bt5j2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maleje wraz ze wzrostem masy \u0142adunku\r\n”},”1rguo”:{„id”:”1rguo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”aeu9s”:{„id”:”aeu9s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Rozstawione podpory \u017curawia prze\u0142adunkowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„83wsz”:{„id”:”83wsz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119kszaj\u0105 jego stateczno\u015b\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″},”2zkd1″:{„id”:”2zkd1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”znacznie zwi\u0119kszaj\u0105 wysoko\u015b\u0107 podnoszenia\r\n”},”4pxvm”:{„id”:”4pxvm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uniemo\u017cliwiaj\u0105 prace w pobli\u017cu wykop\u00f3w\r\n”},”un9jv”:{„id”:”un9jv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zmniejszaj\u0105 stateczno\u015b\u0107\r\n”}}},”9ch3a”:{„id”:”9ch3a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wysi\u0119g \u017curawia jest to odleg\u0142o\u015b\u0107 pozioma pomi\u0119dzy punktem mocowania urz\u0105dzenia chwytaj\u0105cego na wysi\u0119gniku a\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kgdto”:{„id”:”kgdto”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podpor\u0105 \u017curawia\r\n”},”i0nf0″:{„id”:”i0nf0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zewn\u0119trznym obrysem pojazdu\r\n”},”eo8i4″:{„id”:”eo8i4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osia obrotu kolumny \u017curawia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”t8jpb”:{„id”:”t8jpb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”38pha”:{„id”:”38pha”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaka jest r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy wysi\u0119giem a wysi\u0119gnikiem?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qw3qk”:{„id”:”qw3qk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Wysi\u0119g to parametr techniczny a wysi\u0119gnik to element konstrukcji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”bk41a”:{„id”:”bk41a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Wysi\u0119g i wysi\u0119gnik okre\u015blaj\u0105 to samo\r\n”},”smx8m”:{„id”:”smx8m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Wysi\u0119g to element bezpiecze\u0144stwa a wysi\u0119gnik to element konstrukcji\r\n”},”9wr9q”:{„id”:”9wr9q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Wysi\u0119gnik jest blachownicowy a wysi\u0119g kratownicowy\r\n”}}},”3b31l”:{„id”:”3b31l”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zwi\u0119kszenie wysi\u0119gu mo\u017ce by\u0107 realizowane przez\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„j4scm”:{„id”:”j4scm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizm podnoszenia i opuszczania wysi\u0119gnika\r\n”},”k7k1u”:{„id”:”k7k1u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizm obrotu\r\n”},”7tgjk”:{„id”:”7tgjk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizm teleskopowania\r\n”},”r2r1r”:{„id”:”r2r1r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedzi a i c s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”qltcs”:{„id”:”qltcs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wysi\u0119gnik teleskopowy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bpb9g”:{„id”:”bpb9g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada mechaniczny uk\u0142ad zmiany wysi\u0119gu\r\n”},”2s9p6″:{„id”:”2s9p6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sk\u0142ada si\u0119 z kilku cz\u0142on\u00f3w\r\n”},”ye4ls”:{„id”:”ye4ls”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”umo\u017cliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych\r\n”},”p1j7a”:{„id”:”p1j7a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jestprawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”j3edy”:{„id”:”j3edy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wykres ud\u017awig\u00f3w \u017curawia przedstawia zale\u017cno\u015b\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„n6j7o”:{„id”:”n6j7o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”masy podnoszonego \u0142adunku i pr\u0119dko\u015bci wiatru\r\n”},”j3tdn”:{„id”:”j3tdn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”masy podnoszonego \u0142adunku, wysi\u0119gu i wysoko\u015bci podnoszenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”p3lwu”:{„id”:”p3lwu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysoko\u015bci podnoszenia \u0142adunku i wysi\u0119gu\r\n”},”brlx0″:{„id”:”brlx0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysi\u0119gu i pr\u0119dko\u015bci wiatru\r\n”}}},”v6tth”:{„id”:”v6tth”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wysi\u0119gnik pomocniczy \u017curawia prze\u0142adunkowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cx62a”:{„id”:”cx62a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119ksza ud\u017awig \u017curawia\r\n”},”prb6y”:{„id”:”prb6y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”umo\u017cliwi\u0105 prace przy silnym wietrze\r\n”},”392hi”:{„id”:”392hi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119ksza wysi\u0119g \u017curawia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6o7zw”:{„id”:”6o7zw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017cadna z powy\u017cszych odpowiedzi nie jest poprawna\r\n”}}},”9s6yi”:{„id”:”9s6yi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na stateczno\u015b\u0107 \u017curawia prze\u0142adunkowego ma wp\u0142yw\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kke2s”:{„id”:”kke2s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rodzaj i pochylenie pod\u0142o\u017ca\r\n”},”ax72b”:{„id”:”ax72b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spos\u00f3b rozstawienia podp\u00f3r\r\n”},”mnsg4″:{„id”:”mnsg4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ci\u0119\u017car \u0142adunku\r\n”},”30scg”:{„id”:”30scg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”iq4ao”:{„id”:”iq4ao”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wysi\u0119gnik pomocniczy \u017curawia prze\u0142adunkowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mrywu”:{„id”:”mrywu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119ksza ud\u017awig \u017curawia\r\n”},”0rn6s”:{„id”:”0rn6s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”umo\u017cliwi\u0105 prace przy silnym wietrze\r\n”},”abimq”:{„id”:”abimq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119ksza wysi\u0119g \u017curawia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”eqq38″:{„id”:”eqq38″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017cadna z powy\u017cszych odpowiedzi nie jest poprawna\r\n”}}},”6nt1q”:{„id”:”6nt1q”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na stateczno\u015b\u0107 \u017curawia prze\u0142adunkowego ma wp\u0142yw\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„82cd4”:{„id”:”82cd4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rodzaj i pochylenie pod\u0142o\u017ca\r\n”},”ijhuw”:{„id”:”ijhuw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spos\u00f3b rozstawienia podp\u00f3r\r\n”},”fbjae”:{„id”:”fbjae”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ci\u0119\u017car \u0142adunku\r\n”},”3aks7″:{„id”:”3aks7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”si7vr”:{„id”:”si7vr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Z przeci\u0105\u017ceniem konstrukcji no\u015bnej \u017curawia mamy do czynienia w przypadku\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0btm4”:{„id”:”0btm4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przekroczenia dopuszczalnego ud\u017awigu dla danego wysi\u0119gu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”4lut1″:{„id”:”4lut1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zmniejszenie wysi\u0119gu poza wysi\u0119g dopuszczalny dla danego ud\u017awigu\r\n”},”de0o2″:{„id”:”de0o2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przekroczenie dopuszczalnego kata obrotu \u017curawia\r\n”},”e2jst”:{„id”:”e2jst”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przekroczenia dopuszczalnego kata pochylenia wysi\u0119gnika\r\n”}}},”q4q3s”:{„id”:”q4q3s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_002-1-3.jpg”,”imageId”:3578,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony rysunek pokazuje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„i4tcu”:{„id”:”i4tcu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stan poziomu paliwa w zbiorniku\r\n”},”a4rnd”:{„id”:”a4rnd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u0119dko\u015b\u0107 obrotowa silnika\r\n”},”zispk”:{„id”:”zispk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wskazania ogranicznika obci\u0105\u017cenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”w1o7s”:{„id”:”w1o7s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wielko\u015b\u0107 podnoszonego ci\u0119\u017caru\r\n”}}},”mtwph”:{„id”:”mtwph”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_003-1-3.jpg”,”imageId”:3579,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony rysunek okre\u015bla wskazania dla\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v5v1h”:{„id”:”v5v1h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysi\u0119gnika \u017curawia z r\u0119cznym uk\u0142adem teleskopowania\r\n”},”y1usx”:{„id”:”y1usx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysoko\u015bci podnoszenia\r\n”},”tlqey”:{„id”:”tlqey”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015bci osi\u0105gni\u0119tego wysi\u0119gu\r\n”},”2wq1p”:{„id”:”2wq1p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”znaxs”:{„id”:”znaxs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_004-1-3.jpg”,”imageId”:3580,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony rysunek okre\u015bla wskazania\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„d0u7r”:{„id”:”d0u7r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okre\u015blaj\u0105ce d\u0142ugo\u015b\u0107 wysi\u0119gnika\r\n”},”iqrdw”:{„id”:”iqrdw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015b\u0107 osi\u0105gni\u0119tego wysi\u0119gu\r\n”},”dytnp”:{„id”:”dytnp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”minimalnej odleg\u0142o\u015bci wysi\u0119gnika od linii elektroenergetycznych\r\n”},”rmvuy”:{„id”:”rmvuy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015bci wysuni\u0119cia podp\u00f3r\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”gq8vy”:{„id”:”gq8vy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_005-1-3.jpg”,”imageId”:3581,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony rysunek informuje obs\u0142uguj\u0105cego o\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jmbqs”:{„id”:”jmbqs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2 pozycji wychylenia d\u017awigni steruj\u0105cej z 4 stopniowej skali\r\n”},”xef4y”:{„id”:”xef4y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ilo\u015b\u0107 pasm lin zblocza hakowego\r\n”},”8p8w7″:{„id”:”8p8w7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u015bredniej pr\u0119dko\u015bci wiatru\r\n”},”przwr”:{„id”:”przwr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aktualnej pr\u0119dko\u015bci wiatru\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”glafj”:{„id”:”glafj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_006-1-3.jpg”,”imageId”:3582,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony symbol graficzny dotyczy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„idb5a”:{„id”:”idb5a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zewn\u0119trznej temperatury powietrza\r\n”},”nrtww”:{„id”:”nrtww”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015bci obci\u0105\u017cenia przeciwwagi \u017curawia\r\n”},”gxch7″:{„id”:”gxch7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015b\u0107 maksymalnego ud\u017awigu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”lq5ec”:{„id”:”lq5ec”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”temperatury oleju hydraulicznego\r\n”}}},”53s3u”:{„id”:”53s3u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_007-1-3.jpg”,”imageId”:3583,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wychylenie d\u017awigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3gea7”:{„id”:”3gea7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu podnoszenia wysi\u0119gnika\r\n”},”r8o8e”:{„id”:”r8o8e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu teleskopowania w kierunku \”zwi\u0119kszenia wysi\u0119gu\”\r\n”,”isCorrect”:”1″},”jt981″:{„id”:”jt981″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu obrotu w kierunku \”prawo\”\r\n”},”aw8gr”:{„id”:”aw8gr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu podnoszenia haka\r\n”}}},”kjvy6″:{„id”:”kjvy6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_008-1-3.jpg”,”imageId”:3584,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wychylenie d\u017awigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0g8zh”:{„id”:”0g8zh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu podnoszenia wysi\u0119gnika teleskopowego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”as6h3″:{„id”:”as6h3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu teleskopowania w kierunku \”zwi\u0119kszenia wysi\u0119gu\”\r\n”},”kzwo4″:{„id”:”kzwo4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu obrotu w kierunku \”prawo\”\r\n”},”1irh1″:{„id”:”1irh1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu opuszczenia wysi\u0119gnika g\u0142\u00f3wnego\r\n”}}},”erkay”:{„id”:”erkay”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_009-1-3.jpg”,”imageId”:3585,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wychylenie d\u017awigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„oo378”:{„id”:”oo378″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu podnoszenia w kierunku \”g\u00f3ra\”\r\n”},”64lnf”:{„id”:”64lnf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu obrotu w kierunku \”w prawo\”\r\n”},”0mb0c”:{„id”:”0mb0c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zamkniecie chwytaka\r\n”,”isCorrect”:”1″},”zesbl”:{„id”:”zesbl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu teleskopowania w kierunku \”zwi\u0119kszenia wysi\u0119gu\”\r\n”}}},”ks0lz”:{„id”:”ks0lz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_010-1-3.jpg”,”imageId”:3586,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony symbol graficzny dotyczy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zs2lx”:{„id”:”zs2lx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”opisu d\u017awigni steruj\u0105cej mechanizmu podnoszenia wysi\u0119gnika teleskopowego\r\n”},”54n1n”:{„id”:”54n1n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”opisu d\u017awigni steruj\u0105cej mechanizmu obrotu\r\n”},”clv1j”:{„id”:”clv1j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”opisu d\u017awigni steruj\u0105cej mechanizmu podnoszenia wysi\u0119gnika g\u0142\u00f3wnego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”8y9g3″:{„id”:”8y9g3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu opuszczania podp\u00f3r\r\n”}}},”ziki0″:{„id”:”ziki0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_011-1-3.jpg”,”imageId”:3587,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony symbol graficzny dotyczy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„w1jpw”:{„id”:”w1jpw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”opisu d\u017awigni steruj\u0105cej mechanizmu podnoszenia wysi\u0119gnika teleskopowego\r\n”},”1vfrs”:{„id”:”1vfrs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”opisu d\u017awigni steruj\u0105cej mechanizmu teleskopowania\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6n1zk”:{„id”:”6n1zk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”opisu d\u017awigni steruj\u0105cej mechanizmu podnoszenia wysi\u0119gnika g\u0142\u00f3wnego\r\n”},”kd0nz”:{„id”:”kd0nz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u0142\u0105czenie mechanizmu opuszczania podp\u00f3r\r\n”}}},”78mt7″:{„id”:”78mt7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_012-1-3.jpg”,”imageId”:3588,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawiony rysunek informuje obs\u0142uguj\u0105cego o\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„snbbx”:{„id”:”snbbx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aktualnym wypoziomowaniu \u017curawia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ye5e9″:{„id”:”ye5e9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dok\u0142adno\u015bci odk\u0142adania \u0142adunku\r\n”},”grf6d”:{„id”:”grf6d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopniu wychylenia d\u017awigni steruj\u0105cych\r\n”},”ygbpt”:{„id”:”ygbpt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopniu wychylenia d\u017awigni steruj\u0105cej\r\n”}}},”7bwf7″:{„id”:”7bwf7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Praca \u017curawiem przeno\u015bnym z p\u0119kni\u0119t\u0105 podpora jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„br2tm”:{„id”:”br2tm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabroniona, w przypadku wykrycia p\u0119kni\u0119cia nale\u017cy niezw\u0142ocznie przerwa\u0107 prac\u0119\r\n”,”isCorrect”:”1″},”supqz”:{„id”:”supqz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolona, do momentu przyjazdu konserwatora i stwierdzeniu p\u0119kni\u0119cia\r\n”},”p64x1″:{„id”:”p64x1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolona dla p\u0119kni\u0119\u0107 nie d\u0142u\u017cszych ni\u017c 3 mm\r\n”},”xkgpl”:{„id”:”xkgpl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017cna pracowa\u0107 z jedna p\u0119kni\u0119ta podpora\r\n”}}},”rkx4i”:{„id”:”rkx4i”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jakie dane odczytuje ogranicznik ud\u017awigu?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„y0wli”:{„id”:”y0wli”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ilo\u015b\u0107 wysuni\u0119tych sekcji wysi\u0119gnika, ci\u0119\u017car przeciwwagi,pr\u0119dko\u015b\u0107 wiatru\r\n”},”dynda”:{„id”:”dynda”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ci\u015bnienie w uk\u0142adzie hydraulicznym, ci\u015bnienie w oponach\r\n”},”2mn5x”:{„id”:”2mn5x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ilo\u015b\u0107 paliwa w zbiorniku,ilo\u015b\u0107 oleju w uk\u0142adzie hydraulicznym\r\n”},”nfujf”:{„id”:”nfujf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kat wychylenia oraz d\u0142ugo\u015b\u0107 wysi\u0119gnika, ci\u0119\u017car \u0142adunku, rozstawienie podp\u00f3r\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”fl5ok”:{„id”:”fl5ok”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Blokada transportowa podp\u00f3r \u017curawi s\u0142u\u017cy do\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„isi5x”:{„id”:”isi5x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenia przed nadmiernym roz\u0142o\u017ceniem si\u0119 podp\u00f3r\r\n”},”zd6t0″:{„id”:”zd6t0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenia przed jazda z niez\u0142o\u017conymi elementami \u017curawia\r\n”},”b3n5v”:{„id”:”b3n5v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Zabezpieczenia przed wysuni\u0119ciem podp\u00f3r podczas jazdy \u017curawiem\r\n”,”isCorrect”:”1″},”90plt”:{„id”:”90plt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenia przed nieupowa\u017cnionym dost\u0119pem\r\n”}}},”sowq3″:{„id”:”sowq3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Sterowanie bezpo\u015brednie to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ooc8u”:{„id”:”ooc8u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sterowanie w kt\u00f3rym obs\u0142uguj\u0105cy widzi bezpo\u015brednio ca\u0142\u0105 drog\u0119 przenoszonego \u0142adunku\r\n”},”91zub”:{„id”:”91zub”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sterowanie kt\u00f3re odbywa si\u0119 za pomoc\u0105 przycisk\u00f3w\r\n”},”q3djc”:{„id”:”q3djc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”gdy \u017curaw jest sterowany zdalnie(bezprzewodowo)\r\n”},”goswv”:{„id”:”goswv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sterowanie gdzie obs\u0142uguj\u0105cy steruje d\u017awigniami po\u0142\u0105czonymi mechanicznie bezpo\u015brednio z rozdzielaczem\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”54mew”:{„id”:”54mew”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Sterowanie po\u015brednie to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ismo7”:{„id”:”ismo7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sterowanie gdy obs\u0142uguj\u0105cy nie widzi podnoszonego \u0142adunku i korzysta z wsp\u00f3\u0142pracy sygnalisty\r\n”},”zrkxq”:{„id”:”zrkxq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sterowanie odbywa si\u0119 za pomoc\u0105 d\u017awigni po\u0142\u0105czonych mechanicznie za po\u015brednictwem ci\u0119gien z rozdzielaczem\r\n”},”m8l9y”:{„id”:”m8l9y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sterowanie z kabiny \u017curawia\r\n”},”9zyxu”:{„id”:”9zyxu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sterowanie w kt\u00f3rym obs\u0142uguj\u0105cy steruje joystickami lub przyciskami oddzia\u0142owuj\u0105cymi na rozdzielacz za po\u015brednictwem elektrycznego lub hydraulicznego obwodu sterowania\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”ughjm”:{„id”:”ughjm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Synchroniczny uk\u0142ad teleskopowania wysi\u0119gnika oznacza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„csvtn”:{„id”:”csvtn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie segmenty teleskopu wysuwaj\u0105 si\u0119 jednocze\u015bnie i r\u00f3wnomiernie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6qrc0″:{„id”:”6qrc0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysi\u0119gnik teleskopowany jest przy pomocy dodatkowej pompy hydraulicznej zsynchronizowanej z pompa g\u0142\u00f3wna\r\n”},”xvsp5″:{„id”:”xvsp5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”elementy teleskopu wysuwaj\u0105 si\u0119 kolejno i pojedynczo\r\n”},”r9vpk”:{„id”:”r9vpk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”ams72″:{„id”:”ams72″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Asynchroniczny uk\u0142ad teleskopowania wysi\u0119gnika oznacza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6hyp7”:{„id”:”6hyp7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysuw poszczeg\u00f3lnych sekcji sterowany jest przez obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”},”dqqgv”:{„id”:”dqqgv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017curaw mo\u017ce pracowa\u0107 na r\u00f3\u017cnym poziomie wysuni\u0119cia poszczeg\u00f3lnych sekcji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”kne3i”:{„id”:”kne3i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie segmenty teleskopu wysuwaj\u0105 si\u0119 jednocze\u015bnie\r\n”},”t9byi”:{„id”:”t9byi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”itgxd”:{„id”:”itgxd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zabezpieczenia stosowane w hakach \u017curawi to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kdaje”:{„id”:”kdaje”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ogranicznik ud\u017awigu, \u0142\u0105cznik kra\u0144cowy wysoko\u015bci podnoszenia, zabezpieczenie nakr\u0119tki haka\r\n”},”95cbk”:{„id”:”95cbk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zamki hydrauliczne, \u0142\u0105czniki kra\u0144cowe mechanizmu podnoszenia\r\n”},”6elwa”:{„id”:”6elwa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zapadka haka, zabezpieczenie nakr\u0119tki haka przed odkr\u0119ceniem\r\n”,”isCorrect”:”1″},”iaw1y”:{„id”:”iaw1y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”3c9r1″:{„id”:”3c9r1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Graniczne parametry zu\u017cycia haka okre\u015bla\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kixdr”:{„id”:”kixdr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator\r\n”},”6zylz”:{„id”:”6zylz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cy\r\n”},”g204i”:{„id”:”g204i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obs\u0142uguj\u0105cy\r\n”},”s1l8v”:{„id”:”s1l8v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”producent \u017curawia\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”aitw7″:{„id”:”aitw7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka \u017curawia wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cisle”:{„id”:”cisle”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5%\r\n”},”k9w6l”:{„id”:”k9w6l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3%”},”ocnx8″:{„id”:”ocnx8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10%\r\n”,”isCorrect”:”1″},”rs5a6″:{„id”:”rs5a6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”yf7ws”:{„id”:”yf7ws”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pj2ht”:{„id”:”pj2ht”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2%\r\n”},”lpurh”:{„id”:”lpurh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5%\r\n”,”isCorrect”:”1″},”m086j”:{„id”:”m086j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10%\r\n”},”1ts7f”:{„id”:”1ts7f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”15%\r\n”}}},”c7bd7″:{„id”:”c7bd7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Stan techniczny haka okre\u015bla si\u0119 na podstawie\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„am6n6”:{„id”:”am6n6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”daty produkcji\r\n”},”h37wi”:{„id”:”h37wi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ilo\u015b\u0107 karb\u00f3w\r\n”},”5luxs”:{„id”:”5luxs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ogl\u0119dzin i pomiar\u00f3w\r\n”,”isCorrect”:”1″},”qjiuj”:{„id”:”qjiuj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ilo\u015bci przepracowanych cykli\r\n”}}},”g9e5w”:{„id”:”g9e5w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W celu regeneracji haka mo\u017cemy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1g6d3”:{„id”:”1g6d3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spawa\u0107 p\u0119kni\u0119te fragmenty\r\n”},”kpugd”:{„id”:”kpugd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”napawa\u0107 drobne ubytki\r\n”},”77ywa”:{„id”:”77ywa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podgrzewa\u0107 i prostowa\u0107\r\n”},”zn7mc”:{„id”:”zn7mc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zeszlifowa\u0107 \u0142agodne zadziory\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”dbpz5″:{„id”:”dbpz5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Karta haka jest to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„alk2i”:{„id”:”alk2i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokument potwierdzaj\u0105cy zgodno\u015b\u0107 ze wzorcem\r\n”},”pl26c”:{„id”:”pl26c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokument wype\u0142niany przez Inspektora UDT\r\n”},”u2pa7″:{„id”:”u2pa7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokument kontroli zu\u017cycia haka\r\n”},”x4lz1″:{„id”:”x4lz1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokument wype\u0142niany przez producenta\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”nh75i”:{„id”:”nh75i”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wysi\u0119gnik pomocniczy montowany w niekt\u00f3rych \u017curawiach to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„uggl2”:{„id”:”uggl2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dodatkowy wysi\u0119gnik zwi\u0119kszaj\u0105cy stateczno\u015b\u0107 \u017curawia\r\n”},”pln73″:{„id”:”pln73″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dodatkowy wysi\u0119gnik s\u0142u\u017c\u0105cy do stabilizacji \u0142adunk\u00f3w o du\u017cych gabarytach\r\n”},”aijov”:{„id”:”aijov”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”element konstrukcji s\u0142u\u017c\u0105cy do zwi\u0119kszenia rozpi\u0119to\u015bci podp\u00f3r\r\n”},”anxm2″:{„id”:”anxm2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dodatkowy element wysi\u0119gnika montowany mechanicznie w celu zwi\u0119kszenia d\u0142ugo\u015bci wysi\u0119gnika\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”pl4f4″:{„id”:”pl4f4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podpora \u017curawia to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dw4zj”:{„id”:”dw4zj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konstrukcja s\u0142u\u017c\u0105ca do podniesienia pojazdu podczas poziomowania\r\n”},”aptao”:{„id”:”aptao”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”element s\u0142u\u017c\u0105cy do podparcia wysi\u0119gnika \u017curawia\r\n”},”x3a94″:{„id”:”x3a94″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”element umo\u017cliwiaj\u0105cy prace \u017curawia na grz\u0105skim gruncie\r\n”},”3ihaj”:{„id”:”3ihaj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konstrukcja pomocnicza, po\u0142\u0105czona z podstawa \u017curawia lub pojazdem, kt\u00f3ra zapewnia jego stateczno\u015b\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”59pmy”:{„id”:”59pmy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ogranicznik ud\u017awigu nie zabezpiecza przed\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mu2wv”:{„id”:”mu2wv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeci\u0105\u017ceniem konstrukcji\r\n”},”t1nu9″:{„id”:”t1nu9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rozko\u0142ysaniem \u0142adunku\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xq003″:{„id”:”xq003″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ryzykiem utraty stateczno\u015bci\r\n”},”amefj”:{„id”:”amefj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”niebezpiecznym ruchem \u0142adunku\r\n”}}},”oev6b”:{„id”:”oev6b”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Urz\u0105dzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wecnu”:{„id”:”wecnu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”powraca\u0107 do pozycji wyj\u015bciowej tylko po przesterowaniu przez obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”},”343wf”:{„id”:”343wf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”samoczynnie powr\u00f3ci\u0107 do pozycji wyj\u015bciowej\r\n”,”isCorrect”:”1″},”jfu4s”:{„id”:”jfu4s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pozosta\u0107 w pozycji zasterowanej\r\n”},”95ysk”:{„id”:”95ysk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”umo\u017cliwi\u0107 doko\u0144czenie zasterowanego ruchu\r\n”}}},”57nu7″:{„id”:”57nu7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kryteria zu\u017cycia lin to mi\u0119dzy innymi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„lgb0l”:{„id”:”lgb0l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zmniejszenie \u015brednicy zewn\u0119trznej\r\n”},”o4axj”:{„id”:”o4axj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”korozja\r\n”},”9ixc0″:{„id”:”9ixc0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ilo\u015b\u0107 p\u0119kni\u0119tych drut\u00f3w\r\n”},”chxur”:{„id”:”chxur”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”3a2mq”:{„id”:”3a2mq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zmniejszenie \u015brednicy zewn\u0119trznej liny no\u015bnej mo\u017ce by\u0107 spowodowane\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„blr58”:{„id”:”blr58″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uszkodzeniem rdzenia liny\r\n”,”isCorrect”:”1″},”fkaft”:{„id”:”fkaft”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wytarciem powierzchni zewn\u0119trznej\r\n”},”d9849″:{„id”:”d9849″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyci\u015bni\u0119ciem splotki\r\n”},”whflm”:{„id”:”whflm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”30cqa”:{„id”:”30cqa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u017burawie prze\u0142adunkowe mog\u0105 by\u0107 instalowane na podwoziu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„y7mno”:{„id”:”y7mno”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ko\u0142owym”},”go6rr”:{„id”:”go6rr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”g\u0105sienicowym\r\n”},”11ii8″:{„id”:”11ii8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”samochodowym\r\n”},”t5mfs”:{„id”:”t5mfs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”6jqvm”:{„id”:”6jqvm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_013-3.jpg”,”imageId”:3589,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zgodnie z przedstawionym diagramem wysi\u0119gnik teleskopowy \u017curawia sk\u0142ada si\u0119 z\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„o4in1”:{„id”:”o4in1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2 sekcji\r\n”},”2ozqg”:{„id”:”2ozqg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3 sekcji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ihvyr”:{„id”:”ihvyr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4 sekcji\r\n”},”l1vuq”:{„id”:”l1vuq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5 sekcji\r\n”}}},”1rc4e”:{„id”:”1rc4e”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Elementy budowy haka to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8b9fw”:{„id”:”8b9fw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”chwytnia oraz pazur\r\n”},”r5jx5″:{„id”:”r5jx5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podstawa oraz ucho\r\n”},”kz73g”:{„id”:”kz73g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u0119t oraz ucho\r\n”},”vhm14″:{„id”:”vhm14″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”trzon oraz gardziel\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”9guiq”:{„id”:”9guiq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obs\u0142uguj\u0105cemu \u017curaw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpo\u015brednio do wysi\u0119gnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) mo\u017ce by\u0107 osoba, kt\u00f3ra\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„i1cd3”:{„id”:”i1cd3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada uprawnienia do obs\u0142ugi podest\u00f3w ruchomych\r\n”},”jfs85″:{„id”:”jfs85″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada uprawnienia do obs\u0142ugi \u017curawi przeno\u015bnych\r\n”,”isCorrect”:”1″},”986h5″:{„id”:”986h5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada uprawnienia do obs\u0142ugi w\u00f3zk\u00f3w z operatorem podnoszonym wraz z \u0142adunkiem\r\n”},”41qd4″:{„id”:”41qd4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada uprawnienia do obs\u0142ugi d\u017awig\u00f3w osobowych\r\n”}}},”3vpht”:{„id”:”3vpht”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_014-3.jpg”,”imageId”:3590,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek okre\u015bl jakie ruchy niebezpieczne zostan\u0105 od\u0142\u0105czone w przypadku zadzia\u0142ania ogranicznika obci\u0105\u017cenia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„yglis”:{„id”:”yglis”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”E, F\r\n”},”mnpy9″:{„id”:”mnpy9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A, D\r\n”,”isCorrect”:”1″},”0md9p”:{„id”:”0md9p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C, B\r\n”},”7mxyc”:{„id”:”7mxyc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”F, D\r\n”}}},”eck3m”:{„id”:”eck3m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_015-3.jpg”,”imageId”:3591,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek okre\u015bl jakie ruchy niebezpieczne zostan\u0105 od\u0142\u0105czone w przypadku zadzia\u0142ania ogranicznika obci\u0105\u017cenia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qvk3z”:{„id”:”qvk3z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”F, D, B\r\n”},”29m7r”:{„id”:”29m7r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A, B, C\r\n”},”v3isd”:{„id”:”v3isd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”E, C, B\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xhw3b”:{„id”:”xhw3b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie ruchy wysi\u0119gnika\r\n”}}},”q94hi”:{„id”:”q94hi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Sterowanie ruchem podp\u00f3r \u017curawia z \u0142adunkiem zawieszonym na haku \u017curawia jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„n6vpx”:{„id”:”n6vpx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone w ramach niewielkiej korekty pochylenia podwozia\r\n”},”ybyx7″:{„id”:”ybyx7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezwzgl\u0119dnie zabronione\r\n”,”isCorrect”:”1″},”s6g3g”:{„id”:”s6g3g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabronione ale tylko dla podp\u00f3r\”wychylnych\”\r\n”},”8sdpq”:{„id”:”8sdpq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze dozwolone poniewa\u017c podpory posiadaj\u0105 zamki hydrauliczne\r\n”}}},”m3ozi”:{„id”:”m3ozi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W jaki spos\u00f3b realizowana jest kontrola obci\u0105\u017cenia w \u017curawiach przeno\u015bnych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„09ybd”:{„id”:”09ybd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wy\u0142\u0105cznie poprzez zaw\u00f3r przelewowy\r\n”},”itflj”:{„id”:”itflj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wy\u0142\u0105cznie poprzez system elektroniczny\r\n”},”mjlg8″:{„id”:”mjlg8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wy\u0142\u0105cznie poprzez blokowanie d\u017awigni steruj\u0105cych\r\n”},”8vut7″:{„id”:”8vut7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zgodnie z instrukcja producenta \u017curawia\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”84hlw”:{„id”:”84hlw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej ogranicznik ud\u017awigu powinien zadzia\u0142a\u0107 gdy masa \u0142adunku przekroczy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„tcckt”:{„id”:”tcckt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”100% ud\u017awigu przy danych parametrach pracy\r\n”,”isCorrect”:”1″},”g4l4z”:{„id”:”g4l4z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”90% ud\u017awigu przy danych parametrach pracy\r\n”},”yhcty”:{„id”:”yhcty”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”80% ud\u017awigu przy danych parametrach pracy\r\n”},”l4v3p”:{„id”:”l4v3p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017cadna z powy\u017cszych odpowiedzi nie jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”egoni”:{„id”:”egoni”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Pr\u0119dko\u015b\u0107 wiatru, po przekroczeniu kt\u00f3rej praca \u017curawiem przeno\u015bnym jest zabroniona\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0uz66”:{„id”:”0uz66″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wynosi 14,8 m\/s\r\n”},”ko4re”:{„id”:”ko4re”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wynosi 12,5 m\/s\r\n”},”wv466″:{„id”:”wv466″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okre\u015bla to instrukcja eksploatacji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”t888p”:{„id”:”t888p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u0119dko\u015b\u0107 wiatru nie wp\u0142ywa na prace \u017curawia prze\u0142adunkowego\r\n”}}},”qed8l”:{„id”:”qed8l”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Maksymalne nachylenie pod\u0142o\u017ca na kt\u00f3rym rozstawiany jest \u017curaw nie mo\u017ce przekracza\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ehwpf”:{„id”:”ehwpf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015bci 3\u00b0\r\n”},”hk00i”:{„id”:”hk00i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015bci 3%\r\n”},”vf8y2″:{„id”:”vf8y2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015bci okre\u015blonej w instrukcji obs\u0142ugi\r\n”,”isCorrect”:”1″},”i3qya”:{„id”:”i3qya”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”brak jednoznacznych wytycznych\r\n”}}},”oae9s”:{„id”:”oae9s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przed rozstawieniem \u017curawia w nowym miejscu pracy obs\u0142uguj\u0105cy powinien\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pltbj”:{„id”:”pltbj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zapozna\u0107 si\u0119 rodzajem pod\u0142o\u017ca na kt\u00f3rym ma pracowa\u0107 \u017curaw\r\n”},”h2t2x”:{„id”:”h2t2x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzi\u0107 no\u015bno\u015b\u0107 pod\u0142o\u017ca\r\n”},”ymcik”:{„id”:”ymcik”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzi\u0107 miejsce pracy pod katem mo\u017cliwo\u015bci wyst\u0105pienia studzienek i kana\u0142\u00f3w \u015bciekowych\r\n”},”icv9j”:{„id”:”icv9j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”9s16p”:{„id”:”9s16p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpieczna odleg\u0142o\u015b\u0107 rozstawienia \u017curawia od kraw\u0119dzi wykopu zale\u017cy od\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1uun3”:{„id”:”1uun3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”g\u0142\u0119boko\u015bci wykopu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”crv7l”:{„id”:”crv7l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”si\u0142y wiatru\r\n”},”o1dnr”:{„id”:”o1dnr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedniej widoczno\u015bci\r\n”},”27oj4″:{„id”:”27oj4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”4o734″:{„id”:”4o734″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przed podj\u0119ciem prac roz\u0142adunkowych obs\u0142uguj\u0105cy \u017curawia ma obowi\u0105zek\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6co6l”:{„id”:”6co6l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zapozna\u0107 si\u0119 z wielkoscia podejmowanych mas \u0142adunk\u00f3w\r\n”},”5ku0i”:{„id”:”5ku0i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzi\u0107, czy wykorzystywany osprzet dodatkowy jest odpowiedni do przenoszonych \u0142adunk\u00f3w\r\n”},”9oowg”:{„id”:”9oowg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzi\u0107 uprawnienia kierowcy dostarczajacego \u0142adunki\r\n”},”2ikrp”:{„id”:”2ikrp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”34cf4″:{„id”:”34cf4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas oceny stanu technicznego \u017curawia przed rozpocz\u0119ciem pracy obs\u0142uguj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„td5xm”:{„id”:”td5xm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji\r\n”},”kzmk6″:{„id”:”kzmk6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3by z przeci\u0105\u017ceniem\r\n”},”f8oeg”:{„id”:”f8oeg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpocz\u0119cia pracy\r\n”},”dvdjn”:{„id”:”dvdjn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”ll0jt”:{„id”:”ll0jt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas oceny stanu technicznego \u017curawia przed rozpocz\u0119ciem pracy obs\u0142uguj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pc2bw”:{„id”:”pc2bw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdza stan wyposa\u017cenia \u017curawia\r\n”},”1bg1h”:{„id”:”1bg1h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego \u017curawia\r\n”},”gb3ck”:{„id”:”gb3ck”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3by ruchowe bez obci\u0105\u017cenia i\u017c obci\u0105\u017ceniem\r\n”},”9k5d0″:{„id”:”9k5d0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”rei7b”:{„id”:”rei7b”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas oceny stanu technicznego uk\u0142adu hydraulicznego obs\u0142uguj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ywvle”:{„id”:”ywvle”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdza poziom oleju hydraulicznego\r\n”},”szpdc”:{„id”:”szpdc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdza stan lepko\u015bci oleju hydraulicznego\r\n”},”1jjxw”:{„id”:”1jjxw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdza szczelno\u015b\u0107 wewn\u0119trzn\u0105 i zewn\u0119trzn\u0105 uk\u0142adu\r\n”},”nvacx”:{„id”:”nvacx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”ew99e”:{„id”:”ew99e”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nieszczelno\u015b\u0107 w uk\u0142adzie hydraulicznym \u017curawi mo\u017ce si\u0119 objawia\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„u74vn”:{„id”:”u74vn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyciekiem zewn\u0119trznym\r\n”},”37z1p”:{„id”:”37z1p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”niekontrolowanym opadaniem \u0142adunku\r\n”},”3cufe”:{„id”:”3cufe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”brak jednoznacznych kryteri\u00f3w szczelno\u015bci\r\n”},”0dft2″:{„id”:”0dft2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”8aich”:{„id”:”8aich”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Stan poziomu oleju w uk\u0142adzie hydraulicznym obs\u0142uguj\u0105cy sprawdza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gu7q9”:{„id”:”gu7q9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze przed rozpocz\u0119ciem pracy\r\n”,”isCorrect”:”1″},”45yuo”:{„id”:”45yuo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1 raz w miesi\u0105cu\r\n”},”pooh3″:{„id”:”pooh3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji\r\n”},”9ssvu”:{„id”:”9ssvu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych\r\n”}}},”bfil5″:{„id”:”bfil5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej pr\u00f3b\u0119 szczelno\u015bci wewn\u0119trznej uk\u0142adu hydraulicznego wykonujemy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„yacd1”:{„id”:”yacd1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze z obci\u0105\u017ceniem 1000kg\r\n”},”6hv8l”:{„id”:”6hv8l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na wysi\u0119gu nie mniejszym ni\u017c 3 m\r\n”},”wx8hz”:{„id”:”wx8hz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ci\u0119\u017car \u0142adunku oraz jego odleg\u0142o\u015b\u0107 ustalamy w oparciu o diagram ud\u017awigu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”uhxzh”:{„id”:”uhxzh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na wysoko\u015bci min 4 m\r\n”}}},”pc2zb”:{„id”:”pc2zb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Teleskopowanie uk\u0142adu wysi\u0119gnikowego wraz z podwieszonym \u0142adunkiem jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hqdx1”:{„id”:”hqdx1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone o ile taka sytuacje przewidzia\u0142 producent urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xflu3″:{„id”:”xflu3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabronione\r\n”},”8zndf”:{„id”:”8zndf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dozwolone ale z \u0142adunkiem nieprzekraczaj\u0105cym 50%ud\u017awigu nominalnego\r\n”},”r6nz7″:{„id”:”r6nz7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”k8dk2″:{„id”:”k8dk2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczno\u015b\u0107 \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hbb10”:{„id”:”hbb10″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest niezmienna poniewa\u017c stateczno\u015b\u0107 \u017curawia zale\u017cy wy\u0142\u0105cznie od masy podnoszonego \u0142adunku\r\n”},”hbs5v”:{„id”:”hbs5v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest niezmienna poniewa\u017c wsp\u00f3\u0142czynnik stateczno\u015bci zale\u017cy wy\u0142\u0105cznie od wysi\u0119gu \u017curawia\r\n”},”psaeo”:{„id”:”psaeo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zmienia poniewa\u017c zmienia si\u0119 odleg\u0142o\u015b\u0107 usytuowania uk\u0142adu wysi\u0119gnikowego i \u0142adunku od kraw\u0119dzi wywrotu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”icvbj”:{„id”:”icvbj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest niezmienna poniewa\u017c stateczno\u015b\u0107 \u017curawia zale\u017cy wy\u0142\u0105cznie od masy pojazdu i \u017curawia\r\n”}}},”obfpu”:{„id”:”obfpu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile producent nie okre\u015bla inaczej skuteczno\u015b\u0107 dzia\u0142ania zawor\u00f3w zwrotnych sterowanych (zamk\u00f3w hydraulicznych) \u017curawia nale\u017cy sprawdzi\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7mcin”:{„id”:”7mcin”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bez obci\u0105\u017cenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”uu8nh”:{„id”:”uu8nh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z przeci\u0105\u017ceniem 125%\r\n”},”1u5am”:{„id”:”1u5am”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z obci\u0105\u017ceniem nominalnym\r\n”},”hd52m”:{„id”:”hd52m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z przeci\u0105\u017ceniem 110%\r\n”}}},”le0hd”:{„id”:”le0hd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Do parametr\u00f3w \u017curawia zaliczamy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8ppfm”:{„id”:”8ppfm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ud\u017awig nominalny\r\n”},”uy2y8″:{„id”:”uy2y8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wysoko\u015b\u0107 podnoszenia\r\n”},”yusz7″:{„id”:”yusz7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u0119dko\u015b\u0107 ruch\u00f3w roboczych\r\n”},”py1fy”:{„id”:”py1fy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”xh3nk”:{„id”:”xh3nk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpo\u015brednio po zako\u0144czeniu pracy, obs\u0142uguj\u0105cy \u017curawia ma obowi\u0105zek\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5hrrq”:{„id”:”5hrrq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzi\u0107 stan oleju w silniku\r\n”},”nhpz1″:{„id”:”nhpz1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzi\u0107 temperatur\u0119 rozdzielaczy\r\n”},”pi9cm”:{„id”:”pi9cm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zakonserwowa\u0107 \u017curaw\r\n”},”m0i4a”:{„id”:”m0i4a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyj\u0105\u0107 kluczyk i zabezpieczy\u0107 przed jego eksploatacja przez osoby postronne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”gg3wp”:{„id”:”gg3wp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nadmiernie rozbujany \u0142adunek mo\u017ce spowodowa\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9w4hp”:{„id”:”9w4hp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uwolnienie sia \u0142adunku z zawiesi\r\n”},”aoqnx”:{„id”:”aoqnx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”utrat\u0119 stateczno\u015bci, poniewa\u017c wzrasta moment wywracaj\u0105cy wywo\u0142any si\u0142a boczna rozko\u0142ysanego \u0142adunku\r\n”},”lum82″:{„id”:”lum82″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uszkodzenie wysi\u0119gnika\r\n”},”lpjgt”:{„id”:”lpjgt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”w5vft”:{„id”:”w5vft”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpieczny spos\u00f3b sprawdzenia dzia\u0142ania zaworu przelewowego w \u017curawiach prze\u0142adunkowych ze sterowaniem bezpo\u015brednim przeprowadza si\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5d453”:{„id”:”5d453″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z \u0142adunkiem nominalnym na wysoko\u015bci ok 1\/2 wysoko\u015bci podnoszenia\r\n”},”y90fb”:{„id”:”y90fb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z w\u0142\u0105czonym silnikiem bez \u0142adunku\r\n”},”g20wo”:{„id”:”g20wo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wychylaj\u0105c i przytrzymuj\u0105c d\u017awignie danego mechanizmu a\u017c do momentu uzyskania przez element wykonawczy po\u0142o\u017cenia skrajnego\r\n”},”j5g22″:{„id”:”j5g22″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”19jp5″:{„id”:”19jp5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kryteria i warunki poprawnego wykonania pr\u00f3b uk\u0142adu hydraulicznego ustala\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„27svw”:{„id”:”27svw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wytw\u00f3rca urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”vhnh4″:{„id”:”vhnh4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator\r\n”},”yk01k”:{„id”:”yk01k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obs\u0142uguj\u0105cy”},”6sc5y”:{„id”:”6sc5y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”brak jednoznacznych wytycznych\r\n”}}},”reoy7″:{„id”:”reoy7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_016-3.jpg”,”imageId”:3592,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl po przekroczeniu jakiego wysi\u0119gu zadzia\u0142a ogranicznik ud\u017awigu \u017curawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym \u0142adunkiem o masie 700 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7a19s”:{„id”:”7a19s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8 m\r\n”},”ihi4p”:{„id”:”ihi4p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9 m\r\n”},”9oewj”:{„id”:”9oewj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”myx2c”:{„id”:”myx2c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”11 m\r\n”}}},”btvuj”:{„id”:”btvuj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_017-3.jpg”,”imageId”:3593,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jakim wysi\u0119gu zadzia\u0142a ogranicznik ud\u017awigu \u017curawia z podwieszonym \u0142adunkiem o masie 3320 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„htkwz”:{„id”:”htkwz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,5 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”vpl0k”:{„id”:”vpl0k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9,5 m\r\n”},”ifg0a”:{„id”:”ifg0a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 m\r\n”},”fgyyp”:{„id”:”fgyyp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”}}},”yd0ho”:{„id”:”yd0ho”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Czy obs\u0142uguj\u0105cy mo\u017ce sprawdzi\u0107 ogranicznik ud\u017awigu w \u017curawiu przeno\u015bnym?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9uelw”:{„id”:”9uelw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie, bo wi\u0105\u017ce si\u0119 to z przeci\u0105\u017caniem urz\u0105dzenia\r\n”},”z4olp”:{„id”:”z4olp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tak, ale tylko w obecno\u015bci inspektora BHP\r\n”},”4uzev”:{„id”:”4uzev”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tak, zgodnie z instrukcja eksploatacji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”jna0k”:{„id”:”jna0k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tak, ale tylko w obecno\u015bci prze\u0142o\u017conego\r\n”}}},”l40wh”:{„id”:”l40wh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Praca \u017curawia bez podp\u00f3r\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„yifo9”:{„id”:”yifo9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zabroniona w ka\u017cdym wypadku\r\n”},”anc53″:{„id”:”anc53″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalna o ile producent przewidzia\u0142 tak\u0105 sytuacje\r\n”,”isCorrect”:”1″},”dsls6″:{„id”:”dsls6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest uzale\u017cniona od stopnia za\u0142adowania skrzyni \u0142adunkowej\r\n”},”qwl99″:{„id”:”qwl99″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”t899z”:{„id”:”t899z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Praca \u017curawiem podczas burzy z wy\u0142adowaniami atmosferycznymi jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„41dh2”:{„id”:”41dh2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna, pod warunkiem opad\u00f3w nie ograniczaj\u0105cych widoczno\u015b\u0107\r\n”},”3u1n1″:{„id”:”3u1n1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”niedopuszczalna\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ueqx5″:{„id”:”ueqx5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna, pod warunkiem pisemnej zgody udzielonej od eksploatuj\u0105cego\r\n”},”xgp60″:{„id”:”xgp60″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna na wy\u0142\u0105czna odpowiedzialno\u015b\u0107 obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”}}},”sf2rh”:{„id”:”sf2rh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Minimalna temperatura po przekroczeniu kt\u00f3rej \u017curawiem nie mo\u017cna pracowa\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kt4zf”:{„id”:”kt4zf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest uzale\u017cniona od masy przenoszonych \u0142adunk\u00f3w\r\n”},”gvvtw”:{„id”:”gvvtw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wynosi -15 \u00b0C\r\n”},”fpbzr”:{„id”:”fpbzr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest okre\u015blona w parametrach technicznych pracy \u017curawia i jest wskazana w instrukcji eksploatacji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”uoyfa”:{„id”:”uoyfa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zale\u017cy od rodzaju (lepko\u015bci) oleju hydraulicznego\r\n”}}},”zgmpr”:{„id”:”zgmpr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Dopuszczalna maksymalna pr\u0119dko\u015b\u0107 wiatru przy kt\u00f3rej mo\u017cna bezpiecznie pracowa\u0107 \u017curawiem\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mei9m”:{„id”:”mei9m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wynosi 14 m\/s\r\n”},”mbvea”:{„id”:”mbvea”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wynosi 12,5 m\/s\r\n”},”v15q9″:{„id”:”v15q9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest okre\u015blona w instrukcji eksploatacji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”2p240″:{„id”:”2p240″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest uzale\u017cniona jest od umiej\u0119tno\u015bci obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”}}},”948ep”:{„id”:”948ep”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na wyb\u00f3r odpowiedniego programu pracy ogranicznika obci\u0105\u017cenia w \u017curawiu mo\u017ce mie\u0107 wp\u0142yw\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„sxrgt”:{„id”:”sxrgt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rodzaj zainstalowanego wysi\u0119gnika dodatkowego\r\n”},”c7re2″:{„id”:”c7re2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u0119dko\u015b\u0107 obrotowa silnika zasilaj\u0105cego\r\n”},”9khc2″:{„id”:”9khc2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopie\u0144 wysuni\u0119cia podp\u00f3r \u017curawia\r\n”},”vbqhd”:{„id”:”vbqhd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”4x33h”:{„id”:”4x33h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Uk\u0142adanie podk\u0142ad\u00f3w pod podpory \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„iyovl”:{„id”:”iyovl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119ksza bezpiecze\u0144stwo pracy \u017curawia\r\n”},”sv4ws”:{„id”:”sv4ws”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie ma wp\u0142ywu na bezpiecze\u0144stwo pracy \u017curawia\r\n”},”6optm”:{„id”:”6optm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwi\u0119ksza powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na pod\u0142o\u017ce\r\n”},”iemvj”:{„id”:”iemvj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”u1x1w”:{„id”:”u1x1w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podk\u0142ad\u00f3w pod podpory nie stosuje si\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3gj5l”:{„id”:”3gj5l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na mi\u0119kkim pod\u0142o\u017cu\r\n”},”n959n”:{„id”:”n959n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przy pracy \u017curawiem na ko\u0142ach\r\n”},”gibd8″:{„id”:”gibd8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na twardym pod\u0142o\u017cu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”74mvr”:{„id”:”74mvr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017cadna z powy\u017cszych odpowiedzi nie jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”n7pek”:{„id”:”n7pek”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Z uwagi na brak wystarczaj\u0105cego miejsca na roz\u0142o\u017cenie podp\u00f3r obs\u0142uguj\u0105cy \u017curawia mo\u017ce\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dv9ni”:{„id”:”dv9ni”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”roz\u0142o\u017cy\u0107 podpory tylko po stronie pobieranego \u0142adunku\r\n”},”w1kap”:{„id”:”w1kap”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podj\u0105\u0107 prace z zachowaniem szczeg\u00f3lnej ostro\u017cno\u015bci\r\n”},”hxsv7″:{„id”:”hxsv7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ograniczy\u0107 mas\u0119 podnoszonego \u0142adunku\r\n”},”kxqko”:{„id”:”kxqko”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”fobe8″:{„id”:”fobe8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podpory \u017curawia nale\u017cy rozstawia\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„owbkv”:{„id”:”owbkv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko wtedy, gdy \u017curaw b\u0119dzie przenosi\u0142 \u0142adunki na maksymalnym wysi\u0119gu lub gdy pod\u0142o\u017ce pod \u017curawiem jest niestabilne\r\n”},”91wjj”:{„id”:”91wjj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko, gdy pod\u0142o\u017ce pod \u017curawiem jest niestabilne a \u017curaw b\u0119dzie pracowa\u0142 z wysi\u0119gnikiem pomocniczym (dodatkowym)\r\n”},”6h3ua”:{„id”:”6h3ua”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zgodnie z posiadanymi kompetencjami z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 regulacji stopnia ich wysuni\u0119cia wraz ze wzrostem lub spadkiem obci\u0105\u017cenia wysi\u0119gnika\r\n”},”853t1″:{„id”:”853t1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji \u017curawia bez mo\u017cliwo\u015bci ich regulacji w trakcie trwaj\u0105cych prac prze\u0142adunkowych\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”b0w9p”:{„id”:”b0w9p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_018-3.jpg”,”imageId”:3594,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c prawid\u0142owy pomiar minimalnej odleg\u0142o\u015bci od wykopu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dicgr”:{„id”:”dicgr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A”},”uuob9″:{„id”:”uuob9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”,”isCorrect”:”1″},”g8yds”:{„id”:”g8yds”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C”},”g56kv”:{„id”:”g56kv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D\r\n”}}},”8b7yr”:{„id”:”8b7yr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpieczna odleg\u0142o\u015b\u0107 rozstawienia \u017curawia od kraw\u0119dzi wykopu zale\u017cy od\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xa84h”:{„id”:”xa84h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kata nachylenia wysi\u0119gnika \u017curawia\r\n”},”knppt”:{„id”:”knppt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”si\u0142y wiatru\r\n”},”rlm6f”:{„id”:”rlm6f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warunk\u00f3w atmosferycznych\r\n”},”fzlkh”:{„id”:”fzlkh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”g\u0142\u0119boko\u015bci wykopu\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”j15c1″:{„id”:”j15c1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Rozstawienie \u017curawia przy kraw\u0119dzi niezabezpieczonego wykopu\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9f0us”:{„id”:”9f0us”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest mo\u017cliwe za zgoda kierownika budowy\r\n”},”zti10″:{„id”:”zti10″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest mo\u017cliwe przy s\u0142abym wietrze\r\n”},”99p0o”:{„id”:”99p0o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie wp\u0142ywa na bezpieczna prace \u017curawia\r\n”},”cd5ya”:{„id”:”cd5ya”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odleg\u0142o\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”9c15w”:{„id”:”9c15w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bezpieczna odleg\u0142o\u015b\u0107 \u017curawia od linii elektroenergetycznej\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„707lh”:{„id”:”707lh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest sta\u0142a i wynosi 20 m\r\n”},”sm7z4″:{„id”:”sm7z4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zale\u017cy od napi\u0119cia linii\r\n”,”isCorrect”:”1″},”irury”:{„id”:”irury”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maleje przy wysokich s\u0142upach\r\n”},”7irkj”:{„id”:”7irkj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zale\u017cy od wilgotno\u015bci powietrza\r\n”}}},”eu3rb”:{„id”:”eu3rb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Obowi\u0105zuj\u0105ce minimalne odleg\u0142o\u015bci od linii elektroenergetycznych wynikaj\u0105 z\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qck98”:{„id”:”qck98″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”},”rvo3q”:{„id”:”rvo3q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przepis\u00f3w DT\r\n”},”3u77j”:{„id”:”3u77j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przepis\u00f3w wewn\u0105trz zak\u0142adowych\r\n”},”1v7rr”:{„id”:”1v7rr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odr\u0119bnych przepis\u00f3w krajowych\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”xmllz”:{„id”:”xmllz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaka jest bezpieczna odleg\u0142o\u015b\u0107 \u017curawia lub \u0142adunku od skrajnych przewod\u00f3w linii elektroenergetycznych o napi\u0119ciu znamionowym od 1hV do 15hV\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wddp9”:{„id”:”wddp9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3m\r\n”},”bgu3m”:{„id”:”bgu3m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”15m\r\n”},”miszg”:{„id”:”miszg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”02lht”:{„id”:”02lht”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”20m\r\n”}}},”u30li”:{„id”:”u30li”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jaka jest bezpieczna odleg\u0142o\u015b\u0107 \u017curawia lub \u0142adunku od skrajnych przewod\u00f3w linii elektroenergetycznych o napi\u0119ciu znamionowym powy\u017cej 110 kV\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„37gld”:{„id”:”37gld”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10m\r\n”},”v5fri”:{„id”:”v5fri”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”15m\r\n”},”uiyzt”:{„id”:”uiyzt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5m\r\n”},”98q5l”:{„id”:”98q5l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”30m”,”isCorrect”:”1″}}},”i9ob9″:{„id”:”i9ob9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_019-3.jpg”,”imageId”:3595,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c prawid\u0142owy pomiar minimalnej odleg\u0142o\u015bci od linii elektroenergetycznych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„d5nyz”:{„id”:”d5nyz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A”},”xes76″:{„id”:”xes76″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B”,”isCorrect”:”1″},”6u5c4″:{„id”:”6u5c4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C”},”tmknk”:{„id”:”tmknk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D\r\n”}}},”hda9m”:{„id”:”hda9m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Praca \u017curawia w pobli\u017cu linii elektroenergetycznej w odleg\u0142o\u015bci mniejszej od warto\u015bci dopuszczalnej jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ai1by”:{„id”:”ai1by”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze zabroniona\r\n”},”7wroc”:{„id”:”7wroc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w pracy z operatorem linii przesy\u0142owej\r\n”,”isCorrect”:”1″},”m6o8b”:{„id”:”m6o8b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w pracy z UDT\r\n”},”xqxxe”:{„id”:”xqxxe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolona pod warunkiem operowaniem \u017curawia ze zmniejszonymi pr\u0119dko\u015bciami pracy i w ograniczonym zasi\u0119gu\r\n”}}},”ybn95″:{„id”:”ybn95″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Dopuszczalna odleg\u0142o\u015b\u0107 pracy \u017curawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy si\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„y9zbg”:{„id”:”y9zbg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od linii w poziomie do osi obrotu \u017curawia\r\n”},”3dfvs”:{„id”:”3dfvs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od linii w poziomie do ca\u0142kowicie wysuni\u0119tego wysi\u0119gnika wraz z zawieszonym \u0142adunkiem\r\n”,”isCorrect”:”1″},”e51wb”:{„id”:”e51wb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od linii w poziomie do kabiny obs\u0142uguj\u0105cego \u017curawia\r\n”},”xhehd”:{„id”:”xhehd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od linii po skosie do ca\u0142kowicie wysuni\u0119tego wysi\u0119gnika wraz z zawieszonym \u0142adunkiem\r\n”}}},”cokrk”:{„id”:”cokrk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas podnoszenia i przemieszczania \u0142adunk\u00f3w niedopuszczalne jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wj1g4”:{„id”:”wj1g4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przemieszczanie \u0142adunk\u00f3w nad pojazdami\r\n”},”bj95e”:{„id”:”bj95e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przemieszczanie \u0142adunku nad obiektami budowlanymi\r\n”},”y2rj4″:{„id”:”y2rj4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przemieszczanie \u0142adunk\u00f3w nad maszynami\r\n”},”wlx5v”:{„id”:”wlx5v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przemieszczanie \u0142adunk\u00f3w nad osobami\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”tvf4v”:{„id”:”tvf4v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podnoszenie \u0142adunk\u00f3w o masie wi\u0119kszej ni\u017c ud\u017awig dopuszczalny jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9nrne”:{„id”:”9nrne”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone gdy masa \u0142adunku jest wi\u0119ksza od ud\u017awigu nominalnego o nie wi\u0119cej ni\u017c 10%\r\n”},”4z8r7″:{„id”:”4z8r7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone gdy nie ma mo\u017cliwo\u015bci przeniesienia \u0142adunku dziel\u0105c go na mniejsze cz\u0119\u015bci\r\n”},”ccca5″:{„id”:”ccca5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”gdy czas podnoszenia jest kr\u00f3tszy od czasu cyklu roboczego\r\n”},”z3dst”:{„id”:”z3dst”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabronione\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”9z45f”:{„id”:”9z45f”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej pr\u00f3b\u0119 zamk\u00f3w hydraulicznych w \u017curawiach ze sterowaniem bezpo\u015brednim wykonujemy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8m6rw”:{„id”:”8m6rw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przy obci\u0105\u017conym si\u0142owniku i wy\u0142\u0105czonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza si\u0142ownik niepowinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ancqx”:{„id”:”ancqx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podczas pracy si\u0142ownika obserwujemy prace zaworu zwrotnego sterowanego (zamka)\r\n”},”vp3hy”:{„id”:”vp3hy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzamy czy przy maksymalnym wysuni\u0119ciu si\u0142ownika mo\u017cemy sterowa\u0107 podnoszeniem i opuszczaniem \u0142adunku\r\n”},”iwup1″:{„id”:”iwup1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ci\u015bnienie w uk\u0142adzie hydraulicznym jest jednakowe\r\n”}}},”3zywl”:{„id”:”3zywl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas roz\u0142adunku materia\u0142\u00f3w z mobilnych \u015brodk\u00f3w transportowych obs\u0142uguj\u0105cy ma obowi\u0105zek upewni\u0107 si\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mo4dv”:{„id”:”mo4dv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017ce masa podnoszonych \u0142adunk\u00f3w nie przekracza warto\u015bci dopuszczalnych wynikaj\u0105cych z diagramu ud\u017awigu\r\n”},”jndlk”:{„id”:”jndlk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pasy zabezpieczaj\u0105ce \u0142adunek na czas transportu s\u0105 odczepione\r\n”},”lm8ss”:{„id”:”lm8ss”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u015brodek transportu z kt\u00f3rego podejmowany jest \u0142adunek jest zabezpieczony przed przemieszczeniem\r\n”},”2386t”:{„id”:”2386t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”i9s72″:{„id”:”i9s72″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W kt\u00f3rych miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niew\u0142a\u015bciwe?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qpdax”:{„id”:”qpdax”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pod uniesionym\/wisz\u0105cym\/podnoszonym \u0142adunkiem\r\n”},”ljpn0″:{„id”:”ljpn0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w kabinie obs\u0142uguj\u0105cego podczas procesu transportu \u0142adunk\u00f3w\r\n”},”61w5q”:{„id”:”61w5q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na wisz\u0105cym\/ podnoszonym \u0142adunku\r\n”},”p9yw0″:{„id”:”p9yw0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”rwtpe”:{„id”:”rwtpe”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas operacji podnoszenia obs\u0142uguj\u0105cy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„x4k4l”:{„id”:”x4k4l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie mo\u017ce przeci\u0105ga\u0107 \u0142adunk\u00f3w\r\n”},”tktsz”:{„id”:”tktsz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie mo\u017ce przeci\u0105\u017ca\u0107 \u017curawia\r\n”},”vt3am”:{„id”:”vt3am”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”musi stosowa\u0107 si\u0119 do polece\u0144 prze\u0142o\u017conego, z pomini\u0119ciem zapis\u00f3w instrukcji eksploatacji\r\n”},”g2lky”:{„id”:”g2lky”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”nxwwz”:{„id”:”nxwwz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Eksploatacja \u017curawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9ix33”:{„id”:”9ix33″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabroniona\r\n”,”isCorrect”:”1″},”h15no”:{„id”:”h15no”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna na odpowiedzialno\u015b\u0107 obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”},”60vp1″:{„id”:”60vp1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna pod warunkiem pracy ze zmniejszonymi pr\u0119dko\u015bciami\r\n”},”ihhtv”:{„id”:”ihhtv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalna na odpowiedzialno\u015b\u0107 konserwuj\u0105cego\r\n”}}},”0g4nf”:{„id”:”0g4nf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas oceny stanu technicznego \u017curawia przed rozpocz\u0119ciem pracy obs\u0142uguj\u0105cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gnrcz”:{„id”:”gnrcz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji\r\n”},”bwf8x”:{„id”:”bwf8x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3by z przeci\u0105\u017ceniem\r\n”},”6fq5a”:{„id”:”6fq5a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpocz\u0119cia pracy\r\n”},”qk1vw”:{„id”:”qk1vw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”o0m90″:{„id”:”o0m90″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_020-5.jpg”,”imageId”:3596,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Korzystaj\u0105c z przedstawionego diagramu wska\u017c odpowiednia warto\u015b\u0107 wysi\u0119gu i \u0142adunku pr\u00f3bnego podczas przeprowadzenia pr\u00f3by szczelno\u015bci wewn\u0119trznej \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9irjp”:{„id”:”9irjp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6600 kg i 9,1 m\r\n”},”hhcc4″:{„id”:”hhcc4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6600 kg i 5,2 m\r\n”},”4x6y9″:{„id”:”4x6y9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2090 kg i 9,1 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”yol7a”:{„id”:”yol7a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2090 kg i 3,3 m\r\n”}}},”kd7os”:{„id”:”kd7os”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej maksymalna dopuszczalna warto\u015b\u0107 opadania \u0142adunku \u017curawi przeno\u015bnych budowlanych (o wysi\u0119gu poni\u017cej 12m) podczas pr\u00f3by szczelno\u015bci wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bcjar”:{„id”:”bcjar”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 mm\r\n”},”j8y6r”:{„id”:”j8y6r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”0,5% d\u0142ugo\u015bci wysi\u0119gu realizowanego hydraulicznie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”5ajxh”:{„id”:”5ajxh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2% maksymalnego wysi\u0119gu \u017curawia\r\n”},”ulxew”:{„id”:”ulxew”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4% ud\u017awigu nominalnego wyra\u017cone w mm\r\n”}}},”n0825″:{„id”:”n0825″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej maksymalna dopuszczalna warto\u015b\u0107 opadania \u0142adunku \u017curawi prze\u0142adunkowych do drewna podczas pr\u00f3by szczelno\u015bci wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rth6b”:{„id”:”rth6b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 mm\r\n”},”w896j”:{„id”:”w896j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2,0% danego wysi\u0119gu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”pr6b4″:{„id”:”pr6b4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2% maksymalnego wysi\u0119gu \u017curawia realizowanego hydraulicznie\r\n”},”ydfl6″:{„id”:”ydfl6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4% ud\u017awigu nominalnego wyra\u017cone w mm\r\n”}}},”7hqch”:{„id”:”7hqch”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas oceny stanu technicznego pulpitu steruj\u0105cego \u017curawia obs\u0142uguj\u0105cy sprawdza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„65qw0”:{„id”:”65qw0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poprawno\u015b\u0107 oznacze\u0144 d\u017awigni i przycisk\u00f3w steruj\u0105cych\r\n”,”isCorrect”:”1″},”qyvk1″:{„id”:”qyvk1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wielko\u015b\u0107 nastaw spr\u0119\u017cyn d\u017awigni steruj\u0105cych\r\n”},”q3xyh”:{„id”:”q3xyh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015b\u0107 nat\u0119\u017cenia o\u015bwietlenia zewn\u0119trznego\r\n”},”dkubd”:{„id”:”dkubd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”jpbkb”:{„id”:”jpbkb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podczas obs\u0142ugi codziennej obs\u0142uguj\u0105cy \u017curawia ma obowi\u0105zek\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„tjl2m”:{„id”:”tjl2m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzi\u0107 momenty dokr\u0119cenie \u015brub mocuj\u0105cych \u017curawia do ramy podwozia\r\n”},”1niaz”:{„id”:”1niaz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przesmarowa\u0107 zawory przelewowe\r\n”},”8vbwz”:{„id”:”8vbwz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykona\u0107 pr\u00f3by ruchowe z przeci\u0105\u017ceniem\r\n”},”z2v3c”:{„id”:”z2v3c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykona\u0107 czynno\u015bci okre\u015blone przez producenta w instrukcji obs\u0142ugi\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”30jgv”:{„id”:”30jgv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W przypadku braku mo\u017cliwo\u015bci obserwacji przez obs\u0142uguj\u0105cego ca\u0142ej drogi jaka pokonuje \u0142adunek\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„39ij1”:{„id”:”39ij1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obs\u0142uguj\u0105cy wykonuje czynno\u015bci przemieszczania \u0142adunku z pr\u0119dko\u015bci\u0105 r\u00f3wna po\u0142owie pr\u0119dko\u015bci maksymalnej danego mechanizmu\r\n”},”9w2ru”:{„id”:”9w2ru”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”brak jest mo\u017cliwo\u015bci wykonania pracy\r\n”},”cds59″:{„id”:”cds59″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obs\u0142uguj\u0105cy wykonuje czynno\u015bci przemieszczania \u0142adunku przy wsp\u00f3\u0142pracy osoby przeszkolonej zwanej sygnalista\r\n”,”isCorrect”:”1″},”01umb”:{„id”:”01umb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”do eksploatacji \u017curawia wyznacza si\u0119 osoby posiadaj\u0105ce udokumentowana praktyk\u0119 wykonywania tego typu prac\r\n”}}},”zaw77″:{„id”:”zaw77″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przy eksploatacji \u017curawia prze\u0142adunkowego do drewna\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fuyoa”:{„id”:”fuyoa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”istnieje zakaz pracy hakiem\r\n”,”isCorrect”:”1″},”jivgd”:{„id”:”jivgd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obs\u0142uguj\u0105cy musi posiada\u0107 dodatkowe specjalne uprawnienia UDT\r\n”},”4d9jk”:{„id”:”4d9jk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obs\u0142uguj\u0105cy nie musi posiada\u0107 \u017cadnych uprawnie\u0144, poniewa\u017cnajcz\u0119\u015bciej pracuje w lesie\r\n”},”a7ub2″:{„id”:”a7ub2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie s\u0105 wymagane przegl\u0105dy wykonywane przez uprawnionego konserwatora ze wzgl\u0119duna prosta konstrukcje urz\u0105dzenia\r\n”}}},”r3cu3″:{„id”:”r3cu3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Nadmiernie rozbujany \u0142adunek mo\u017ce spowodowa\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„tav38”:{„id”:”tav38″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uszkodzenie haka \u017curawia\r\n”},”6j2xa”:{„id”:”6j2xa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”utrat\u0119 stateczno\u015bci,poniewa\u017c wzrasta moment wywracaj\u0105cy wywo\u0142any si\u0142a boczna rozko\u0142ysanego \u0142adunku\r\n”,”isCorrect”:”1″},”jp38c”:{„id”:”jp38c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zerwanie liny no\u015bnej\r\n”},”w08ah”:{„id”:”w08ah”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”a75q9″:{„id”:”a75q9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_021-5.jpg”,”imageId”:3597,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna wysoko\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie podnie\u015b\u0107 \u0142adunek o masie 3,4t\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ez70d”:{„id”:”ez70d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”17m\r\n”},”s0562″:{„id”:”s0562″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”24,5 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”3gv5m”:{„id”:”3gv5m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”18,6 m\r\n”},”i5twx”:{„id”:”i5twx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”22m\r\n”}}},”tv7wc”:{„id”:”tv7wc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_022-5.jpg”,”imageId”:3598,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna odleg\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 3,4t\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„58qtq”:{„id”:”58qtq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”17m\r\n”},”0i8a6″:{„id”:”0i8a6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”14 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”2146y”:{„id”:”2146y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”18,6 m\r\n”},”57gmj”:{„id”:”57gmj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10,2 m\r\n”}}},”0jll1″:{„id”:”0jll1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_023-5.jpg”,”imageId”:3599,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rdkcw”:{„id”:”rdkcw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig 13000 kg\r\n”},”w2tmp”:{„id”:”w2tmp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g 23 m\r\n”},”ks9tt”:{„id”:”ks9tt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 18,5 m wynosi 2,4 t\r\n”},”9cmv9″:{„id”:”9cmv9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”t0w35″:{„id”:”t0w35″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_024-5.jpg”,”imageId”:3600,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kpsnr”:{„id”:”kpsnr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig 17,5 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ksfez”:{„id”:”ksfez”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g 26 m\r\n”},”n8ppu”:{„id”:”n8ppu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 14 m wynosi 2,4 t\r\n”},”5qhwk”:{„id”:”5qhwk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”n76k9″:{„id”:”n76k9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_025-5.jpg”,”imageId”:3601,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymaln\u0105 mas\u0119 \u0142adunku, jak\u0105 mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 10 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8qz0m”:{„id”:”8qz0m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4100 kg\r\n”},”7qudk”:{„id”:”7qudk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6900 kg\r\n”},”cqqb3″:{„id”:”cqqb3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3260 kg\r\n”},”ecqgs”:{„id”:”ecqgs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”qvos7″:{„id”:”qvos7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_026-5.jpg”,”imageId”:3602,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymaln\u0105 mas\u0119 \u0142adunku, jak\u0105 mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 20 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„eegh8”:{„id”:”eegh8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5,2 t\r\n”},”vn2ds”:{„id”:”vn2ds”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2,8 t\r\n”},”7e2hm”:{„id”:”7e2hm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2,1 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”4swc0″:{„id”:”4swc0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4,1 t\r\n”}}},”ypfkx”:{„id”:”ypfkx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_027-5.jpg”,”imageId”:3603,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymaln\u0105 wysoko\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 3,32 t\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wyj1j”:{„id”:”wyj1j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”17 m\r\n”},”p3sgt”:{„id”:”p3sgt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”24,5 m\r\n”},”3f4zy”:{„id”:”3f4zy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”15 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ig7mj”:{„id”:”ig7mj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”22 m\r\n”}}},”n6gab”:{„id”:”n6gab”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_028-5.jpg”,”imageId”:3604,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jak\u0105 maksymaln\u0105 odleg\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 3,32 t\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„uoxlx”:{„id”:”uoxlx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7,0 m\r\n”},”optg0″:{„id”:”optg0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10,2 m\r\n”},”94mef”:{„id”:”94mef”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,6 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”8c75q”:{„id”:”8c75q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10,2 m\r\n”}}},”ufs8v”:{„id”:”ufs8v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_029-5.jpg”,”imageId”:3605,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„e7f49”:{„id”:”e7f49″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig 6200 kg\r\n”},”ywj9v”:{„id”:”ywj9v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g 15 m\r\n”},”lmpfa”:{„id”:”lmpfa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 10,5 m wynosi 2,61 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”azwev”:{„id”:”azwev”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”1l6c7″:{„id”:”1l6c7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_030-5.jpg”,”imageId”:3606,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wffx4”:{„id”:”wffx4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 13 m\r\n”},”khu4d”:{„id”:”khu4d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g 15 m\r\n”},”7uo26″:{„id”:”7uo26″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 14 m wynosi 2,4 t\r\n”},”4dexg”:{„id”:”4dexg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 6,8 m wynosi 4,3 t\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”y497u”:{„id”:”y497u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_031-5.jpg”,”imageId”:3607,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymaln\u0105 mas\u0119 \u0142adunku, jak\u0105 mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 4 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ydb94”:{„id”:”ydb94″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4100 kg\r\n”},”hhy2e”:{„id”:”hhy2e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xu1dk”:{„id”:”xu1dk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3260 kg\r\n”},”l10zo”:{„id”:”l10zo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5200 kg\r\n”}}},”4kcqv”:{„id”:”4kcqv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_032-5.jpg”,”imageId”:3608,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymaln\u0105 mas\u0119 \u0142adunku, jak\u0105 mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 13m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„r3n80”:{„id”:”r3n80″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2,1 t\r\n”},”1pzct”:{„id”:”1pzct”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2,8 t\r\n”},”vytzu”:{„id”:”vytzu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2,4 t\r\n”},”lqa45″:{„id”:”lqa45″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”u2wsc”:{„id”:”u2wsc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_033-5.jpg”,”imageId”:3609,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna wysoko\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 890 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„p2itj”:{„id”:”p2itj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”},”2inby”:{„id”:”2inby”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5,5 m\r\n”},”8t0uj”:{„id”:”8t0uj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4,4 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”quooh”:{„id”:”quooh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 m\r\n”}}},”wgfq3″:{„id”:”wgfq3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_034-5.jpg”,”imageId”:3610,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna odleg\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 620 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3gzr0”:{„id”:”3gzr0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5,5 m\r\n”},”6c1oi”:{„id”:”6c1oi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4,5 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xsz9w”:{„id”:”xsz9w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3,5 m\r\n”},”ikwf2″:{„id”:”ikwf2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 m\r\n”}}},”tozxu”:{„id”:”tozxu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_035-5.jpg”,”imageId”:3611,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0ifqe”:{„id”:”0ifqe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig 620 kg\r\n”},”twote”:{„id”:”twote”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g 6,1 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”sdorq”:{„id”:”sdorq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 6,1 m wynosi 4,5 t\r\n”},”n1d02″:{„id”:”n1d02″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”anab1″:{„id”:”anab1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_036-5.jpg”,”imageId”:3612,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b2j0v”:{„id”:”b2j0v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 7 m\r\n”},”s1d77″:{„id”:”s1d77″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g 7 m\r\n”},”m1hr3″:{„id”:”m1hr3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 6,1 m wynosi 450 kg\r\n”},”01u9t”:{„id”:”01u9t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”rgyyb”:{„id”:”rgyyb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_037-5.jpg”,”imageId”:3613,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymalna mas\u0119 \u0142adunku, jaka mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 4 m, przy wysoko\u015bci 5,8 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ykwvo”:{„id”:”ykwvo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”620 kg\r\n”},”zlhbq”:{„id”:”zlhbq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”450 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”0d1c3″:{„id”:”0d1c3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”720 kg\r\n”},”mpt4u”:{„id”:”mpt4u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”wdnvc”:{„id”:”wdnvc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_038-5.jpg”,”imageId”:3614,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymalna mas\u0119 \u0142adunku, jak\u0105 mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 1,8 m, przy wysoko\u015bci 4 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„t630l”:{„id”:”t630l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”0,45 t\r\n”},”nqcrq”:{„id”:”nqcrq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”0,62 t\r\n”},”4q2dp”:{„id”:”4q2dp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”0,89 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”uzp32″:{„id”:”uzp32″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”kth68″:{„id”:”kth68″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_039-5.jpg”,”imageId”:3615,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna odleg\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 3980 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„25zvq”:{„id”:”25zvq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5,3 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”pr6a0″:{„id”:”pr6a0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4,5 m\r\n”},”on6ua”:{„id”:”on6ua”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3,5 m\r\n”},”yoiot”:{„id”:”yoiot”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 m\r\n”}}},”upjz2″:{„id”:”upjz2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_040-5.jpg”,”imageId”:3616,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gr775”:{„id”:”gr775″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig 3,98 t\r\n”},”ffhwg”:{„id”:”ffhwg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g 11,1 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”iw7ls”:{„id”:”iw7ls”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 6 m to 4,5 t\r\n”},”t0hnz”:{„id”:”t0hnz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”7y62a”:{„id”:”7y62a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_041-3.jpg”,”imageId”:3617,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„br4mh”:{„id”:”br4mh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalna wysoko\u015b\u0107 podnoszenia 11,1 m\r\n”},”z9so3″:{„id”:”z9so3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g \u017curawia z \u0142adunkiem 2,82 t to 7,2 m\r\n”},”f9ub8″:{„id”:”f9ub8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 3,4 m wynosi 6390 kg\r\n”},”pdb7g”:{„id”:”pdb7g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz b i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”uawpt”:{„id”:”uawpt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_042-3.jpg”,”imageId”:3618,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymalna mas\u0119 \u0142adunku, jaka mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 7,2 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„maxny”:{„id”:”maxny”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5,20 t\r\n”},”ehcyi”:{„id”:”ehcyi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2,82 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ovqre”:{„id”:”ovqre”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4,32 t\r\n”},”r9d1f”:{„id”:”r9d1f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”5iiiq”:{„id”:”5iiiq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_043-3.jpg”,”imageId”:3619,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna odleg\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 3790 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5fd99”:{„id”:”5fd99″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”},”1erf9″:{„id”:”1erf9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5,5 m\r\n”},”3uauw”:{„id”:”3uauw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4,4 m\r\n”},”13vig”:{„id”:”13vig”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6,25 m\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”w29dq”:{„id”:”w29dq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_044-3.jpg”,”imageId”:3620,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna wysoko\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 3790 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dmph7”:{„id”:”dmph7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”18,5 m\r\n”},”d9whz”:{„id”:”d9whz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”16 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”tc5zc”:{„id”:”tc5zc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 m\r\n”},”n6o3y”:{„id”:”n6o3y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8 m\r\n”}}},”amdjo”:{„id”:”amdjo”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_045-3.jpg”,”imageId”:3621,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8v1lk”:{„id”:”8v1lk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig wynosi 9200kg\r\n”},”oq7nj”:{„id”:”oq7nj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g \u017curawia z wysi\u0119gnikiem o r\u0119cznym wysuwie wynosi 18,65 m\r\n”},”20na8″:{„id”:”20na8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 6 m to 2,81 t\r\n”},”gysvt”:{„id”:”gysvt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”he94m”:{„id”:”he94m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_046-4.jpg”,”imageId”:3622,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2oqef”:{„id”:”2oqef”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca z wysuni\u0119tymi podporami\r\n”},”i0cew”:{„id”:”i0cew”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g 16 m\r\n”},”461c0″:{„id”:”461c0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig 9,2 t\r\n”},”zkktx”:{„id”:”zkktx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”fz1la”:{„id”:”fz1la”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_046-1-3.jpg”,”imageId”:3623,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymalna mas\u0119 \u0142adunku, jaka mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 12,25 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mw4cq”:{„id”:”mw4cq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6,34 t\r\n”},”45u4h”:{„id”:”45u4h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1,76 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”lanfn”:{„id”:”lanfn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3,80 t\r\n”},”mko9m”:{„id”:”mko9m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”ilfyi”:{„id”:”ilfyi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_048-3.jpg”,”imageId”:3624,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymalna mas\u0119 \u0142adunku, jaka mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 17 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kolms”:{„id”:”kolms”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1350 kg\r\n”},”opwey”:{„id”:”opwey”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1050 kg\r\n”},”0668j”:{„id”:”0668j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”880 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6312b”:{„id”:”6312b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”rw0dz”:{„id”:”rw0dz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_049-3.jpg”,”imageId”:3625,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1w499”:{„id”:”1w499″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig \u017curawia 510kg\r\n”},”9g3vu”:{„id”:”9g3vu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig \u017curawia 610 kg\r\n”},”5plsf”:{„id”:”5plsf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig \u017curawia 1000 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ztj3b”:{„id”:”ztj3b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig \u017curawia 440 kg\r\n”}}},”abr5p”:{„id”:”abr5p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_050-3.jpg”,”imageId”:3626,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna odleg\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 1300 kg \u017curawiem oznaczonym symbolem 700T\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„h3kbl”:{„id”:”h3kbl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”},”dksr4″:{„id”:”dksr4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 m\r\n”},”uxiwg”:{„id”:”uxiwg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4,4 m\r\n”},”ijlrc”:{„id”:”ijlrc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5 m\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”5zx9p”:{„id”:”5zx9p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_051-3.jpg”,”imageId”:3627,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna odleg\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 1350 kg \u017curawiem oznaczonym symbolem 600T\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„eu926”:{„id”:”eu926″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2 m\r\n”},”fok8g”:{„id”:”fok8g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”jrtbt”:{„id”:”jrtbt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5 m\r\n”},”840jx”:{„id”:”840jx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”}}},”2kl41″:{„id”:”2kl41″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_052-3.jpg”,”imageId”:3628,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bcyun”:{„id”:”bcyun”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig \u017curawia 700t\r\n”},”og0h0″:{„id”:”og0h0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g \u017curawia z wysi\u0119gnikiem o r\u0119cznym wysuwie 14,35 m\r\n”},”9q5cu”:{„id”:”9q5cu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig \u017curawia 700T na wysi\u0119gu 6 m wynosi 1,03 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”isnxj”:{„id”:”isnxj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”a43ga”:{„id”:”a43ga”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_054-4.jpg”,”imageId”:3629,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hli1a”:{„id”:”hli1a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”diagram dotyczy dw\u00f3ch rodzaj\u00f3w \u017curawi\r\n”},”z6ib5″:{„id”:”z6ib5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g wynosi 10 m\r\n”},”62hcj”:{„id”:”62hcj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig \u017curawia \u017curawia 700T to 2,02 t\r\n”},”6un2d”:{„id”:”6un2d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”cpra9″:{„id”:”cpra9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_054-1-3.jpg”,”imageId”:3630,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymalna mas\u0119 \u0142adunku, jaka mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 10 m, \u017curawiem oznaczonym symbolem 600T\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ghg07”:{„id”:”ghg07″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”630 kg\r\n”},”wt9zu”:{„id”:”wt9zu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”450 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”9zntz”:{„id”:”9zntz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”550 kg\r\n”},”s8xyf”:{„id”:”s8xyf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”8rro4″:{„id”:”8rro4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_055-3.jpg”,”imageId”:3631,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymalna mas\u0119 \u0142adunku, jaka mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 8 m \u017curawiem oznaczonym symbolem 600T\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„t9zai”:{„id”:”t9zai”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”700 kg\r\n”},”nxchd”:{„id”:”nxchd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”800 kg\r\n”},”flmy7″:{„id”:”flmy7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1030 kg\r\n”},”1hmjh”:{„id”:”1hmjh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”2xa46″:{„id”:”2xa46″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_056-3.jpg”,”imageId”:3632,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna odleg\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 1290 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„o1p75”:{„id”:”o1p75″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”},”rn8n0″:{„id”:”rn8n0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5,5 m\r\n”},”tk5eh”:{„id”:”tk5eh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10,3 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”15sjm”:{„id”:”15sjm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6,25 m\r\n”}}},”ovcni”:{„id”:”ovcni”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_057-3.jpg”,”imageId”:3633,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna wysoko\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 1290 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„k2ct8”:{„id”:”k2ct8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”14,5 m\r\n”},”ufbmk”:{„id”:”ufbmk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”20,7 m\r\n”},”81iuf”:{„id”:”81iuf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 m\r\n”},”gm680″:{„id”:”gm680″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”17,9 m\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”tft6h”:{„id”:”tft6h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_058-3.jpg”,”imageId”:3634,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„02ajd”:{„id”:”02ajd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig 2000 kg\r\n”},”4flfo”:{„id”:”4flfo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g \u017curawia realizowany mechanicznie wynosi 14,35 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xnskq”:{„id”:”xnskq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 6 mwynosi 3,81 t\r\n”},”bxo12″:{„id”:”bxo12″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”vtux7″:{„id”:”vtux7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_059-3.jpg”,”imageId”:3635,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„z9rk5”:{„id”:”z9rk5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca na maksymalnym wysuwie podp\u00f3r\r\n”},”w0zyv”:{„id”:”w0zyv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g 22 m\r\n”},”ivt10″:{„id”:”ivt10″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig 8065 kg\r\n”},”tvmc7″:{„id”:”tvmc7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”xonpt”:{„id”:”xonpt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_060-3.jpg”,”imageId”:3636,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymalna mas\u0119 \u0142adunku, jaka mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 12,35 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6axo2”:{„id”:”6axo2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”0,995 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ltg21″:{„id”:”ltg21″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2,23 t\r\n”},”stwsc”:{„id”:”stwsc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1,240 t\r\n”},”e1of8″:{„id”:”e1of8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”160w9″:{„id”:”160w9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_061-3.jpg”,”imageId”:3637,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymalna mas\u0119 \u0142adunku, jaka mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 6,35 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„648ea”:{„id”:”648ea”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1350 kg\r\n”},”ffafg”:{„id”:”ffafg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1050 kg\r\n”},”gfswf”:{„id”:”gfswf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2350 kg\r\n”},”hvnfa”:{„id”:”hvnfa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”6vorh”:{„id”:”6vorh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_062-3.jpg”,”imageId”:3638,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna odleg\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 6470 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9gbkq”:{„id”:”9gbkq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7 m\r\n”},”9rvz9″:{„id”:”9rvz9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9,65 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”w30jq”:{„id”:”w30jq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10,3 m\r\n”},”raesk”:{„id”:”raesk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6,25 m\r\n”}}},”2ceba”:{„id”:”2ceba”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_063-3.jpg”,”imageId”:3639,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram okre\u015bl na jaka maksymalna wysoko\u015b\u0107 mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 \u0142adunek o masie 6470 kg\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0h5ik”:{„id”:”0h5ik”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”14,5 m\r\n”},”9ihfx”:{„id”:”9ihfx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”20,0 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”rdv9t”:{„id”:”rdv9t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”16 m\r\n”},”ni2km”:{„id”:”ni2km”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”17,5 m\r\n”}}},”7edpa”:{„id”:”7edpa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_064-3.jpg”,”imageId”:3640,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v2p9a”:{„id”:”v2p9a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig 21500 kg\r\n”},”77a3m”:{„id”:”77a3m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g \u017curawia z wysi\u0119gnikiem o mechanicznym wysuwie 23,55 m\r\n”},”yp1a8″:{„id”:”yp1a8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig na wysi\u0119gu 11,75 m to 5,22 t\r\n”},”cngpj”:{„id”:”cngpj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”z1j5l”:{„id”:”z1j5l”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_065-3.jpg”,”imageId”:3641,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c poprawne parametry pracy \u017curawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„p16ni”:{„id”:”p16ni”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praca na minimalnym wysuwie podp\u00f3r\r\n”},”bvcdz”:{„id”:”bvcdz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny wysi\u0119g wysi\u0119gnika z mechanicznym wysuwem 16,15 m\r\n”,”isCorrect”:”1″},”qd82n”:{„id”:”qd82n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny ud\u017awig 25,1 t\r\n”},”l5mxn”:{„id”:”l5mxn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”4g6gv”:{„id”:”4g6gv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_066-3.jpg”,”imageId”:3642,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymalna mas\u0119 \u0142adunku, jaka mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 13,9 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v26ia”:{„id”:”v26ia”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5,520 t\r\n”},”n9p06″:{„id”:”n9p06″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3,655 t\r\n”},”b7k8k”:{„id”:”b7k8k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4,350 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”cnzj2″:{„id”:”cnzj2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”xr57q”:{„id”:”xr57q”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_067-3.jpg”,”imageId”:3643,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony diagram wska\u017c maksymalna mas\u0119 \u0142adunku, jaka mo\u017cna poda\u0107 na odleg\u0142o\u015b\u0107 6,95 m\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„w1ysl”:{„id”:”w1ysl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8255 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”7q8mz”:{„id”:”7q8mz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10050 kg\r\n”},”3pmhz”:{„id”:”3pmhz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10940 kg\r\n”},”hh0h2″:{„id”:”hh0h2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”mohri”:{„id”:”mohri”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_068-3.jpg”,”imageId”:3644,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Poni\u017cszy rysunek przedstawia cech\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qvtvw”:{„id”:”qvtvw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia \u0142a\u0144cuchowego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”qfrft”:{„id”:”qfrft”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia linowego\r\n”},”s0b8v”:{„id”:”s0b8v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia pasowego\r\n”},”rbfwm”:{„id”:”rbfwm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”trawersy specjalistycznej\r\n”}}},”0wxsq”:{„id”:”0wxsq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_069-3.jpg”,”imageId”:3645,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Poni\u017cszy rysunek przedstawia cech\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„4drn2”:{„id”:”4drn2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia \u0142a\u0144cuchowego\r\n”},”j5hln”:{„id”:”j5hln”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia linowego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”lly24″:{„id”:”lly24″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia pasowego\r\n”},”hfbhi”:{„id”:”hfbhi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”trawersy specjalistycznej\r\n”}}},”o9jv2″:{„id”:”o9jv2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_070-3.jpg”,”imageId”:3646,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Poni\u017cszy rysunek przedstawia cech\u0119\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wo2ed”:{„id”:”wo2ed”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia \u0142a\u0144cuchowego\r\n”},”fv57x”:{„id”:”fv57x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia linowego\r\n”},”t7oz0″:{„id”:”t7oz0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia pasowego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”1yise”:{„id”:”1yise”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”trawersy specjalistycznej\r\n”}}},”ghqhv”:{„id”:”ghqhv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Trawersa s\u0142u\u017cy do\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0j30w”:{„id”:”0j30w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenia \u0142adunk\u00f3w specjalnych np. arkuszy blachy\r\n”},”g9nft”:{„id”:”g9nft”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenia d\u0142ugich \u0142adunk\u00f3w, przy kt\u00f3rych u\u017cycie zwyk\u0142ych zawiesi jest niemo\u017cliwe lub utrudnione\r\n”,”isCorrect”:”1″},”2hq6s”:{„id”:”2hq6s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenia \u0142adunk\u00f3w przekraczaj\u0105cych ud\u017awig nominalny urz\u0105dzenia\r\n”},”81yr3″:{„id”:”81yr3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”oty3d”:{„id”:”oty3d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_071-1-3.jpg”,”imageId”:3647,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Minimalny ud\u017awig urz\u0105dzenia d\u017awignicowego podnosz\u0105cego \u0142adunek o masie 24 t przy u\u017cyciu przedstawionej trawersy wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„a720m”:{„id”:”a720m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”20,0 t\r\n”},”98zhr”:{„id”:”98zhr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”25,2 t\r\n”},”3bu7k”:{„id”:”3bu7k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”30,0 t\r\n”},”bs4w7″:{„id”:”bs4w7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”ll0qx”:{„id”:”ll0qx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Skr\u00f3t DOR oznacza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ws61z”:{„id”:”ws61z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalne obci\u0105\u017cenie robocze\r\n”,”isCorrect”:”1″},”23j20″:{„id”:”23j20″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalne obci\u0105\u017cenie robocze ci\u0119gna przy kacie wierzcho\u0142kowym \u03b1 120\u00b0\r\n”},”yrn6k”:{„id”:”yrn6k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolona obs\u0142uga r\u0119czna\r\n”},”d2fe5″:{„id”:”d2fe5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokumentacja techniczno-ruchowa\r\n”}}},”vzkyp”:{„id”:”vzkyp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0141adunek na haku dwuro\u017cnym nale\u017cy zawiesi\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5vyf6”:{„id”:”5vyf6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tak, aby oba rogi by\u0142y jednakowo obci\u0105\u017cone\r\n”,”isCorrect”:”1″},”w94my”:{„id”:”w94my”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tak, aby r\u00f3\u017cnica w obci\u0105\u017ceniu poszczeg\u00f3lnych rog\u00f3w haka nie by\u0142a wi\u0119ksza ni\u017c 30 %\r\n”},”3qxk4″:{„id”:”3qxk4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wy\u0142\u0105cznie przy u\u017cyciu specjalnego zawiesia do haka dwuro\u017cnego\r\n”},”bi314″:{„id”:”bi314″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko przy u\u017cyciu zawiesi \u0142a\u0144cuchowych\r\n”}}},”wvvjj”:{„id”:”wvvjj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na redukcje DOR zawiesia wieloci\u0119gnowego wp\u0142ywa\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7wysq”:{„id”:”7wysq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ilo\u015b\u0107 wykorzystanych ci\u0119gien\r\n”},”iu748″:{„id”:”iu748″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia\r\n”},”mr9vk”:{„id”:”mr9vk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”k\u0105t rozwarcia ci\u0119gien\r\n”},”2cb9q”:{„id”:”2cb9q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”5khfh”:{„id”:”5khfh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_072-1-3.jpg”,”imageId”:3648,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c warto\u015b\u0107 A dla zawiesia linowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2gr34”:{„id”:”2gr34″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6,0 t\r\n”},”j3acm”:{„id”:”j3acm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5,0 t\r\n”},”eqmd7″:{„id”:”eqmd7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7,0 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6883d”:{„id”:”6883d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3,5 t\r\n”}}},”biafc”:{„id”:”biafc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_073-1-3.jpg”,”imageId”:3649,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c warto\u015b\u0107 A dla zawiesia linowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„96x1q”:{„id”:”96x1q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2,0 t\r\n”},”x467m”:{„id”:”x467m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5,0 t\r\n”},”ekp1j”:{„id”:”ekp1j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7,0 t\r\n”},”5rxu0″:{„id”:”5rxu0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10,0 t\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”bejaw”:{„id”:”bejaw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_074-1-3.jpg”,”imageId”:3650,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na rysunku pokazana jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5b7wf”:{„id”:”5b7wf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tabliczka znamionowa zawiesia \u0142a\u0144cuchowego dwuci\u0119gnowego\r\n”},”q69qw”:{„id”:”q69qw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tabliczka znamionowa zawiesia \u0142a\u0144cuchowego, o ud\u017awigu maksymalnym 2 500 kg\r\n”},”fov8t”:{„id”:”fov8t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tabliczka znamionowa zawiesia \u0142a\u0144cuchowego, o ud\u017awigu maksymalnym 3 550 kg\r\n”},”rmbqc”:{„id”:”rmbqc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”993il”:{„id”:”993il”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_075-1-3.jpg”,”imageId”:3651,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c warto\u015b\u0107 A (k\u0105t \u03b1) dla zawiesia dwuciegnowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jygni”:{„id”:”jygni”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”100\u00b0\r\n”},”pa2zw”:{„id”:”pa2zw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”90\u00b0\r\n”,”isCorrect”:”1″},”qln0f”:{„id”:”qln0f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”70\u00b0\r\n”},”sho0a”:{„id”:”sho0a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”50\u00b0\r\n”}}},”cpxjp”:{„id”:”cpxjp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_076-1-3.jpg”,”imageId”:3652,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c warto\u015b\u0107 A (k\u0105t \u03b1) dla zawiesia dwuci\u0119gnowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„18ela”:{„id”:”18ela”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”120\u00b0\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ib5sb”:{„id”:”ib5sb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”90\u00b0\r\n”},”7kzbo”:{„id”:”7kzbo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”70\u00b0\r\n”},”xlmho”:{„id”:”xlmho”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”50\u00b0\r\n”}}},”qp39m”:{„id”:”qp39m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_077-3.jpg”,”imageId”:3653,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c warto\u015b\u0107 A (DOR w oparciu o k\u0105t \u03b1 ) dla zawiesia dwuci\u0119gnowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„w6s4m”:{„id”:”w6s4m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”70%\r\n”,”isCorrect”:”1″},”0iqoh”:{„id”:”0iqoh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”90%\r\n”},”ec0rp”:{„id”:”ec0rp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”110%\r\n”},”eraq3″:{„id”:”eraq3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”50%\r\n”}}},”aew7q”:{„id”:”aew7q”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_078-3.jpg”,”imageId”:3654,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c warto\u015b\u0107 A (DOR w oparciu o k\u0105t \u03b1 ) dla zawiesia dwuci\u0119gnowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gdf78”:{„id”:”gdf78″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”70%\r\n”},”jg77u”:{„id”:”jg77u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”90%\r\n”},”amrcv”:{„id”:”amrcv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”110%\r\n”},”enr5f”:{„id”:”enr5f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”50%\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”hku39″:{„id”:”hku39″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_079-3.jpg”,”imageId”:3655,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c warto\u015b\u0107 A (DOR w oparciu o spos\u00f3b zawieszenia ) dla zawiesia pasowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„26f8w”:{„id”:”26f8w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1″},”qn2vv”:{„id”:”qn2vv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1,4\r\n”},”sgjx6″:{„id”:”sgjx6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”0,8\r\n”},”s3iuq”:{„id”:”s3iuq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”le81p”:{„id”:”le81p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_080-3.jpg”,”imageId”:3656,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c warto\u015b\u0107 A (DOR w oparciu o spos\u00f3b zawieszenia ) dla zawiesia pasowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vl9l0”:{„id”:”vl9l0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1\r\n”},”eg4fo”:{„id”:”eg4fo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1,4\r\n”},”1yaqh”:{„id”:”1yaqh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”0,8\r\n”,”isCorrect”:”1″},”otv9e”:{„id”:”otv9e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2\r\n”}}},”gcbgi”:{„id”:”gcbgi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_081-3.jpg”,”imageId”:3657,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c warto\u015b\u0107 A (DOR w oparciu o spos\u00f3b zawieszenia ) dla zawiesia pasowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5qzld”:{„id”:”5qzld”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1″,”isCorrect”:”1″},”6fbaq”:{„id”:”6fbaq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1,4\r\n”},”jbz0e”:{„id”:”jbz0e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”0,8\r\n”},”4leva”:{„id”:”4leva”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2\r\n”}}},”tls4a”:{„id”:”tls4a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_082-3.jpg”,”imageId”:3658,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wska\u017c, kt\u00f3ry ze sposob\u00f3w podwieszenia \u0142adunku jest prawid\u0142owy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ql0hi”:{„id”:”ql0hi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys A\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ktpmx”:{„id”:”ktpmx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys B\r\n”},”mcfre”:{„id”:”mcfre”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Obydwa sposoby s\u0105 poprawne\r\n”},”eccet”:{„id”:”eccet”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Obydwa sposoby s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”ipj8x”:{„id”:”ipj8x”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_083-3.jpg”,”imageId”:3659,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wska\u017c, kt\u00f3ry ze sposob\u00f3w podwieszenia \u0142adunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawid\u0142owy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0fdj2”:{„id”:”0fdj2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys A\r\n”,”isCorrect”:”1″},”aflu6″:{„id”:”aflu6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys B\r\n”},”cp500″:{„id”:”cp500″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Obydwa sposoby s\u0105 poprawne\r\n”},”tc0wg”:{„id”:”tc0wg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Obydwa sposoby s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”oqha9″:{„id”:”oqha9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_084-3.jpg”,”imageId”:3660,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Poni\u017cszy rysunek przedstawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jmd80”:{„id”:”jmd80″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osprz\u0119t wymienny montowany do g\u0142owic urz\u0105dze\u0144 d\u017awignicowych\r\n”},”l7icn”:{„id”:”l7icn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”element uk\u0142adu podnoszenia w\u00f3zk\u00f3w jezdniowych podno\u015bnikowych\r\n”},”9fj6a”:{„id”:”9fj6a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesie specjalistyczne do transportu \u0142adunk\u00f3w umieszczonych na paletach transportowych\r\n”,”isCorrect”:”1″},”o3cs2″:{„id”:”o3cs2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”n356v”:{„id”:”n356v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_085-3.jpg”,”imageId”:3661,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Poni\u017cszy rysunek przedstawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„x7nsq”:{„id”:”x7nsq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych\r\n”,”isCorrect”:”1″},”sq3cb”:{„id”:”sq3cb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”chwytak kleszczowy do prze\u0142adunku z\u0142omu\r\n”},”f6zv7″:{„id”:”f6zv7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesie specjalistyczne do transportu \u0142adunk\u00f3w umieszczonych na paletach transportowych\r\n”},”9n388″:{„id”:”9n388″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”element kleszczy szynowych\r\n”}}},”2hydr”:{„id”:”2hydr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_086-3.jpg”,”imageId”:3662,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne s\u0142u\u017cy do\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xsdio”:{„id”:”xsdio”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenia arkuszy blach stalowych\r\n”,”isCorrect”:”1″},”kgz73″:{„id”:”kgz73″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenia pr\u0119t\u00f3w stalowych\r\n”},”pw6x0″:{„id”:”pw6x0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenia element\u00f3w betonowych\r\n”},”ai9aw”:{„id”:”ai9aw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenia element\u00f3w z tworzywa sztucznego\r\n”}}},”qzink”:{„id”:”qzink”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_087-3.jpg”,”imageId”:3663,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne s\u0142u\u017cy do\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cvezr”:{„id”:”cvezr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenia element\u00f3w betonowych\r\n”},”9kwih”:{„id”:”9kwih”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenia element\u00f3w z tworzywa sztucznego\r\n”},”n03ge”:{„id”:”n03ge”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenia arkuszy blach stalowych\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xn4uk”:{„id”:”xn4uk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnoszenia pr\u0119t\u00f3wstalowych\r\n”}}},”ffcgp”:{„id”:”ffcgp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Za prawid\u0142owy dob\u00f3r zawiesia odpowiada\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„z8ptd”:{„id”:”z8ptd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”hakowy\r\n”},”5wbia”:{„id”:”5wbia”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obs\u0142uguj\u0105cy (dotyczy sytuacji, gdy obs\u0142uguj\u0105cy jest odpowiedzialny za podhaczenie \u0142adunku)\r\n”},”0z38c”:{„id”:”0z38c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u0142adowe s\u0142u\u017cby BHP\r\n”},”fhqvb”:{„id”:”fhqvb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”cptee”:{„id”:”cptee”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zawiesia podlegaj\u0105 przegl\u0105dom okresowym w terminach\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„osbq9”:{„id”:”osbq9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”co 30 dni\r\n”},”jc9j0″:{„id”:”jc9j0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”co 2 miesi\u0105ce\r\n”},”e6xsb”:{„id”:”e6xsb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie podlegaj\u0105 przegl\u0105dom okresowym\r\n”},”prkop”:{„id”:”prkop”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”3hd4u”:{„id”:”3hd4u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wyb\u00f3r rodzaju zastosowanego zawiesia zale\u017cy od\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„566zv”:{„id”:”566zv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rodzaju przenoszonego materia\u0142u\r\n”},”jc6uk”:{„id”:”jc6uk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dost\u0119pno\u015bci zawiesia i odleg\u0142o\u015bci pomi\u0119dzy miejscem pracy, a miejscem jego sk\u0142adowania\r\n”},”wtz39″:{„id”:”wtz39″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warunk\u00f3w \u015brodowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotno\u015bci powietrza\r\n”},”4bhy2″:{„id”:”4bhy2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”iv8is”:{„id”:”iv8is”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Przed rozpocz\u0119ciem pracy obs\u0142uguj\u0105cy ma obowi\u0105zek\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1giz1”:{„id”:”1giz1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w oparciu o mas\u0119 podnoszonych \u0142adunk\u00f3w dobra\u0107 zawiesie z odpowiednim DOR\r\n”},”35oxp”:{„id”:”35oxp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w oparciu o rodzaj podnoszonych \u0142adunk\u00f3w dobra\u0107 zawiesie o w\u0142a\u015bciwej budowie\r\n”},”xo98u”:{„id”:”xo98u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokona\u0107 oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zu\u017cycia\r\n”},”n8f6k”:{„id”:”n8f6k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”puwa6″:{„id”:”puwa6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zawiesie to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1wymw”:{„id”:”1wymw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”element umo\u017cliwiaj\u0105cy transportowanie \u0142adunku\r\n”},”t742o”:{„id”:”t742o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”element umieszczony pomi\u0119dzy d\u017awignic\u0105 a \u0142adunkiem\r\n”},”oowbb”:{„id”:”oowbb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”element, kt\u00f3rego mas\u0119 nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 przy podnoszeniu \u0142adunku\r\n”},”atm22″:{„id”:”atm22″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”xf8d6″:{„id”:”xf8d6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zawiesia mo\u017cemy podzieli\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„l7x0x”:{„id”:”l7x0x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ze wzgl\u0119du na materia\u0142, z kt\u00f3rego zosta\u0142y wykonane\r\n”},”vmx1u”:{„id”:”vmx1u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ze wzgl\u0119du na ilo\u015b\u0107 ci\u0119gien no\u015bnych\r\n”},”hbrzt”:{„id”:”hbrzt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ze wzgl\u0119du na rodzaj ci\u0119gien\r\n”},”fzsz1″:{„id”:”fzsz1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”fh65r”:{„id”:”fh65r”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”DOR zawiesia pasowego mo\u017cna okre\u015bli\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fwpxo”:{„id”:”fwpxo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”testuj\u0105c wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 ci\u0119\u017carem pr\u00f3bnym\r\n”},”zhezz”:{„id”:”zhezz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mierz\u0105c grubo\u015b\u0107 pasa\r\n”},”eu52a”:{„id”:”eu52a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdzaj\u0105c informacje na identyfikatorze\/etykiecie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”renip”:{„id”:”renip”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”ed62d”:{„id”:”ed62d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„tybnb”:{„id”:”tybnb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zabroniona\r\n”,”isCorrect”:”1″},”yojm8″:{„id”:”yojm8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczeg\u00f3lnej ostro\u017cno\u015bci\r\n”},”xl3ix”:{„id”:”xl3ix”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalna pod warunkiem okre\u015blenia ud\u017awigu zawiesi na podstawie nr haka\r\n”},”ls6ef”:{„id”:”ls6ef”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalna za zgoda konserwatora\r\n”}}},”zear9″:{„id”:”zear9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Zawiesia \u0142a\u0144cuchowe\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„yo6x7”:{„id”:”yo6x7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mog\u0105 by\u0107 zako\u0144czone wy\u0142\u0105cznie hakiem\r\n”},”h3hzd”:{„id”:”h3hzd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mog\u0105 mie\u0107 inne zako\u0144czenia ni\u017c hak, np. szekle\r\n”,”isCorrect”:”1″},”li90c”:{„id”:”li90c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mog\u0105 by\u0107 stosowane w ka\u017cdej temperaturze otoczenia\r\n”},”he239″:{„id”:”he239″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie wymagaj\u0105 konserwacji\r\n”}}},”xdjpv”:{„id”:”xdjpv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Maksymalny dopuszczalny k\u0105t wierzcho\u0142kowy \u03b1 stosowany w zawiesiu mo\u017ce wynie\u015b\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„umgue”:{„id”:”umgue”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”120\u00b0\r\n”,”isCorrect”:”1″},”5zq1c”:{„id”:”5zq1c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”100\u00b0\r\n”},”gats4″:{„id”:”gats4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie ma ogranicze\u0144, poniewa\u017c wystarczy zmniejsza\u0107 dopuszczalne obci\u0105\u017cenie robocze zawiesia\r\n”},”65mqn”:{„id”:”65mqn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”90\u00b0\r\n”}}},”2ca0k”:{„id”:”2ca0k”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Maksymalny k\u0105t \u03b2 w zawiesiu mo\u017ce wynie\u015b\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„lyiv4”:{„id”:”lyiv4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”120\u00b0\r\n”},”ulpi0″:{„id”:”ulpi0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”60\u00b0\r\n”,”isCorrect”:”1″},”s4hx0″:{„id”:”s4hx0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uwzgl\u0119dnia si\u0119 wy\u0142\u0105cznie kat \u03b1\r\n”},”pq6av”:{„id”:”pq6av”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie ma ogranicze\u0144, poniewa\u017c wystarczy zmniejsza\u0107 dopuszczalne obci\u0105\u017cenie robocze zawiesia\r\n”}}},”tk8hc”:{„id”:”tk8hc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_088-1-3.jpg”,”imageId”:3664,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wska\u017c, kt\u00f3ry ze sposob\u00f3w podwieszenia \u0142adunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawid\u0142owy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„yz279”:{„id”:”yz279″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys A\r\n”},”m6hms”:{„id”:”m6hms”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys B\r\n”},”18osi”:{„id”:”18osi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys C\r\n”,”isCorrect”:”1″},”qk9eb”:{„id”:”qk9eb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys D\r\n”}}},”cotyi”:{„id”:”cotyi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_089-1-3.jpg”,”imageId”:3665,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wska\u017c, kt\u00f3ry ze sposob\u00f3w zamocowania haka jest prawid\u0142owy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„axmv0”:{„id”:”axmv0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys A\r\n”,”isCorrect”:”1″},”76kn4″:{„id”:”76kn4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys B\r\n”},”tz94g”:{„id”:”tz94g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys C\r\n”},”dd7j2″:{„id”:”dd7j2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys D\r\n”}}},”glk31″:{„id”:”glk31″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_090-1-3.jpg”,”imageId”:3666,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wska\u017c, kt\u00f3ry ze sposob\u00f3w zamocowania haka jest nieprawid\u0142owy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9asur”:{„id”:”9asur”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys A, B, C\r\n”,”isCorrect”:”1″},”qn9td”:{„id”:”qn9td”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys A, B, D\r\n”},”1kior”:{„id”:”1kior”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys A, C, D\r\n”},”nfgyl”:{„id”:”nfgyl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rys A, B, C, D\r\n”}}},”aeag4″:{„id”:”aeag4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_091-1-3.jpg”,”imageId”:3667,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c warto\u015b\u0107 A dla zawiesia dwuci\u0119gnowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„07eun”:{„id”:”07eun”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”120%\r\n”},”qk5j0″:{„id”:”qk5j0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”90%\r\n”},”4ubme”:{„id”:”4ubme”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”70%\r\n”,”isCorrect”:”1″},”wf5j5″:{„id”:”wf5j5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10%\r\n”}}},”xxezf”:{„id”:”xxezf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_092-1-3.jpg”,”imageId”:3668,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c warto\u015b\u0107 A dla zawiesia dwuci\u0119gnowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„aigal”:{„id”:”aigal”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”120%\r\n”},”4acgv”:{„id”:”4acgv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”90%\r\n”},”hlfrr”:{„id”:”hlfrr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”70%\r\n”},”5hwl3″:{„id”:”5hwl3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”50%\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”sjp1i”:{„id”:”sjp1i”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej dopuszczalne kryteria zu\u017cycia hak\u00f3w przy zawiesiach to\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„dqame”:{„id”:”dqame”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%\r\n”,”isCorrect”:”1″},”wx0em”:{„id”:”wx0em”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%\r\n”},”n05c7″:{„id”:”n05c7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%\r\n”},”1sbfb”:{„id”:”1sbfb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wymiary haka nie zmieniaj\u0105 si\u0119 w trakcie eksploatacji\r\n”}}},”9dfjk”:{„id”:”9dfjk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”O ile wytw\u00f3rca nie okre\u015bli inaczej dopuszczalna ilo\u015b\u0107 p\u0119kni\u0119\u0107 drut\u00f3w w zawiesiu linowym wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„81zrz”:{„id”:”81zrz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1% drut\u00f3w w splotce na d\u0142ugo\u015bci 6 \u015brednic i 10% na d\u0142ugo\u015bci 30 \u015brednic\r\n”},”ayixz”:{„id”:”ayixz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5 drut\u00f3w w splotce na d\u0142ugo\u015bci 6 \u015brednic i 10 na d\u0142ugo\u015bci 30 \u015brednic\r\n”},”mmxng”:{„id”:”mmxng”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 % splotek\r\n”},”cudwn”:{„id”:”cudwn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”6bz6h”:{„id”:”6bz6h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re z poni\u017cszych uszkodze\u0144 dyskwalifikuj\u0105 zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„f14ey”:{„id”:”f14ey”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”p\u0119kniecie splotki w linie\r\n”},”f2och”:{„id”:”f2och”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”miejscowe zmniejszenie \u015brednicy na skutek przerwania rdzenia liny\r\n”},”mhddx”:{„id”:”mhddx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”deformacja w kszta\u0142cie koszyka\r\n”},”t3ljc”:{„id”:”t3ljc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”43qid”:{„id”:”43qid”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Wraz ze wzrostem k\u0105ta wierzcho\u0142kowego \u03b1\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„k71vk”:{„id”:”k71vk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalne obci\u0105\u017cenie robocze ro\u015bnie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”a3h8l”:{„id”:”a3h8l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalne obci\u0105\u017cenie robocze maleje\r\n\r\n”},”kotgj”:{„id”:”kotgj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalne obci\u0105\u017cenie robocze pozostaje bez zmian, poniewa\u017c kat wp\u0142ywa tylko na ud\u017awig d\u017awignicy\r\n”},”j6gau”:{„id”:”j6gau”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kat wierzcho\u0142kowy ma tylko znaczenie przy warto\u015bci \u03b1=120 stopni\r\n”}}},”h66o1″:{„id”:”h66o1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Katy \u03b1 i \u03b2 w odniesieniu do zawiesi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„h2vts”:{„id”:”h2vts”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 sobie zawsze r\u00f3wne\r\n”},”agr56″:{„id”:”agr56″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kat a stanowi po\u0142ow\u0119 kata \u03b2\r\n”},”5pccd”:{„id”:”5pccd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kat \u03b2 stanowi po\u0142ow\u0119 kata \u03b1\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ipqyq”:{„id”:”ipqyq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”0smuq”:{„id”:”0smuq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Podnosz\u0105c elementy posiadaj\u0105ce ostre kraw\u0119dzie za pomoc\u0105 zawiesia pasowego nale\u017cy\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„nq6it”:{„id”:”nq6it”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stosowa\u0107 specjalne przek\u0142adki zabezpieczaj\u0105ce zawiezie przez ostrymi kraw\u0119dziami\r\n”,”isCorrect”:”1″},”cjmk0″:{„id”:”cjmk0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie wolno stosowa\u0107 zawiesi pasowych\r\n”},”a9hrx”:{„id”:”a9hrx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nale\u017cy podw\u00f3jnie opasa\u0107 \u0142adunek, aby nie dosz\u0142o do przetarcia pasa\r\n”},”jc0mc”:{„id”:”jc0mc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stosowa\u0107 tylko zawiesia pasowe poliestrowe\r\n”}}},”ulcl8″:{„id”:”ulcl8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Warto\u015b\u0107 DOR zawiesia wielociegnowego jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8m7ay”:{„id”:”8m7ay”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015bci\u0105 zale\u017cn\u0105 od ud\u017awigu d\u017awignicy\r\n”},”w00qb”:{„id”:”w00qb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015bci\u0105 zmienna i zale\u017cy od kata pomi\u0119dzy ci\u0119gnami zawiesia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”a8nuy”:{„id”:”a8nuy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zale\u017cna od masy transportowanego \u0142adunku\r\n”},”fpmal”:{„id”:”fpmal”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015bci\u0105 sta\u0142a\r\n”}}},”1ziio”:{„id”:”1ziio”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”U\u017cywanie zawiesi w temperaturze powy\u017cej 100\u02daC jest\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„l1z0s”:{„id”:”l1z0s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalne ale w kr\u00f3tkim czasie\r\n”},”c99zw”:{„id”:”c99zw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ha4am”:{„id”:”ha4am”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabronione”},”qb1hi”:{„id”:”qb1hi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi \u0142a\u0144cuchowych\r\n”}}},”4aeb8″:{„id”:”4aeb8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_093-1-3.jpg”,”imageId”:3669,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Poni\u017cszy rysunek przedstawia\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jzt74”:{„id”:”jzt74″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”cech\u0119 zawiesia \u0142a\u0144cuchowego czteroci\u0119gnowego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”hky8f”:{„id”:”hky8f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”cech\u0119 zawiesia linowego o d\u0142ugo\u015bci ci\u0119gien 10 m\r\n”},”y6je5″:{„id”:”y6je5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”cech\u0119 zawiesia specjalnego\r\n”},”4n49u”:{„id”:”4n49u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”t7qm7″:{„id”:”t7qm7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_094-1-3.jpg”,”imageId”:3670,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0orks”:{„id”:”0orks”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,4 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”l4alw”:{„id”:”l4alw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6,0 t\r\n”},”7yunr”:{„id”:”7yunr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10,0 t\r\n”},”7173q”:{„id”:”7173q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,0 t\r\n”}}},”euk3j”:{„id”:”euk3j”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_095-1-3.jpg”,”imageId”:3671,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy k\u0105cie wierzcho\u0142kowym \u03b2 60\u02da wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„osrac”:{„id”:”osrac”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10,0 t\r\n”},”lbebf”:{„id”:”lbebf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,4 t\r\n”},”ib89l”:{„id”:”ib89l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6,0 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”bstts”:{„id”:”bstts”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4,0 t\r\n”}}},”i7vrf”:{„id”:”i7vrf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_096-1-3.jpg”,”imageId”:3672,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy k\u0105cie wierzcho\u0142kowym \u03b2 45\u02da wynosi\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„glb5l”:{„id”:”glb5l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,4 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”k6izt”:{„id”:”k6izt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,0 t\r\n”},”rmxwh”:{„id”:”rmxwh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6,0 t\r\n”},”nt2pp”:{„id”:”nt2pp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4,0 t\r\n”}}},”0q8m1″:{„id”:”0q8m1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_097-1-3.jpg”,”imageId”:3673,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek wska\u017c poprawny spos\u00f3b zamocowania haka\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fcjzr”:{„id”:”fcjzr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A\r\n”},”bnvy0″:{„id”:”bnvy0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B”},”i2cr8″:{„id”:”i2cr8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”,”isCorrect”:”1″},”q99sv”:{„id”:”q99sv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D\r\n”}}},”1wfjd”:{„id”:”1wfjd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_098-3.jpg”,”imageId”:3674,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Maksymalna masa podnoszonego \u0142adunku przy k\u0105cie \u03b2 wynosz\u0105cym 55\u02da nie mo\u017ce przekracza\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„m4yuj”:{„id”:”m4yuj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”12000 kg\r\n”},”xv0pn”:{„id”:”xv0pn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9000 kg\r\n”},”ubb5a”:{„id”:”ubb5a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6000 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”d9mvl”:{„id”:”d9mvl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”i5imw”:{„id”:”i5imw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_099-3.jpg”,”imageId”:3675,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Maksymalna masa podnoszonego \u0142adunku przy k\u0105cie \u03b2 wynosz\u0105cym 40\u02da nie mo\u017ce przekracza\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„qgfzq”:{„id”:”qgfzq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”12000 kg\r\n”},”6nhny”:{„id”:”6nhny”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9000 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”t2i9p”:{„id”:”t2i9p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6000 kg\r\n”},”yxcxu”:{„id”:”yxcxu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”79mf8″:{„id”:”79mf8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_100-3.jpg”,”imageId”:3676,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Maksymalna masa podnoszonego \u0142adunku przy k\u0105cie \u03b2 wynosz\u0105cym 50\u02da nie mo\u017ce przekracza\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„h9is3”:{„id”:”h9is3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”12000 kg\r\n”},”vjinu”:{„id”:”vjinu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9000 kg\r\n”},”o3qp6″:{„id”:”o3qp6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6000 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xivwh”:{„id”:”xivwh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”541ui”:{„id”:”541ui”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_101-3.jpg”,”imageId”:3677,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Maksymalna masa podnoszonego \u0142adunku przy k\u0105cie \u03b2 wynosz\u0105cym 65\u02da nie mo\u017ce przekracza\u0107\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3mu5g”:{„id”:”3mu5g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”12000 kg\r\n”},”6uw3e”:{„id”:”6uw3e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9000 kg\r\n”},”ppbhw”:{„id”:”ppbhw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6000 kg\r\n”},”n7vrj”:{„id”:”n7vrj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie wolno podnosi\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”okn8t”:{„id”:”okn8t”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_102-3.jpg”,”imageId”:3678,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek okre\u015bl maksymalna mas\u0119 \u0142adunku jaka mo\u017cna podnie\u015b\u0107 przy pomocy zawiesia 4 ci\u0119gnowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„i30c3”:{„id”:”i30c3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”3tzur”:{„id”:”3tzur”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,4 t\r\n”},”aq5vt”:{„id”:”aq5vt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”12 t\r\n”},”1yf3b”:{„id”:”1yf3b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”hm2ue”:{„id”:”hm2ue”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_103-3.jpg”,”imageId”:3679,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek okre\u015bl maksymalna mas\u0119 \u0142adunku jaka mo\u017cna podnie\u015b\u0107 przy pomocy zawiesia 4 ci\u0119gnowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pzyyj”:{„id”:”pzyyj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6t”},”tjpqr”:{„id”:”tjpqr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,4 t\r\n”,”isCorrect”:”1″},”7nbtb”:{„id”:”7nbtb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”12 t\r\n”},”zk99e”:{„id”:”zk99e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedz a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”94jp9″:{„id”:”94jp9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_104-1-3.jpg”,”imageId”:3680,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W oparciu o przedstawiony rysunek okre\u015bl maksymalna mas\u0119 \u0142adunku jaka mo\u017cna podnie\u015b\u0107 przy pomocy zawiesia 4 ci\u0119gnowego\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„i7nlb”:{„id”:”i7nlb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7t”},”nyvl7″:{„id”:”nyvl7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8,4 t\r\n”},”hqcmu”:{„id”:”hqcmu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”12 t\r\n”},”69g75″:{„id”:”69g75″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”jllmw”:{„id”:”jllmw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_105-3.jpg”,”imageId”:3681,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re z przedstawionych zawiesi specjalnych mo\u017cna wykorzysta\u0107 do podnoszenia blach w pozycji pionowej\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wyijr”:{„id”:”wyijr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 1\r\n”},”nskpj”:{„id”:”nskpj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 2\r\n”},”d08jz”:{„id”:”d08jz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 3\r\n”,”isCorrect”:”1″},”vxpdc”:{„id”:”vxpdc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 4\r\n”}}},”zc7i7″:{„id”:”zc7i7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_106-3.jpg”,”imageId”:3682,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re z przedstawionego osprz\u0119tu do podnoszenia mo\u017cna wykorzysta\u0107 do podnoszenia blach w pozycji poziomej\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mq6n4”:{„id”:”mq6n4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 1\r\n”},”n54jw”:{„id”:”n54jw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 2\r\n”,”isCorrect”:”1″},”dlnbz”:{„id”:”dlnbz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 3\r\n”},”9xisp”:{„id”:”9xisp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 4\r\n”}}},”6ds4z”:{„id”:”6ds4z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_107-3.jpg”,”imageId”:3683,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re z przedstawionego osprz\u0119tu do podnoszenia mo\u017cna wykorzysta\u0107 do podnoszenia dwuteowych d\u017awigar\u00f3w stalowych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ykeua”:{„id”:”ykeua”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 1\r\n”},”j3i4u”:{„id”:”j3i4u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 2\r\n”,”isCorrect”:”1″},”bphgp”:{„id”:”bphgp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 3\r\n”},”6t1nu”:{„id”:”6t1nu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 4\r\n”}}},”593mg”:{„id”:”593mg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_108-3.jpg”,”imageId”:3684,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re z przedstawionego osprz\u0119tu do podnoszenia mo\u017cna wykorzysta\u0107 do podnoszenia pr\u0119t\u00f3w stalowych o znacznej d\u0142ugo\u015bci\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„08mt7”:{„id”:”08mt7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 1\r\n”},”ly3he”:{„id”:”ly3he”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 2\r\n”},”rxty0″:{„id”:”rxty0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 3\r\n”},”65sfc”:{„id”:”65sfc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 4\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”unbgm”:{„id”:”unbgm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_109-3.jpg”,”imageId”:3685,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re z przedstawionego osprz\u0119tu do podnoszenia mo\u017cna wykorzysta\u0107 do podnoszenia \u0142adunk\u00f3w sk\u0142adowanych na paletach transportowych\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„z40ie”:{„id”:”z40ie”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 1\r\n”},”kgz1d”:{„id”:”kgz1d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 2\r\n”},”fztf1″:{„id”:”fztf1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 3\r\n”,”isCorrect”:”1″},”iot65″:{„id”:”iot65″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 4\r\n”}}},”zfw3c”:{„id”:”zfw3c”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_110-3.jpg”,”imageId”:3686,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re z przedstawionego osprz\u0119tu do podnoszenia mo\u017cna wykorzysta\u0107 do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5anmp”:{„id”:”5anmp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 1 i RYS. 2\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6xb9z”:{„id”:”6xb9z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 2 i RYS. 3\r\n”},”fw7w1″:{„id”:”fw7w1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 3 i RYS 4\r\n”},”s1rqe”:{„id”:”s1rqe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”RYS. 4 i RYS 1\r\n”}}},”64u3v”:{„id”:”64u3v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_111-3.jpg”,”imageId”:3687,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na zdj\u0119ciu poni\u017cej symbol \u03b1 oznacza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ovzvd”:{„id”:”ovzvd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kat rozwarcia ci\u0119gien zawiesia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”e0yeq”:{„id”:”e0yeq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymalny kat wierzcho\u0142kowy\r\n”},”19wsw”:{„id”:”19wsw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”warto\u015b\u0107 okre\u015blaj\u0105ca ud\u017awig zawiesia\r\n”},”bt067″:{„id”:”bt067″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”DOR zawiesia\r\n”}}},”u06jf”:{„id”:”u06jf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/img_112-3.jpg”,”imageId”:3688,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Na zdj\u0119ciu poni\u017cej symbol \u03b2 oznacza\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bwwv8”:{„id”:”bwwv8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u0142ugo\u015b\u0107 zawiesia\r\n”},”6oxq4″:{„id”:”6oxq4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”k\u0105t odchylenia ci\u0119gien od pionu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”oaqwv”:{„id”:”oaqwv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesie \u0142a\u0144cuchowe dwuci\u0119gnowe\r\n”},”e7a9t”:{„id”:”e7a9t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 nieprawid\u0142owe\r\n”}}},”4j01c”:{„id”:”4j01c”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kt\u00f3re z poni\u017cszych warunk\u00f3w musi bezwzgl\u0119dnie spe\u0142nia\u0107 zawiesie do przemieszczania \u0142adunku\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„yuqza”:{„id”:”yuqza”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ud\u017awig zawiesia nie mo\u017ce by\u0107 mniejszy od masy podnoszonego \u0142adunku\r\n”},”4nnhy”:{„id”:”4nnhy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u0142ugo\u015b\u0107 zawiesia musi zapewni\u0107 aby k\u0105t rozwarcia zawiesia nie by\u0142 wi\u0119kszy ni\u017c 120\u00b0\r\n”},”0nebp”:{„id”:”0nebp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesie musi posiada\u0107 czytelna cech\u0119 znamionowa\r\n”},”vbc9p”:{„id”:”vbc9p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}}},”results”:[]}

Suwnice

{„questions”:{„uzy1d”:{„id”:”uzy1d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Urz\u0105dzenie techniczne obj\u0119te dozorem technicznym mo\u017ce by\u0107 eksploatowane na podstawie:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„az3wi”:{„id”:”az3wi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upowa\u017cnionego konserwatora\r\n”},”rrjve”:{„id”:”rrjve”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cnej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacj\u0119 wydanej przez organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”5p7ht”:{„id”:”5p7ht”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”oznaczenia CE umieszczonego na urz\u0105dzeniu\r\n”},”q0p0x”:{„id”:”q0p0x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”deklaracji zgodno\u015bci wystawionej przez wytw\u00f3rc\u0119\r\n”}}},”ddvxu”:{„id”:”ddvxu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Kt\u00f3re z wymienionych czynno\u015bci nie nale\u017c\u0105 do zakresu obowi\u0105zk\u00f3w obs\u0142uguj\u0105cego UTB:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ueoal”:{„id”:”ueoal”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonywanie niewielkich napraw urz\u0105dzenia w ramach posiadanego wykszta\u0142cenia i umiej\u0119tno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”s6jjn”:{„id”:”s6jjn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obs\u0142ugi UTB\r\n”},”0ze5l”:{„id”:”0ze5l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zapoznanie si\u0119 z planem pracy i wielko\u015bci\u0105 przenoszonych \u0142adunk\u00f3w\r\n”},”pbqkf”:{„id”:”pbqkf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”g9if6″:{„id”:”g9if6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Terminy przegl\u0105d\u00f3w konserwacyjnych urz\u0105dze\u0144 technicznych:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„lpkiu”:{„id”:”lpkiu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 zawarte w instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”r0dbc”:{„id”:”r0dbc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okre\u015bla konserwator urz\u0105dzenia\r\n”},”hmgex”:{„id”:”hmgex”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okre\u015bla w protokole inspektor wykonuj\u0105cy badanie\r\n”},”ncgd7″:{„id”:”ncgd7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”zd7kk”:{„id”:”zd7kk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Dozorem technicznym nazywamy:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5inav”:{„id”:”5inav”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okre\u015blone ustaw\u0105 dzia\u0142ania zmierzaj\u0105ce do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urz\u0105dze\u0144 technicznych i urz\u0105dze\u0144 do odzyskiwania par paliwa oraz dzia\u0142ania zmierzaj\u0105ce do zapewnienia bezpiecze\u0144stwa publicznego w tych obszarach\r\n”,”isCorrect”:”1″},”l1w6p”:{„id”:”l1w6p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instytucje kontroluj\u0105ce stan techniczny urz\u0105dze\u0144\r\n”},”14vgo”:{„id”:”14vgo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego\r\n”},”309z9″:{„id”:”309z9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”UDT, WDT, TDT\r\n”}}},”9wcuj”:{„id”:”9wcuj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Doz\u00f3r techniczny nad urz\u0105dzeniami technicznymi wykonuje:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„iz4kn”:{„id”:”iz4kn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”i1bs8″:{„id”:”i1bs8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego oraz upowa\u017cnione przez UDT organizacje\r\n”},”zx32a”:{„id”:”zx32a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego\r\n”},”h0ddy”:{„id”:”h0ddy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”55wjg”:{„id”:”55wjg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Zmiana parametr\u00f3w technicznych lub zmiana konstrukcji urz\u0105dzenia technicznego traktowana jest jako:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„n9v4y”:{„id”:”n9v4y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”modernizacja urz\u0105dzenia technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ipmpb”:{„id”:”ipmpb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”naprawa urz\u0105dzenia technicznego\r\n”},”vbfwo”:{„id”:”vbfwo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”usuwanie usterek i innych nieprawid\u0142owo\u015bci urz\u0105dzenia technicznego\r\n”},”9oxgy”:{„id”:”9oxgy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wytworzenie nowego urz\u0105dzenia\r\n”}}},”evpc8″:{„id”:”evpc8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Uzgodnion\u0105 napraw\u0119 lub modernizacj\u0119 urz\u0105dze\u0144 technicznych mo\u017ce wykona\u0107:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„mevio”:{„id”:”mevio”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”naprawiaj\u0105cy lub modernizuj\u0105cy, kt\u00f3ry posiada uprawnienie wydane przez organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xcvav”:{„id”:”xcvav”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne posiadaj\u0105cy odpowiednie do\u015bwiadczenie w zakresie napraw lub modernizacji\r\n”},”1uzoe”:{„id”:”1uzoe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator posiadaj\u0105cy odpowiednie do\u015bwiadczenie w zakresie napraw lub modernizacji\r\n”},”r79m6″:{„id”:”r79m6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w niewielkim zakresie kompetentny operator\r\n”}}},”lwqoc”:{„id”:”lwqoc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Ustawa o dozorze technicznym okre\u015bla nast\u0119puj\u0105ce formy dozoru technicznego:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1oika”:{„id”:”1oika”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ca\u0142kowita, cz\u0119\u015bciowa, ograniczona\r\n”},”wuogd”:{„id”:”wuogd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pe\u0142na, ograniczona, uproszczona\r\n”,”isCorrect”:”1″},”9gczj”:{„id”:”9gczj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pe\u0142na, cykliczna, sporadyczna\r\n”},”kmlxv”:{„id”:”kmlxv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”UDT, WDT, TDT\r\n”}}},”i90yv”:{„id”:”i90yv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Decyzj\u0119 zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacj\u0119 urz\u0105dzenia technicznego wydaje:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b8959”:{„id”:”b8959″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator po wykonaniu przegl\u0105du z wynikiem pozytywnym\r\n”},”osho5″:{„id”:”osho5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatuj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne z upowa\u017cnienia organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”},”ev3cw”:{„id”:”ev3cw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upowa\u017cnienia organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”},”a8rzc”:{„id”:”a8rzc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”so5cx”:{„id”:”so5cx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne mo\u017ce podj\u0105\u0107 prac\u0119 gdy:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wx8bu”:{„id”:”wx8bu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada wa\u017cn\u0105 decyzj\u0119 zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacj\u0119, je\u017celi wymagaj\u0105 tego odpowiednie przepisy\r\n”},”u313a”:{„id”:”u313a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii\r\n”},”0oppp”:{„id”:”0oppp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada aktualny pozytywny wynik przegl\u0105du konserwacyjnego\r\n”},”lrjm8″:{„id”:”lrjm8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze warunki musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione jednocze\u015bnie\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”o0u15″:{„id”:”o0u15″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne mo\u017ce podj\u0105\u0107 prac\u0119 gdy:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„uav0v”:{„id”:”uav0v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzaj\u0105cy sprawno\u015b\u0107 urz\u0105dzenia\r\n”},”3piqa”:{„id”:”3piqa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeszed\u0142 odpowiednie szkolenie stanowiskowe\r\n”},”ejlom”:{„id”:”ejlom”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie posiada wa\u017cn\u0105 decyzj\u0119 zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacj\u0119\r\n”},”a10fz”:{„id”:”a10fz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze warunki musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione jednocze\u015bnie\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”aui4g”:{„id”:”aui4g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatuj\u0105cego przepis\u00f3w o dozorze technicznym, eksploatuj\u0105cy:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ez99w”:{„id”:”ez99w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”otrzymuje pisemne upomnienie\r\n”},”3kmgi”:{„id”:”3kmgi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”otrzymuje zalecenia pokontrolne\r\n”},”moo38″:{„id”:”moo38″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”lafnk”:{„id”:”lafnk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowied\u017a a i b jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”unsuj”:{„id”:”unsuj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” W przypadku stwierdzenia zagro\u017cenia dla \u017cycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i \u015brodowiska, inspektor:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vv2b8”:{„id”:”vv2b8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wydaje decyzj\u0119 wstrzymuj\u0105c\u0105 eksploatacj\u0119 urz\u0105dzenia technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”d077d”:{„id”:”d077d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wystawia mandat karny\r\n”},”sdp7k”:{„id”:”sdp7k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pisemnie poucza eksploatuj\u0105cego\r\n”},”8h1ls”:{„id”:”8h1ls”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”odpbz”:{„id”:”odpbz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urz\u0105dzenia technicznego lub nieszcz\u0119\u015bliwego wypadku eksploatuj\u0105cy:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„g3vfd”:{„id”:”g3vfd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”niezw\u0142ocznie powiadamia UDT o zaistnia\u0142ym zdarzeniu\r\n”,”isCorrect”:”1″},”2xrwp”:{„id”:”2xrwp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”powiadamia producenta urz\u0105dzenia o przyczynach powsta\u0142ego zdarzenia\r\n”},”f6oyq”:{„id”:”f6oyq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”niezw\u0142ocznie dokonuje naprawy urz\u0105dzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji\r\n”},”m5kmw”:{„id”:”m5kmw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zg\u0142asza urz\u0105dzenie do wykonania naprawy\r\n”}}},”t6vl7″:{„id”:”t6vl7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne do obs\u0142ugi mo\u017ce zosta\u0107 cofni\u0119te przez:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gxe3o”:{„id”:”gxe3o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”hpqc7″:{„id”:”hpqc7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne\r\n”},”la28t”:{„id”:”la28t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektora bhp\r\n”},”r6ccu”:{„id”:”r6ccu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pa\u0144stwow\u0105 Inspekcj\u0119 Pracy\r\n”}}},”t7yjc”:{„id”:”t7yjc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Urz\u0105dzenia techniczne nieobj\u0119te dozorem technicznym to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„h3fh8”:{„id”:”h3fh8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017curawie o ud\u017awigu do 3,2 t\r\n”},”307df”:{„id”:”307df”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wci\u0105gniki i wci\u0105garki oraz suwnice\r\n”},”eb380″:{„id”:”eb380″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w\u00f3zki jezdniowe podno\u015bnikowe oraz podesty ruchome\r\n”},”ckl78″:{„id”:”ckl78″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawiesia transportowe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”msoju”:{„id”:”msoju”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Urz\u0105dzenia techniczne obj\u0119te dozorem technicznym to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„uqqev”:{„id”:”uqqev”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeno\u015bniki kabinowe i krzese\u0142kowe\r\n”},”qdljj”:{„id”:”qdljj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uk\u0142adnice magazynowe oraz urz\u0105dzenia dla os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych\r\n”},”y62rd”:{„id”:”y62rd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyci\u0105gi towarowe i wyci\u0105gi statk\u00f3w\r\n”},”c7gm2″:{„id”:”c7gm2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”7t5ae”:{„id”:”7t5ae”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Niebezpieczne uszkodzenie urz\u0105dzenia technicznego to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„w2tm8”:{„id”:”w2tm8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017cda usterka UTB\r\n”},”a82g9″:{„id”:”a82g9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nieprzewidziane uszkodzenie, W wyniku kt\u00f3rego urz\u0105dzenie nadaje si\u0119 do cz\u0119\u015bciowej eksploatacji\r\n”},”gum1b”:{„id”:”gum1b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku kt\u00f3rego nadaje si\u0119 do eksploatacji tylko przy obni\u017conych parametrach\r\n”},”02dgp”:{„id”:”02dgp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku kt\u00f3rego urz\u0105dzenie nie nadaje si\u0119 do eksploatacji Iub jego dalsza eksploatacja stanowi zagro\u017cenie\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”cek36″:{„id”:”cek36″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Nieszcz\u0119\u015bliwy wypadek to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„noekl”:{„id”:”noekl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nag\u0142e zdarzenie, kt\u00f3re spowodowa\u0142o obra\u017cenia cia\u0142a lub \u015bmier\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″},”vzzu0″:{„id”:”vzzu0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nag\u0142e zdarzenie, kt\u00f3re spowodowa\u0142o przerw\u0119 W pracy\r\n”},”zr1bc”:{„id”:”zr1bc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nag\u0142e zdarzenie, kt\u00f3re skutkuje wy\u0142\u0105czeniem urz\u0105dzenia technicznego z eksploatacji\r\n”},”3qap5″:{„id”:”3qap5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017cda usterka UTB spowodowana przyczyn\u0105 losow\u0105\r\n”}}},”0m8ui”:{„id”:”0m8ui”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Podnoszenie i przenoszenie os\u00f3b przez urz\u0105dzenie techniczne przeznaczone wy\u0142\u0105cznie do transportu \u0142adunk\u00f3w wymaga:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„x768i”:{„id”:”x768i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uzgodnienia z organem w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”2bd0q”:{„id”:”2bd0q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uzgodnienia z prze\u0142o\u017conym\r\n”},”krscz”:{„id”:”krscz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uzgodnienia ze s\u0142u\u017cb\u0105 BHP\r\n”},”1ru6u”:{„id”:”1ru6u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest mo\u017cliwe przy zachowaniu szczeg\u00f3lnej ostro\u017cno\u015bci i pod nadzorem inspektora\r\n”}}},”d2aok”:{„id”:”d2aok”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Odpowiedzialnym za zapewnienie w\u0142a\u015bciwej obs\u0142ugi i konserwacji urz\u0105dzenia technicznego jest:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6i95s”:{„id”:”6i95s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne\r\n”,”isCorrect”:”1″},”8sbnu”:{„id”:”8sbnu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”},”ywvq3″:{„id”:”ywvq3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pa\u0144stwowa Inspekcja Pracy\r\n”},”lzog3″:{„id”:”lzog3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor UDT\r\n”}}},”e7rvf”:{„id”:”e7rvf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Wymagane przepisami prawa przegl\u0105dy konserwacyjne wykonuje:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5ot0g”:{„id”:”5ot0g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba posiadaj\u0105ca za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne do konserwacji\r\n”},”s90ok”:{„id”:”s90ok”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pracownik autoryzowanego serwisu producenta urz\u0105dzenia (pod warunkiem posiadania za\u015bwiadcze\u0144 kwalifikacyjnych do konserwacji)\r\n”},”nfnta”:{„id”:”nfnta”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u0142adowe s\u0142u\u017cby utrzymania ruchu\r\n”},”0ooyx”:{„id”:”0ooyx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowied\u017a a i b jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”v8woz”:{„id”:”v8woz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Dziennik konserwacji urz\u0105dzenia technicznego prowadzi:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„w5x4y”:{„id”:”w5x4y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor UDT w ksi\u0119dze rewizyjnej urz\u0105dzenia\r\n”},”bla03″:{„id”:”bla03″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uprawniony operator\r\n”},”7d3q2″:{„id”:”7d3q2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wyznaczony pracownik eksploatuj\u0105cego\r\n”},”fvdtn”:{„id”:”fvdtn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator urz\u0105dzenia technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”kcrve”:{„id”:”kcrve”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Badania odbiorcze przeprowadza si\u0119 dla urz\u0105dze\u0144 technicznych:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vllsv”:{„id”:”vllsv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w terminach zgodnych z zapisami rozporz\u0105dzenia w sprawie warunk\u00f3w technicznych dozoru technicznego\r\n”},”rtmsi”:{„id”:”rtmsi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacje\r\n”,”isCorrect”:”1″},”kucki”:{„id”:”kucki”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po naprawie urz\u0105dzenia technicznego\r\n”},”ikxrx”:{„id”:”ikxrx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po ka\u017cdej zmianie eksploatuj\u0105cego\r\n”}}},”q07no”:{„id”:”q07no”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Badania okresowe przeprowadza si\u0119 dla urz\u0105dze\u0144 technicznych obj\u0119tych dozorem:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ev5xp”:{„id”:”ev5xp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ograniczonym\r\n”},”31v51″:{„id”:”31v51″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pe\u0142nym\r\n”,”isCorrect”:”1″},”lb2hc”:{„id”:”lb2hc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uproszczonym”},”y5z0s”:{„id”:”y5z0s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”ysn96″:{„id”:”ysn96″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Nieobecno\u015b\u0107 konserwuj\u0105cego na badaniu urz\u0105dzenia technicznego wymaga min.:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pxj6t”:{„id”:”pxj6t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wcze\u015bniejszego uzgodnienia tego faktu z organem w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”zzmmi”:{„id”:”zzmmi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecno\u015bci konserwatora\r\n”},”oy632″:{„id”:”oy632″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzaj\u0105cego niezdolno\u015b\u0107 konserwatora do pracy\r\n”},”42em1″:{„id”:”42em1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”ewgz9″:{„id”:”ewgz9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Kandydat na obs\u0142uguj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne musi:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gpkjr”:{„id”:”gpkjr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mie\u0107 uko\u0144czone 18 lat\r\n”,”isCorrect”:”1″},”lpo16″:{„id”:”lpo16″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada\u0107 przynajmniej wykszta\u0142cenie zawodowe\r\n”},”bqik8″:{„id”:”bqik8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posiada\u0107 przynajmniej 1 rok sta\u017cu pracy\r\n”},”5c493″:{„id”:”5c493″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”}}},”jekvk”:{„id”:”jekvk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie techniczne ma obowi\u0105zek przerwa\u0107 prac\u0119, gdy:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„jqluf”:{„id”:”jqluf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni\r\n”},”vf9x0″:{„id”:”vf9x0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stwierdzi, \u017ce dalsza praca urz\u0105dzeniem stwarza zagro\u017cenie\r\n”},”9eqrp”:{„id”:”9eqrp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie jest niesprawne\r\n”},”48cpv”:{„id”:”48cpv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”8txwu”:{„id”:”8txwu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Terminy przegl\u0105d\u00f3w konserwacyjnych urz\u0105dzenia mog\u0105 by\u0107 okre\u015blone :\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vns8p”:{„id”:”vns8p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”},”1l9xd”:{„id”:”1l9xd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”haec8″:{„id”:”haec8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w rozporz\u0105dzeniu okre\u015blaj\u0105cym warunki techniczne dozoru technicznego\r\n”},”jgxz5″:{„id”:”jgxz5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowied\u017a a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”esc9b”:{„id”:”esc9b”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Terminy bada\u0144 okresowych i dora\u017anych kontrolnych UTB okre\u015blone s\u0105 :\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hgao5”:{„id”:”hgao5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”45mwx”:{„id”:”45mwx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w rozporz\u0105dzeniu okre\u015blaj\u0105cym warunki techniczne dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”mloye”:{„id”:”mloye”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w dokumentacji konstrukcyjnej urz\u0105dzenia\r\n”},”8vick”:{„id”:”8vick”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w dzienniku konserwacji\r\n”}}},”1lct9″:{„id”:”1lct9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Obowi\u0105zkiem obs\u0142uguj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne jest:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„z3a8v”:{„id”:”z3a8v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obs\u0142ugi urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”oymvs”:{„id”:”oymvs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urz\u0105dzenia\r\n”},”vl8tu”:{„id”:”vl8tu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonywanie napraw urz\u0105dzenia\r\n”},”jpqqb”:{„id”:”jpqqb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”690ng”:{„id”:”690ng”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Urz\u0105dzenie techniczne mo\u017cna eksploatowa\u0107 na podstawie:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xgo69”:{„id”:”xgo69″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aktualnej naklejki organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego okre\u015blaj\u0105cej termin kolejnego badania\r\n”},”cg2o4″:{„id”:”cg2o4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aktualnego wpisu konserwatora urz\u0105dzenia w dzienniku konserwacji\r\n”},”0nms0″:{„id”:”0nms0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cnej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacj\u0119 wydanej przez organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”tnsrs”:{„id”:”tnsrs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pozytywnego protoko\u0142u z badania okresowego lub odbiorczego\r\n”}}},”np4m0″:{„id”:”np4m0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Po wykonanych czynno\u015bciach przy urz\u0105dzeniu technicznym inspektor sporz\u0105dza:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„q1xzf”:{„id”:”q1xzf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcj\u0119 eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”},”pu7ma”:{„id”:”pu7ma”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”decyzj\u0119 i protok\u00f3\u0142 z wykonanych czynno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”rhhci”:{„id”:”rhhci”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”deklaracj\u0119 zgodno\u015bci CE\r\n”},”wtzle”:{„id”:”wtzle”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n\r\n”}}},”9dlge”:{„id”:”9dlge”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Napraw\u0119 i modernizacj\u0119 urz\u0105dzenia technicznego wykonuje:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kwiuf”:{„id”:”kwiuf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”operator w ramach posiadanych umiej\u0119tno\u015bci\r\n”},”705jh”:{„id”:”705jh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwator\r\n”},”m2o21″:{„id”:”m2o21″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u0142ad uprawniony\r\n”,”isCorrect”:”1″},”1u2bq”:{„id”:”1u2bq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”eksploatuj\u0105cy\r\n”}}},”xbio0″:{„id”:”xbio0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Bezpo\u015brednio odpowiedzialnym za bezpieczn\u0105 eksploatacj\u0119 urz\u0105dzenia technicznego jest:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„oqaj5”:{„id”:”oqaj5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obs\u0142uguj\u0105cy urz\u0105dzenie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”hyo23″:{„id”:”hyo23″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”producent urz\u0105dzenia\r\n”},”izhz7″:{„id”:”izhz7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u0142adowy inspektor BHP\r\n”},”v72dk”:{„id”:”v72dk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor UDT\r\n”}}},”2m59t”:{„id”:”2m59t”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Informacje dotycz\u0105ce zasad bezpiecznej obs\u0142ugi urz\u0105dzenia s\u0105 zawarte w:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„7t417”:{„id”:”7t417″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”9lr0k”:{„id”:”9lr0k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”bvtlk”:{„id”:”bvtlk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dzienniku konserwacji\r\n”},”9k7n2″:{„id”:”9k7n2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT\r\n”}}},”bcyk3″:{„id”:”bcyk3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” W ramach czynno\u015bci przed rozpocz\u0119ciem pracy obs\u0142uguj\u0105cy:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ibt88”:{„id”:”ibt88″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sprawdza stan techniczny urz\u0105dzenia poprzez ogl\u0119dziny\r\n”},”thcmk”:{„id”:”thcmk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3by statyczn\u0105 i dynamiczna\r\n”},”woiiw”:{„id”:”woiiw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykonuje pr\u00f3by ruchowe urz\u0105dzenia\r\n”},”soit4″:{„id”:”soit4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowied\u017a a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”fmmzq”:{„id”:”fmmzq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych podlegaj\u0105cych dozorowi technicznemu wydaje:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„24hr3”:{„id”:”24hr3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzaj\u0105cego\r\n”},”m4p27″:{„id”:”m4p27″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektor BHP na podstawie za\u015bwiadczenia o uko\u0144czeniu kursu\r\n”},”qvzwx”:{„id”:”qvzwx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pracodawca na podstawie zdanego egzaminu\r\n”},”kxy6s”:{„id”:”kxy6s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organ w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”opy5r”:{„id”:”opy5r”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Przeci\u0105\u017canie UTB w trakcie pracy:\r\n\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„y3v4p”:{„id”:”y3v4p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zabronione\r\n”,”isCorrect”:”1″},”nb0qr”:{„id”:”nb0qr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne\r\n”},”8ywlv”:{„id”:”8ywlv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne, ale tylko do 125% ud\u017awigu nominalnego\r\n”},”irary”:{„id”:”irary”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne, ale tylko do 110% ud\u017awigu nominalnego\r\n”}}},”40gfu”:{„id”:”40gfu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Badania dora\u017ane eksploatacyjne wykonuje si\u0119 m.in.:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kvim0”:{„id”:”kvim0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po ka\u017cdym usuni\u0119ciu usterki przez konserwatora\r\n”},”lrh9r”:{„id”:”lrh9r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po wymianie ci\u0119gien no\u015bnych\r\n”,”isCorrect”:”1″},”k7hrp”:{„id”:”k7hrp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”raz na rok\r\n”},”nvy0h”:{„id”:”nvy0h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po wypadku na urz\u0105dzeniu\r\n”}}},”m39qf”:{„id”:”m39qf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Obowi\u0105zki obs\u0142uguj\u0105cego okre\u015blone s\u0105:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rqxjp”:{„id”:”rqxjp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w instrukcji eksploatacji urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”al4ca”:{„id”:”al4ca”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w dzienniku konserwacji\r\n”},”e68ai”:{„id”:”e68ai”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w ustawie o dozorze technicznym\r\n”},”gndp6″:{„id”:”gndp6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”fq7a4″:{„id”:”fq7a4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Badania okresowe urz\u0105dzenia technicznego s\u0105 wykonywane przez:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„wm4jf”:{„id”:”wm4jf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”konserwatora posiadaj\u0105cego odpowiednie za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne\r\n”},”swo2u”:{„id”:”swo2u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inspektora organu w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”8zrhg”:{„id”:”8zrhg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pracownika serwisu producenta\r\n”},”3a6ml”:{„id”:”3a6ml”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”operatora\r\n”}}},”vx3qj”:{„id”:”vx3qj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Jednostk\u0105 dozoru technicznego jest:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2swy8”:{„id”:”2swy8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Urz\u0105d Dozoru Technicznego\r\n”},”93o9g”:{„id”:”93o9g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Wojskowy Doz\u00f3r techniczny\r\n”},”0nset”:{„id”:”0nset”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Transportowy doz\u00f3r Techniczny\r\n”},”ieelv”:{„id”:”ieelv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”5didm”:{„id”:”5didm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne uprawniaj\u0105ce do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych wa\u017cne s\u0105 na terenie:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„t2m0z”:{„id”:”t2m0z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Rzeczypospolitej Polskiej\r\n”,”isCorrect”:”1″},”nip6j”:{„id”:”nip6j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Unii Europejskiej\r\n”},”s175n”:{„id”:”s175n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie maj\u0105 okre\u015blonego obszaru wa\u017cno\u015bci\r\n”},”89jap”:{„id”:”89jap”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kraj\u00f3w strefy Schengen\r\n”}}},”rg2hs”:{„id”:”rg2hs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Obowi\u0105zek stosowania \u015brodk\u00f3w ochrony indywidualnej przez operator\u00f3w urz\u0105dze\u0144 technicznych wynika z:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kz6uu”:{„id”:”kz6uu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcji eksploatacji producenta\r\n”},”8rkep”:{„id”:”8rkep”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przepis\u00f3w BHP\r\n”},”ern57″:{„id”:”ern57″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przepis\u00f3w wewn\u0105trzzak\u0142adowych\r\n”},”cj0c6″:{„id”:”cj0c6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”ubqq4″:{„id”:”ubqq4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Zgodnie z rozporz\u0105dzeniem Rady Ministr\u00f3w w sprawie rodzaj\u00f3w urz\u0105dze\u0144 technicznych podlegaj\u0105cych dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegaj\u0105:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„emikb”:{„id”:”emikb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w\u00f3zki jezdniowe podno\u015bnikowe z mechanicznym nap\u0119dem podnoszenia, podesty ruchome\r\n”},”zwqjr”:{„id”:”zwqjr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u017awignice linotorowe, przeno\u015bniki kabinowe i krzese\u0142kowe\r\n”},”sx57t”:{„id”:”sx57t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”izw25″:{„id”:”izw25″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Instrukcja eksploatacji mo\u017ce nie zawiera\u0107:”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„v1giw”:{„id”:”v1giw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”informacji o terminach i zakresie przegl\u0105d\u00f3w konserwacyjnych UTB\r\n”},”7wvly”:{„id”:”7wvly”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podstawowych parametr\u00f3w i przeznaczenia UTB\r\n”},”sbsgp”:{„id”:”sbsgp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”termin\u00f3w bada\u0144 technicznych wykonywanych przez jednostk\u0119 inspekcyjn\u0105\r\n”,”isCorrect”:”1″},”q4gh0″:{„id”:”q4gh0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”informacji o sposobie obs\u0142ugi urz\u0105dzenia\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”575s6″:{„id”:”575s6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Ksi\u0119ga rewizyjna urz\u0105dzenia musi zawiera\u0107:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„p69lo”:{„id”:”p69lo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zbi\u00f3r protoko\u0142\u00f3w z bada\u0144 wykonywanych przez jednostk\u0119 inspekcyjn\u0105\r\n”,”isCorrect”:”1″},”k32yu”:{„id”:”k32yu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokument, w kt\u00f3rym odnotowywane s\u0105 przegl\u0105dy konserwacyjne\r\n”},”qk0u5″:{„id”:”qk0u5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tre\u015b\u0107 aktualnych akt\u00f3w prawnych\r\n”},”eiahc”:{„id”:”eiahc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wykaz uprawnionych operator\u00f3w\r\n”}}},”st3e0″:{„id”:”st3e0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Decyzja wydana przez UDT:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„8r3ep”:{„id”:”8r3ep”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie podlega odwo\u0142aniu\r\n”},”di2tm”:{„id”:”di2tm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona przez inspektora PIP\r\n”},”nph6k”:{„id”:”nph6k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega mo\u017cliwo\u015bci odwo\u0142ania si\u0119 przez eksploatuj\u0105cego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”2wywm”:{„id”:”2wywm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017cda odpowied\u017a jest niepoprawna\r\n”}}},”dxwek”:{„id”:”dxwek”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Do egzaminu sprawdzaj\u0105cego kwalifikacje mo\u017ce przyst\u0105pi\u0107 osoba, kt\u00f3ra:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zmcvx”:{„id”:”zmcvx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u0142o\u017cy\u0142a wniosek o sprawdzenie kwalifikacji\r\n”},”5frxi”:{„id”:”5frxi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uko\u0144czy\u0142a 18 lat\r\n”,”isCorrect”:”1″},”gwxjp”:{„id”:”gwxjp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie ma przeciwwskaza\u0144 zdrowotnych do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych\r\n”},”8de0a”:{„id”:”8de0a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”kqdha”:{„id”:”kqdha”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Po zako\u0144czonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„o6jvs”:{„id”:”o6jvs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przed\u0142u\u017ca wa\u017cno\u015b\u0107 \u015bwiadectwa kwalifikacji operatora\r\n”},”tceqh”:{„id”:”tceqh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”oznakowuje urz\u0105dzenie naklejk\u0105, kt\u00f3ra jest zezwoleniem na u\u017cytkowanie urz\u0105dzenia\r\n”},”wj5zl”:{„id”:”wj5zl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”informuje u\u017cytkownika pisemnie W dzienniku konserwacji, \u017ce wyra\u017ca zgod\u0119 na eksploatacj\u0119 urz\u0105dzenia\r\n”},”yz9i2″:{„id”:”yz9i2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sporz\u0105dza protok\u00f3\u0142 z wykonanych czynno\u015bci i wydaje decyzj\u0119 administracyjn\u0105 zezwalaj\u0105c\u0105 na eksploatacj\u0119\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”6geil”:{„id”:”6geil”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„53un1”:{„id”:”53un1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 wa\u017cne bezterminowo\r\n”},”2jldn”:{„id”:”2jldn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 wa\u017cne bezterminowo\r\n”},”e9mzt”:{„id”:”e9mzt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 terminowe z okresem wa\u017cno\u015bci zgodnym z zapisami rozporz\u0105dzenia W sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”b2e5c”:{„id”:”b2e5c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u0105 wa\u017cne przez okres 15 lat\r\n”}}},”r1cxy”:{„id”:”r1cxy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Dokonuj\u0105cy przer\u00f3bek urz\u0105dzenia technicznego bez uzgodnienia z organem w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kanql”:{„id”:”kanql”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega karze grzywny lub ograniczenia wolno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”q4l3d”:{„id”:”q4l3d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega ukaraniu mandatem karnym\r\n”},”w5wzp”:{„id”:”w5wzp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie podlega karze\r\n”},”nef7r”:{„id”:”nef7r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”n59s3″:{„id”:”n59s3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Kto dopuszcza do eksploatacji urz\u0105dzenie techniczne bez wa\u017cnej decyzji zezwalaj\u0105cej na eksploatacj\u0119:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2b6pr”:{„id”:”2b6pr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega karze grzywny lub ograniczenia wolno\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”oj49n”:{„id”:”oj49n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie podlega karze, je\u017celi nie dojdzie do wypadku\r\n”},”m1dpa”:{„id”:”m1dpa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega wy\u0142\u0105cznie karze grzywny\r\n”},”cx0j6″:{„id”:”cx0j6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podlega karze wi\u0119zienia\r\n”}}},”bxuu7″:{„id”:”bxuu7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Instrukcja eksploatacji to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„oz89d”:{„id”:”oz89d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zbi\u00f3r informacji niezb\u0119dnych do bezpiecznej eksploatacji urz\u0105dzenia udost\u0119pniany przez producenta\r\n”,”isCorrect”:”1″},”q58q6″:{„id”:”q58q6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zbi\u00f3r zalece\u0144 wydawanych przez Urz\u0105d Dozoru Technicznego\r\n”},”bzrbd”:{„id”:”bzrbd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”instrukcja, kt\u00f3r\u0105 musi stworzy\u0107 u\u017cytkownik urz\u0105dzenia\r\n”},”dz8pr”:{„id”:”dz8pr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”2cd26″:{„id”:”2cd26″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Za\u015bwiadcze\u0144 kwalifikacyjnych do obs\u0142ugi nie wymaga si\u0119:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gprc2”:{„id”:”gprc2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je\u017celi urz\u0105dzenie jest obs\u0142ugiwane przez jego w\u0142a\u015bciciela\r\n”},”07ew8″:{„id”:”07ew8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je\u017celi wszystkie mechanizmy urz\u0105dzenia maj\u0105 nap\u0119d r\u0119czny\r\n”,”isCorrect”:”1″},”3nsjy”:{„id”:”3nsjy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je\u015bli urz\u0105dzenie jest wykorzystywane do cel\u00f3w prywatnych, nie zarobkowych\r\n”},”tcjsr”:{„id”:”tcjsr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od os\u00f3b po 60 roku \u017cycia\r\n”}}},”ts55x”:{„id”:”ts55x”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Osoba posiadaj\u0105ca za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hl39j”:{„id”:”hl39j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko urz\u0105dzenia wymienione w zakresie uprawnienia\r\n”,”isCorrect”:”1″},”b94l5″:{„id”:”b94l5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie urz\u0105dzenia podlegaj\u0105ce dozorowi technicznemu\r\n”},”z300u”:{„id”:”z300u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”inne urz\u0105dzenia podlegaj\u0105ce dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy\r\n”},”duwdi”:{„id”:”duwdi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie UTB o ud\u017awigu do 3,2 t\r\n”}}},”d8m3g”:{„id”:”d8m3g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Obowi\u0105zkiem obs\u0142uguj\u0105cego urz\u0105dzenie techniczne jest:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xbi58”:{„id”:”xbi58″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odm\u00f3wi\u0107 obs\u0142ugi urz\u0105dzenia, je\u017celi wygas\u0142a decyzja zezwalaj\u0105ca na eksploatacj\u0119 tego urz\u0105dzenia\r\n”},”9uh0r”:{„id”:”9uh0r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze stosowa\u0107 si\u0119 do polece\u0144 prze\u0142o\u017conego nakazuj\u0105cych eksploatacj\u0119 urz\u0105dzenia\r\n”},”2a88f”:{„id”:”2a88f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stosowa\u0107 si\u0119 do zapis\u00f3w zawartych w instrukcji eksploatacji\r\n”},”gy3eo”:{„id”:”gy3eo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowied\u017a a i c jest prawid\u0142owa\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”f03y2″:{„id”:”f03y2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Za\u015bwiadczenie kwalifikacyjne do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych s\u0105 :\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rl1tv”:{„id”:”rl1tv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cne na terenie Unii Europejskiej\r\n”},”46p0y”:{„id”:”46p0y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wa\u017cne z dowodem to\u017csamo\u015bci\r\n”,”isCorrect”:”1″},”5n8v0″:{„id”:”5n8v0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezterminowe\r\n”},”qt0dl”:{„id”:”qt0dl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”52tvt”:{„id”:”52tvt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Obs\u0142uguj\u0105cy kt\u00f3ry jest \u015bwiadkiem wypadku ma obowi\u0105zek:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„le5w7”:{„id”:”le5w7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”udzieli\u0107 pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku\r\n”},”t6yj1″:{„id”:”t6yj1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczy\u0107 miejsce zdarzenia\r\n”},”h73gl”:{„id”:”h73gl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”powiadomi\u0107 prze\u0142o\u017conego\r\n”},”bwuf1″:{„id”:”bwuf1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”vrs55″:{„id”:”vrs55″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Obs\u0142uguj\u0105cemu nie wolno:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„kel2b”:{„id”:”kel2b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnosi\u0107 \u0142adunk\u00f3w, kt\u00f3rych masy nie potrafi okre\u015bli\u0107\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6lh6z”:{„id”:”6lh6z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kontrolowa\u0107 stanu technicznego urz\u0105dzenia\r\n”},”733sx”:{„id”:”733sx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stosowa\u0107 si\u0119 do zapis\u00f3w zawartych w instrukcji eksploatacji\r\n”},”anrdc”:{„id”:”anrdc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokonywa\u0107 ogl\u0119dzin zewn\u0119trznych urz\u0105dzenia\r\n”}}},”t3et4″:{„id”:”t3et4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Formami dozoru technicznego s\u0105:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pnzts”:{„id”:”pnzts”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”doz\u00f3r pe\u0142ny, doz\u00f3r uproszczony, doz\u00f3r ograniczony\r\n”,”isCorrect”:”1″},”80y8x”:{„id”:”80y8x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie dora\u017ane\r\n”},”k96rt”:{„id”:”k96rt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”UDT, TDT, WDT\r\n”},”tih4f”:{„id”:”tih4f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”amcem”:{„id”:”amcem”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Podnoszenie os\u00f3b urz\u0105dzeniami, kt\u00f3re zosta\u0142y zaprojektowane i wykonane wy\u0142\u0105cznie do podnoszenia \u0142adunk\u00f3w:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„0wwtg”:{„id”:”0wwtg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpiecze\u0144stwa\r\n”},”xvd3g”:{„id”:”xvd3g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zabronione\r\n”},”rwof9″:{„id”:”rwof9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem w\u0142a\u015bciwej jednostki dozoru technicznego szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w eksploatacji\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6s2bn”:{„id”:”6s2bn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie prze\u0142o\u017conego\r\n”}}},”zkqro”:{„id”:”zkqro”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Podnoszenie \u0142adunk\u00f3w za pomoc\u0105 dw\u00f3ch lub wi\u0119cej UTB:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„1dcrz”:{„id”:”1dcrz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatuj\u0105cego szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w eksploatacji, opisuj\u0105cych czynno\u015bci organizacyjno-techniczne minimalizuj\u0105ce ryzyko\r\n”,”isCorrect”:”1″},”b9ywu”:{„id”:”b9ywu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zawsze dopuszczalne, je\u017celi masa \u0142adunku nie przekracza sumy ud\u017awig\u00f3w wykorzystywanych urz\u0105dze\u0144\r\n”},”4w6by”:{„id”:”4w6by”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest dopuszczalne, je\u017celi masa \u0142adunku nie przekracza po\u0142owy ud\u017awigu ka\u017cdego z wykorzystanych urz\u0105dze\u0144\r\n”},”7azld”:{„id”:”7azld”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie jest nigdy dopuszczalna\r\n”}}},”73diq”:{„id”:”73diq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Przebywanie os\u00f3b pod \u0142adunkiem przenoszonym jest:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xm29d”:{„id”:”xm29d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawsze niedozwolone\r\n”,”isCorrect”:”1″},”qfkto”:{„id”:”qfkto”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone dla os\u00f3b kontroluj\u0105cej sp\u00f3d \u0142adunku;\r\n”},”afb3d”:{„id”:”afb3d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone je\u017celi wsp\u00f3\u0142czynnik bezpiecze\u0144stwa ci\u0119gien wynosi nie mniej ni\u017c 5\r\n”},”igsjd”:{„id”:”igsjd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone je\u017celi wsp\u00f3\u0142czynnik bezpiecze\u0144stwa ci\u0119gien wynosi nie mniej ni\u017c 7\r\n”}}},”r4wic”:{„id”:”r4wic”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Przenoszenia \u0142adunk\u00f3w nad osobami jest:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„t05e7”:{„id”:”t05e7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kieruj\u0105cej transportem\r\n”},”i60pt”:{„id”:”i60pt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone, po zapewnieniu wsp\u00f3\u0142czynnik\u00f3w bezpiecze\u0144stwa dla ci\u0119gien i urz\u0105dze\u0144 chwytnych wi\u0119kszych ni\u017c 10\r\n”},”lka6c”:{„id”:”lka6c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dozwolone pod warunkiem powiadomienia os\u00f3b i wyposa\u017ceniu ich w \u015brodki ochrony indywidualnej\r\n”},”bpmr6″:{„id”:”bpmr6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”pot72″:{„id”:”pot72″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Za\u015bwiadczenia kwalifikacyjne do obs\u0142ugi urz\u0105dze\u0144 technicznych podlegaj\u0105cych dozorowi technicznemu wydaje:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„fxs7f”:{„id”:”fxs7f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”PIP\r\n”},”mabcu”:{„id”:”mabcu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 niepoprawne\r\n”}}},”ubexk”:{„id”:”ubexk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Komisja egzaminacyjna powiadamia osob\u0119 zainteresowan\u0105 o wyniku egzaminu:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„m2kwm”:{„id”:”m2kwm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”W ci\u0105gu 7 dni po egzaminie W formie pisemnej\r\n”},”o5akh”:{„id”:”o5akh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpo\u015brednio po egzaminie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ck9a2″:{„id”:”ck9a2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”W ci\u0105gu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej\r\n”},”32bxt”:{„id”:”32bxt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”listem poleconym lub poczt\u0105 elektroniczn\u0105 po up\u0142ywie 30 dni roboczych od daty egzaminu\r\n”}}},”lj16g”:{„id”:”lj16g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Dziennik konserwacji powinien by\u0107 prowadzony:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zhci6”:{„id”:”zhci6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko w formie papierowej\r\n”},”29r5w”:{„id”:”29r5w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w formie elektronicznej lub papierowej\r\n”,”isCorrect”:”1″},”y6k74″:{„id”:”y6k74″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko w formie elektronicznej\r\n”},”piztk”:{„id”:”piztk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przez obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”}}},”x2f9z”:{„id”:”x2f9z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Instrukcja stanowiskowa:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„h6ybf”:{„id”:”h6ybf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest zawsze dostarczana wraz z instrukcj\u0105 obs\u0142ugi przez producenta urz\u0105dzenia\r\n”},”7dyt4″:{„id”:”7dyt4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stanowi niepisany zbi\u00f3r zwyczaj\u00f3w przyj\u0119tych w zak\u0142adzie pracy\r\n”},”12er0″:{„id”:”12er0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jest wydawana przez pracodawc\u0119 i zawiera szczeg\u00f3\u0142owe wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce bhp na stanowisku pracy\r\n”,”isCorrect”:”1″},”zt9em”:{„id”:”zt9em”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie dotyczy operator\u00f3w urz\u0105dze\u0144 mobilnych\r\n”}}},”c9geq”:{„id”:”c9geq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Po up\u0142ywie terminu wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenia kwalifikacyjnego do obs\u0142ugi urz\u0105dzenia obs\u0142uguj\u0105cy:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„cmz7n”:{„id”:”cmz7n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 UTB o ile kontynuuje prac\u0119 u tego samego pracodawcy\r\n”},”x76xi”:{„id”:”x76xi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 UTB o ile z\u0142o\u017cy wniosek o wydanie kolejnego za\u015bwiadczenia\r\n”},”ucgmv”:{„id”:”ucgmv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 UTB dopiero po uzyskaniu nowego za\u015bwiadczenia kwalifikacyjnego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”fqal1″:{„id”:”fqal1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sk\u0142ada wniosek o przed\u0142u\u017cenie terminu wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenia kwalifikacyjnego\r\n”}}},”5mtgr”:{„id”:”5mtgr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Przed\u0142u\u017cenie wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenie kwalifikacyjnego nast\u0119puje :\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„e0wzu”:{„id”:”e0wzu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na pisemny wniosek obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”5wr5m”:{„id”:”5wr5m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”automatycznie po up\u0142ywie terminu wa\u017cno\u015bci za\u015bwiadczenia\r\n”},”j4pkd”:{„id”:”j4pkd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na pisemne zg\u0142oszenie pracodawcy obs\u0142uguj\u0105cego\r\n”},”3v55p”:{„id”:”3v55p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po wcze\u015bniejszym zg\u0142oszeniu telefonicznym\r\n”}}},”c7bwe”:{„id”:”c7bwe”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Ud\u017awig UTB to parametr urz\u0105dzenia bezpo\u015brednio zwi\u0105zany z:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„5jgox”:{„id”:”5jgox”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymaln\u0105 wysoko\u015bci\u0105 podnoszonego \u0142adunku\r\n”},”ii08e”:{„id”:”ii08e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymaln\u0105 obj\u0119to\u015bci\u0105 podnoszonego \u0142adunku\r\n”},”kkpd0″:{„id”:”kkpd0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maksymaln\u0105 mas\u0105 podnoszonego \u0142adunku\r\n”,”isCorrect”:”1″},”4siet”:{„id”:”4siet”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iloczynem masy i obj\u0119to\u015bci podnoszonego \u0142adunku\r\n”}}},”6lzpu”:{„id”:”6lzpu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Masa netto 1000 I wody wynosi ok:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„p7gg9”:{„id”:”p7gg9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”800 kg\r\n”},”dbyhl”:{„id”:”dbyhl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”900 kg\r\n”},”nlu5g”:{„id”:”nlu5g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1000 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”mmuu3″:{„id”:”mmuu3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1100 kg\r\n”}}},”j7r3k”:{„id”:”j7r3k”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Masa \u0142adunku sk\u0142adaj\u0105cego si\u0119 z 40 opakowa\u0144 po 25 kg ka\u017cdy wynosi:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„bc4x7”:{„id”:”bc4x7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”800 kg\r\n”},”t5fe0″:{„id”:”t5fe0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1000 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ufpp5″:{„id”:”ufpp5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1100 kg\r\n”},”xmn7v”:{„id”:”xmn7v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”900 kg\r\n”}}},”5s40e”:{„id”:”5s40e”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Masa 60 karton\u00f3w po 20 kg ka\u017cdy wynosi:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„yodlr”:{„id”:”yodlr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”800 kg\r\n”},”3gje0″:{„id”:”3gje0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1000 kg\r\n”},”oa09q”:{„id”:”oa09q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1100 kg\r\n”},”elt0o”:{„id”:”elt0o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1200 kg\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”s4dlj”:{„id”:”s4dlj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Mas\u0119 podnoszonego \u0142adunku mo\u017cna okre\u015bli\u0107 na podstawie:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„nuj0n”:{„id”:”nuj0n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zawieszki zbiorczej znajduj\u0105cej si\u0119 na transportowanym \u0142adunku\r\n”},”f1c6q”:{„id”:”f1c6q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”przeliczaj\u0105c uwzgl\u0119dniaj\u0105c ci\u0119\u017car w\u0142a\u015bciwy i obj\u0119to\u015b\u0107\r\n”},”f4k7l”:{„id”:”f4k7l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokumentacji przewozowej i magazynowej\r\n”},”8y0g2″:{„id”:”8y0g2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”y3p4d”:{„id”:”y3p4d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Informacja dotycz\u0105ca ud\u017awigu urz\u0105dzenia mo\u017ce by\u0107 zawarta:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„e9p7h”:{„id”:”e9p7h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”w instrukcji eksploatacji\r\n”},”3v2s4″:{„id”:”3v2s4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na tabliczce znamionowej\r\n”},”iibub”:{„id”:”iibub”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na urz\u0105dzeniu technicznym\r\n”},”jqcl3″:{„id”:”jqcl3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie odpowiedzi s\u0105 prawid\u0142owe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”u8s1p”:{„id”:”u8s1p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Prawid\u0142owe okre\u015blenie jednostki ud\u017awigu to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ka358”:{„id”:”ka358″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kg\r\n”,”isCorrect”:”1″},”54o19″:{„id”:”54o19″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Pa\r\n”},”7mwgi”:{„id”:”7mwgi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mth\r\n”},”lh07u”:{„id”:”lh07u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mm\r\n”}}},”0t9wl”:{„id”:”0t9wl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Wci\u0105garka to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„82hk0”:{„id”:”82hk0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u017awignica o zwartej budowie\r\n”},”s235r”:{„id”:”s235r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u017awignica, kt\u00f3rej poszczeg\u00f3lne elementy s\u0105 zmontowane na wsp\u00f3lnej ramie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”yk8rv”:{„id”:”yk8rv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie transportu bliskiego wyposa\u017cone W trzy mechanizmy (podnoszenia, jazdy w\u00f3zka, jazdy mostu)\r\n”},”8h3jo”:{„id”:”8h3jo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017cadna z powy\u017cszych odpowiedzi nie jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”0wnik”:{„id”:”0wnik”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Wci\u0105gnik to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ajzm9”:{„id”:”ajzm9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u017awignica o zwartej budowie\r\n”,”isCorrect”:”1″},”0wuny”:{„id”:”0wuny”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u017awignica, kt\u00f3rej poszczeg\u00f3lne elementy s\u0105 zmontowane na wsp\u00f3lnej ramie\r\n”},”sl4r9″:{„id”:”sl4r9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”urz\u0105dzenie transportu bliskiego wyposa\u017cone W trzy mechanizmy (podnoszenia, jazdy w\u00f3zka, jazdy mostu)\r\n”},”tkpzh”:{„id”:”tkpzh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017cadna z powy\u017cszych odpowiedzi nie jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”g6c4m”:{„id”:”g6c4m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/82-1.jpg”,”imageId”:3295,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Wci\u0105gark\u0119 przedstawia obraz:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„rezwt”:{„id”:”rezwt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A”},”zrg84″:{„id”:”zrg84″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”},”rbp14″:{„id”:”rbp14″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”,”isCorrect”:”1″},”wt4we”:{„id”:”wt4we”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D\r\n”}}},”ghwiw”:{„id”:”ghwiw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/83-1.jpg”,”imageId”:3296,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Wci\u0105gnik przedstawia obraz:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2olfm”:{„id”:”2olfm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A\r\n”},”jttin”:{„id”:”jttin”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”,”isCorrect”:”1″},”xqqpr”:{„id”:”xqqpr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”},”0nl41″:{„id”:”0nl41″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D”}}},”osgyp”:{„id”:”osgyp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Cz\u0119\u015bciami sk\u0142adowymi wci\u0105gnika s\u0105:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„hwa0x”:{„id”:”hwa0x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Zblocze hakowe, ci\u0119gno no\u015bne, silnik, hamulec, kaseta sterownicza (pilot)\r\n”},”50iph”:{„id”:”50iph”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizm podnoszenia, kaseta sterownicza (pilot), Zblocze hakowe, silnik, hamulec\r\n”},”5tso3″:{„id”:”5tso3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mechanizm podnoszenia, korpus (obudowa) z mechanizmem jazdy lub bez\r\n”},”2ww5i”:{„id”:”2ww5i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”df3cu”:{„id”:”df3cu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Zderzaki to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„sgvfc”:{„id”:”sgvfc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenia mechaniczne na ko\u0144cu torowiska\r\n”},”11j8d”:{„id”:”11j8d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenie mechaniczne, amortyzuj\u0105ce uderzenie w odb\u00f3j zamontowane na wci\u0105gniku lub wci\u0105garce\r\n”,”isCorrect”:”1″},”03bu1″:{„id”:”03bu1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenie mechaniczne na pocz\u0105tku torowiska\r\n”},”gnxs1″:{„id”:”gnxs1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”xrzcs”:{„id”:”xrzcs”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” We wci\u0105gnikach linowych zderzaki mog\u0105 wyst\u0119powa\u0107:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6hus8”:{„id”:”6hus8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na zbloczu hakowym\r\n”},”eaooj”:{„id”:”eaooj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na obudowie wci\u0105gnika\r\n”,”isCorrect”:”1″},”oqxru”:{„id”:”oqxru”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na pocz\u0105tku torowiska\r\n”},”zvrv5″:{„id”:”zvrv5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na ko\u0144cu torowiska\r\n”}}},”2zxnb”:{„id”:”2zxnb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” We wci\u0105gnikach \u0142a\u0144cuchowych zderzaki mog\u0105 wyst\u0119powa\u0107:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„a4irh”:{„id”:”a4irh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na obudowie wci\u0105gnika i na zbloczu hakowym\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ovcvs”:{„id”:”ovcvs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko na zbloczu hakowym\r\n”},”lggve”:{„id”:”lggve”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko na ko\u0144cu torowiska\r\n”},”ac4v7″:{„id”:”ac4v7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tylko na obudowie wci\u0105gnika\r\n”}}},”jrvbb”:{„id”:”jrvbb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Odboje to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„lfig9”:{„id”:”lfig9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenia mechaniczne na ko\u0144cu torowiska zapobiegaj\u0105ce przed niekontrolowanym wypadni\u0119ciem wci\u0105gnika lub wci\u0105garki z toru jezdnego\r\n”,”isCorrect”:”1″},”s7cja”:{„id”:”s7cja”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenia mechaniczne na ramie no\u015bnej lub konstrukcji wci\u0105gnika wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105ce ze zderzakami\r\n”},”9nnde”:{„id”:”9nnde”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”elementy sk\u0142adowe systemu antykolizyjnego\r\n”},”3gze8″:{„id”:”3gze8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017cadna z powy\u017cszych odpowiedzi nie jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”d47gn”:{„id”:”d47gn”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/89-1.jpg”,”imageId”:3297,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” \u0141apa oporowa jest przedstawiona na obrazie:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„xidv1”:{„id”:”xidv1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A\r\n”},”cwhu6″:{„id”:”cwhu6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”,”isCorrect”:”1″},”n4v06″:{„id”:”n4v06″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”},”fyfdi”:{„id”:”fyfdi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D”}}},”rqy2j”:{„id”:”rqy2j”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/90-1.jpg”,”imageId”:3298,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Zgarniacz szynowy jest przedstawiony na obrazie:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„atof3”:{„id”:”atof3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A\r\n”,”isCorrect”:”1″},”32ohf”:{„id”:”32ohf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”},”wmgei”:{„id”:”wmgei”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”},”j3jhf”:{„id”:”j3jhf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D\r\n”}}},”7385z”:{„id”:”7385z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Lina zbudowana jest z:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„exdzs”:{„id”:”exdzs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”splotek\r\n”},”hf3t2″:{„id”:”hf3t2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”drut\u00f3w\r\n”},”uax9x”:{„id”:”uax9x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rdzenia”},”7o7sy”:{„id”:”7o7sy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”6w571″:{„id”:”6w571″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/92-1.jpg”,”imageId”:3299,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Rdze\u0144 liny jest oznaczony numerem:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„m6d5f”:{„id”:”m6d5f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1\r\n”},”w5pzp”:{„id”:”w5pzp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2\r\n”,”isCorrect”:”1″},”6cgv1″:{„id”:”6cgv1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3″},”69w9f”:{„id”:”69w9f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4\r\n”}}},”rpapl”:{„id”:”rpapl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/93-1.jpg”,”imageId”:3300,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Splotka liny jest oznaczona numerem:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„4hwdu”:{„id”:”4hwdu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”1″},”pv31y”:{„id”:”pv31y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2″},”xa3m6″:{„id”:”xa3m6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”3″,”isCorrect”:”1″},”3j25s”:{„id”:”3j25s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4″}}},”cjqf1″:{„id”:”cjqf1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/94-1.jpg”,”imageId”:3301,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Lin\u0119 sze\u015bciosplotkow\u0105 przedstawia obraz:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„b8hps”:{„id”:”b8hps”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A\r\n”},”b6j8z”:{„id”:”b6j8z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B\r\n”,”isCorrect”:”1″},”zq3xf”:{„id”:”zq3xf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C\r\n”},”1pxoo”:{„id”:”1pxoo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D\r\n”}}},”boo4g”:{„id”:”boo4g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/95-1.jpg”,”imageId”:3302,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Ilo\u015b\u0107 splotek przedstawionej na rysunku liny to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„og3ex”:{„id”:”og3ex”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”6\r\n”},”f9k2s”:{„id”:”f9k2s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”7\r\n”},”blaw5″:{„id”:”blaw5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”8″,”isCorrect”:”1″},”gpepi”:{„id”:”gpepi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”9\r\n”}}},”9sgio”:{„id”:”9sgio”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Wci\u0105gniki \u0142a\u0144cuchowe wyposa\u017cone s\u0105 najcz\u0119\u015bciej w \u0142a\u0144cuch:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zodzz”:{„id”:”zodzz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”p\u0142ytkowy\r\n”},”t7m9u”:{„id”:”t7m9u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rolkowy”},”1bv1b”:{„id”:”1bv1b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ogniwowy\r\n”,”isCorrect”:”1″},”y455m”:{„id”:”y455m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”wgjw0″:{„id”:”wgjw0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Zabezpieczenia haka przed odkr\u0119ceniem mo\u017ce by\u0107 realizowane za pomoc\u0105:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ozntv”:{„id”:”ozntv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”p\u0142ytki przykr\u0119conej na trzonie\r\n”},”1uhce”:{„id”:”1uhce”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tulei rozpr\u0119\u017cna\r\n”},”ie3z9″:{„id”:”ie3z9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nakr\u0119tki koronkowa z zawleczk\u0105\r\n”},”x6ndz”:{„id”:”x6ndz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”qrsrq”:{„id”:”qrsrq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Zapadka w zbloczu hakowym to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„3e2o5”:{„id”:”3e2o5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenie mechaniczne przed wysuni\u0119ciem si\u0119 zawiesia z gardzieli haka\r\n”,”isCorrect”:”1″},”gee5g”:{„id”:”gee5g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenie mechaniczne przed wysuni\u0119ciem si\u0119 haka z uchwytu\r\n”},”6u4f1″:{„id”:”6u4f1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpieczenie mechaniczne przed obracaniem si\u0119 zblocza wielorazowego\r\n”},”1rtaj”:{„id”:”1rtaj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017cadna z powy\u017cszych odpowiedzi nie jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”s6v9v”:{„id”:”s6v9v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie wci\u0105garki nie jest:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„zvy8e”:{„id”:”zvy8e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0141apa oporowa\r\n”},”pjek8″:{„id”:”pjek8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0141\u0105cznik ko\u0144cowy\r\n”,”isCorrect”:”1″},”0tcv8″:{„id”:”0tcv8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Zderzak\r\n”},”cxacg”:{„id”:”cxacg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wszystkie powy\u017csze odpowiedzi s\u0105 poprawne\r\n”}}},”21ou1″:{„id”:”21ou1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Luzownik mo\u017ce s\u0142u\u017cy\u0107:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„q4vfx”:{„id”:”q4vfx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”do zluzowania hamulca mechanizmu podnoszenia wci\u0105garki\r\n”},”p0u17″:{„id”:”p0u17″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”do zluzowania hamulca mechanizmu jazdy wci\u0105garki\r\n”},”l4lsu”:{„id”:”l4lsu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”do zapobiegania zluzowania liny na b\u0119bnie\r\n”},”kyues”:{„id”:”kyues”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpowiedzi a i b s\u0105 poprawne\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”e0x5o”:{„id”:”e0x5o”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/101-2.jpg”,”imageId”:3303,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Wskazana na zdj\u0119ciu cz\u0119\u015b\u0107 wci\u0105garki to:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„pur3p”:{„id”:”pur3p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nap\u0119d mechanizmu podnoszenia\r\n”},”q9nnx”:{„id”:”q9nnx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”hamulec z luzownikiem\r\n”,”isCorrect”:”1″},”00y4t”:{„id”:”00y4t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”silnik nap\u0119dowy\r\n”},”15dnr”:{„id”:”15dnr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”reduktor\r\n”}}},”o6usb”:{„id”:”o6usb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/kursy-udt.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/102-2.jpg”,”imageId”:3304,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Nazwij cz\u0119\u015b\u0107 wskazan\u0105 na zdj\u0119ciu:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„p4fhb”:{„id”:”p4fhb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b\u0119ben linowy\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ufz3w”:{„id”:”ufz3w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zwijak\r\n”},”y5g1o”:{„id”:”y5g1o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nap\u0119d mechanizmu jazdy\r\n”},”flcsf”:{„id”:”flcsf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017cadna z powy\u017cszych odpowiedzi nie jest prawid\u0142owa\r\n”}}},”tdw62″:{„id”:”tdw62″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie wci\u0105gnik\u00f3w s\u0105 :\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„gczfn”:{„id”:”gczfn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zgarniacze szynowe\r\n”},”4wveg”:{„id”:”4wveg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0142apy oporowe\r\n”},”7en6g”:{„id”:”7en6g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”silniki elektryczne\r\n”},”9157h”:{„id”:”9157h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0142\u0105czniki kra\u0144cowe\r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”5269m”:{„id”:”5269m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie wci\u0105garek s\u0105:\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„6wxpw”:{„id”:”6wxpw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0142apy oporowe\r\n”,”isCorrect”:”1″},”ndmge”:{„id”:”ndmge”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rezystory rozruchowe\r\n”},”m8rmi”:{„id”:”m8rmi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0142\u0105cznik STOP\r\n”},”v5d3n”:{„id”:”v5d3n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”hamulce bezpiecze\u0144stwa\r\n”}}},”yipsf”:{„id”:”yipsf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Ile element\u00f3w dociskaj\u0105cych lin\u0119 powinno by\u0107 zamontowanych na b\u0119bnie Iinowym ?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„9yhyu”:{„id”:”9yhyu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zgodnie z dokumentacj\u0105 producenta\r\n”,”isCorrect”:”1″},”oncak”:{„id”:”oncak”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”minimum 4\r\n”},”8i7hs”:{„id”:”8i7hs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”wi\u0119cej ni\u017c 3\r\n”},”sqe4b”:{„id”:”sqe4b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na b\u0119bnie\r\n”}}},”8igk7″:{„id”:”8igk7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:” Kt\u00f3re z wymienionych poni\u017cej element\u00f3w s\u0105 zabezpieczeniami typu mechanicznego ?\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„ffzyk”:{„id”:”ffzyk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, \u0142apy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik ud\u017awigu\r\n”},”632ov”:{„id”:”632ov”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wy\u0142\u0105cznik g\u0142\u00f3wny, zabezpieczenie gardzieli haka, os\u0142ony\r\n”},”mcich”:{„id”:”mcich”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, \u0142apy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, os\u0142ony\r\n”,”isCorrect”:”1″},”wkskz”:{„id”:”wkskz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, \u0142\u0105czniki ko\u0144cowe i kra\u0144cowe\r\n”}}},”irbc4″:{„id”:”irbc4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:”